Quyết định 2183/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2183/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết s 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và min núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết s 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định s 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chươntrình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực BCĐ CTMTQG-
UBDT (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để p/h);
- Các sở GDĐT (để
t/h);
- Các vụ: KHTC, GDTX, GDTC, GDTrH, GDTH, GDCT&CTHSSV; Cục NG&CBQLGD; VP Bộ; Ban QLCDA (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1210/QĐ-BTC ngày 21/6/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình); Quyết định số        /QĐ-BGDĐT ngày   tháng   năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể đối với từng hoạt động do Bộ GDĐT chủ trì;

- Phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và sản phẩm hoàn thành trong việc triển khai từng nội dung nhiệm vụ nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị để hoàn thành hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả đối với từng hoạt động; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Nội dung

1.1. Tiểu dự án 1 - Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT và xóa mù chữ (XMC) cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)

a) Nội dung hoạt động 1: Điều hành, hướng dẫn thực hiện, tổ chức Hội nghị triển khai và duy trì các hoạt động thường xuyên.

b) Nội dung hoạt động 2: Nâng cao chất lượng dạy và học đối với trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT

- Xây dựng tài liệu, học liệu, in ấn và cấp phát cho các nhà trường;

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT về công tác quản lí và nội dung, phương pháp giáo dục đặc thù.

c) Nội dung hoạt động 3: XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS

- Xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy học XMC, in ấn và cấp phát cho các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ XMC;

- Thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về XMC, dạy học XMC;

- Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, truyền thông;

- Hỗ trợ người dân tham gia học XMC;

- Hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm.

1.2. Tiểu dự án 3 - Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

Nội dung hoạt động:

- Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình;

- Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình do Bộ GDĐT chủ trì.

2. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục dân tộc

- Là đơn vị thường trực, chủ trì triển khai, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ, thường xuyên theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phân bổ kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định báo cáo Bộ trưởng phê duyệt.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện các nội dung được giao chủ trì tại Kế hoạch sau khi có quyết định phân bổ vốn của Bộ trưởng.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

2. Vụ Giáo dục thường xuyên

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện nội dung hoạt động 3 của của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 sau khi có quyết định phân bổ vốn của Bộ trưởng.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì về đơn vị thường trực theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Căn cứ số kinh phí được giao, chủ trì thẩm định dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện nội dung được giao chủ trì tại Kế hoạch sau khi có quyết định phân bổ vốn của Bộ trưởng.

4. Văn phòng Bộ và các Vụ, Cục

- Các Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thể chất, Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trung tâm Truyền thông Giáo dục xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện các nội dung được giao chủ trì tại Kế hoạch sau khi có quyết định phân bổ vốn của Bộ trưởng.

- Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản hồi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục dân tộc) để kịp thời xử lý./.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công việc

Thời gian triển khai

Phân công thực hiện

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp và tham gia thực hiện

I

Tiểu dự án 1 - Dự án 5

1

Hot đng 1: Điều hành, hướng dẫn thực hiện, tổ chức Hội nghị triển khai và duy trì các hoạt động thường xuyên

Cả năm

Vụ GDDT - Đơn vị thường trực

Các V: KHTC, GDTX, GDTC, GDCT&CTHSSV, GDTrH, GDTH; các Cục NG&CBQLGD, CSVC; VP Bộ; Ban QLCDA của Bộ (các đơn vị liên quan thuộc Bộ)

1.1

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình

Quý III/2022

Vụ GDDT

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ và địa phương

Thông báo kết luận hội nghị

1.2

Duy trì các hoạt động thường xuyên của Chương trình

Cả năm

Vụ GDDT

Các đơn liên quan thuộc Bộ

Đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Chương trình của Bộ

1.3

Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành

Quý III/2022

Vụ GDDT

Vụ KHTC và VP Bộ

Trang thiết bị văn phòng

1.4

Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của Chương trình do Bộ GDĐT chủ trì

Tháng 8- 12/2022

Vụ KHTC

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

Các báo cáo giải pháp

2

Hoạt động 2: Nâng cao chất lượng dạy và học đối với trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT

2.1

Vụ Giáo dục dân tộc

2.1.1

Khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu cho các trường PTDTNT về khởi nghiệp trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa dân tộc

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDDT

Các đơn liên quan thuộc Bộ và Trường Đại học Văn hóa

CBQL, GV cốt cán trường PTDTNT được tập huấn. Hoàn thành tài liệu và cấp phát đến các nhà trường

2.2

Vụ Giáo dục Tiểu học

2.2.1

Khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu Nâng cao năng lực dạy học môn Toán và Tiếng Vit ở trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT cấp tiểu học

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTH

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL, GV cốt cán trường trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT cấp tiểu học được tập hun. Hoàn thành tài liệu và cấp phát đến các nhà trường

2.3

Vụ Giáo dục Trung học

2.3.1

Khảo sát, biên soạn và bồi dưỡng Nâng cao năng lực tổ chức dạy học môn Ngữ văn phát triển năng lực phẩm chất phù hợp học sinh trường PTDTNT cấp trung học cơ sở

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTrH

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL, GV cốt cán trường trường PTDTNT cấp trung học cơ sở được bồi dưỡng.

2.4

Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

2.4.1

Khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu Phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục đối với học sinh trong các trường PTDTNT, PTDTBT và trường phổ thông có HSBT

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDCT&CTHSSV

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL, GV cốt cán trường trường PTDTNT, trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT được tập huấn. Hoàn thành tài liệu và cấp phát đến các nhà trường

2.5

Vụ Giáo dục thể chất

2.5.1

Khảo sát, biên soạn, tập huấn tài liệu Hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, đui nước cho học sinh các trưng PTDTNT, PTDTBT và trường phổ thông có HSBT

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTC

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL, GV cốt cán trường trường PTDTNT, PTDTBT và trường phổ thông có HSBT được tập huấn.

2.5.2

Khảo sát, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về phát triển các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số cho các trường PTDTNT

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTC

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL, GV cốt cán trường trường PTDTNT được bồi dưỡng, tập huấn.

2.6

Cục nhà giáo và CBQLGD

2.6.1

Khảo sát, biên soạn, tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu Nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT đáp ứng yêu cầu đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tháng 8- 12/2022

Cục NG&CBQLGD

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và địa phương

CBQL cốt cán trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT được tập hun. Hoàn thành tài liệu và cấp phát đến các nhà trường

3

Hoạt động 3: XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS

Vụ GDTX

3.1

Tổ chức thẩm định và hoàn thiện Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho giáo viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho giáo viên) đã được thẩm định

3.2

Tổ chức thẩm định và hoàn thiện Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho học viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho học viên) đã được thẩm định

3.3

In ấn và cấp phát Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho giáo viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho giáo viên) đã được in ấn

3.4

In ấn và cấp phát Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho học viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 (Dành cho học viên) đã được in ấn

3.5

Tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh về Hướng dẫn dạy học Chương trình xóa mù chữ xóa mù chữ giai đoạn 1 (3 miền)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT, các đơn vị có liên quan thuc Bộ, các Sở GDĐT

Giáo viên cốt cán 63 tỉnh được tập huấn về Hướng dẫn dạy học Chương trình xóa mù chữ xóa mù chữ giai đoạn 1

3.6

Tổ chức tập huấn cho giáo viên các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Bộ Công an về dạhọc xóa mù chữ giai đoạn 1 (3 miền)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT, Cục C10, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Giáo viên cốt cán dạy xóa mù chữ tại các trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Bộ Công an được tập huấn

3.7

Tổ chức tập huấn cho Bộ đội biên phòng về dạy học xóa mù chữ xóa mù chữ giai đoạn 1 (3 miền)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các đơn vị có liên quan

Giáo viên cốt cán dạy xóa mù chữ của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng được tập huấn

3.8

Tổ chức biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (Dành cho giáo viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (Dành cho giáo viên)

3.9

Tổ chức biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (Dành cho học viên)

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDTX

Vụ GDDT và các đơn vị có liên quan

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2 (Dành cho học viên)

II

Tiểu dự án 3 - Dự án 10

1

Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung do Bộ GDĐT chủ trì

Tháng 8- 12/2022

Vụ GDDT

- Các B: KH&ĐT, Tài chính và UBDT;

- Các đơn liên quan thuộc Bộ

Báo cáo kết quả kiểm tra

2

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền về các nội dung do Bộ GDĐT chủ trì

Tháng 8- 12/2022

TTTTGD

Vụ GDDT, các báo, đài và các đơn liên quan thuộc Bộ

Tin, bài bài viết truyền thông về Chương trình trên các báo, tạp chí

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2183/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2183/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2183/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:09/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 09/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2183/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Tiểu dự án 1 – Dự án 5 thực hiện nhiệm vụ đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó:

Nội dung hoạt động 1 là điều hành, hướng dẫn thực hiện, tổ chức Hội nghị triển khai và duy trì các hoạt động thường xuyên.

Nội dung hoạt động 2 là nâng cao chất lượng dạy và học đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; Xây dựng tài liệu, học liệu, in ấn và cấp phát cho các nhà trường; Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú về công tác quản lí và nội dung, phương pháp giáo dục đặc thù.

Nội dung hoạt động 3 là xóa mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy học xóa mù chữ, in ấn và cấp phát cho các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ; Hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2183/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi