Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT 2019 Kế hoạch Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1978/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:11/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________________

Số: 1978/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Vụ Giáo dục thể chất chủ trì theo dõi, đôn dốc triển khai, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Sở GDĐT các tỉnh/thành phố;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐSP, TCSP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE, DỰ PHÒNG BỆNH UNG THƯ, TIM MẠCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN GIAI ĐOẠN 2018-2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

Hoàn thiện cơ chế chính sách về dinh dưỡng học đường và hoạt động thể lực trong trường học

1.1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh KLN của ngành Giáo dục

Vụ GDTC

- Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDDT, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Quyết định

1.2

Xây dựng và ban hành văn bản quy định tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục

Vụ GDTC

- Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDDT, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

- Sở GDĐT các tỉnh/TP.

2019

Thông tư

1.3

Rà soát văn bản QPPL có liên quan đến giáo dục dinh dưỡng, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục

Vụ GDTC

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Báo cáo rà soát

1.4

Xây dựng cơ chế phối hợp với Trung ương Đoàn hướng dẫn tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực tại các cơ sở giáo dục

Vụ GDTC

- Vụ GDCTHSSV, Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDDT, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Chương trình phối hợp

2

Tăng cường công tác truyền thông về dinh dưỡng và hoạt động thế lực trong các cơ sở giáo dục

2.1

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động thể lực trong các cơ sở giáo dục phù hợp với lứa tuổi của trẻ em, học sinh, sinh viên

Vụ GDTC

Các đơn vị có liên quan.

2019-2025

Văn bản hướng dẫn

2.2

Xây dựng các chuyên mục truyền thông về Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg của ngành Giáo dục

Vụ GDTC

Văn phòng

- Báo GDTĐ, đài phát thanh TW và địa phương;

- Các đơn vị có liên quan;

-Sở GDĐT các tỉnh/TP.

2019-2025

- Kế hoạch truyền thông;

- Các tin, bài, Các chuyên mục về dinh dưỡng và thể lực

2.3

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho giáo viên trong việc giáo dục phát triển vận động lồng ghép về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên

Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH

- Vụ GDTC, Viện KHGDVN;

- Các trường ĐHSP, CĐSP.

2019-2020

Tài liệu hướng dẫn

2.4

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các bậc cha mẹ về thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý lồng ghép các bài tập rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh không lây nhiễm cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Vụ GDTX

- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH, GDTC;

- Viện KHGDVN, các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Tài liệu hướng dẫn

2.5

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh KLN của ngành Giáo dục

Vụ GDTC

- Vụ GDCTHSSV, Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDDT, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

2019

Hội nghị tập huấn

2.6

Tổ chức các hoạt động truyền thông triển khai thực hiện Đề án và phát động các cơ sở giáo dục triển khai việc bảo đảm dinh dưỡng trong các bữa ăn trường học kết hợp tập luyện các hoạt động thể lực phòng, chống các bệnh KLN trong các cơ sở giáo dục.

Vụ GDTC

- Vụ GDCTHSSV, Vụ KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDDT, Vụ Pháp chế, Cục NG&CBQL;

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2025

Các hoạt động truyền thông

2.7

Tổ chức các cuộc thi, các buổi trao đổi, tọa đàm, đối thoại với học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động thể lực trong các cơ sở giáo dục

Các sở GDĐT

- Vụ GDTC;

- Các đơn vị có liên quan.

2020-2025

Các hoạt động

2.8

Xây dựng phim tài liệu ngắn truyền thông về việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và các hoạt động thể lực trong việc phòng chống các bệnh KLN tại trường học

Vụ GDTC

- Văn phòng Bộ, Báo GDTĐ, Đài truyền hình VN, đài phát thanh TW và địa phương;

- Các đơn vị có liên quan;

- Sở GDĐT các tỉnh/TP.

Năm 2023

Phim tài liệu

3

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ hoạt động thể chất phù hợp đối với trẻ em, học sinh, sinh viên

3.1

Nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn bán trú và các hoạt động thể chất phù hợp đối với trẻ em mầm non

Vụ GDMN

- Vụ GDTC, Vụ GDTH, Vụ KHTC, Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Báo cáo rà soát

3.2

Nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn bán trú và các hoạt động thể chất phù hợp đối với học sinh

Vụ GDTH Vụ GDTrH

- Dự án hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông;

- Vụ GDTC, Vụ GDTX; Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Báo cáo rà soát

3.3

Nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý và các hoạt động thể chất phù hợp đối với sinh viên

Vụ GDĐH

- Vụ GDTC, Vụ GDTrH, Vụ GDTX; Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan.

2019-2020

Báo cáo rà soát

4

Tăng cường công tác quản lý về dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục

4.1

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất ở từng cấp học tại địa phương và đề ra các giải pháp thực hiện đối với từng cấp học

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH, GDTC;

- Các đơn vị có liên quan

2020-2021

Báo cáo nghiên cứu

4.2

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất ở từng cấp học tại địa phương khi kết thúc Đề án

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH, GDTC;

- Các đơn vị có liên quan

2024-2025

Báo cáo nghiên cứu

4.3

Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án hằng năm

Vụ GDTC

- Các vụ/cục có liên quan;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GDĐT các tỉnh/TP.

2019-2025

- Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đề án từng năm;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ y tế trường học về công tác bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong các cơ sở giáo dục

5.1

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các bộ môn có liên quan đến giảng dạy, lồng ghép, tích hợp về giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất trong trường học.

Cục NG&CBQL

- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH, GDTC;

- Các đơn vị có liên quan

2019-2025

Tập huấn

5.2

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, cán bộ y tế trường học về lợi ích của dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực trong phòng, chống các bệnh KLN trong trường học; các kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch và thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động thực hiện Đề án

Vụ GDTC

- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDDH, GDTC;

- Các đơn vị có liên quan

2019-2025

Tập huấn

5.3

Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực phòng chống các bệnh KLN trong trường học.

Vụ GDTC

- Các đơn vị trong Bộ;

- Các tổ chức quốc tế; các nước trong khu vực và trên thế giới

2022-2025

Hội thảo, Báo cáo

5.4

Tổ chức học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục dinh dưỡng và giáo dục các hoạt động thể chất cho đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo

Cục NG&CBQL

- Các đơn vị trong Bộ;

- Các tổ chức quốc tế; các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Các sở GDĐT;

- Các cơ sở đào tạo

2022-2025

Các hoạt động

6

Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025

Cục CSVC

- Vụ GDMN, GDTrH, Vụ KHTC;

- Viện KHGDVN;

- Các đơn vị có liên quan

2021-2025

Kết quả thực hiện Đề án

7

Huy động nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên

7.1

Chỉ đạo hướng dẫn nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục

Vụ GDTC

- Cục HTQT; các tổ chức quốc tế;

- Viện KHGDVN, một số trường ĐHSP.

2021-2025

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

7.2

Triển khai nhân rộng quản lý mô hình về thực hiện dinh dưỡng hợp lý trong các trường học.

Vụ GDTC

- Cục HTQT; các tổ chức quốc tế;

- Viện KHGDVN, một số trường ĐHSP.

2021-2025

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

8

Tổ chức sơ kết và tổng kết Đề án

8.1

Sơ kết Đề án

Vụ GDTC

-Vụ KHTC, TCCB, Cục NG&CBQLGD; Cục CSVC;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GDĐT các tỉnh.

Năm 2021

Hội nghị sơ kết

8.2

Tổng kết Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh KLN

Vụ GDTC

- Vụ KHTC, TCCB, Cục NG&CBQLGD; Cục CSVC;

- UBND các tỉnh/TP;

- Sở GDĐT các tỉnh.

Năm 2025

Hội nghị tổng kết, Báo cáo

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi