Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------

Số: 854/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM

GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt nghề trọng điểm và trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

1. Nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm (Chi tiết theo các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, các nghề, trường nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được đầu tư từ các nguồn kinh phí sau:

1. Nguồn vốn đầu tư của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nguồn viện trợ trong nước, quốc tế (nếu có), nguồn thu sự nghiệp của trường và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

2. Nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012; nguồn vốn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 tháng 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Xây dựng dự án đầu tư theo các nghề trọng điểm đã được lựa chọn, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Huy động các nguồn vốn để đầu tư đạt chuẩn theo cấp độ của từng nghề đảm bảo lộ trình đã được phê duyệt.

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trường được lựa chọn nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm.

- Phê duyệt dự án đầu tư và gửi về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 10 năm 2013 để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm.

- Bố trí vốn đầu tư và các nguồn vốn khác, cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 và nguồn vốn hợp pháp của nhà trường để đầu tư đồng bộ, bảo đảm thực hiện được mục tiêu và lộ trình Dự án đã được phê duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả nghề trọng điểm được đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các trường lập dự án đầu tư theo nghề.

- Tổng hợp các dự án của các trường để làm cơ sở đề xuất với cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chỉ đạo các vấn đề chuyên môn để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch, dự toán và đề xuất phân bổ vốn hàng năm để hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn nghề trọng điểm tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Điều 5. Thủ trưởng các Bộ, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi