Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải bị bãi bỏ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1836/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:04/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 11 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải

Ngày 04/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1836/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, 02 TTHC cấp trung ương bị bãi bỏ gồm: Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài; Thủ tục chấp thuận tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới.

Có 8 TTHC cấp trung ương và địa phương bị bãi bỏ gồm: Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa; Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh; Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến…

01 TTHC cấp địa phương bị bãi bỏ: Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1836/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

Số: 1836/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

                                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa,
hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

                                                                                            

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điêu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (đề b/c);

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC (VPCP);

- Các Sở GTVT;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BGT-285006-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

 

 

Đường thủy nội địa

Chi cục Đường thủy nội địa

2

B-BGT-285364-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cục HHVN,

Cục ĐTNĐVN

B. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

3

B-BGT-284945-TT

Phê duyệt hồ sơ đề

xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Sở GTVT, Cục ĐTNĐVN

4

B-BGT-284944-TT

Chấp thuận chủ trương

nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

5

B-BGT-285411-TT

Đề xuất thực hiện Dự

án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

 

 

 

 

 

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

6

B-BGT-285749-T

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 

                          

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đương thủy nội địa

Sở GTVT,

Cục ĐTNĐVN

7

B-BGT-285366-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Sở GTVT

8

B-BGT-285365-TT

Chấp thuận cho tàu

khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Sở GTVT

9

B-BGT-285734-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH,

Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

10

B-BGT-284990-TT

Chấp thuận vận tải

hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Cảng vụ HH,

Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

C. Thủ tục hành chính cấp địa phương

11

B-BGT-284989-TT

Chấp thuận vận tải

hành khách ngang sông

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Đường

thủy nội địa

Sở GTVT

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi