Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_________

Số: 06/2021/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
1. Điểm b Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:
“b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp”
2. Điểm b Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi như sau:
“b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp”
3. Thay cụm từ “máy biến áp và sản lượng điện” bằng cụm từ “máy biến áp hoặc sản lượng điện” tại khoản 2 Điều 5.
4. Tiêu đề khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:
“1. Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt, chợ, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:”
5. Điểm b Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi như sau:
“b) Điện sử dụng phục vụ mục đích sinh hoạt chung, sinh hoạt cộng đồng cho cư dân tại các khu chung cư cao tầng, khu đô thị; bơm nước phục vụ sinh hoạt tại khu tập thể, cụm dân cư.”
6. Điều 11 được sửa đổi như sau:
“Điều 11. Giá bán điện tại khu công nghiệp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác
Đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực gửi Sở Công Thương thẩm tra, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt hằng năm.”
7. Khoản 6 Điều 14 được bổ sung như sau:
“6. Trường hợp tổ hợp thương mại – dịch vụ - sinh hoạt có khách hàng sử dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì giá bán buôn điện tại công tơ tổng cho phần sản lượng điện sử dụng của các đối tượng này không thuộc hình thức ba giá và được quy định như sau:
a) Áp dụng giá bán điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 9 Thông tư này;
b) Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán buôn điện lắp đặt công tơ ba giá để theo dõi sản lượng điện thực tế sử dụng và thực hiện ghi chỉ số công tơ cho các khách hàng cùng ngày với việc ghi chỉ số tại công tơ tổng để đảm bảo tính toán chính xác sản lượng điện cho các mục đích sử dụng điện tại công tơ tổng.”  
8. Điều 15 được sửa đổi như sau:
 “Điều 15. Giá bán buôn điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp
1. Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 Kv của trạm biến áp 110 Kv khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 Kv của khu công nghiệp, cụm công nghiệp (trạm 110 Kv do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giá bán buôn điện áp dụng cho mỗi trạm biến áp 110 Kv được xác định bằng cách tham chiếu theo tổng dung lượng của máy biến áp 110 Kv lắp đặt tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
2. Giá bán buôn điện tại thanh cái trung áp của trạm biến áp 110 Kv hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây trung áp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở phía trung áp.
3. Giá bán buôn điện do Công ty điện lực bán cho đơn vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứng.
4. Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 Kv trạm biến áp 220 Kv hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây 110 Kv vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng bằng mức giá bán lẻ điện tại cấp 110 Kv trở lên đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại cấp điện áp 110 Kv.”
9. Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi và khoản 3 Điều 16 được bổ sung như sau:
“1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm:
a) Trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về giá bán điện áp dụng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và cho các đơn vị bán lẻ điện căn cứ quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các văn bản quy định về giá điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn để giải quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giá bán điện.
3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực cơ cấu tỷ trọng sản lượng điện, giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện hằng năm và dự kiến cơ cấu tỷ trọng sản lượng điện của nhóm khách hàng sử dụng điện năm kế tiếp làm cơ sở xác định giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện khi thực hiện điều chỉnh giá bán điện.”
10. Bãi bỏ cụm từ “phụ trách hộ khẩu” tại:
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vấn đề mới phát sinh, yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Toà án Nhân dân Tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Các Tổng công ty Điện lực;

- Công báo;

- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PCĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

Thuộc tính văn bản
Thông tư 06/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/2021/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 06/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

_________

No. 06/2021/TT-BCT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

______________________

Hanoi, August 06, 2021

 

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 16/2014/TT-BCT dated May 29, 2014, prescribing the implementation of electricity sale prices

________________

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Electricity Law dated December 03, 2004 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013, detailing a number of articles of the Electricity Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 28/2014/QD-TTg of April 7, 2014, prescribing the structure of electricity retail tariff;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 24/2017/QD-TTg of June 30, 2017, prescribing the mechanism for adjustment of the average retail electricity price;

At the proposal of the Director of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam,

The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 16/2014/TT-BCT of May 29, 2014, prescribing the implementation of electricity sale prices.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 16/2014/TT-BCT of May 29, 2014, prescribing the implementation of electricity sale prices

1. To amend Point b, Clause 1, Article 4 as follows:

“b) Electricity retailing units at industrial parks, industrial clusters”

2. To amend Point b, Clause 2, Article 5 as follows:

“b) Electricity retailing units at industrial parks, industrial clusters”

3. To replace the phrase “transformers and electricity output” in Clause 2, Article 5 with the phrase “transformers or electricity output”.

4. To amend the title of Clause 1, Article 6 as follows:

“1. The electricity retailing units in rural areas, dormitories, residential clusters, commercial - service - living complexes, markets, industrial parks, industrial clusters must fully satisfy the following conditions:”

5. To amend Point b, Clause 2, Article 9 as follows:

“b) Electricity used for general and community domestic purposes for residents in condominium quarters, urban areas; pumping water to serve daily-life in dormitories, residential areas.

6. To amend Article 11 as follows:

Article 11. Electricity sale price in industrial parks where electricity is purchased from the national electric system simultaneously with other electric sources

The electricity retailing units in industrial parks where electricity is purchased from the national electric system combining simultaneously with other electric sources (on-spot power generation plants; purchasing electricity from on-site electricity sources such as wind electricity, solar electricity, biomass electricity) to retail electricity to their customers in the industrial parks shall be responsible for developing the scheme of electricity sale price for customers in the area for submission to the Department of Industry and Trade for verification, then submit to the provincial-level People’s Committee for annual approval.”

7. To supplement Clause 6, Article 14 as follows:

 “6. In case the commercial - service - living complex has customers using electricity for hospitals, nurseries, kindergarten, and high school, public lighting, administrative agencies, non-business units, the electricity wholesaling prices at the summation meter for the part of electricity output used by these objects shall not be subject to the three-tariff form and are prescribed as follows:

a) To apply the electricity sale prices for hospitals, nurseries, kindergarten, and high school, public lighting, administrative agencies, non-business units in accordance with Article 9 of this Circular;

b) The electricity retailing units shall be responsible for coordinating with the electricity wholesaling to install three-tariff meters to monitor the actual electricity output used and to record of meter index for customers on the same day as the index recording of summation meter to ensure accurate calculation of electricity output for the purposes of electricity use at the summation meter.” 

8. To amend Article 15 as follows:

 “Article 15. Electricity wholesaling price for industrial parks, industrial clusters

1. The electricity wholesaling prices at 110 kV bus bar of 110 kV substation of industrial parks, industrial clusters shall apply in case the electricity retailing units purchase electricity wholesale at the 110 kV bus bar of industrial parks, industrial clusters (110 kV substation invested by the purchaser) for retailing to customers using electricity in the industrial parks, industrial clusters.  The electricity wholesaling prices applied to each 110 kV substation shall be determined by reference to the total capacity of 110 kV transformers installed in industrial parks, industrial clusters.

2. The electricity wholesaling prices at medium voltage bus bar of 110 kV substation or the shunt of medium voltage line into industrial parks, industrial clusters shall be applied in case the electricity retailing units purchase electricity wholesale for retailing to customers using electricity in the industrial parks, industrial clusters on the medium voltage side.

3. The electricity wholesaling prices sold by the electricity company to the electricity retailing units in the medium voltage of the low voltage substations shall equal the electricity retailing prices applicable for production sectors at the corresponding medium voltage level.

4. The electricity wholesaling prices at 110 kV bus bar of 220 kV substation or the shunt of 110 kV line into industrial parks, industrial clusters shall be applied equally to the electricity retailing prices at the 110 kV level or higher in case the electricity retailing units purchase electricity wholesale for retailing to customers using electricity in the industrial parks, industrial clusters at the voltage level of 110 kV.”

9. To amend Clause 1, Article 16 and add Clause 3, Article 16 as follows:

“1. Electricity Regulatory Authority of Vietnam shall be responsible for:

a)  Submitting the Ministry of Industry and Trade’s leaders for promulgating a Decision on electricity sale prices applicable to groups of customers using electricity and electricity retailing units based on the Prime Minister’s Decision No. 28/2014/QD-TTg of April 7, 2014, prescribing the structure of electricity retail tariff and documents regulating electricity prices of the Government, Prime Minister.

b)  Submitting the Ministry of Industry and Trade’s leaders for promulgating guiding documents to handle problems arising in implementing electricity sale prices.

3. The Vietnam Electricity shall be responsible for reporting the Electricity Regulatory Authority of Vietnam about the proportion structure of electricity output,electricity retailing prices annual for each group of customers using electricity and estimate the electricity outputs’ proportion structure of groups of customers using electricity in the next year serving as the basis for determining the electricity retailing prices for groups of customers using electricity and electricity sale prices for electricity retailing units when adjusting the electricity sale prices.”

10. To annulment the phrase “in charge of inhabitants” at:

a) Point c, Clause 2 and Point c, Clause 6, Article 12;

b) Point b, Clause 2 and Point c, Clause 6, Article 13;

c) Point c, Clause 2 and Point c, Clause 5, Article 14;

Article 2. Effect

1. This Circular takes effect on September 25, 2021.

2. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Electricity Regulatory Authority of Vietnam for consideration and settlement according to its competence or reporting to the Ministry of Industry and Trade for settlement./.

The Minister

Nguyen Hong Dien

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!