Quyết định 1836/QĐ-BGTVT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải bị bãi bỏ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

Số: 1836/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

                                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa,
hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

                                                                                            

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điêu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (đề b/c);

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC (VPCP);

- Các Sở GTVT;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BGT-285006-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

 

 

Đường thủy nội địa

Chi cục Đường thủy nội địa

2

B-BGT-285364-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cục HHVN,

Cục ĐTNĐVN

B. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

3

B-BGT-284945-TT

Phê duyệt hồ sơ đề

xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Sở GTVT, Cục ĐTNĐVN

4

B-BGT-284944-TT

Chấp thuận chủ trương

nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

5

B-BGT-285411-TT

Đề xuất thực hiện Dự

án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

 

 

 

 

 

Thông tư số

33/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh

6

B-BGT-285749-T

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

 

                          

Thông tư số

 33/2019/TT-BGTVT

Đương thủy nội địa

Sở GTVT,

Cục ĐTNĐVN

7

B-BGT-285366-TT

Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Sở GTVT

8

B-BGT-285365-TT

Chấp thuận cho tàu

khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH, Sở GTVT

9

B-BGT-285734-TT

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT

Hàng hải

Cảng vụ HH,

Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

10

B-BGT-284990-TT

Chấp thuận vận tải

hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Đường thủy nội địa

Cảng vụ HH,

Chi cục ĐTNĐ, Sở GTVT

C. Thủ tục hành chính cấp địa phương

11

B-BGT-284989-TT

Chấp thuận vận tải

hành khách ngang sông

Thông tư số

34/2019/TT-BGTVT

Đường

thủy nội địa

Sở GTVT

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực