Quyết định 3179/QĐ-BTP kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ Tư pháp năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3179/QĐ-BTP

Quyết định 3179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3179/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:27/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp 2020

Ngày 27/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3179/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

Theo đó, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao, gắn đào tạo, bồi dưỡng công chức với vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu trước mắt và quy hoạch sử dụng, Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020. Nội dung chính của kế hoạch bao gồm việc đào tạo các chức danh tư pháp và trung cấp lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Hệ thống Thi hành án dân sự các địa phương…

Trong đó việc đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện qua 02 hình thức là đào tạo, bồi dưỡng trong nước và đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài. Đào tạo, bồi dưỡng trong nước được thực hiện bằng việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Phòng và việc cử các công chức, viên chức của đơn vị đi học cao cấp/trung cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước…

Bộ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thông qua việc: Tổ chức 01 Đoàn đi học tập, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực xây dựng pháp luật cho công chức lãnh đạo cấp Phòng trở lên; Chọn, cử công chức, viên chức của các đơn vị tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3179/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_____________

Số: 3179/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (để biết);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức, triển khai có hiệu quả Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

2. Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưng với vị trí việc làm đáp ng yêu cầu trước mắt và quy hoạch sử dụng lâu dài.

3. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.

4. Kế thừa và phát huy nhng kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.

II. NỘI DUNG

Căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và Đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”, Quyết định số 161/QĐ-BTP ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020 và các văn bản có liên quan, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 tập trung vào những nhiệm vụ chính sau đây:

2.1. Đào tạo các chức danh tư pháp và trung cấp lý luận chính trị

Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Học viện Tư pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn các chức danh tư pháp và trình độ lý luận chính trị như: đào tạo nghiệp vụ luật sư, đào tạo nghiệp vụ công chứng, đào tạo nghiệp vụ thi hành án, đào tạo nghiệp vụ đấu giá, đào tạo nghề thừa phát lại, đào tạo chung thẩm phán, kiểm sát, luật sư, đào tạo luật sư phục vụ hội nhập và đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chc các đơn vị thuộc Bộ

a) Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

- Tổ chức các lp bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ng tiêu chuẩn chức danh: kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 và 4; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp...

- Chọn, cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1 và 2 theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo sau đại học phù hp vi vị trí việc làm; bồi dưỡng ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước.

b) Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

- Tổ chức 01 Đoàn đi học tập, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập cho công chức lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên của các đơn vị thuộc Bộ.

- Chọn, cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ...

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Hệ thống Thi hành án dân sự các địa phương

- Tổ chức các lp bồi dưỡng ngạch thư ký thi hành án dân sự, ngạch chấp hành viên trung cấp, ngạch chấp hành viên cao cấp, ngạch thẩm tra viên, ngạch thẩm tra viên chính; bồi dưỡng kỹ năng, lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

- Chọn, cử công chức Hệ thống Thi hành án dân sự đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo sau đại học phù hp với vị trí việc làm; bồi dưỡng ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan.

- Hỗ trợ cập nhật Chương trình bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự, ngạch Thẩm tra viên, ngạch Chấp hành viên trung cấp.

2.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020.

2.5. Triển khai các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác: Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020; tchức hội thảo lấy ý kiến dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021 và hội thảo tổng kết, sơ kết các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án đào tạo, bồi dưỡng có liên quan; tham dự các hội nghị, hội thảo của các Bộ, ngành tổ chức; thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng phát sinh.

(Chi tiết nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 thể hiện tại Phụ lục I, II, III, IV kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. VTổ chc cán b

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020; thực hiện đánh giá 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch này để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

2. Cục Kế hoch - Tài chính

Chịu trách nhiệm quản lý kinh phí và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020; tổ chức đánh giá 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch này, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

4. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hp Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo phân cấp.

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 xây dng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu và phù hp vi đặc thù đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Báo cáo kết quả 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này phù hp với đặc thù và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, tổng hp chung.

- Báo cáo kết quả 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, tổng hp chung.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, đề nghị các đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC I

ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 21

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.850/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 22

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.000/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 20

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

300/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp Đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa 12

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

130/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

5

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 3

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

80/khóa

18 tháng/khóa

Tại Hà Nội

0,00

Học viện Tư pháp

 

6

Lp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 4

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

90/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ CMinh

0,00

Học viện Tư pháp

 

7

Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa V

Theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định khác có liên quan

80/khóa

11 tháng/khóa (học thứ 7, CN)

Tại địa phương phù hợp

0,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng Phụ lục I:

0,00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng và thu phí theo quy định

 

PHỤ LỤC II

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chquốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

50/01 lp (không bao gồm số lượng của Hệ thống Thi hành án dân sự)

19 buổi/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

65,00

Học viện Tư pháp

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

50/01 lp (không bao gồm số lượng ca Hệ thống Thi hành án dân sự)

08 buổi/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

40,00

Học viện Tư pháp

-nt-

Tổng cộng I:

105,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chữa cháy

cho Ban Chhuy đội phòng cháy, chữa cháy, cán bộ nòng cốt ca một số đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý I

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

34,00

Văn phòng Bộ

 

2

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu công tác thông tin báo chí

Thtrưởng các đơn vị có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông hoặc tổng hợp ca các đơn vị thuộc Bộ

87/01 lớp

01,5 ngày/lớp Quý I

Tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

40,00

Văn phòng Bộ

 

3

Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đi tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ để phục vụ cho việc tập trung phân tích số liệu thống kê của Bộ, Ngành

Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng có chức năng giúp Thtrưởng đơn vị trong công tác thống kê

80/01 lớp

01 ngày/lớp Quý II

Tại Hà Nội

70,00

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

4

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ

70/01 lớp

01 ngày/lớp Quý III

Tại Tuyên Quang

40,00

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

 

Tổng cộng II:

184,00

 

 

III. BI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Tập huấn kiến thức, kỹ năng nâng cao về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế Trung ương, địa phương

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành và địa phương và một số công chức, viên chức trẻ trong Danh sách quy hoạch ca Bộ Tư pháp

240/03 lớp

03 ngày/lớp Quý III

Tại Tp. Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ, Nha Trang hoặc Bình Định

415,00

Vụ Pháp luật quốc tế

Triển khai thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020

2

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sở, Ban QL khu CN

150/03 lớp

05 ngày/lớp Quý II, III

Tại Tp. Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nng

363,00

Học viện Tư pháp

3

Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu về xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập

Công chức lãnh đạo cấp phòng trở lên một số đơn vị thuộc Bộ

10/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn

Tại Vương Quốc B

1.700,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng III:

2.478,00

 

 

IV. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ

25 người

01 tháng

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

0,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Do Ban Tchức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chỉ tiêu.

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

21 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trong nước

400,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

3

Chọn, cđi học Trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

50 người (không bao gồm số lượng ca Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

500,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

4

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

150 lượt người (không bao gồm số lượng ca Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sđào tạo trong nước

500,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

5

Chọn, cử đi học tin học

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

50 lượt người (không bao gồm số lượng ca Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

Vụ Tổ chức cán bộ

- Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các đơn vị sau đây sẽ tự chi trả kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bn Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đm.

7

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ phù hợp vị trí việc làm

15 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

400,00

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vsau đây sẽ tự chi tr kinh phí đt, bd: Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự các địa phương, 04 Trường Trung cấp Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tâm thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

8

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài (trong trường hợp thật sự cần thiết)

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

80 lượt người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

500,00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

Tổng cộng IV:

2.450,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục II:

5.217,00

 

 

 

PHỤ LỤC III

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thư ký thi hành án dân sự

330/04 lớp

08 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

1.090,00

Học viện Tư pháp

 

2

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

250/03 lớp

06 tuần/lớp Quý II hoặc Quý IV

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

790,00

Học viện Tư pháp

 

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên

120/02 lớp

08 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp H Chí Minh

475,00

Học viện Tư pháp

 

4

Lớp bi dưỡng ngạch Thm tra viên chính

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra chính

120/02 lớp

08 tuần/lớp Quý II

Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

440,00

Học viện Tư pháp

 

Tng cộng I:

2.795,00

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SNGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CH TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo Cục THADS ,Lãnh đạo Chi cục THADS; Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng Giải quyết khiếu nại và tố cáo; Thẩm tra viên (làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo), Chấp hành viên thuộc Cục THADS

1.500/03 lớp

03 ngày/01 lớp Quý III

Quảng Ninh, Đà Nng, Bà Rịa - Vũng Tàu

770,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý, tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong hoạt động thi hành án dân sự

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ thi hành án và thủ kho.

1.500 (03/lớp)

02 ngày/lớp

Hà Nội, Đà Nng, Cần Thơ

545,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính cho chủ tài khoản

Chủ tài khoản tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự

750 (01/lớp)

01 ngày/lớp

Hà Nội, Đà Nng, thành phố Hồ Chí Minh

32,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tổ chức theo hình thức trực tuyến

4

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin; truyền thông, báo chí; văn thư - lưu trữ và báo cáo thống kê theo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP

Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, chuyên viên văn thư, lưu trữ, chuyên viên công nghệ thông tin tại Tổng cục, Cục và Chi cục.

1.200 (03/lớp)

02 ngày/lớp

Miền Bắc, Trung, Nam

500,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng II:

1.847,00

 

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BI DƯỠNG

TT

NỘI DUNG BI DƯỠNG

ĐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Chọn, cử đi học Cao cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục

176

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.200,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

2

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục

318

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.500,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

3

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, qun lý

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi nâng ngạch

343 người (CVCC: 10, CVC: 50, CV: 283)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

1.400,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

4

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

68 người (tiến sỹ: 01; thạc sỹ: 62; đại học: 05)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

513,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

5

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

Tin học: 164; Ngoại ngữ: 136

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

600,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

6

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

171 người (đối tượng 2: 30, đối tượng 3: 141)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

100,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

7

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, cấp Vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo trong Hệ thống thi hành án dân sự

321 người (cấp Vụ: 58; cấp phòng 263)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

876,00

Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tổng cộng III:

6.189,00

 

 

IV. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Khảo sát, chỉnh sửa Chương trình bồi dưỡng ngạch Thư ký thi hành án dân sự

110,00

Học viện Tư pháp

 

2

Chỉnh sửa Chương trình, tài liệu BD ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự

31,00

Học viện Tư pháp

 

3

Chỉnh sửa Chương trình BD ngạch Chấp hành viên trung cấp

28,00

Học viện Tư pháp

 

Tổng cộng IV:

169,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục III:

11.000,00

 

 

 

PHỤ LỤC IV

CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KHOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

150,00

Cục Công tác phía Nam

 

2

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu)

Quý I, II, III, IV

 

70,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

3

Kinh phí tổ chức 02 Hội thảo: Hội thảo tổng kết Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và Hội thảo tổng kết Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

Quý III

Tại Hà Nội

110,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

4

Kinh phí tổ chức 02 Hội thảo: Hội thảo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 và Hội thảo lấy ý kiến dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021

Quý IV

Tại Hà Nội

110,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

5

Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

Theo yêu cầu

100,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

6

Kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; Tổ chức rà soát về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý; Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án; Xây dựng Đề án triển khai; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hoặc chọn, cử đi học

Quý I, II, III, IV

Theo yêu cầu

900,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

7

Kinh phí dự phòng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý I, II, III, IV

 

1.043,00

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tổng cộng Phụ lục IV:

2.483,00

 

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

18.700,00

 

 

Tổng cộng: 18.700 triệu đồng.

Bằng chữ: Mưi tám tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn./.

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi