Quyết định 2329/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch triển khai Thông tư 15/2022/TT-BKHCN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2329/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Nội dung công việc

Dự kiến kết quả đạt được

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022

1

Thông tin tuyên truyền, phổ biến về các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các tin, bài viết, ảnh,… được đăng trên báo, tạp chí, website,… và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL)

Quý IV/2022 và những năm tiếp theo

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin (đăng tải tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN);

- Các Tạp chí, Báo của Bộ KH&CN.

2

Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN

Các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL gửi bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

Quý IV/2022 và những năm tiếp theo

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

II

Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022

1

Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình

Quý IV/2022-Quý I/2023

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

2

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Chương trình

Các văn bản quản lý, điều hành

Hằng năm

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

3

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”.

Các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt hằng năm

Hằng năm

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

4

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư (khi có yêu cầu)

Các văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc

Hằng năm

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Pháp chế;

Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

5

Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý Chương trình phù hợp nhu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn.

Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan

Hằng năm

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

6

Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Chương trình

Báo cáo đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Chương trình

Hằng năm và định kỳ 5 năm

Tổng cục TCĐLCL

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

7

Các nội dung công việc liên quan khác

Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan

Theo thực tế triển khai

Tổng cục TCĐLCL

Các đơn vị liên quan

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi