Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa DN quản lý kết cấu hạ tầng với cơ quan Nhà nước chuyên ngành hàng không

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 20/2021/TT-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không;

Căn cứ Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng C ục Hàng không Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CPTP và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

Bộ trưởng (để b/c);

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Công báo;

Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;

Báo Giao thông; Tạp chí Giao thông;

- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
 TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP
Giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
____________
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không (sau đây gọi tắt là Quy chế phối hợp) quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư quản lý, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và nội dung Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý (sau đây gọi là Đề án).
2. Quy chế phối hợp này áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; trao đổi, cung cấp kịp thời chính xác các thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, khai thác tải sản kết cấu hạ tầng hàng không; phân định rõ ràng trách nhiệm của các bên đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể được điều tiết trong Quy chế phối hợp.
2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không được giao đảm bảo các nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Điều 4. Công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng không và các quy định của pháp luật về công tác bảo trì công trình; đảm bảo duy trì điều kiện khai thác thường xuyên, liên tục, an toàn đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý.
2. Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.
3. Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phối hợp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trình Bộ Giao thông vận tải ban hành; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
Điều 5. Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản, công tác báo cáo, cơ sở dữ liệu, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm
a) Sử dụng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài sản công theo quy định;
b) Tiếp nhận, kiểm tra báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP để quản lý và thực hiện báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
c) Tham mưu trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật khi nhận được báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
d) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP rà soát và xử lý các tồn tại liên quan đến việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản với đầy đủ các thông tin về giá trị tài sản để hạch toán, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (nếu có).
2. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm
a) Lập hồ sơ quản lý tài sản, thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật; cập nhật hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định; quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hàng năm theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện nghĩa vụ của cơ quan trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; quản lý nguồn thu - chi khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
d) Báo cáo kê khai tài sản, thực hiện nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
đ) Hàng năm, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không của năm trước và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Thời hạn gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hàng năm trước ngày 28 tháng 02 của năm sau kỳ báo cáo.
e) Thực hiện đo đạc, xác định phạm vi, ranh giới tài sản, đất đai của nhà nước (bao gồm cả tài sản do Bộ Giao thông vận tải và các địa phương quản lý) và của doanh nghiệp tại cảng hàng không, sân bay; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam rà soát và xử lý các tồn tại liên quan ranh giới, giá trị, danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
g) Giao lại tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho cơ quan có thẩm quyền khi kết thúc thời hạn được giao hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không khi bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo các điều kiện về an toàn khai thác, đảm bảo đầy đủ, chính xác số lượng tài sản, giá trị và kèm theo các tài liệu có liên quan đến tài sản bàn giao.
Điều 6. Công tác kiểm tra, giám sát
1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm
a) Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong thời gian giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các phát sinh hoặc điều chỉnh phù hợp để công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có hiệu quả, bảo đảm lợi ích nhà nước;
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa, đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không đảm bảo tuân thủ theo quy định;
c) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 6 Mục V Điều 1 Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm:
a) Công khai tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật;
b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và sự giám sát của cộng đồng trong việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
Điều 7. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án
1. Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện Đề án
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:
a) Tên báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có);
c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;
d) Tần xuất báo cáo: định kỳ hàng năm;
đ) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo của kỳ báo cáo;
e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: đối với báo cáo định kỳ năm 2021 được tính từ ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối với báo cáo định kỳ các năm tiếp theo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo;
g) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban thành kèm theo Thông tư này.
2. Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện Đề án
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải kết quả sơ kết 03 năm về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:
a) Tên báo cáo: báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 03 năm; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có);
c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;
d) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 năm 2024;
đ) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban thành kèm theo Thông tư này.
3. Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải kết quả tổng kết 05 năm về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020, chi tiết báo cáo như sau:
a) Tên báo cáo: báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không;
b) Nội dung báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 05 năm; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và phù hợp với điều kiện thực tế;
e) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống tư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;
d) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 30 tháng 09 năm 2025.
đ) Đề cương báo cáo: theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban thành kèm theo Thông tư này.
4. Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện Đề án
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có trách nhiệm báo cáo đột xuất Cục Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 khi được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hoặc phát sinh các vấn đề cần giải quyết nhưng vượt thẩm quyền của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
5. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát, đánh giá các nội dung báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo sơ kết 03 năm và báo cáo tổng kết 05 năm về tình hình thực hiện Đề án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chế phối hợp này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
2. Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp./. 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20/2021/TT-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2021 trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

ĐƠN VỊ: ….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không năm ...

 

Kính gửi:                   

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án.

 

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

 

III. Kiến nghị, đề xuất với từng cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có).

 

 

 

...... , ngày ... tháng ... năm          

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20/2021/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

ĐƠN VỊ:….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Kính gửi:                   

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 03 năm.

 

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

 

III. Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

 

IV. Kiến nghị, đề xuất với để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (nếu có).

 

 

 

...... , ngày ... tháng ... năm          

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20/2021/TT-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

ĐƠN VỊ: …..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Kính gửi:                   

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án trong giai đoạn 05 năm.

 

II. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

 

III. Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

 

IV. Tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và phù hợp với điều kiện thực tế.

 

 

 

...... , ngày ... tháng ... năm          

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 20/2021/TT-BGTVT

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2021/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:22/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Duy trì điều kiện khai thác thường xuyên tài sản hạ tầng hàng không được giao quản lý

Ngày 22/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
Theo quy định, Tng công ty Cng hàng không Vit Nam - CTCP chu trách nhim với tài sản được giao qun lý, sdng và khai thác tài sn kết cu htng hàng không, tchc thc hin công tác bo trì kết cu htng hàng không theo quy định; đảm bo duy trì điều kiện khai thác thường xuyên, liên tục, an toàn đối vi tài sn kết cu htầng hàng không được giao qun lý.
Tng công ty cũng có trách nhiệm công khai tài sn kết cu htng hàng không được giao qun lý, sdng, khai thác theo quy định ca pháp lut; đồng thời báo cáo tình hình thc hin vic qun lý, sdng và khai thác tài sn kết cu htầng hàng không theo định kỳ hàng năm, báo cáo sơ kết 3 năm và báo cáo tng kết 05 năm.
Trường hợp có yêu cu hoc phát sinh các vấn đề cn gii quyết nhưng vượt thm quyn ca Tng công ty Cng hàng không Vit Nam - CTCP sẽ thực hiện báo cáo đột xuất tình hình thực hiện.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 20/2021/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF TRANSPORT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 20/2021/TT-BGTVT

 

Hanoi, September 22, 2021

 

CIRCULAR

Promulgating the Regulation on coordination between the enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and the agency performing the function of specialized state management of aviation[1]

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP of February 10, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to the Government’s Decree No. 66/2015/ND-CP of August 12, 2015, on aviation authorities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 44/2018/ND-CP of March 13, 2018, providing the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

Pursuant to the Government’s Decree No. 05/2021/ND-CP of January 25, 2021, on management and operation of airports and aerodromes;

At the proposal of the Director of the Transport Infrastructure Department and the Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam;

The Minister of Transport promulgates the Circular promulgating the Regulation on coordination between the enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and the agency performing the function of specialized state management of aviation.

 

Article 1. To promulgate together with this Circular the Regulation on coordination between the enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and the agency performing the function of specialized state management of aviation in managing, using and exploiting assets under regulations.

Article 2. This Circular takes effect on November 10, 2021.

Article 3. The Chief of the Office, Chief Inspector, directors, the Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam, the General Director of the Airports Corporation of Vietnam, heads of agencies and organizations, and related individuals shall implement this Circular.-

For the Minister of Transport
Deputy Minister
LE ANH TUAN

 

THE MINISTRY OF TRANSPORT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

 

REGULATION

On coordination between the enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and the agency performing the function of specialized state management of aviation

(Promulgated together with the Minister of Transport’s Circular No. 20/2021/TT-BGTVT of September 22, 2021)

 

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. The Regulation on coordination between enterprises assigned to manage aviation infrastructure assets and agencies performing the function of specialized state management of aviation (below referred to as the Coordination Regulation) provides principles and contents of and responsibility for coordination between the Civil Aviation Authority of Vietnam and the Airports Corporation of Vietnam in managing, using and exploiting aviation infrastructure assets invested and managed by the State in accordance with the law on management and use of public assets and the Prime Minister’s Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020, approving the Scheme on assignment, management, use and exploitation of aviation infrastructure assets invested and managed by the State (below referred to as the Scheme).

2. The Coordination Regulation applies to the Civil Aviation Authority of Vietnam and the Airports Corporation of Vietnam.

Article 2. Principles of coordination

1. To ensure the uniform management, use and exploitation of aviation infrastructure assets; to ensure close  coordination in inspecting and supervising the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets; to exchange and promptly provide accurate information in the course of managing, using and exploiting aviation infrastructure assets; to clearly divide responsibility of parties as conformable to functions, tasks and powers of each subject governed by the Coordination Regulation.

2. To properly perform the functions, tasks and powers provided by law in order to properly perform assigned tasks, ensuring that aviation activities are carried out in a smooth and safe manner and the management, exploitation and use of aviation infrastructure assets comply with law.

Article 3. Management, use and exploitation of aviation infrastructure assets

1. The Airports Corporation of Vietnam shall manage, use and exploit aviation infrastructure assets under the Scheme on assignment, management, use and exploitation of aviation infrastructure assets invested and managed by the State that was approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020; manage, use and exploit public assets assigned by the State to enterprises for management, excluding state capital amounts at enterprises as specified in Article 99 of the Law on Management and Use of Public Assets.

2. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall perform the assigned function of specialized state management of aviation, ensuring the principles of management, use and exploitation of aviation infrastructure assets in accordance with the law on management and use of public assets.

Article 4. Maintenance of aviation infrastructure assets

1. The Airports Corporation of Vietnam shall perform the tasks of an enterprise assigned to manage, use and exploit aviation infrastructure assets, organize the maintenance of aviation infrastructure facilities assigned to it for management under the Minister of Transport’s regulations on maintenance of aviation works and the regulations on maintenance of works; and maintain conditions for regular, continuous and safe operation of aviation infrastructure assets assigned to it for management.

2. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall fully perform the functions and tasks of the state management agency in charge of aviation in the maintenance of aviation infrastructure.

3. The Civil Aviation Authority of Vietnam and Airports Corporation of Vietnam shall coordinate with each other in building a system of techno-economic norms to serve the management, exploitation and maintenance of aviation infrastructure assets, and submit it to the Ministry of Transport for promulgation; organizing the maintenance of aviation infrastructure assets under the Scheme approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020.

Article 5. Dossier of management, asset accounting and reporting, database, and handling of aviation infrastructure assets

1. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall

a/ Use the database on aviation infrastructure assets to perform the state management of public assets under regulations;

b/ Receive and examine reports of the Airports Corporation of Vietnam to manage and report to the Ministry of Transport on the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

c/ Advise and submit to the Ministry of Transport for consideration and decision, or submit to competent authorities for consideration of and decision on handling of aviation infrastructure assets in accordance with law upon receiving reports of the Airports Corporation of Vietnam;

d/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Airports Corporation of Vietnam in, reviewing and addressing problems related to the review, classification and valuation of assets with adequate information on asset value for accounting, management, use and exploitation of aviation infrastructure assets under the Government’s Decree No. 44/2018/ND-CP of March 13, 2018; and report to the Ministry of Transport for consideration and submission to competent agencies for decision on supplementation of the list of aviation infrastructure assets assigned to the Airports Corporation of Vietnam (if any).

2. The Airports Corporation of Vietnam shall

a/ Make a dossier of asset management, conduct accounting of aviation infrastructure assets in accordance with law; update dossiers for management of aviation infrastructure assets under regulations; manage and store all dossiers on aviation infrastructure assets under regulations; report to the Civil Aviation Authority of Vietnam on increase, reduction or depreciation of aviation infrastructure assets on a yearly basis in accordance with law;

b/ Fulfill obligations of an agency directly organizing the exploitation of aviation infrastructure assets; manage revenues and expenditures from/for exploitation of aviation infrastructure assets in accordance with law;

c/ Build, manage and operate an information system and a database on aviation infrastructure assets;

d/ Make an asset declaration report, input data into the database on aviation infrastructure assets under the Government’s Decree 44/2018/ND-CP of March 13, 2018, on management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

dd/ Send annual reports to the Civil Aviation Authority of Vietnam on the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets of preceding years and make unscheduled reports at the request of competent state agencies. Forms of reports on management, use and exploitation of aviation infrastructure assets are provided in Clause 5, Article 24 of the Government’s Decree No. 44/2018/ND-CP of March 13, 2018. The deadline for sending an annual report on management, use and exploitation of aviation infrastructure assets is February 28 of the year following the reporting period.

e/ Survey and determine the scope and boundaries of assets and land areas of the State (including also assets managed by the Ministry of Transport and local administrations) and of enterprises at airports and aerodromes; coordinate with the Civil Aviation Authority of Vietnam in reviewing and addressing shortcomings related to boundaries, value and lists of aviation infrastructure assets for reporting to the Ministry of Transport;

g/ Hand over aviation infrastructure assets to competent agencies upon the expiration of the period of asset assignment or in other cases under decisions of competent state agencies. When being handed over to competent agencies, aviation infrastructure assets must satisfy conditions for safe operation, of sufficient and accurate quantity and value, and be accompanied with relevant documents.

Article 6. Examination and supervision

1. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall:

a/ Examine and supervise the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets during the time they are handed over to the Airports Corporation of Vietnam for management, use and exploitation; propose or report to competent authorities for timely resolution of arising issues or plausible adjustment to ensure efficient management, use and exploitation of aviation infrastructure assets and the State’s interests;

b/ Organize examination and supervision of the implementation of plans on maintenance, repair, investment, renovation and upgrading of aviation infrastructure facilities under regulations;

c/ Urge, examine and supervise the Airports Corporation of Vietnam’s performance of its assigned tasks under Clause 6, Section V, Article 1 of the Prime Minister’s Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020.

2. The Airports Corporation of Vietnam shall:

a/ Publicize aviation infrastructure assets it is assigned to manage, use and exploit in accordance with law;

b/ Submit to examination and supervision by competent state management agencies and supervision by the community in the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets.

Article 7. Reports on the implementation of the Scheme

1. Annual reports on the implementation of the Scheme

The Airports Corporation of Vietnam shall report to the Aviation Authority of Vietnam on actual management, use and exploitation of aviation infrastructure assets under the Scheme approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020, with the following details:

a/ Title of the report: Report on the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

b/ Contents of the report: Results of the performance of tasks assigned under the Scheme; difficulties and problems arising in the course of implementation of the Scheme; recommendations and proposals to competent authorities for overcoming difficulties and addressing problems (if any);

c/ Methods of sending and receiving the report: The report shall be made in the form of a pager or an electronic document, and sent to the report-receiving agency by hand-delivery or post, or via fax or email, or by other methods specified by law;

d/ Reporting frequency: Annually;

dd/ Reporting deadline: January 15 of the year following the reporting period;

e/ Time of reporting data cutoff: For the 2021 annual report, the reporting period is counted from December 7, 2020, through December 31, 2021. For annual reports of subsequent years, the reporting period will be counted from January 1 through December 31 of the reporting period;

g/ Report outline: Made according to the form provided in Appendix I to this Circular.

2. The preliminary review report on three-year implementation of the Scheme

The Airports Corporation of Vietnam shall send to the Civil Aviation Authority of Vietnam and the Ministry of Transport the preliminary review report on three-year management, use, and exploitation of aviation infrastructure assets under the Scheme approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020, with the following details:

a/ Title of the report: The preliminary review report on three-year  management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

b/ Contents of the report: Results of the performance of tasks assigned under the Scheme during the three-year period; difficulties and problems arising in the course of implementation of the Scheme; shortcomings and limitations and their causes; recommendations and proposals to competent authorities for overcoming difficulties and addressing problems (if any), and proposals on adjustments in the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets (if any);

c/ Methods of sending and receiving the report: The report shall be made in the form of a pager or an electronic document, and sent to report-receiving agencies by hand-delivery or post, or via fax or email, or by other methods specified by law;

d/ Reporting deadline: January 15, 2024;

dd/ Report outline: Made according to the form provided in Appendix 2 to this Circular.

3. The final review report on five-year implementation of the Scheme  

The Airports Corporation of Vietnam shall send to the Civil Aviation Authority of Vietnam and the Ministry of Transport the final review report on results of five-year management, use, and exploitation of aviation infrastructure assets under the Scheme approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020, with the following details:

a/ Title of the report: The final review report on five-year management, use and exploitation of aviation infrastructure assets;

b/ Contents of the report: Results of the performance of tasks assigned under the Scheme during the five-year period; difficulties and problems arising in the course of implementation of the Scheme; shortcomings and limitations and their causes; review of drawn lessons and proposal on a plan on assignment for management, use and exploitation of aviation infrastructure assets in the subsequent period, ensuring efficient exploitation of aviation infrastructure assets and conformity with practical conditions;

c/ Methods of sending and receiving the report: The report shall be made in the form of a pager or an electronic document, and sent to report-receiving agencies by hand-delivery or post, or via fax or email, or by other methods specified by law;

d/ Reporting deadline: September 30, 2025;

dd/ Report outline: Made according to the form provided in Appendix 3 to this Circular.

4. Unscheduled reports on the Scheme implementation

The Airports Corporation of Vietnam shall send to the Civil Aviation Authority of Vietnam unscheduled reports on the management, use and exploitation of aviation infrastructure assets under the Scheme approved by the Prime Minister under Decision No. 2007/QD-TTg of December 7, 2020, when so requested by the Civil Aviation Authority of Vietnam, or upon occurrence of problems that need to be solved but fall beyond its competence.

5. The Civil Aviation Authority of Vietnam shall review and evaluate contents of scheduled and unscheduled reports, the preliminary review report on three-year implementation of the Scheme, and the final review report on five-year implementation of the Scheme of the Airports Corporation of Vietnam; settle according to its competence or report to competent authorities for consideration and settlement recommendations and proposals of the Airports Corporation of Vietnam.

Article 8. Organization of implementation

1. In case the legal documents referred to in this Coordination Regulation are amended, supplemented or replaced, the amending, supplementing or replacing documents will prevail.

2. The Civil Aviation Authority of Vietnam and Airports Corporation of Vietnam shall organize the implementation of this Coordination Regulation.

3. Any problems arising in the course of implementation of this Coordination Regulation should be reported to the Ministry of Transport for consideration and appropriate amendment and supplementation.-

 

[1] Công Báo Nos 847-848 (10/10/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 20/2021/TT-BGTVT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 20/2021/TT-BGTVT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi