Quyết định 1344/QĐ-BGTVT 2019 nhiệm vụ cung ứng sản phẩm bảo đảm an toàn hàng hải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1344/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an
toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp
loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;                                                                                                  

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 5545/BTC-TCDN ngày 16/5/2019 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2442/CHHVN-KHDT ngày 09/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ các Hợp đồng đặt hàng ký giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tại Công văn số 1244/TCTBĐATHHMB-TCKT ngày 17/6/2019 về việc kế hoạch sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019 để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc như sau:

1. Về số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bảo bảo đảm an toàn hàng hải năm 2019:

- Vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 42 đèn.

- Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 20 luồng với chiều dài 262,4 km.

- Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): 23 tuyến luồng với tổng khối lượng 305,59 km2.

- Nạo vét, duy tu luồng hàng hải: Theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải: Theo từng vụ việc phát sinh.

Khối lượng kế hoạch từng nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được điều chỉnh khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về chất lượng dịch vụ công ích bảo bảo đảm an toàn hàng hải:

- Đối với dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập và hệ thống luồng hàng hải công cộng: Theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải; Định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải; Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT ngày 14/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Đối với dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải (đối với luồng hàng hải công cộng, bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): Phải phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở “Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm” - TCCS 01:2015/CHHVN, Định mức KTKT theo Thông tư số 18/2015/TT- BGTVT ngày 01/06/2017 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành; đáp ứng hành hải an toàn của tàu thuyền trong khu vực trách nhiệm theo đúng thông số của thông báo hàng hải

- Đối với nạo vét duy tu luồng hàng hải: Phải được thi công theo Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình và các quy định về chât lượng công trình xây dựng của Nhà nước có liên quan.

- Đối với dịch vụ công ích đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải: Theo đúng Định mức kinh tế kỹ thuật và các quy định đã được cấp có thẩm quyền ban hành; đảm bảo chất lượng, duy trì hoạt động của báo hiệu hàng hải theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu hàng hải và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- Cục Tài chính doanh nghiệp-BỘ T/C;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Website Bộ GTVT;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc;

- Lưu VT, QLDN (05b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực