Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN 2019 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN

Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:311/QĐ-BNN-QLDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:21/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

01 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

Ngày 21/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, thủ tục hành chính phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý doanh nghiệp đã được chuẩn hóa.

Thủ tục này được tiến hành theo 03 bước:

- Bước 1: Lập, thẩm định Đề án.

- Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt Phương án.

- Bước 3: Phê duyệt Đề án.

Trong nội dung này có đề cập đến Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp...

Xem chi tiết Nghị định 118/2014/NĐ-CP  và Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT.

Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Xem chi tiết Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 311/QĐ-BNN-QLDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUN LÝ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Quản lý Doanh nghiệp, Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TƯ (bản PDF);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- V
ăn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN;
- Trung tâm tin học và Thng kê;
- Lưu: VT, QLDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

PHẦN I

DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH

 

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

STT

 Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cơ quan khác

1

Phê duyệt Đ án sp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản (UBND cấp tnh; tập đoàn, tổng công ty; Bộ ngành)

         

 

PHN II

NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

A. THTC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN KHÁC

I. Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp

I. Phê duyệt Đề án sp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Lập, thẩm định Đề án

+ Nộp h sơ:

Công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, gửi h sơ thm định Đ án vSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, gửi hồ sơ thẩm định Đán về Văn phòng tập đoàn, tổng công ty.

Công ty nông, lâm nghiệp thuộc các Bộ, ngành chủ quản gửi hồ sơ thm đnh Đán về Bộ, ngành chquản.

+ Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận h sơ có văn bn yêu cầu công ty nông, lâm nghiệp bổ sung hồ sơ, nếu hồ sơ thẩm định chưa đy đủ và hợp lệ.

+ Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định Đề án hợp lệ của công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc, cơ quan được giao thm định phải lập Hội đng thẩm định, tổ chức thẩm định, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tnh, tập đoàn, tng công ty, Bộ, ngành chủ qun có văn bản thẩm định gửi công ty nông, lâm nghiệp.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc tập đoàn, tng công ty, Bộ, ngành chủ quản, trước khi trình thm định phi gửi Đề án ly ý kiến bng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh về nội dung Đề án.

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận dược văn bản thẩm định công ty nông, lâm nghiệp có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ trình theo nội dung văn bản thm định gửi Ủy ban nhân dân cấp tnh, tập đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ quản.

- Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt Phương án

+ Nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp tnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp vi Sở, ngành liên quan; tập đoàn, tng công ty và Bộ, ngành chủ quản tổ chức việc tổng hợp kết quả thẩm định, nội dung Đề án của các công ty nông, lâm nghiệp đlập Phương án án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

Riêng tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ, ngành Trung ương trước khi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phải có ý kiến bng văn bản của Bộ, ngành chquản.

+ Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Vụ Quản lý Doanh nghiệp) kiểm tra tỉnh đầy đủ, hợp lệ của hsơ, nếu chưa đạt có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh h sơ.

+ Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm vic ktừ khi nhn được hồ sơ Phương án đầy đủ, đúng quy định, Vụ Quản lý doanh nghiệp trình Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, lập biên bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản thẩm định gửi cơ quan đnghị thẩm định để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tp đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ quản có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo đúng nội dung văn bản thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bước 3: Phê duyệt Đề án

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ quản phê duyệt Đề án của các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc.

b) Cách thức thực hiện: Không quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần h sơ:

Hsơ thẩm định Đề án:

+ T trình thẩm định của công ty gửi cơ quan chủ qun là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tập đoàn, tng công ty; Bộ, ngành chủ quản;

+ Đề án sắp xếp, đổi mới của công ty nông, lâm nghiệp;

+ Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh về nội dung Đề án (đối với công ty trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hoặc Bộ, ngành chủ quản).

Hồ sơ thẩm định Phương án:

+ Công văn của y ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ quản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định;

+ Dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Phương án tổng thcủa Ủy ban nhân dân cp tỉnh, tập đoàn, tng công ty, Bộ, ngành chủ quản. Đối với tập đoàn, tổng công ty, Bộ ngành chủ quản có kèm theo ý kiến bng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đơn vị thành viên hoạt động v Đề án của đơn vị đó;

+ Phương án tổng thể sp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Văn bản thẩm định Đề án của Ủy ban nhân dân cp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ quản;

+ Đề án của các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc.

H sơ trình Phê duyệt Phương án:

+ T trình Thủ tướng Chính phủ về Phương án tổng thể sp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty, Bộ, ngành chủ qun:

+ Phương án;

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

+ Văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Slượng hồ sơ: (01) bộ hồ sơ (bản giấy) trực tiếp hoc qua bưu điện và một (01) bản điện tử cha các tệp ở dạng sđược sao lưu trên đĩa CD gồm: các tệp văn bản hồ sơ trình thẩm định thống nhất xử lý trên phần mềm Microsoft office 2003 trở lên, c ch13-14, phông chữ Time New Roman; các tệp là bảng biểu số liệu theo quy định tại Thông tư này được thống nhất xử lý trên bng tính phần mềm Excel, sử dụng stự nhiên vi một chữ sthập phân sau dấu phy, sliệu có liên quan giữa các bảng, biểu phải liên kết với nhau qua đường linh (link).

d) Thời hạn giải quyết:

- Thm đnh Đề án: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định Đề án hợp lệ;

- Thẩm định Phương án: không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ Phương án đy đủ, đúng quy định;

- Hoàn thiện Hsơ trình Phê duyệt Phương án: trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận dược văn bản thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phê duyệt Đề án: trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt Phương án của Thủ tướng Chính ph.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chủ quản (UBND cấp tỉnh; tập đoàn, tng công ty; Bộ ngành).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đề án sp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp được phê duyệt.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có

Đề cương Phương án tổng thể sp xếp, đi mi công ty nông, lâm nghiệp ban hành tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 23 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

- Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tng thsắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi