Quyết định 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 917/1997/QĐ-TTg NGÀY 29
THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia để phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia được sử dụng dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban do Ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch được duyệt.

 

Điều 2. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, và tổ chức phối hợp các ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp được duyệt.

3. Tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, các tổ chức có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa và hàng không (gọi tắt là trật tự an toàn giao thông).

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, và giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đó.

5. Tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông.

6. Đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông ở những địa bàn giao thông phức tạp.

7. Tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp khắc phục khẩn cấp hậu quả những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

8. Tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa Thanh tra giao thông các cấp (ở Trung ương và các địa phương) với các lực lượng Cảnh sát nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

9. Tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Được phép thiết lập quan hệ và hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Điều 3. Thành viên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia bao gồm:

Chủ tịch Uỷ ban: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các uỷ viên:

- Đồng thứ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân.

- Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

- Đồng chí Vụ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban, Phó Chủ tịch Uỷ ban. Thủ trưởng các cơ quan nêu tại Điều 3 Quyết định này cử đại diện là Uỷ viên Uỷ ban.

 

Điều 4. Cơ quan thường trực của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng thường trực của Uỷ ban đặt tại Bộ Giao thông vận tải có từ 3-5 cán bộ, chuyên viên chuyên trách do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định Quy chế làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ trách nhiệm cụ thể của các thành viên kiêm nhiệm của Uỷ ban.

 

Điều 5. Liên Bộ Nội vụ - Giao thông vận tải giải thể Ban Chỉ đạo An toàn giao thông Trung ương được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-LB ngày 28 tháng 5 năm 1991.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan nêu tại Điều 3, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 917/1997/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 29/10/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------
No. 917/1997/QD-TTg
Hanoi October 29, 1997

DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL COMMITTEE FOR TRAFFIC SAFETY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Considering the requirements of the work of ensuring traffic order and safety;
At the proposals of the Minister of Communications and Transport, the Minister of the Interior and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To set up the National Committee for Traffic Safety to coordinate operations of the ministries, branches and localities in well performing the work of ensuring traffic order and safety.
The National Committee for Traffic Safety shall have its own seal and bank account at the State Treasury. The fund for its operations shall be allocated from the State budget according to the ratified plan.
Article 2.- The National Committee for Traffic Safety shall have the following tasks and powers:
To advise the Prime Minister on the undertakings, policies, legal documents regarding the field of ensuring traffic order and safety, which are submitted to the Government or the Prime Minister by the ministries, branches and localities.
To propose the Prime Minister inter-branch measures to ensure traffic order and safety and organize coordination with the branches and localities in the implementation of the measures already ratified.
3. To organize coordination among central agencies and concerned organizations, People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in the enforcement of the legal documents and regulations on road, railway, seaway, inland waterway and airway traffic order and safety (traffic order and safety for short).
To coordinate with the concerned agencies and organizations in widely popularizing and disseminating among people from all walks of life the provisions of law on traffic order and safety and educating the sense of strictly implementing such provisions.
To organize coordination with the concerned State agencies and the People�s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in inspecting the observance of the regulations on traffic order and safety.
To urge branches and localities to apply measures to ensure traffic safety in areas with traffic complexities.
To organize coordination between branches and levels in promptly overcoming consequences of serious traffic accidents.
To organize coordination of operations between the traffic inspectorates of different levels (central and local) and the People�s Police forces in inspecting and supervising the implementation of the regulations on ensuring traffic order and safety throughout the country.
To sum up the situation on traffic order and safety in the whole country and regularly report it to the Prime Minister.
To be entitled to establish relations and enter into cooperation with foreign countries and international organizations so as to exchange experiences and promote scientific-technological cooperation in the field of ensuring traffic order and safety.
Article 3.- The National Committee for Traffic Safety is composed of:
The Chairman: A Vice Minister of Communications and Transport.
The Vice Chairman: A Vice Minister of the Interior
The members:
A Vice Minister of Defense
A Vice Minister of Finance
A Vice Minister of Justice
A Vice Minister of Education and Training
A Deputy General Director of the General Department of People�s Police
A Deputy Director of the Vietnam Civil Aviation Department
A Head of a Department under the Ministry of Communications and Transport
The Government Commission on Organization and Personnel shall coordinate with the concerned agencies in proposing the Prime Minister to appoint the Chairman and Vice Chairman of the Committee. The heads of the agencies mentioned in Article 3 of this Decision shall recommend their representatives as members of the Committee.
Article 4.- The standing agency of the National Committee for Traffic Safety shall be placed at the Ministry of Communications and Transport.
The Office of the Committee is located at the Ministry of Communications and Transport and composed of 3 to 5 cadres and specialists who work on a full-time basis and shall be appointed by the Committee,s Chairman.
The Chairman of the Committee shall coordinate with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel in promulgating the working regulation, tasks, powers and responsibilities of the Committee�s members, who work on a part-time basis.
Article 5.- The Ministry of the Interior and the Ministry of Communications and Transport shall dissolve the Central Steering Committee for Traffic Safety set up by Decision No.44/QD-LB of May 28, 1991.
Article 6.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions contrary to this Decision are now annulled.
Article 7.- The Chairman of the National Committee for Traffic Safety, the heads of the agencies mentioned in Article 3, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People�s Commi-ttees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Ngo Xuan Loc

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!