Quyết định 2087/QĐ-BGTVT 2019 tiêu chuẩn thiết bị Đại học Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

------------------

Số: 2087/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với
Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định Số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, Sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 2886/BGDĐT-CSVC ngày 08/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lời Công văn số 236/BGTVT-TC ngày 09/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 634/BC-ĐHGTVT ngày 17/9/2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả xây dựng và rà soát lại tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2:

a) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo chương trình đào tạo của trường, kế hoạch đào tạo của trường và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

b) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính;

- TT CNTT (để công khai website);

- Lưu VT, TC (Hiền).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

                                                                                          

 

Phụ lục số 1

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2019

 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị

Định mức

A

Máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo khoa kinh tế vận tải

1

Máy vi tính

chiếc

Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

6

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực