Quyết định 1713/QĐ-CHK 2022 Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

_________

Số: 1713/QĐ-CHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng không;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; Thông tư 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không; Thông tư 35/2021/TT-BGTVT ngày 17/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam, Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Xét đề nghị của Học viện Hàng không Việt Nam tại công văn số 445/HVHK-TTĐTNVHK ngày 29/7/2022 về Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm như sau:

a) Cơ sở đào tạo nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay:

- Áp dụng chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay;

- Biên soạn và ban hành giáo trình đào tạo theo chương trình này.

b) Phòng Quản lý hoạt động bay theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị trong công tác thực hiện và triển khai chương trình đào tạo này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục trưởng (để b/c);

- PCT Hồ Minh Tấn;

- Phòng TCCB;

- Lưu: VT, QLHĐB (05b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Minh Tấn

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BAN ĐẦU CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP THỦ TỤC KẾ HOẠCH BAY

(Kèm theo Quyết định số: 1713/QĐ-CHK ngày 08/8/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

_______________

 

I. MỤC TIÊU

Trang bị cho người học những nội dung kiến thức chung về hàng không dân dụng, các kiến thức chung về lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay và kiến thức chuyên môn, kỹ năng cơ bản về trợ giúp thủ tục kế hoạch bay. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn trợ giúp thủ tục kế hoạch bay, được tham gia huấn luyện để kiểm tra, cấp giấy phép và năng định trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

II. ĐỐI TƯỢNG

Học viên có nhu cầu đào tạo và là người do doanh nghiệp tuyển dụng được phân công thực hiện nhiệm vụ trợ giúp thủ tục kế hoạch bay để đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên, tiếng Anh đáp ứng quy cầu của đơn vị đào tạo và tuyển dụng.

III. NỘI DUNG

- Phần I. Lý thuyết

- Phần II. Thực hành

- Phần III. Ôn tập, kiểm tra:

IV. THỜI LƯỢNG (Theo TT35)

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết (tiết)

Tham quan (tiết)

Thực tập tại vị trí làm việc (OJT) (tiết)

Ôn tập, kiểm tra (tiết)

500

440

44

00

16

(01 tiết lý thuyết = 45 phút; 01 tiết thực hành = 60 phút)

 

 

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Yêu cầu đánh giá: Chương trình đưa ra yêu cầu đánh giá học viên theo 3 mức sau:

- Mức độ 1: Học viên phải biết nội dung được học (knowledge)

- Mức độ 2: Học viên phải hiểu nội dung được học (understanding)

- Mức độ 3: Học viên phải áp dụng nội dung được học (application)

2. Quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả: Thực hiện theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước và của doanh nghiệp và quy định của cơ sở đào tạo.

VI. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Ký hiệu tài liệu sử dụng xem tại Phụ đính kèm theo)

1. Mục lục các môn học

STT

Môn học

Thời lượng

Trong đó

Ghi chú

Lý , thuyết

Bài tập

KT kết thúc HP

PHẦN I: LÝ THUYẾT

440

378

335

27

 

A

KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

84

75

01

08

 

1

Khái quát chung

09

08

 

01

 

2

Pháp luật về hàng không dân dụng

20

19

 

01

 

3

An ninh hàng không

16

14

 

02

 

4

An toàn hàng không

24

23

 

01

 

5

An toàn, vệ sinh lao động

04

03

 

01

 

6

Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

06

05

 

01

 

7

Phép bay

05

03

01

01

 

B

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

356

303

34

19

 

1

Yếu tố con người

10

09

 

01

 

2

Kế hoạch bay

28

23

04

01

 

3

Quy tắc bay

12

11

 

01

 

4

Tổ chức, sử dụng và quản lý vùng trời

16

15

 

01

 

5

Dịch vụ không lưu

16

15

 

01

 

6

Quản lý luồng không lưu (ATFM)

10

09

 

01

 

7

Dịch vụ Thông tin, Dẫn đường, Giám sát (CNS)

18

17

 

01

 

8

Dịch vụ Khí tượng hàng không (MET)

58

36

20

02

 

9

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (SAR)

08

07

 

01

 

10

Sân bay

36

33

02

01

 

11

Tàu bay (nguyên lý bay, tàu bay, tính năng tàu bay)

32

31

 

01

 

12

Dẫn đường

20

19

 

01

 

13

Phương thức bay

12

11

 

01

 

14

Bản đồ và sơ đồ hàng không

12

11

 

01

 

15

Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS)

50

40

08

02

 

16

Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm

07

06

 

01

 

17

Theo dõi chuyến bay

11

10

 

01

 

PHẦN II: THỰC HÀNH- THAM QUAN THỰC TẾ:

44

 

44

 

 

1

Tham quan các cơ sở liên quan trong công việc trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

08

 

08

 

 

PHẦN III: ÔN TẬP, KIỂM TRA

16

14

 

02

 

1

Tốt nghiệp kết thúc khoá học

16

14

 

02

 

 

TỔNG THỜI LƯỢNG

500

 

 

 

6.2. Nội dung chi tiết các môn học

TT

Nội dung

Tài liệu sử dụng

Yêu cầu về mức độ

Thời lượng (tiết)

LT (tiết)

BT (tiết)

KT (tiết)

PHẦN I: LÝ THUYẾT

 

 

440

378

35

27

A

Kiến thức chung về Hàng không dân dụng

 

 

84

75

01

08

1

Khái quát chung về HKDD

Giáo trình Bồi dưỡng Khái quát chung về HKDD

Mức 2

09

08

 

01

1.1

Lịch sử và sự phát triển ngành hàng không dân dụng (thế giới, Việt Nam)

 

 

 

02

 

 

1.2

Tổ chức về hàng không dân dụng

 

 

 

06

 

 

1.2.1

Tổ chức HKDD quốc tế (ICAO)

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Hiệp hội vận tải HKDD quốc tế (IATA)

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA)

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Các liên minh hàng không

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Các nội dung khác

 

 

 

 

 

 

2

Pháp luật về hàng không dân dụng

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung Luật HKDD

Mức 2

20

19

 

01

2.1

Khái quát về Pháp luật Hàng không

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung Luật HKDD

 

 

02

 

 

2.2

Chế định pháp lý về vận chuyển hàng không

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung Luật HKDD

 

 

04

 

 

2.3

Chế định pháp lý về dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng không

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung Luật HKDD

 

 

05

 

 

2.4

Chế định pháp lý đối với nhân viên hàng không

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung Luật HKDD

 

 

05

 

 

2.5

Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành Quản lý và bảo đảm hoạt động bay

- Thông tư ANS,

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP,

- Nghị định 96/2021/NĐ-CP,

- Thông tư 28/2010/TT-BGTVT,

- Quy tắc bay và các văn bản quy phạm pháp luật khác

 

 

02

 

 

2.6

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD

Nghị định 162/2018/NĐ-CP

 

 

02

 

 

3

An ninh hàng không (theo quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện An ninh hàng không)

- Thông tư 43/2017/TT-BGTVT (điều 29)

Mức 3

16

14

 

02

3.1

An ninh Hàng không

 

 

 

02

 

 

3.2

An ninh Cảng hàng không, Sân bay, cơ sở bảo đảm hoạt động bay

 

 

 

02

 

 

3.3

Đối phó với sự cố an ninh hàng không

 

 

 

02

 

 

3.4

Mục tiêu và tổ chức an ninh hàng không; an ninh nội bộ

 

 

 

02

 

 

3.5

Đối phó với tình huống can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay; đối phó với tình huống đe dọa bom

 

 

 

02

 

 

3.6

Quy trình báo động và khẩn nguy

 

 

 

02

 

 

4

An toàn hàng không

- TT 01/2011/TT-BGTVT,

- TT 03/2016/TT-BGTVT,

- TT 17/2016/TT-BGTVT,

- TT 21/2017/TT-BGTVT,

- TT 56/2018/TT-BGTVT,

- TT 42/2020/TT-BGTVT,

- TT 19/2017/TT-BGTVT,

- Văn bản HD 15/VBHN-BGTVT,

- Phụ ước 19,

- Giáo trình Bồi dưỡng kiến thức chung về HKDD, Quy định an toàn cảng HK

Mức 3

24

23

 

01

4.1

An toàn hàng không

 

 

 

08

 

 

4.1.1

Khái quát chung về an toàn hàng không

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hàng không dân dụng

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Chương trình An toàn quốc gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Quyết định số 1189/QĐ- BGTVT ngày 07/05/2013)

 

 

 

 

 

 

4.1.4

Hệ thống quản lý an toàn (SMS) và các quy định về an toàn khai thác và cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay

 

 

 

 

 

 

4.1.5

Biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn theo hệ thống quản lý an toàn

 

 

 

 

 

 

4.1.6

Yếu tố con người đối với an toàn hàng không nói chung và an toàn trong khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

 

 

 

 

 

 

4.1.7

Văn hóa an toàn giao thông hàng không

 

 

 

 

 

 

4.2

An toàn sân đỗ

 

 

 

10

 

 

4.2.1

Khái quát chung về an toàn sân đỗ (khái niệm, mục đích, yêu cầu, nội dung an toàn sân đỗ)

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Các hoạt động trên sân đỗ (quản lý, khai thác, kỹ thuật, dịch vụ, an ninh..và các trang thiết bị, phương tiện, người, tàu bay hoạt động trên sân đỗ

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Quy định của Bộ Giao thông vận tải về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 

 

 

 

 

 

4.2.5

Giới thiệu sơ đồ, tín hiệu sân đỗ, quy tắc và quy trình di chuyển, vận hành trên sân đỗ tàu bay

 

 

 

 

 

 

4.2.6

Các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn trên sân đỗ, những nguyên tắc cơ bản đảm bảo an toàn trên sân đỗ

 

 

 

 

 

 

4.2.7

Công tác phòng chống cháy nổ trên sân đỗ

 

 

 

 

 

 

4.2.8

Tai nạn, sự cố tại sân đỗ và một số quy trình khẩn nguy tại chỗ

 

 

 

 

 

 

4.2.9

Các quy định khác liên quan

 

 

 

 

 

 

4.3

Quy định của Bộ Giao thông vận tải về an toàn hoạt động bay

 

 

 

05

 

 

5

An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Mức 2

04

03

00

01

5.1

Những vấn đề chung về công tác AT, VSLĐ

 

 

 

01

 

 

5.2

Các quy định của nhà nước và đơn vị về công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

 

5.3

Các yếu tố có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình khai thác và cung cấp dịch vụ hàng không tại CHK, SB.

 

 

 

01

 

 

5.4

Các biện pháp chủ yếu của đơn vị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

 

 

 

01

 

 

6

Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

Giáo trình Bồi dưỡng Kiến thức chung về Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại CHK, SB; Luật Phòng cháy, chữa cháy

Mức 2

06

05

00

01

6.1

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

 

 

 

02

 

 

6.1.1

Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Kiến thức về phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

 

 

 

6.1.3

Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

 

 

 

 

 

 

6.1.4

Các văn bản quy pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

 

 

 

 

 

 

6.2

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và phương pháp thoát hiểm, cứu nạn

 

 

 

01

 

 

6.3

Kế hoạch khẩn nguy sân bay

 

 

 

02

 

 

6.3.1

Một số khái niệm và các quy định, khuyến cáo của ICAO

 

 

 

 

 

 

6.3.2

Các loại khẩn nguy sân bay

 

 

 

 

 

 

6.3.3

Phân loại mức độ triển khai khẩn nguy

 

 

 

 

 

 

6.3.4

Các tình huống khẩn nguy Cảng hàng không, sân bay

 

 

 

 

 

 

7

Phép bay

 

Mức 2

05

03

01

01

7.1

Khái niệm, điều kiện cấp phép bay, nội dung, hiệu lực, hủy bỏ, sửa đổi phép bay, triển khai phép bay

- Luật HKDD;

- Nghị định 125 /2015/NĐ-CP;

- Thông tư 62/2011/TT-BGTVT.

 

 

03

01

 

B

Kiến thức chuyên ngành

 

 

356

303

34

19

1

Yếu tố con người

Giáo trình Bồi dưỡng Yếu tố con người

Mức 2

10

09

 

01

1.1

Các mô hình khái niệm khác nhau về sự cố, tai nạn

 

 

 

02

 

 

 

Mô hình SHEL dựa trên các Yếu tố con người

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình REASON dựa trên các Yếu tố con người

 

 

 

 

 

 

1.2

Quản lý nguồn lực Bảo đảm hoạt động bay

 

 

 

03

 

 

1.3

Nhận thức tình huống

 

 

 

02

 

 

1.4

Thực hành và phản hồi

 

 

 

02

 

 

2

Kế hoạch bay (KHB)

 

Mức 3

28

23

04

01

2.1

Tổng quan về kế hoạch bay

- Phụ ước 2, 11 và Tài liệu 4444 của ICAO;

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP;

- Thông tư ANS;

- Quyết định số 415/ QĐ-CHK;

- AIP Việt Nam;

- Doc 9426;

- Văn bản Hướng dẫn thực hiện KHB từ xa của Cục HKVN.

 

 

02

 

 

2.2

Nội dung của kế hoạch bay không lưu

 

 

01

 

 

2.3

Mẫu kế hoạch bay không lưu

 

 

 

2.4

Điền kế hoạch bay không lưu

 

 

05

03

 

2.5

Nộp kế hoạch bay không lưu

 

 

02

 

 

2.6

Thực hiện kế hoạch bay

 

 

07

01

 

2.7

Giới thiệu một số điện văn không lưu

 

 

02

 

 

2.8

Kế hoạch bay từ xa

 

 

04

 

 

3

Quy tắc bay

Phụ ước 2 ICAO, Chương 3, 4 và 5 Thông tư ANS

Mức 2

12

11

 

01

3.1

Các định nghĩa cơ bản: chiều cao, độ cao, mực bay, độ cao chuyển tiếp, mực bay chuyển tiếp....

 

 

 

02

 

 

3.2

Áp dụng quy tắc bay:

 

 

3.2.1

Áp dụng quy tắc bay

 

 

3.2.2

Tuân thủ quy tắc bay

 

 

3.2.3

Trách nhiệm tuân thủ quy tắc bay

 

 

 

01

 

 

3.2.4

Quyền hạn của lái chính

 

 

 

01

 

 

3.3

Các quy tắc bay tổng quát:

 

 

 

02

 

 

3.3.1

Bảo vệ con người và tài sản

 

 

3.3.2

Tránh va chạm

 

 

3.3.3

Hành động can thiệp bất hợp pháp

 

 

3.3.4

Bay chặn

 

 

3.3.5

Đèn tín hiệu

 

 

3.4

Quy tắc bay bằng mắt (VFR)

 

 

 

02

 

 

3.5

Quy tắc bay bằng thiết bị (IFR):

 

 

 

01

 

 

3.5.1

Quy tắc áp dụng với các chuyến bay IFR

 

 

3.5.2

Quy tắc áp dụng với các chuyến bay IFR trong vùng trời có kiểm soát

 

 

3.5.3

Quy tắc áp dụng với các chuyến bay IFR ngoài vùng trời có kiểm soát

 

 

3.6

Quy tắc về phân bổ mực bay

 

 

 

01

 

 

3.7

Tín hiệu:

 

 

 

01

 

 

3.7.1

Tín hiệu khẩn nguy và khẩn cấp

 

 

3.7.2

Tín hiệu bay chặn

 

 

4

Tổ chức, sử dụng và quản lý vùng trời

 

Mức 2

16

15

 

01

4.1

Vùng trời và đường hàng không

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP

- AIP Việt Nam

 

 

01

 

 

4.1.1

Định nghĩa vùng trời, vùng trời kiểm soát và vùng trời không kiểm soát

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP AIP Việt Nam

 

 

01

 

 

4.1.2

Phân loại vùng trời

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP AIP Việt Nam

 

 

01

 

 

4.1.3

Phân biệt sự khác nhau giữa các loại vùng trời

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP AIP Việt Nam

 

 

01

 

 

4.1.4

Định nghĩa đường hàng không

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP AIP Việt Nam

 

 

02

 

 

4.1.5

Khu vực xả nhiên liệu, thả hành lý, hàng hóa hoặc các đồ vật khác từ tàu bay dân dụng

- Nghị định 125/2015/NĐ-CP AIP Việt Nam

 

 

01

 

 

4.1.6

Vùng trời được chỉ định đặc biệt

Nghị định 125/2015/NĐ-CP

 

 

01

 

 

4.2

Quản lý vùng trời (Airspace Management - ASM)

Circular 330 Civil/Military Cooperation in ATM

Flexible Use of Airspace (FUA) Manual Template - ICAO

 

 

 

 

 

4.2.1

Định nghĩa ASM

 

 

01

 

 

4.2.2

Mô tả mục đích, phạm vi của ASM

 

 

05

 

 

4.2.3

Cấu trúc vùng trời sử dụng trong ASM

 

 

4.2.4

Nguyên tắc và chiến lược thực hiện ASM

 

 

4.2.5

Sử dụng vùng trời linh hoạt (FUA)

 

 

4.2.6

Các bước thực hiện FUA

 

 

4.2.7

Điều kiện tiên quyết để thực hiện FUA

 

 

 

 

 

 

4.2.8

Ba mức độ thực hiện FUA

 

 

 

 

 

 

4.2.9

Ảnh hưởng của việc thực hiện FUA tới ATFM và ATS

 

 

 

 

 

 

4.2.10

Nguyên tắc thực hiện FUA

 

 

 

 

 

 

4.2.11

Hiệu quả của FUA

 

 

 

 

 

 

4.3

Áp dụng các biện pháp quản lý vùng trời tại Việt Nam

 

 

 

01

 

 

5

Dịch vụ không lưu

- Phụ ước 11, Doc 7030, Doc 4444,

- Nghị định 125/ 2015/NĐ-CP,

- Thông tư ANS

Mức 2

16

15

 

01

5.1

Tổng quan về dịch vụ không lưu

 

 

 

01

 

 

 

Thiết lập trách nhiệm dịch vụ không lưu;

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích của dịch vụ không lưu;

 

 

 

 

 

 

 

Phân chia dịch vụ không lưu (dịch vụ kiểm soát không lưu, dịch vụ thông báo bay, dịch vụ báo động).

 

 

 

 

 

 

5.2

Dịch vụ điều hành bay:

 

 

 

03

 

 

 

Định nghĩa các dịch vụ điều hành bay;

 

 

 

 

 

 

 

Phân chia dịch vụ điều hành bay;

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích về trách nhiệm cung cấp dịch vụ điều hành bay;

 

 

 

 

 

 

 

Phân biệt sự khác nhau giữa các hình thức điều hành bay ;

 

 

 

 

 

 

 

Vùng trách nhiệm.

 

 

 

 

 

 

5.3

Dịch vụ thông báo bay: Phạm vi, nội dung dịch vụ, hình thức cung cấp (trên sóng VHF, ATIS v.v)

 

 

 

02

 

 

5.4

Dịch vụ tư vấn không lưu

 

 

 

 

 

 

5.5

Dịch vụ báo động: Phạm vi, cảnh báo của trung tâm phối hợp cứu nạn, sử dụng thông tin liên lạc v.v

 

 

 

 

 

 

5.6

Cơ sở ATS

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ sở điều hành bay (Đài kiểm soát tại sân bay - vị trí kiểm soát mặt đất, kiểm soát tại sân bay), cơ sở kiểm soát tiếp cận, trung tâm kiểm soát đường dài);

- Phòng thủ tục bay;

- Bộ phận đánh tín hiệu tại sân bay;

- Cơ sở thông báo bay, hiệp đồng bay.

 

 

 

03

 

 

5.7

Phân cách và ngăn ngừa va chạm

 

 

 

05

 

 

5.7.1

Phân cách

Doc 4444, Doc 7030

 

 

 

 

 

 

Phân cách cao: Tiêu chuẩn phân cách cao và phương thức phân cách, áp dụng phân cách cao theo tiêu chuẩn, tăng/giảm phân cách cao, áp dụng phân cách cao trong các tình huống khẩn cấp;

 

 

 

 

 

 

 

Phân cách phẳng: Phân cách dọc, phân cách ngang, phân cách theo đường bay;

 

 

 

 

 

 

 

Phân cách bằng mắt (tự giữ phân cách);

 

 

 

 

 

 

5.7.2

Ngăn ngừa va chạm: Nguyên tắc hoạt động của các hệ thống tránh va chạm trên không (ACAS), hệ thống phòng tránh và cảnh báo tàu bay (TCAS), cảnh báo xung đột ngắn hạn và trung hạn (MTCA, STCA)

Phần 8 Chương 3 Doc 8168.

 

 

 

 

 

5.8

Huấn lệnh và chỉ thị không lưu

 

 

 

01

 

 

6

Quản lý luồng không lưu (ATFM)

- Doc 4444, Doc 9971,

- Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT,

- Nghị định 125/2018/NĐ-CP

Mức 2

10

09

 

01

 

Tổng quan về Quản lý luồng không lưu (Định nghĩa, vai trò, Mục đích, Nguyên tắc, Tổ chức thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc và tổ chức Quản lý luồng không lưu, Trách nhiệm của các bên liên quan

 

 

 

 

 

 

 

Các giai đoạn thực hiện Quản lý luồng không lưu (chiến lược - strategic, tiền chiến thuật - pre tactical, chiến thuật - tactical)

 

 

 

 

 

 

 

Những biện pháp kiểm soát luồng không lưu

 

 

 

 

 

 

 

Trao đổi dữ liệu Quản lý luồng không lưu

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên lạc Quản lý luồng không lưu

 

 

 

 

 

 

7

Dịch vụ Thông tin, Dẫn đường, Giám sát (CNS)

 

 

18

17

 

01

7.1

Tổng quan về dịch vụ CNS

Thông tư ANS

Mức 2

 

01

 

 

7.2

Thông tin hàng không (C)

Tập 3 Phụ ước 10 Thông tư ANS

Mức 2

 

06

 

 

 

- Thông tin lưu động hàng không: VHF A/G, VHF, HF A/G, CPDLC;

 

 

 

 

 

 

 

- Thông tin cố định hàng không: Mạng chuyển điện văn cố định hàng không AFTN, hệ thống chuyên tiếp điện văn AMSS, mạng chuyển điện văn dịch vụ không lưu AMHS.

 

 

 

 

 

 

7.3

Dẫn đường hàng không (N)

Phụ ước 10, Thông tư ANS

Mức 2

 

06

 

 

 

Tổng quan về dẫn đường hàng không:

- Chức năng dẫn đường hàng không;

- Các phương pháp dẫn đường hàng không;

- Phân loại các thiết bị dẫn đường mặt đất;

- Đánh giá về thành tựu của thiết bị dẫn đường không gian.

 

 

 

 

 

 

 

Đài dẫn đường vô hướng (NDB):

- Chức năng, nhiệm vụ của đài dẫn đường vô hướng;

- Mạng NDB tại Việt Nam;

- Các tiêu chuẩn ICAO đối với đài NDB;

- Các phương thức khai thác đài NDB.

 

 

 

 

 

 

 

Đài dẫn đường vô tuyến đa hướng sóng cực ngắn (VOR):

- Chức năng, nhiệm vụ của đài VOR;

- Mạng VOR tại Việt Nam;

- Các tiêu chuẩn ICAO đối với đài VOR;

- Các phương thức khai thác đài VOR.

 

 

 

 

 

 

 

Đài đo cự ly (DME):

- Chức năng, nhiệm vụ của đài đo cự ly;

- Mạng DME tại Việt Nam;

- Các tiêu chuẩn ICAO đối với đài DME;

- Các phương thức khai thác đài DME.

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống hướng dẫn hạ cánh chính xác (ILS):

- Chức năng, thành phần của hệ thống ILS;

- Mạng ILS tại Việt Nam ;

- Các tiêu chuẩn ICAO đối với hệ thống ILS ;

- Các phương thức khai thác hệ thống ILS.

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) :

- Chức năng, thành phần của hệ thống GNSS ;

- Hệ thống toàn cầu GPS ;

- Hệ thống vệ tinh định vị quỹ đạo toàn cầu GLONASS;

- Các hệ thống tăng cường;

- Các phương thức khai thác hệ thống GNSS.

 

 

 

 

 

 

7.4

Giám sát hàng không (S)

 

Mức 2

 

03

 

 

 

Ra đa sơ cấp; Ra đa thứ cấp;

 

 

 

 

 

 

ADS-C, ADS-D;

 

 

 

 

 

 

Hệ thống (trung tâm) xử lý dữ liệu giám sát.

 

 

 

 

 

 

7.5

Các hệ thống kỹ thuật khác

 

Mức 2

 

01

 

 

 

Hệ thống thông báo tự động tại khu vực sân bay;

 

 

 

 

 

 

Hệ thống (thông tin) chuyển mạch thoại (Voice Control Communication System - VCCS);

 

 

 

 

 

 

Các hệ thống ghi (Recording systems);

 

 

 

 

 

 

Hệ thống xử lý dữ liệu bay (Flight Data Processing System - FDP);

 

 

 

 

 

 

Các hệ thống đường truyền thông tin.

 

 

 

 

 

 

8

Dịch vụ Khí tượng hàng không (MET)

 

Mức 3

58

36

20

02

8.1

Giới thiệu về dịch vụ khí tượng hàng không tại Việt Nam

Thông tư ANS, TCCS MET

 

0

03

 

 

 

Khái niệm về khí tượng học và khí tượng hàng không

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ MET trong ngành hàng không dân dụng (HKDD)

 

 

 

 

 

 

 

Một số thuật ngữ chuyên ngành và chữ viết tắt (ICAO) sử dụng cho dịch vụ MET

 

 

 

 

 

 

8.2

Các yếu tố và hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay

 

 

 

06

 

 

 

Khí quyển, khái niệm về hoàn lưu khí quyển, các khối không khí, khí đoàn, front

Các tài liệu về khí tượng cơ bản; Giáo trình “Kiến thức cơ bản về khí tượng hàng không”

 

 

 

 

 

 

Các yếu tố khí tượng cơ bản trong khí tượng hàng

 

 

 

 

 

 

không (gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, mây, tầm nhìn..

 

 

 

 

 

 

 

Các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay

 

 

 

 

 

8.3

Khai thác dịch vụ MET cho nhà khai thác bay và tổ lái

 

 

 

27

20

 

 

Quy định về dịch vụ MET và các loại thông tin MET cung cấp cho nhà khai thác bay và tổ lái

Phụ ước 3 (Annex 3) của ICAO “Meteorological Service for International Air Navigation”; Thông tư ANS; TCCS MET; Văn bản Hướng dẫn thực hiện KHB từ xa của Cục HKVN Hướng dẫn về bản tin Khí tượng Hàng không

 

 

 

 

 

 

Các bản tin quan trắc và báo cáo thời tiết sân bay (METAR, SPECI, MET REPORT, SPECIAL)

 

 

 

 

 

 

Bản tin quan trắc và báo cáo thời tiết từ tàu bay (AIREP)

 

 

 

 

 

 

Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết sân bay (TAF, TAF AMD, AD WRNG, WS WRNG)

 

 

 

 

 

 

Thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên đường bay (SIGMET, SIGWX CHART)

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ khí tượng

 

 

 

 

 

 

9

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (SAR)

Chương 2 Phụ ước 12, Quy chế phối hợp SAR, Thông tư ANS, Sổ tay TKCN hàng không, hàng hải

Mức 2

08

07

 

01

9.1

Khái quát về dịch vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng không;

 

 

 

02

 

 

9.1.1

Khái niệm, mục đích và thành phần chính trong hệ thống TKCN

 

 

 

 

 

 

9.1.2

Quy định chung về dịch vụ TKCN

 

 

 

 

 

 

9.1.3

Sự cần thiết của dịch vụ TKCN

 

 

 

 

 

 

9.2

Tổ chức dịch vụ TKCN

 

 

 

03

 

 

9.2.1

Cơ sở thiết lập và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ TKCN của ICAO và Việt Nam

 

 

 

 

 

 

9.2.2

Hệ thống tổ chức TKCN tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

9.2.3

Lực lượng và phương tiện tham gia TKCN Hàng không dân dụng

 

 

 

 

 

 

9.2.4

Phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong TKCN

 

 

 

 

 

 

9.2.5

Xây dựng phương án TKCN: Phân chia vùng trách nhiệm tìm cứu; Xác định những cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng trợ giúp dịch vụ TKCN

 

 

 

 

 

 

9.3

Phương thức phối hợp TKCN

 

 

 

02

 

 

9.3.1

Phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ TKCN: Triển khai nhiệm vụ khi có sự cố tàu bay lâm nguy, lâm nạn; Nguyên tắc phối hợp trong hoạt động TKCN; Triển khai nhiệm vụ khi có sự cố tai nạn tàu bay

 

 

 

 

 

 

9.3.2

Quy trình xử lý nghiệp vụ TKCN

 

 

 

 

 

 

10

Sân bay

 

 

36

33

02

01

10.1

Giới thiệu chung

 

Mức 2

 

04

 

 

 

Định nghĩa sân bay;

Chương 1 Tập 1 Phụ ước 14

 

 

 

 

 

 

Mô tả tổng thể sân bay;

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp sân bay - mã sân bay (reference code);

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ địa danh sân bay (IATA và ICAO);

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận khai thác cảng HK, SB;

 

 

 

 

 

 

 

Phân biệt khu vực hoạt động và khu vực di chuyển tại sân bay;

 

 

 

 

 

 

 

Nhà chức trách tại cảng HK, SB;

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị quản lý, khai thác cảng HK, SB.

 

 

 

 

 

 

10.2

Đường cất hạ cánh (Runway)

 

Mức 2

 

06

 

 

 

Định nghĩa, đặc điểm đường cất hạ cánh (CHC);

Phụ ước 14, Doc 9157.

 

 

 

 

 

 

Số lượng và hướng đường cất hạ cánh; Cách đánh số đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Chiều dài đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Chiều rộng đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước bề mặt lấy độ cao đường CHC (takeoff surface);

 

 

 

 

 

 

 

Sức chịu tải CHC.

 

 

 

 

 

 

 

Độ dốc dọc/ngang của đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa và đặc điểm của lề đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa và kích thước của dải bay;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa và kích thước của RESA (khu vực an toàn cuối đường CHC);

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa, đặc điểm khu vực quay đầu (runway turn pads);

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa thềm đường CHC, đặc điểm thềm đường dịch chuyển (displaced thresholds);

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa, đặc điểm các vị trí chờ lên đường CHC (runway-holding positions);

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa và kích thước của đoạn dừng (SWY);

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa và kích thước của khoảng trống (CWY).

 

 

 

 

 

 

10.3

Đường lăn (Taxiways)

 

Mức 2

 

02

00

 

 

Định nghĩa và đặc điểm của đường lăn;

Chương 1 và 3 Tập 1 Phụ ước 14,

Tập 2 Chương 1 Doc 9157.

 

 

 

 

 

 

Kích thước của đường lăn.

 

 

 

 

 

 

10.4

Sân đỗ (Apron)

 

Mức 2

 

02

00

 

 

Định nghĩa sân đỗ;

Chương 1 và 3 Tập 1 Phụ ước 14, Chương 3 Tập 2 Doc 9157.

 

 

 

 

 

 

Các thành phần sân đỗ (Apron taxiway, aircraft stand, aircraft stand taxi lane);

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm của sân đỗ.

 

 

 

 

 

 

10.5

Hệ thống hỗ trợ hạ cánh và đánh tín hiệu sân bay

 

Mức 2

 

06

00

 

 

Hệ thống đèn tiếp cận

Chương 5 Tập 1 Phụ ước 14

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đèn tín hiệu sân bay:

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đèn tiếp cận CAT I, II, III và CALVERT;

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống biển báo;

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đèn, sơn kẻ tín hiệu (Visual guidance);

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đèn, sơn kẻ đường cất hạ cánh;

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đèn, sơn kẻ đường lăn.

 

 

 

 

 

 

10.6

Chướng ngại vật sân bay

Tập 1, Chương 1, 4 và 6 Tập 1 Phụ ước 14

Mức 2

 

04

00

 

 

Định nghĩa “chướng ngại vật”; Cách xác định chướng ngại vật;

 

 

 

 

 

 

 

Các bề mặt hạn chế chướng ngại vật (Bề mặt hình nón, bề mặt ngang trong, bề mặt tiếp cận, bề mặt tiếp cận trong, bề mặt chuyển tiếp v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích của các bề mặt hạn chế chướng ngại vật;

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu về giới hạn chướng ngại vật: Đường CHC không có trang thiết bị, đường CHC tiếp cận không chính xác, đường CHC tiếp cận chính xác, đường CHC sử dụng chính cho cất cánh, CNV nằm ngoài bề mặt giới hạn CNV, CNV khác.

 

 

 

 

 

 

10.7

Dữ liệu sân bay

Chương 1 và 2 Tập 1 Phụ ước 14

Mức 3

 

06

02

 

 

Liệt kê các yếu tố dữ liệu sân bay quan trọng (Điểm quy chiếu sân bay, kích thước sân bay, cự ly công bố v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa “điểm quy chiếu sân bay” (ARP) và giải thích ý nghĩa của ARP;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa nhiệt độ tham chiếu sân bay;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa “mức cao sân bay” và giải thích ý nghĩa của mức cao sân bay;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa “mức cao đường CHC” và giải thích ý nghĩa của mức cao đường CHC;

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa “độ cao thềm đường CHC” và giải thích ý nghĩa của độ cao thềm đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa “độ dài bề mặt đường CHC” và giải thích ý nghĩa của độ dài bề mặt đường CHC;

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa TORA, TODA, ASDA, LDA, giải thích ý nghĩa và cách tính toán các cự ly công bố;

 

 

 

 

 

 

10.8

Dịch vụ/trang thiết bị cảng hàng không, sân bay

Chương 6 Phụ ước 9, Chương 1 và 5 Tập 1 Phụ ước 14

Mức 2

 

02

 

 

 

Các dịch vụ tại cảng HK, sân bay (Nhiên liệu, hải quan, phòng cháy chữa cháy, an ninh, bảo dưỡng v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dẫn đỗ tàu bay, hệ thống kiểm soát hướng dẫn và di chuyển mặt đất.

 

 

 

 

 

 

10.9

Sân bay trực thăng

Chương 3 Tập 2 Phụ ước 14

Mức 2

 

01

 

 

 

Định nghĩa “sân bay trực thăng”;

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu của sân bay trực thăng và nhận biết các thiết bị phụ trợ bằng mắt của sân bay trực thăng.

 

 

 

 

 

 

11

Tàu bay

GT môn Tàu bay, Doc 4444, Doc 8168

 

32

31

 

01

11.1

Giới thiệu về hàng không và tàu bay

 

Mức 2

 

02

 

 

 

Đơn vị đo lường áp dụng đối với tàu bay và những nguyên lý bay

 

 

 

 

 

 

 

Hàng không và tàu bay: Mối tương quan giữa lý thuyết bay, các đặc tính của tàu bay đối với các hoạt động không lưu

 

 

 

 

 

 

11.2

Nguyên lý bay

 

Mức 2

 

04

 

 

 

Lực tác động lên tàu bay: Lực tác dụng lên tàu bay và các mối tương quan; nguyên nhân và ảnh hưởng của nhiễu động

 

 

 

 

 

 

 

Các thành phần cấu trúc và điều khiển tàu bay

 

 

 

 

 

 

 

Các thông số giới hạn tàu bay (Tốc độ tối đa/tối thiểu, trần bay, tỷ tốc bay lên, tỷ tốc giảm thấp v.v)

 

 

 

 

 

 

11.3

Động cơ tàu bay

 

Mức 2

 

02

 

 

 

Động cơ Piston;

 

 

 

 

 

 

 

Động cơ phản lực.

 

 

 

 

 

 

11.4

Hệ thống và trang thiết bị tàu bay

 

Mức 2

 

04

 

 

 

Thiết bị bay

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên lý hoạt động cơ bản và hiển thị thông tin của các thiết bị trong buồng lái

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng các thông tin do người lái cung cấp vào việc xác định hình thức kiểm soát tình hình không lưu

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị dẫn đường: Nguyên lý hoạt động và hiển thị thông tin của các thiết bị phù trợ dẫn đường trên tàu bay

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị theo dõi hoạt động của động cơ: Các thông số theo dõi sự hoạt động của động cơ chính yếu và các thiết bị đi kèm

 

 

 

 

 

 

 

Các thiết bị bổ sung khác: Công dụng của các thiết bị bổ sung trong buồng lái

 

 

 

 

 

 

 

Các biểu thị bất thường: Sự ảnh hưởng của các biểu thị bất thường của thiết bị đối với sự hoạt động của tàu bay

 

 

 

 

 

 

11.5

Phân loại tàu bay

 

Mức 2

 

02

 

 

 

Hạng tàu bay: Liệt kê các loại tàu bay

 

 

 

 

 

 

 

Theo loại nhiễu động: Liệt kê các loại nhiễu động, phân loại nhiễu động và giải thích cách tránh ảnh hưởng đến tàu bay khác

 

 

 

 

 

 

 

Loại tiếp cận của ICAO: Liệt kê các loại tiếp cận của ICAO, phân loại căn cứ vào tốc độ tiếp cận theo ICAO, xem xét các loại tàu bay theo ICAO để lên kế hoạch

 

 

 

 

 

 

11.6

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng tàu bay trong các giai đoạn của một chuyến bay

 

Mức 2

 

09

 

 

 

Lăn bánh;

Cất cánh và lấy độ cao; Bay đường dài;

Hạ thấp độ cao và tiếp cận; Hạ cánh, lăn về sân đỗ;

 

 

 

 

 

 

11.7

Dữ liệu tàu bay

 

Mức 2

 

08

 

 

 

Định nghĩa: Sải cánh (wingspan), chiều dài (length), chiều cao (height), hướng bánh mũi (wheel track), hành khách (PAX), tải trọng cất cánh tối đa (MTOW) v.v;

 

 

 

 

 

 

 

Các loại tàu bay phổ biến;

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu về tính năng tàu bay: loại tàu bay, loại động cơ, trọng lượng RAMP tối đa, trọng lượng cất cánh/hạ cánh tối đa v.v.

 

 

 

 

 

 

12

Dẫn đường

Phụ ước 5, Phụ ước 15, Doc 9674, AIP Việt Nam.

Mức 2

20

19

 

01

12.1

Giới thiệu

 

 

 

03

 

 

 

Sự cần thiết phải dẫn đường trong HK (đường bay chính xác nhất, an toàn nhất, kinh tế nhất);

 

 

 

 

 

 

 

Các phương pháp dẫn đường được sử dụng trong HK (trên tàu bay, vô tuyến, vệ tinh v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị đo lường áp dụng trong dịch vụ dẫn đường hàng không (m, Knot, feet, mm/HG, NM v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Các phương pháp dẫn đường hàng không: Phương pháp hoa tiêu (piloting), phương pháp tính toán đoạn (dead reckoning), phương pháp dẫn đường vô tuyến (radio navigation).

 

 

 

 

 

 

12.2

Trái đất

 

 

 

04

 

 

 

Đặc điểm của Trái đất (Hình dạng, kích thước, sự dịch chuyển của Trái đất v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống tọa độ, hướng và khoảng cách của Trái đất:

+ Nguyên lý chung của hệ thống lưới: Xích đạo, tâm trái đất, trục trái đất, cực trái đất, kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ;

+ Hướng, khoảng cách của địa cầu.

 

 

 

 

 

 

 

Từ tính;

 

 

 

 

 

 

 

Các hệ thống tham chiếu theo thời gian được sử dụng trong hàng không (Lịch Gregorian calendar, UTC, bắt đầu ngày - 0000, kết thúc ngày - 2359, SR và SS);

Chương 1 Phụ ước 15, AIP Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Sự khác biệt giữa UTC và giờ Việt Nam, cách tính;

AIP Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Các điểm/đường trên bề mặt Trái đất (Meridians, parallels, equator, poles) thường được sử dụng để tham chiếu;

 

 

 

 

 

 

 

Hướng và cự ly trên Trái đất;

 

 

 

 

 

 

 

Cách thức xác định một vị trí trên bề mặt Trái đất (Kinh độ, vĩ độ, đơn vị đo-độ, phút, giây, NM, KM);

Chương 1 Doc 9674.

 

 

 

 

 

 

Các nguyên tắc chung của Hệ tham chiếu theo phương ngang (WGS-84) (Hệ trắc địa toàn cầu - 1984);

Chương 1 Phụ ước 15, Chương 3 và 4 Doc 9674.

 

 

 

 

 

 

Các nguyên tắc chung của Hệ tham chiếu theo phương đứng (mực nước biển trung bình, EGM - 96 v.v);

Chương 1 Phụ ước 15

 

 

 

 

 

 

Mối quan hệ giữa từ trường Trái đất và la bàn (độ lệch từ, trệch hướng/lệch trục, đường đẳng giác v.v);

Chương 1 Doc 9674

 

 

 

 

 

 

Sự khác biệt giữa hướng Bắc thực - true north, Bắc từ - magnetic north, hướng bắc trên la bàn - compass north.

 

 

 

 

 

 

12.3

Dẫn đường cơ bản

 

 

 

05

 

 

 

Đo lường: Cách tính khoảng cách giữa hai điểm (tọa độ/điểm, NM và phút v.v);

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian, giờ, sự thay đổi ngày;

 

 

 

 

 

 

 

Hướng bay: Phương, hướng bay - heading, độ lệch la bàn - deviation, độ lệch từ - variation, hướng bay thực - true heading, hướng từ - magnetic heading, hướng bay la bàn - compass heading;

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ bay: Các loại tốc độ tàu bay - aircraft speed (True airspeed (trị số Mach), Indicated airspeed, Ground speed (knots, KM/h); phân biệt tốc độ trên không - air speeds (True/Indicated airspeed);

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh hưởng của gió đối với tuyến bay của tàu bay - flight path (Heading, track, wind vector, flying time);

 

 

 

 

 

 

 

Độ cao bay: Định nghĩa, phân loại (Độ cao khí áp, chiều cao thực địa, độ cao, chiều cao, mực bay FL, độ cao an toàn, độ cao quy đổi, mức cao ELEV), hệ thống khung độ cao bay.

 

 

 

 

 

 

12.4

Phù trợ dẫn đường (Navigation aids)

 

 

 

05

 

 

 

Hệ thống dẫn đường trên mặt đất phổ biến nhất (NDB, VoR, DVOR, TACAN, DME, ILS & marker beacons, MLS, LORAN-C);

Chương 1 Phần 2 Doc 8168.

 

 

 

 

 

 

Thiết bị trên tàu bay/hiển thị các hệ thống dựa trên mặt đất (ADF, VoR, TACAN, DME, ILS và marker Beacons, MLS);

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dẫn đường trên tàu bay (Hệ thống dẫn đường quán tính - INS, hệ thống điều khiển bay - FMS và hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu - GNSS v.v).