Quyết định 1877/QĐ-BGTVT 2019 thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1877/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối

với Đề mục Hàng không dân dụng

(Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14)

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Căn cứ Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định 2485/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề 14).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục

Hàng không dân dụng
(Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1877/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

-----------------

 

Thực hiện Quyết định số định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai Pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2485/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh kế hoạch triển khai pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng hiệu quả, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện pháp điển đối với đề mục này.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp điển thành công đề mục này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1. Tập hợp, thu thập, rà soát danh mục băn bản pháp điển thuộc Đề mục Hàng không dân dụng

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tải; Cục Hàng không Việt Nam;

Các Bộ có liên quan

15/10/2019

 

2. Gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Hàng không dân dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tải

Các Bộ có liên quan

Tháng 10/2019

3. Tổng hợp ý kiến

các Bộ ngành

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tài

Cục Hàng không Việt Nam

Tháng 10/2019

4. Thực hiện pháp điển theo Đề mục Hàng không dân dụng

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tải; Cục Hàng không Việt Nam

Các Bộ có liên quan

Tháng 10-11/2019

5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý và ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Hàng không dân dụng

Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Hàng không Việt Nam; Các Bộ có liên quan

Bộ Tư pháp;

Từ 15/11-30/11/2019

6. Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tải; Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2019

7. Hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ

Vụ Pháp chế - Bộ

Giao thông vận tải; Cục Hàng không Việt Nam

 

Sau khi có ý kiến

thẩm định của Bộ Tư pháp

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các nhiệm vụ do Bộ Giao thông vận tải chủ trì đề nghị Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí thực hiện.

- Đối với các nhiệm vụ do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì đề nghị Cục Hàng không Việt Nam đảm bảo kinh phí thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc tiến hành thu thập, rà soát, thực hiện pháp điển đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc đề mục Hàng không dân dụng.

2. Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm

pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14)

 

I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

STT

Văn bản thuộc nội dung của đề mục

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nguồn văn bản

Ghi

chú

1.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 Ngày 29/6/2006

Bộ Giao thông vận tải

 

 

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014

Bộ Giao thông vận tải

 

 

3.

Nghị định số 75/2007/ND-CP ngày 09/5/2007của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

4.

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Bộ Quốc

phòng

 

 

5.

Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Bộ Giao thông vận tải

 

 

6.

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

 

 

7.

Nghị định số 110/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

8.

Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

9.

Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ Giao thông vận tải

 

 

10.

Nghị định 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

11.

Nghi định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

12.

Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

13.

Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

14.

Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

15.

Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

Bộ Quốc phòng

 

 

16.

Nghị định số 42/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

Bộ Quốc phòng

 

 

17.

Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

 

 

18.

Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

 

 

19.

Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

 

 

20.

Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

21.

Quyết định số 100/2004/QĐ-BQP ngày 16/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy tắc về bay, quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam

Bộ Quốc

phòng

 

 

22.

Quyết định số 159/2006/QĐ-BQP ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các khu vực cấm bay trên vùng trời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Quốc

phòng

 

 

23.

Thông tư số 38/2009/TT-BLDTBXH ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh - xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không

Bộ Lao động - thương binh và xã hội

 

 

24.

Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Bộ Giao thông vận tải

 

 

25.

Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

Bộ Tài chính

 

 

26.

Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

27.

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

28.

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/2/2012 của Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Bộ Thông tin truyền thông

 

 

29.

Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT- BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Bộ Ytế

 

 

30.

Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

31.

Thông tư số 34/2014/TT-BGTVT ngày 11/8/2014 của trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

32.

Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 của trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

33.

Thông tư số 60/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

Bộ Tài chính

 

 

34.

Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ Giao thông vận tải

 

 

35.

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Bộ Tài chính

 

 

36.

Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

37.

Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

38.

Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

39.

Thông tư số 41/2015/TT-BGTVT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

 

 

40.

Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 15/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiểt công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Bộ Giao thông vận tải

 

 

41.

Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

42.

Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

43.

Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về phối hợp trao đối, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

 

 

44.

Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hànẹ không, sân bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

45.

Thông tư số 22/2016/TT-BGTVT ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động bay của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước

Bộ Giao thông vận tải

 

 

46.

Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

 

 

47.

Thông tư số 47/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

48.

Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

49.

Thông tư số 11/2017/TT-BGTVT ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

 

 

50.

Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

51.

Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

52.

Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

53.

Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

54.

Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

55.

Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

Bộ Giao thông vận tải

 

 

56.

Thông tư số 16/2018/TT-BQP ngày 03/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm bay giữa Quân chủng Phòng không-không quân và Tổng công ty trực thăng Việt Nam

Bộ Quốc phòng

 

 

57.

Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bộ Giao thông vận tải

 

 

58.

Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ Giao thông vận tải

 

 

59.

Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT ngày 11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

60.

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

 

 

61.

Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

 

STT

Văn bản có nội dung liên quan

Cơ quan soạn thảo

Ghi chú

1.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009

Bộ Y tế

 

2.

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

3.

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế

 

4.

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp

 

5.

Thông tư số 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Bộ Tư pháp

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1877/QĐ-BGTVT

Quyết định 1877/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1877/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:09/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10-11/2019, thực hiện pháp điển theo Đề mục Hàng không dân dụng

Quyết định 1877/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14) được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông qua ngày 09/10/2019.

Theo đó, để thực hiện Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2015 và Quyết định 2485/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng, cụ thể như sau:

Trước ngày 15/10/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tập hợp, thu thập, rà soát danh mục văn bản pháp điển thuộc Đề mục Hàng không dân dụng. Trước tháng 10/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Hàng không dân dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành.

Trong tháng 10-11/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ có liên quan thực hiện pháp điển theo Đề mục Hàng không dân dụng. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1877/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi