Quyết định 1116/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty cà phê 715A thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1116/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Công ty cà phê 715A thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1116/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Loading...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

Số: 1116/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY CÀ PHÊ 715A THUỘC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM THÀNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định chuyển các công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại: văn bản số 191/TCT-HĐQT ngày 23/3/2010 xác nhận vốn điều lệ của Công ty Cà phê 715A; Tờ trình số 231/TCT-TCCB/TT ngày 05/4/2010 về việc đề nghị phê duyệt Đề án và quyết định chuyển đổi Công ty Cà phê 715A thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm chủ sở hữu và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Chuyển Công ty Cà phê 715A (có trụ sở chính thôn 18, xã Ea Riêng, huyện M'Đrắc, tỉnh Đắk Lăk, số tài khoản 0231000014993 tại ngân hàng Ngoại thương Đắk Lăk) - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A.

- Tên giao dịch: Công ty Cà phê 715A

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: 715A Coffee Company Limited.

- Tên viết tắt: Vinacafe 715A.

- Vốn điều lệ (theo xác nhận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi của Công ty) là: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng chẵn). Phần chênh lệch giữa vốn điều lệ với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm bổ sung đủ bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định hiện hành.

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn 18, xã Ea Riêng, huyện M'Đrắc, tỉnh Đắk Lăk.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Trồng cà phê, cao su, ca cao; chế biến cà phê, ca cao; kinh doanh xuất khẩu cao su, thu mua, kinh doanh cà phê, ca cao, các loại nông sản, rau quả; trồng cây công nghiệp ngắn ngày (các loại nông sản, rau quả); chế biến rau quả; chăn nuôi bò thịt, bò sữa, các loại gia súc, gia cầm; sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ vi sinh; mua bán vật tư, vật liệu xây dựng; mua bán phân bón; đại lý xăng dầu; trồng rừng vành đai chắn gió và chế biến tiêu thụ cây rừng vành đai chắn gió. Kinh doanh nuôi trồng thủy hải sản.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Địa chỉ: số 211 - 213 - 213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty Cà phê 715A chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Cà phê 715A.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Công ty Cà phê 715A và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 715A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Đắk Lăk;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan