Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/1999/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG VỐN VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
TIỀN MUA VÀ LàI MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

 

Thi hành Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Riêng đối với các doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 đã hướng dẫn "Doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng vốn, kinh phí ngân sách Nhà nước để mua công trái" được hiểu là: Các doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng các khoản tiền do ngân sách Nhà nước cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ công ích, dự trữ quốc gia, dự trữ bình ổn giá hoặc vốn để thực hiện các mục tiêu chỉ định khác của Nhà nước do cấp có thẩm quyền giao để mua công trái.

Doanh nghiệp Nhà nước được sử dụng vốn thuộc phạm vi quản lý của mình để mua công trái như đã quy định tại Điều 7 Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều 10 Nghị định 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước.

2. Tất cả đối tượng mua công trái đã quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/1999/NĐ-CP nói trên (kể cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế) đều được miễn thuế thu nhập từ số tiền lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc đem lại.

3. Khoản tiền lãi mua công trái được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính hàng năm của doanh nghiệp (Riêng đối với các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng thì hạch toán vào doanh thu) theo công thức:

 

Số tiền lãi phải thu hàng năm

 

=

Tổng số tiền mua công trái x 50% (lãi suất)

 

60 (tháng)

 

x

Số tháng sử dụng vốn để mua công trái trong năm

 

Khoản chênh lệch do mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng (+) với lãi suất 5 năm cao hơn 50%, được Nhà nước thanh toán thêm, hạch toán vào thu nhập của năm cuối cùng.

 

Số chênh lệch tiền lãi do trượt giá

=

Số tiền lãi thực tế được trả

-

Số tiền lãi đã hạch toán trong các năm

 

4. Kế toán khoản tiền mua và lãi mua công trái được thực hiện như sau:

a. Khi mua công trái, kế toán ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán dài hạn (2212)

Có tài khoản 111.112.....

b. Khoản tiền lãi công trái được hưởng hàng năm và năm cuối cùng được ghi sổ vào ngày 31/12 hàng năm, ghi:

Nợ tài khoản 221 Đầu tư chứng khoán dài hạn (2212)

Có tài khoản 711 "Thu nhập hoạt động tài chính"

Doanh nghiệp mở tài khoản chi tiết theo dõi riêng về lãi mua công trái.

c. Khi Nhà nước thanh toán công trái, khoản tiền mua và lãi công trái thực thu được, ghi:

Nợ tài khoản 111, 112,....

Có tài khoản 221 Đầu tư trái phiếu dài hạn (2212)

Hàng năm các doanh nghiệp phải phân bổ chi phí huy động vốn và các chi phí khác (nếu có) cho số vốn mua công trái vào chi phí hoạt động tài chính (hoặc chi phí kinh doanh đối với các Ngân hàng Thương mại và các Tổ chức tín dụng, như: lãi suất phải trả cho người được huy động vốn) để xác định lợi nhuận thực hiện của hoạt động này.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 67/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 07/06/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 67/1999/TT-BTC
Hanoi, June 07, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE USE OF CAPITAL AND THE ACCOUNTING OF PRINCIPALS AND INTERESTS OF THE GOVERNMENT BONDS FOR NATIONAL CONSTRUCTION AT THE ENTERPRISES
In furtherance of the Government�s Decree No. 34/1999/ND-CP of May 12, 1999 stipulating the issuance of the 1999 government bonds for national construction, the Ministry of Finance issued Circular No. 56/1999/TT-BTC on May 12, 1999 guiding the implementation of such Decree.
Particularly for the enterprises, the Ministry of Finance hereby provides the following additional guidance:
1. For the State enterprises, Circular No. 56/1999/TT-BTC of May 12, 1999 that: "the State enterprises must not use the State budget capital and funds to purchase government bonds" shall be understood as: the State enterprises must not use the money allocated by the State budget for the performance of their public-utility tasks, for national reserve, reserves for price stabilization or capital for achievement of other designated objectives of the State which has been allocated by the competent agencies for the purchases of government bonds.
The State enterprises may use the capital under their management to purchase government bonds as stipulated in Article 7 of the Law on the State Enterprise and Article 10 of the Government�s Decree No. 59/1999/ND-CP of October 3, 1996 on the Regulation on financial management and business cost-accounting applicable to State enterprises.
2. All government bonds purchasers specified in Article 2 of the above-said Decree No. 34/1999/ND-CP (including the enterprises of all economic sectors) shall be exempt from tax on income generated from the national construction government bonds� interest.
3. The government bonds� interest amounts shall be accounted into the annual financial operation income of the enterprise (particularly for the commercial banks and credit institutions, such amounts shall be accounted into their turnovers) according to the following formula:
Total government bonds� interests 60 (months) of government bonds in the year
The difference resulting from the actual inflation rate in five years plus (+) the prescribed five-year interest rate, which is higher than 50% and additionally repaid by the State, shall be accounted into the last year�s income.
The interest to inflation actually repaid through five years
4. The government bonds� principals and interests shall be accounted as follows:
Debit: Account 221- Long-term securities investment (2212)
Credit: Accounts 111, 112...
Debit: Account 221 - Long-term securities investment (2212)
Credit: Account 711 "Income from financial operations".
The enterprises shall open specific accounts for monitoring the government bond interests.
Debit: Accounts 111, 112
Credit: Account 221, Long-term bond investment (2212).
Annually, the enterprises shall have to contribute expenses for capital mobilization and other expenses (if any) with regard to capital used for the purchase of government bonds into the financial operation expenses (or business expenses, for commercial banks and the credit institutions, such as: the interest payable to the capital mobilizees), in order to determine the actual profit of this operation.
5. This Circular takes effect 15 days after its signing.
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE
Tran Van Ta

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!