Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
----------
Số: 1556/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
--------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ”
-------------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính ph trin khai thực hiện Nghị định s 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phvề chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” với các nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HTRỢ ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:
a) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nh vực công nghiệp htrợ trên cơ sở thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.
b) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.
c) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sphát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước.
d) Phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đtăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập.
2. Định hướng trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020:
a) Phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dựa trên các khu vực tập trung ca doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợ một số địa phương.
b) Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ striển khai thực hiện tt các chính sách ưu đãi phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách liên quan đến phát trin công nghiệp hỗ trợ.
3. Mục tiêu phát triển:
Đến năm 2020, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cần đạt được một số mục tiêu như sau:
- Đy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực ca doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đm bo doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ có thể cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hoá các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo;
- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp.
II. CÁC GIẢI PHÁP THC HIỆN
1. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ:
a) Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ: Ban hành khung chính sách với quy định về tiêu chuẩn và ưu đãi cho các Khu công nghip hỗ trợ, Khu công nghiệp chuyên sâu.
b) Th chế hoá các ngành công nghiệp hỗ trợ: Đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cp, ngành đăng ký kinh doanh, Hải quan, Thuế, phân loại thống kê của Tổng cục thống kê.
c) Xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện: Xây dựng hệ thng tiêu chun riêng của Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ trên cơ s xem xét đến các tiêu chuẩn quy định quc tế cũng như các tiêu chun sn có của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt Trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
d) Nhóm giải pháp liên quan đến ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ: Tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát trin công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phvề chính sách phát trin một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Quyết định s 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát trin và các văn bản pháp luật liên quan trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ưu đãi, khuyến khích các dự án sn xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do các doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ đầu tư.
đ) Giải pháp về tài chính: Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét xây dựng các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
2. Nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các chương trình dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:
- Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sản xuất công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trthành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam;
- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý trong sản xuất;
- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;
- Chương trình xây dựng cơ sở dliệu và website cung cấp thông tin về công nghiệp hỗ trợ.
(Chi tiết các chương trình theo Phụ lục kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương: Chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợ.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chtrì xây dựng khung chính sách dành cho các khu vực tập trung sn xuất công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Bố trí nguồn ngân sách từ Chương trình đi mới công nghệ quốc gia và Chương trình năng suất chất lượng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí nguồn ngân sách từ nguồn trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; dành cho thực hin đán này.
4. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nhiệm vụ của Đán xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định đtriển khai thực hiện theo quy định hiện hành.
5. Các Bộ trưởng, Th trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ ca mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ th và kim tra việc thực hiện Quyết định này.
6. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương trin khai thực hiện các nội dung của Quyết định này
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chtịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
-
HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chtịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
UB Giám sát tài chính QG;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ban Chđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
-
Liên minh các HTX Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

thuộc tính Quyết định 1556/QĐ-TTg

Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1556/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:17/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng quy định vay vốn đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.
Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét xây dựng các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đồng thời, cũng ban hành một số giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế cho DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực này nhằm đẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của các DN này trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo có thể cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hóa ở các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo…
Cụ thể như: Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cấp, ngành đăng ký kinh doanh, hải quan, thuế, phân loại thống kê của Tổng cục Thống kê; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn riêng của Việt Nam để hỗ trợ các DN trên cơ sở xem xét các tiêu chuẩn quy định quốc tế cũng như các tiêu chuẩn sẵn có của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực này…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1556/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE PRIME MINISTER
--------
No. 1556/QD-TTg
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
Hanoi, October 17, 2012
 
DECISION
APPROVING THE SCHEME “SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES ENGAGED IN ANCILLARY INDUSTRIES”
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 22/NQ-CP dated May 05, 2010 on the commencement of the Government's Decree No. 56/2009/NĐ-CP dated June 30, 2009 of the Government on supporting medium and small enterprises engaged in ancillary industries;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 12/2011/QĐ-TTg dated February 24, 2011 on the development policies for some ancillary industries;
At the proposal of the Minister of Industry and Trade,
 
DECIDES:
 
Article 1. Approving the Scheme “Supporting the development of medium and small enterprises engaged in ancillary industries”, in particular:
I. VIEWPOINTS, ORIENTATION, AND TARGETS OF SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES ENGAGED IN ANCILLARY INDUSTRIES BY 2020
1. Viewpoints on the development of medium and small enterprises engaged in ancillary industries:
a) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries on the basis of attracting investment from all economic sectors, especially foreign investment.
b) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries to participate in the production network of multinational corporations.
c) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries on the basis of utilizing human resources and domestic resources.
d) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries to improve their competitiveness under the integration pressure..
2. Orientation of supporting the development of medium and small enterprises engaged in ancillary industries by 2020:
a) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries based on the concentration site of medium and small enterprises engaged in ancillary industries in some localities.
b) Develop medium and small enterprises engaged in ancillary industries by implementing the incentive policies on developing medium and small enterprises engaged in ancillary industries, and the policies on developing ancillary industries.
3. Targets:
By 2020, the development of medium and small enterprises engaged in ancillary industries by 2020 must achieve the following targets:
- Boost the quantitative and qualitative growth of medium and small enterprises engaged in ancillary industries; ensure that medium and small enterprises engaged in ancillary industries may supply approximately 50% of the demand for domesticization of various manufacturing industries;
- The number of medium and small enterprises engaged in ancillary industries reaches approximately 2,000 enterprises.
II. SOLUTION
1. Group of solutions related to the policies on medium and small enterprises engaged in ancillary industries:
a) Formulate policies on concentration sites of medium and small enterprises engaged in ancillary industries: promulgate provisions on standards and incentives for ancillary industry zones and specialized industrial parks.
b) Organize the ancillary industries: sort the activities of ancillary industries into various economic and technical disciplines at various levels, business registration, customs, tax, and statistics of General Statistics Office.
c) Build a quality system of accessories: Build a system of Vietnam’s standards to support medium and small enterprises engaged in ancillary industries on the basis of considering international standards as well as the existing standards of multinational corporations in Vietnam that engage in ancillary industries.
d) Group of solutions related to incentives for medium and small enterprises engaged in ancillary industries: focus on implementing incentive policies, encourage the development of ancillary industries under the Prime Minister’s Decision No. 12/2011/QĐ-TTg dated February 24, 2001, on the policies on developing some ancillary industries; the Prime Minister’s Decision No. 1483/QĐ-TTg dated August 26, 2001, on the List of prioritized products of ancillary industries and relevant legal documents, especially the projects of producing products of ancillary industries for medium and small enterprises being investors.
dd) Financial solutions: the Vietnam Development Bank shall introduce their provisions on capital loan applicable to medium and small enterprises engaged in ancillary industries.
2. Group of solutions related to programs and projects of supporting medium and small enterprises engaged in ancillary industries:
- Program of disseminating technologies for ancillary industries to medium and small enterprises;
- Program of supporting medium and small enterprises in being suppliers to multinational manufacturing corporations in Vietnam;
- Program of supporting medium and small enterprises in applying the management system to production;
- Program of training human resources for medium and small enterprises engaged in ancillary industries;
- Program of building a database and websites that provide information about ancillary industries.
(The program details are specified in the Annex enclosed with this Decision)
Article 2. Implementation organization
1. The Ministry of Industry and Trade shall be in charge of the deployment of activities supporting the development of medium and small enterprises engaged in ancillary industries.
2. The Ministry of Planning and Investment shall be in charge of introducing policies on concentration sites for ancillary industries for medium and small enterprises.
3. The Ministry of Science and Technology shall budget this Scheme from the National program of technological innovation and the Program of productivity and quality enhancement; the Ministry of Planning and Investment shall budget this scheme from the development aid for medium and small enterprises.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1556/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi