Thông tư 28/2019/TT-BGTVT sửa đổi quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm theo công ước quốc tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 28/2019/TT-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 12  tháng 8 năm 2019

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30
tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc
tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 mà Việt Nam là thành viên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT- BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển) cấp để xác nhận đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính đối với tàu biển có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tại Điều 7 của Công ước Bunker 2001”.
Điều 2. Bãi bỏ Điều 10.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.
Điều 4. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

- Bộ trưởng Bộ GTVT;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Thứ trưởng;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Công báo; cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, PC (05)

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công

Thuộc tính văn bản
Thông tư 28/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/2019/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRANSPORT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 28/2019/TT-BGTVT

 

Hanoi, August 12, 2019

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Minister of Transport’s Circular No. 46/2011/TT-BGTVT of June 30, 2011, on grant and revocation of certificates of insurance or financial security under the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [1]

 

Pursuant to the November 25, 2015 Maritime Code of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP of February 10, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage to which Vietnam is a contracting party;

At the proposal of the Director of Legal Department and the Director of the Vietnam Maritime Administration;

The Minister of Transport promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Minister of Transport’s Circular No. 46/2011/TT-BGTVT of June 30, 2011, on grant and revocation of certificates of insurance or financial security under the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Minister of Transport’s Circular No. 46/2011/TT-BGTVT of June 30, 2011, on grant and revocation of certificates of insurance or financial security under the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (the 2001 Bunker Convention)

To amend and supplement Clause 1, Article 3 as follows:


[1]  Công Báo Nos 621-622 (16/08/2019)

Click Download to see the full text 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!