Quyết định 3216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 3216/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 28 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2013.
Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.
Điều 3. Quyết định này thay thế cho các Quyết định sau:
1. Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 10/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008.
2. Quyết định số 545/QĐ-BTC ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 2 năm 2008).
3. Quyết định số 1938/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 3 năm 2008).
4. Quyết định số 497/QĐ-BTC ngày 10/3/2009 về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
5. Quyết định số 668/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới năm 2010 được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.
6. Quyết định số 669/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1007/QĐ-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
7. Quyết định số 1420a/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 670/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
8. Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 
DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 3216 /QĐ-BTC ngày 21 / 12 /2012)
 
 
1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);
2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA);
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
4. Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn thuế (ATC);
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
6. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thủ đô (CACC);
7. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);
8. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);
9. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
10. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
11. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam (AVA);
12. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);
13. Công ty TNHH kiểm toán ASCO (ASACO);
14. Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á (EAA);
15. Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai (DVC);
16. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt;
17. Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC);
18. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn (SAFCO);
19. Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC);
20. Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế (Valuinco);
21. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC);
22. Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV);
23. Công ty cổ phần thẩm định giá Avalue Việt Nam (Avaluevietnam);
24. Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá Sài gòn nhà đất (Saigonlandappraisal);
25. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS);
26. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC);
27. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;
28. Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản bất động sản DATC (DCSC)./.
 

thuộc tính Quyết định 3216/QĐ-BTC

Quyết định 3216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3216/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:21/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 28 tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
Ngày 21/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3216/QĐ-BTC quy định về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013.
Theo đó, trong năm 2013, có 28 tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Trong đó, bao gồm các tổ chức như: Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS); Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA); Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE); Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn thuế (ATC); Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thủ đô (CACC); Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C); Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit); Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế đối với 08 Quyết định sau: Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 10/1/2008; Quyết định số 545/QĐ-BTC ngày 31/3/2008; Quyết định số 1938/QĐ-BTC ngày 5/9/2008
; Quyết định số 497/QĐ-BTC ngày 10/3/2009; Quyết định số 668/QĐ-BTC ngày 30/3/2010; Quyết định số 669/QĐ-BTC ngày 30/3/2010; Quyết định số 1420a/QĐ-BTC ngày 18/6/2010; Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11/8/2011.

Xem chi tiết Quyết định3216/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi