Nghị quyết 103/NQ-CP 2022 chính sách hỗ trợ cán bộ trong cơ sở GDMN, GDTH ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 103/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 582/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ dàng tiếp cận chính sách.

c) Không hỗ trợ đối tượng đã được hưởng chính sách đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP); không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thì chỉ giải quyết hỗ trợ theo chính sách cao nhất.

d) Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách nguồn lực để thực hiện.

đ) Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

e) Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện như sau:

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc:

- 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên.

- 60% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên).

- 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương còn lại.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục ngoài công lập).

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

3. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP;

 - Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

4. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Bộ Tài chính

a) Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

b) Căn cứ quy định tại Nghị quyết, quy định pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương, định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

c) Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện, căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ để kịp thời thực hiện chính sách. Sau khi địa phương có báo cáo kết quả chi ngân sách (thực chi ngân sách nhà nước có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo), Bộ Tài chính bổ sung hoặc thu hồi dự toán ngân sách trung ương trên cơ sở thực tế hỗ trợ đối tượng theo quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mức 1.500.000 đồng/người đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CPthực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

c) Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ sung đối tượng, quy định mức hỗ trợ cao hơn nội dung chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

4. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Tổng Bí thư (để báo cáo);
- Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Thường trực Ban Bí thư;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

thuộc tính Nghị quyết 103/NQ-CP

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:103/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:11/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng/người

Ngày 11/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP được hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người; thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2022.

Bên cạnh đó, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

Thứ nhất, là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

Thứ hai, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;  

Thứ ba, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thứ tư, có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021-2022.

Xem chi tiết Nghị quyết 103/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

_________

No. 103/NQ-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

________________________
Hanoi, August 11, 2022

 

RESOLUTION

On policies to support managers, teachers and employees in non-public early childhood education and primary education institutions facing difficulties due to the COVID-19 pandemic

___________

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18, 2022, on promulgating the Working Regulation of the Government;

Pursuant to the National Assembly's Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021, at the first session of the 15th National Assembly;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 12/NQ-CP dated January 30, 2022, on the Government’s regular meeting in January 2022;

At the proposal of the Minister of Education and Training in the Report No. 582/TTr-BGDDT dated May 31, 2022.

 

RESOLVES:

 

Faced with the impact of the COVID-19 pandemic on the education sector, especially non-public early childhood and primary education, the Government decides to implement policies to support managers, teachers and employees in non-public early childhood and primary education institutions facing difficulties due to the COVID-19 pandemic as follows:

I. OBJECTIVES AND PRINCIPLES

1. Objectives

To support managers, teachers and employees in non-public early childhood and primary education institutions facing difficulties due to the COVID-19 pandemic, contribute to stabilizing the team and avoid disruption of the source providing experienced human resources for non-public early childhood and primary education institutions, ensure the safety of children and students, help parents with early childhood and primary school age children feel secure to work, contributing to enterprises’ production recovery, socio-economic development, life assurance and social security.

2. Principles

a) Ensuring support for the right beneficiaries in a public and transparent manner, avoiding the situation of taking advantage of policies.

b) Creating favorable conditions for administrative procedures for managers, teachers, employees and non-public preschool and primary education institutions to easily access policies.

c) Beneficiaries who have been entitled to policies for employees having their contracts suspended or unpaid leave under Clauses 4, 5, 6, Section II, Resolution No. 68/NQ-CP dated July 01, 2021, Resolution No. 126/NQ-CP dated October 08, 2021, of the Government on policies to support employees and employers facing difficulties due to the COVID-19 pandemic (hereinafter referred to as Resolution No. 68/NQ-CP) shall not be supported. Beneficiaries who voluntarily refuse to benefit from the policies shall not be supported. In case a beneficiary is eligible for more than one policy, the highest support policy shall be applied.

d) Ensuring the feasibility and effectiveness of the policies and resources for the implementation thereof.

dd) Promoting the initiative of all levels, sectors and localities on the basis of their actual conditions in flexibly deploying the support policies to ensure the objectives and principles in a timely manner.

e) The support from the state budget shall be implemented as follows:

Provinces and cities that have to remit over 60% of their revenues to the Central-level budget shall self-fund for the implementation.

The Central-level budget shall support other localities on the following principles:

- 80% of the actual expenditures as prescribed in this Resolution, for the mountainous provinces and the Central Highlands.

- 60% of the actual expenditures as prescribed in this Resolution, for the provinces that have not yet balanced their budgets (other than the mountainous provinces and the Central Highlands).

- 40% of the actual expenditures as prescribed in this Resolution, for other provinces and municipalities that have to remit a proportion of their revenues to the Central-level budget.

The provinces and centrally-run cities shall actively use 50% of the local budget’s contingency funds (at provincial, district and commune levels) and 70% of the local financial reserve funds to implement the principles and support policies prescribed in this Resolution.

II SUPPORT CONTENTS

1. Subjects: Managers, teachers and employees in private and people-founded early childhood education institutions; private primary education institutions; SOS pre-primary school and kindergarten, Hermann Gmeiner Primary School in the SOS Children's Village system in Vietnam, which have been licensed by the competent authority to establish and operate under regulations, and have to suspend their operations at the request of competent state agencies to prevent and control the COVID-19 pandemic (hereinafter referred to as non-public education institutions).

2. Managers, teachers and employees satisfying the following conditions shall be entitled to the policies:

- Being a person who is working at a non-public education institution before the institution has to suspend operations at the request of competent state agencies to prevent and control the COVID-19 pandemic from May 01, 2021, to the end of December 31, 2021;

- Taking unpaid leave for one1 month or more from May 0, 2021, to the end of December 31, 2021;

- Not yet enjoying the support policy for employees having their contracts suspended or unpaid leave as prescribed in Clauses 4, 5, 6, Section II of Resolution No. 68/NQ-CP due to not participating in compulsory social insurance;

- Having a certificate of working at a non-public education institution (including non-public education institution where he/she had worked for, or other non-public education institutions in case the non-public education institution where he/she had worked for does not resume its operations) at least until the end of the school year of 2021 - 2022.

3. Support level:

Managers, teachers, and employees who have not yet been entitled to local support policies applicable to groups of employees who do not have labor contracts and a number of other specific subjects as prescribed in Clause 12, Section II of Resolution No. 68/NQ-CP shall be entitled to a one-off support of VND 3,700,000/person.

 Managers, teachers and employees who have been entitled to local support policies as prescribed in Clause 12, Section II of Resolution No. 68/NQ-CP shall be entitled to a one-off support of VND 2,200,000/person

4. Implementation duration: Until the end of December 31, 2022.

III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. The Ministry of Education and Training shall

a) Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, submitting to the Prime Minister for promulgation a Decision to implement the contents prescribed in Section II of this Resolution according to the simplified order and procedures.

b) Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, inspecting and urging the implementation of the Resolution, promptly proposing the Government and the Prime Minister solutions to remove arising difficulties and problems.

2. The Ministry of Finance shall

a) Ensure the state budget sources to implement the policies prescribed in this Resolution.

b) Based on the provisions of this Resolution, relevant laws and regulations, and the actual expenditures of the localities (certified by the State Treasury), timely consider and allocate funds from the Central-level budget to each locality, at the same time periodically summarize and report the results to the Prime Minister.

In case the local budget is not enough to implement, the Ministry of Finance shall, based on the request of the provincial-level People’s Committee, additionally allocate funds from the central budget for the local budget with a maximum amount equal to 70% of the proposed support amount from central budget for timely implementation. After the localities send the reports on result of spending local budget (actual state budget expenditure certified by the State Treasury, localities shall take responsibility for the reporting data), the Ministry of Finance shall additionally allocate or withdraw the central budget estimates, based on the actual support amount according to regulations, and summarize and report to the Prime Minister.

3. People's Committees of provinces and centrally-run cities shall

a) Direct specialized agencies and People's Committees at all levels to identify and approve the list of beneficiaries of the regime specified in Section II of this Resolution; organize the implementation in a timely, effective and public manner to the right beneficiaries, avoiding the situation of taking advantage of policies.

b) Use local sources to support VND 1,500,000/person for managers, teachers and employees who have not yet enjoyed local policies as prescribed in Clause 12, Section II of Resolution No. 68/NQ-CP and implement policies specified in Section II of this Resolution; report the implementation results according to the support schedule, submit it to the Ministry of Finance for summarization and submission to competent authorities for support.

c) Based on the conditions and actual situation, the provincial-level People’s Committee shall report to the provincial-level People’s Council to supplement beneficiaries, and prescribe a higher level of support than those specified in Section II of this Resolution. Funding for this support shall be covered by the local budget and other lawfully mobilized sources.

4. The Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, Vietnam General Confederation of Labor and socio-political mass organizations are requested to disseminate this Resolution, coordinate in and supervise the implementation of this Resolution.

5. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall be responsible to the Government and Prime Minister for the implementation of this Resolution and the result thereof.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Vu Duc Dam

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Resolution 103/NQ-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Resolution 103/NQ-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi