Quyết định 3332/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3332/QĐ-BTC

Quyết định 3332/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3332/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:25/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 3332/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chính (kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (Vụ PLDSKT) (để phối hợp);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC. (40b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 
 
KẾ HOẠCH
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3332/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.
- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy trình của pháp luật tài chính liên quan một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; giải đáp và hướng dẫn thực hiện văn bản QPPL tài chính cho doanh nghiệp, góp phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
2. Yêu cầu
2.1 Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các văn bản QPPL tài chính mới ban hành và tổ chức thực hiện, chấp hành đúng quy định của pháp luật.
2.2 Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.
2.3 Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM.
1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; biên soạn ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu các văn bản QPPL trong các lĩnh vực:
(i) Luật Hải quan sửa đổi; Nghị định quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan và các thông tư hướng dẫn triển khai Luật Hải quan.
Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện.
 (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách Thuế chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện.
 (iii) Các nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm…mới được sửa đổi, bổ sung tại các văn bản pháp luật liên quan được cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2014 và năm 2015 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện.
- Tạp chí Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm liên quan đến công tác cải cách hành chính thuế, hải quan theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ để tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp.
 (iv) Các văn bản có nội dung quy định về tài chính liên quan đến thực thi điều ước quốc tế đã cam kết.
Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xác định và lựa chọn các văn bản cụ thể để tổ chức thực hiện.
(v) Đối với một số văn bản QPPL đã được các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian qua cần phải tiếp tục thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện như:
- Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật Giá; Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp về Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS).
2. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp về đầu tư vốn nhà nước và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp; Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp về giám sát, báo cáo và công khai hoạt động của doanh nghiệp.
Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện.
3. Trao đổi, thảo luận, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL; tập huấn triển khai sau khi được ban hành đối với Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
Cục quản lý giám sát Bảo hiểm, Ủy ban chứng khoán nhà nước chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Hiệp hội bảo hiểm, Hiệp hội chứng khoán tổ chức thực hiện.
4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, trên cơ sở đó tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổng hợp rà soát các kiến nghị của doanh nghiệp để xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng cụ thể để trình Bộ triển khai thực hiện.
5. Cập nhật đầy đủ kịp thời các văn bản QPPL tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các cơ quan báo chí của ngành.
5.1 Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm gửi văn bản đến Cục tin học và thống kê tài chính để đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo đúng quy định tại Điều 84 Luật Ban hành văn bản QPPL và Điều 13 của Luật phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị (nếu có).
5.2 Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục tin học và Thống kê tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện gửi văn bản đăng tải kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; phối hợp với Cục Tin học và Thống kê thường xuyên rà soát cập nhật đầy đủ thông tin về thuộc tính của các văn bản QPPL tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
5.3. Vụ Pháp chế chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan báo chí của ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật tài chính cho cộng đồng các doanh nghiệp trên các phương tiện đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành. Cần tuyên truyền về các ý tưởng, định hướng xây dựng; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này. Lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2015;
- Đề xuất, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính gửi Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành (theo Quyết định số 585/QĐ-TTg) phê duyệt và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện.
2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công; đối với các văn bản QPPL về tài chính có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không nêu trong kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế phát sinh để lựa chọn các văn bản QPPL do đơn vị chủ trì soạn thảo và phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức thích hợp.
3. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán năm 2015 được giao để triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này; đồng thời được sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP./.
BỘ TÀI CHÍNH
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi