Quyết định 1501/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi Mê Kông thuộc Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------

Số: 1501/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CƠ ĐIỆN – XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI MÊ KÔNG

THUỘC TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN – XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI

THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 2592/TTg-ĐMDN ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi tại Tờ trình số 389/TTr/HĐQT ngày 25/5/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông (có trụ sở chính 117 – 119 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; số tài khoản: (VNĐ) 007.100.0005654 và (USD) 007.137.0082149 tại Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) – công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với nội dung chính sau:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Thiết bị Mê Kông.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Mekong Machinery Limited.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Mekong Machinery Co., Ltd.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 117 – 119 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch công ty.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông được kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông.

Điều 4. Vốn điều lệ, theo văn bản số 387/TCT-HĐQT ngày 25/5/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi xác nhận vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi 31/12/2009 là: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng).

Điều 5. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi.

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, bảo toàn vốn nhà nước do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi, Giám đốc Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi và Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Mê Kông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để Báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi