Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________

Số: 77/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 200/2015/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC như sau:
1. Bổ sung vào Khoản 3 Điều 8Khoản 3 Điều 9 như sau:
“Ngoài các nội dung báo cáo kết quả giám sát tài chính nêu trên, Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo kết quả giám sát tài chính theo Biểu số 03A kèm theo Thông tư này.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 12 như sau:
“a) Chế độ, chính sách pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP bao gồm pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
a) Sửa đổi điểm d khoản 1:
“Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành
- Doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng các điều kiện sau:
+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế.
+ Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.
- Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau thì xếp loại B:
+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế do có 01 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.
+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 02 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.
- Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau thì xếp loại C:
+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do có từ 02 hành vi vi phạm khác nhau trở lên thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; Hoặc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 03 lần trở lên về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.
+ Người quản lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp được đánh giá xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực đã nêu tại điểm a khoản 4 Điều 12 Thông tư này theo công bố, kết luận của cơ quan chức năng. Việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp chỉ tính 01 lần đối với cùng một (01) vụ việc sai phạm của Người quản lý doanh nghiệp.
- Các hành vi vi phạm thủ tục thuế không xem xét để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp.”
b) Sửa đổi Khoản 4:
“4. Phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp:
Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp an ninh quốc phòng, Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) quyết định phân loại doanh nghiệp cụ thể đối với từng doanh nghiệp.
Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp được Cơ quan đại diện chủ sở hữu nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho từng doanh nghiệp.
Trường hợp là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Trường hợp là doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thì xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.”
4. Sửa đổi Biểu số 01.A Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong năm..., Biểu số 01.B Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động trong năm..., Biểu số 01.C Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong năm..., Biểu số 01.D Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp trong năm..., Biểu số 03 Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Ban hành kèm theo).
Điều 2. Bãi bỏ các nội dung quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC như sau:
1. Bãi bỏ cụm từ “theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5.
2. Các nội dung quy định tại Điều 12:
a) Bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12: “Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ; Đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm dầu thô là tấn, khí là m3, than, xi măng là tấn, điện là kwh”.
b) Bãi bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12: “Trường hợp tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp chưa thực hiện phân phối trích lập các quỹ thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp phải cộng thêm số trích lập của Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu”.
3. Bãi bỏ Điều 13.
4. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 14.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.
2. Thay thế cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” bằng cụm từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.
3. Thay thế cụm từ “sản phẩm, dịch vụ công ích” bằng cụm từ “sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên”.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục TCDN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 01.A

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM ....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh

Cơ quan phê duyệt chủ trương

Cơ quan thẩm định

Cơ quan quyết định thành lập

Tổng mức vốn đầu tư đăng ký

Nguồn góp vốn điều lệ trong năm báo cáo

Tình hình đầu tư vốn điều lệ

Ghi chú

Tổng vốn

Vốn điều lệ

Huy động khác

NSTW

NSĐP

Quỹ HTSX và PTDN

Khác

Đầu tư trong năm báo cáo

Đầu tư lũy kế

VĐL còn phải đầu tư

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)= (8)-(15)

(17)

1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........, ngày... tháng ..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

- Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/ thẩm định/quyết định thành lập và ngày / tháng / năm ban hành văn bản, số văn bản

- Cột (14) = (10)+(11)+(12)+(13)

- Cột (15): lũy kế vốn điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo

- Các cột đánh dấu X không cần điền dữ liệu

 

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 01.B

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư

Cơ quan thẩm định

Cơ quan quyết định đầu tư

Quy mô vốn điều lệ

Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo

Tinh hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ

Ghi chú

Trước khi bổ sung

Bổ sung

Sau khi bổ sung

NSTW

NSĐP

Quỹ HTSX và PTDN

Quỹ Đầu tư phát triển

Khác

Bổ sung trong năm báo cáo

Bổ sung lũy kế

Còn phải bổ sung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (7)+(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)= (8)-(16)

(18)

1

Doanh nghiệp A

                

2

Doanh nghiệp B

                

3

Doanh nghiệp C

                

....

....

                
 

Tổng cộng

X

X

X

X

            
 
 

...... , ngày... tháng ..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

- Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương / thẩm định / quyết định thành lập và ngày / tháng /năm ban hành văn bản, số văn bản

- Cột (7): vốn điều lệ trước khi có Quyết định phê duyệt

- Cột (9): vốn điều lệ được phê duyệt theo Quyết định

- Cột (15)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14)

- Cột (16): lũy kế vốn điều lệ đã bổ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo

- Các cột đánh dấu X không cần điền dữ liệu

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 01.C

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ BỔ SUNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN TRONG NĂM ....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư

Cơ quan thẩm định

Cơ quan quyết định đầu tư

Vốn điều lệ trước khi bổ sung

Vốn điều lệ sau khi bổ sung

Vốn nhà nước phải đầu tư bổ sung

Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo

Tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ

Ghi chú

VĐL của doanh nghiệp

Trong đó

VĐL của doanh nghiệp

Trong đó

NSTW

NSĐP

Quỹ HTSX và PTDN

Cổ tức, lợi nhuận được chia

Khác

Bổ sung trong năm báo cáo

Bổ sung lũy kế

Còn phải bổ sung

Vốn góp của NN

Tỷ lệ sở hữu của NN

Vốn góp của NN

Tỷ lệ sở hữu của NN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)= (11)-(8)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)= (13)-(20)

(22)

1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......, ngày... tháng .....năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

- Cột (4). (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương / thẩm định/ quyết định thành lập và ngày / tháng / năm ban hành văn bản, số văn bản

- Cột (7): vốn điều lệ trước khi có Quyết định phê duyệt

- Cột (10): vốn điều lệ được phê duyệt theo Quyết định

- Cột (19)=(14)+(15)+(16)+(17)+(18)

- Cột (20): lũy kế vốn nhà nước đã bổ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo

- Các cột đánh dấu X không cần điền dữ liệu

 

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 01.D

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA LẠI MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP TRONG NĂM ....
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh

Dự án nhóm

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư

Cơ quan quyết định đầu tư

Tổng mức vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư trong năm báo cáo

Tình hình thực hiện đầu tư vốn

Ghi chú

Mức vốn đầu tư của Nhà nước

VĐL của doanh nghiệp được mua lại

Trong đó

NSTW

NSĐP

Quỹ HTSX và PTDN

Khác

Đầu tư trong năm báo cáo

Đầu tư lũy kế

Còn phải đầu tư

Vốn góp của NN

Tỷ lệ sở hữu của NN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)= (7)-(16)

(18)

1

Doanh nghiệp A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...... ngày... tháng.....năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

- Cột (4): Dự án thuộc nhóm A, B, hoặc C theo Luật Đầu tư công

- Cột (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thẩm định/quyết định thành lập và ngày / tháng /năm ban hành văn bản, số văn bản

- Cột (7): Là mức vốn đầu tư trong phương án đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt

- Cột (15)=(11)+(12)+(13)+(14)

- Cột (16): lũy kế vốn đã đầu tư để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo

- Các cột đánh dấu X không cần điền dữ liệu

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 03

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Tổng Doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Số phải nộp ngân sách

Có dấu hiệu Mất an toàn về tài chính

Ghi chú

A

Tập đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Tổng công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Công ty TNHH

TV độc lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và kiến nghị của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Trong đó cần đánh giá mức độ mất an toàn về tài chính: cảnh báo, tăng cường giám sát hay đưa vào diện giám sát đặc biệt.

 

.... ngày... tháng.... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu

Biểu số 03.A

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN VÀ KHÔNG QUÁ 50% VỐN ĐIỀU LỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Tỷ lệ vốn nhà nước đầu tư

Tổng doanh thu

Lợi nhuận sau thuế

Lỗ lũy kế (nếu có)

Số phát sinh phải nộp NSNN trong năm

Số cổ tức nộp ngân sách nhà nước trong năm (số phát sinh)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)

Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: số liệu tại thời điểm ngày 31/12 năm báo cáo .....ngày... tháng....năm.... CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU (Ký, họ tên, đóng dấu)

........, ngày... tháng ..... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

- Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

- Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/ thẩm định/quyết định thành lập và ngày / tháng / năm ban hành văn bản, số văn bản

- Cột (14) = (10)+(11)+(12)+(13)

- Cột (15): lũy kế vốn điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm báo cáo

- Các cột đánh dấu X không cần điền dữ liệu

 

thuộc tính Thông tư 77/2021/TT-BTC

Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:77/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:17/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi tiêu chí về chấp hành pháp luật của doanh nghiệp

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Cụ thể, đối với tiêu chí 4 về tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp xếp loại A nếu đáp ứng các điều kiện sau: trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 01 lần về nộp báo cáo không đúng quy định, không đúng thời hạn;…

Bên cạnh đó, căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp. Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp được Cơ quan đại diện chủ sở hữu nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho từng doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 77/2021/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
__________

No. 77/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

________________________

Hanoi, September 17, 2021

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 200/2015/TT-BTC dated December 15, 2015, guiding a number of provisions on supervision of investment of state capital in enterprises; financial supervision, assessment of operational efficiency and disclosure of financial information of state-owned and state-invested enterprises

__________

Pursuant to the Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business at Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2015/ND-CP of October 6, 2015, on supervision of investment of state capital in enterprises; financial supervision, assessment of operational efficiency and disclosure of financial information of state-owned and state-invested enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP of October 13, 2015, on investment of state capital in enterprises and management and use of capital and assets at enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2019/ND-CP dated April 10, 2019, on prescribing the assignment of tasks, placement of orders, or bidding for provision of public products and services covered by state budget funds for regular expenditures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020, on sanctioning of administrative violations related to taxes and invoices;

 At the proposal of the Director General of the Department of Corporate Finance;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 200/2015/TT-BTC dated December 15, 2015, guiding a number of provisions on supervision of investment of state capital in enterprises; financial supervision, assessment of operational efficiency and disclosure of financial information of state-owned and state-invested enterprises (hereinafter referred to as the Circular No. 200/2015/TT-BTC).

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Circular No. 200/2015/TT-BTC as follows:

1. To add the following contents to Clause 3, Article 8 and Clause 3, Article 9 as follows:

“In addition to the contents of the financial supervision result report as mentioned above, the owner's representative agency shall make the financial supervision result report according to Form No. 03A attached to this Circular.”

2. To amend and supplement Point a, Clause 4, Article 12 as follows:

“a) Legal policies and regimes according to Clause 1, Article 28 of the Decree No. 87/2015/ND-CP shall include the law provisions on investment, management and use of state capital at the enterprises, the law provisions on tax and other payments to the budget, regulations on financial statements, and reports to serve financial supervision.”

3. To amend and supplement Article 14 as follows:

a) To amend Point d, Clause 1:

“Criterion 4: Status of compliance with current legal regulations

- Enterprises shall be classified as A if it meets the following conditions:

+ In the year of assessment and classification, the enterprise was not administratively sanctioned by the competent agency in the tax field for the group of acts of making false declarations leading to a deficit in the payable tax amount or an increase in the exemptible, reducible, refundable or non-collectible tax amount and group of acts of tax evasion.

+ The enterprise was not or was reminded in writing once by the owner's representative agency/financial agency about submitting reports for financial supervision, enterprise classification reports, and financial statements contrary to regulations, or failing to submit such statements within the time limit.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 77/2021/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 77/2021/TT-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi