Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_________

Số: 9-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1994

 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 9-CP NGÀY 5-2-1994 VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH 

_______

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 45-CP ngày 22-6-1993 của Chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch;

Để tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch theo hướng chuyên môn hoá, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh các dịch vụ du lịch,

NGHỊ ĐỊNH  :

 

Điều 1. - Doanh nghiệp du lịch là tổ chức kinh doanh một hoặc một số dịch vụ, du lịch, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động theo pháp luật.

Điều 2. - Các loại hình doanh nghiệp du lịch gồm:

- Lữ hành: Làm nhiệm vụ giao dịch, ký kết với các tổ chức kinh doanh du lịch trong nước, nước ngoài để xây dựng và thực hiện các chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.

- Khách sạn: Làm nhiệm vụ tổ chức việc đón tiếp, phục vụ việc lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng cho khách du lịch.

Vận chuyển khách.

- Làm các dịch vụ khác như tổ chức vui chơi, tuyên truyền quảng cáo du lịch, tư vấn đầu tư du lịch.

Điều 3, - Các doanh nghiệp du lịch được lựa chọn một trong các loại hình nói trên để làm loại hình doanh nghiệp chính của mình; các ngành nghề kinh doanh phụ thêm phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. - Các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm:

- Kinh doanh đúng nội dung quy định (chính, phụ) trong giấy phép đã được cấp.

- Chấp hành và hướng dẫn khách du lịch chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá dân tộc.

- Chấp hành Pháp lệnh Kế toán - Thống kê - nộp thuế và thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Quản lý khách du lịch về các mặt từ khi nhận khách đến khi kết thúc chuyến đi du lịch; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho khách.

- Đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 5. - Thành lập, giải thể, phá sản và quản lý, cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh:

1. Việc thành lập, giải thể và phá sản các doanh nghiệp du lịch:

- Các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân.

- Công ty liên doanh với nước ngoài thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch khi phá sản thì thực hiện theo Luật Phá sản doanh nghiệp.

2. Phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp du lịch:

a) Tổng cục Du lịch:

Thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch theo Nghị định số 20-CP ngày 27-12-1992 của Chính phủ, Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm:

- Thẩm định thành lập các doanh nghiệp du lịch.

- Cấp, quản lý và thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế.

- Xét, quyết định phân hạng khách sạn quốc tế.

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư về du lịch và khách sạn.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố:

Cấp, quản lý và thu hồi giấy phép kinh doanh khách sạn và các dịch vụ du lịch trong nước bao gồm cả khách sạn quốc tế, khách sạn nội địa, nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan Nhà nước, các Bộ, ngành chuyển sang kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác trên địa bàn lãnh thổ theo quy định của pháp luật và quy chế hướng dẫn của Tổng cục Du lịch.

Điều 6. - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này và tổ chức thực hiện từng bước thích hợp.

Điều 8. - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/02/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No.09/CP
Hanoi, February 5th, 1994.

 
DECREE
ON ORGANIZING AND MANAGING THE TOURIST ENTERPRISES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 30 September, 1992;
Pursuant to Resolution No. 45-CP dated 22 June, 1993 of the Government on the management
renovation and development of the tourist industry;
To organize and manage the tourist enterprises in the specialization orientation, in order to strengthen the management effect, and enhance the quality and efficiency of the tourist industry's operation.
DECREES:
Article 1.
The tourist enterprise shall be an independent economic accounting organization doing one or some tourist businesses or services, having legal status and operating in accordance with the laws.
Article 2.
The forms of tourist enterprises shall include:
- Travel: having transactions, signing contracts with the domestic and overseas tourist organizations to set forth and materialize the tourist programs booked by tourists.
- Hotel service: receiving tourists, offering them the services of accommodation, restaurants, entertainment, goods sales.
- Tourist transportation
- Doing other services such as entertainment, tourist advertisement, and consultant service for tourist investment.
Article 3.
The tourist enterprise shall choose one of the above form as its major business; other ancillary business forms must be approved by the competent bodies.
Article 4.
The tourist enterprises shall be responsible for:
- Doing business in accordance with the contents (major, ancillary) started in the granted license;
- Complying with and conducting the tourists to comply with the State regulations on protecting political security, social order and safety, ecological environment, natural resources, and traditional culture;
- Complying with the Ordinance on Accounting and Statistics, paying taxes and fulfilling strictly all obligations to the State;
- Managing the tourists from receiving them up to the termination of the tour, ensuring the safety to the life and property of the tourist;
- Ensuring the laborers' lawful physical and moral interests.
Article 5.
Establishment, disbandment, bankruptcy and management, granting and withdrawing the business license:
1. The establishment, disbandment and bankruptcy of the tourist enterprises:
- The tourist enterprises shall comply with Decree No. 388-HDBT dated 20 November 1991 of the Council of Minister (now the Government).
- The limited liability companies, share-holding companies, private enterprises shall comply with the Law on Company and the Law on Private Enterprise.
- The joint-venture companies with foreign owned capital shall be subject to the Law on Foreign Investment in Vietnam.
- All tourist enterprises becoming bankrupt shall be subject to the Law on Enterprise Bankruptcy.
2. The devolution of State management to various levels: for tourist enterprises:
a/ The National Administration of Tourism
Pursuant to Decree No. 20-CP dated 27 December 1992 of the Government, regarding the State management on tourism, the National Administration of Tourism shall be responsible for:
- Appraising the establishment of the tourist enterprises
- Granting, managing and withdrawing the business license for international tourist industry.
- Considering, determining the classification of International hotels.
- Taking part in appraising the investment projects on tourism and hotels.
b. The People's Committee of the provinces and cities shall be responsible for:
- Granting, managing and withdrawing the business licenses of hotels and domestic tourist services including international hotels, domestic hotels, guest houses, holiday houses of the State bodies, ministries, and branches converting into hotel industry and other services on the territory of Vietnam in accordance with the laws and regulations on guidance issued by the National Administration of Tourism.
Article 6.
This Decree shall go into effect from the signing date. All previously issued provision which are contrary to this Decree shall be hereby repealed.
Article 7.
The Director General of the National Administration of Tourism shall be responsible for making the detailed guidance for implementing this Decree in appropriate steps.
Article 8.
The Director General of the National Administration of Tourism, the Ministers, the Heads of the ministry-ranking-bodies, the Heads of the Government's offices and the Chairmen of the People's Committees of the provinces, cities shall be responsible for the implementation of this Decree.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
VICE PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!