Quyết định 1818/QĐ-BCT Kế hoạch xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 1818/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có) về Bộ Công Thương qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các TĐ: EVN, VINACOMIN, PVN, VINACHEM;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Cổng TTĐT Bộ;

- Lưu: VT,  ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Cao Quốc Hưng

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

b) Huy động sự tham gia một cách thiết thực, chủ động của các cơ quan, đơn vị của ngành Công Thương trong các hoạt động liên quan tới đẩy mạnh sử dụng vật liệu xây dựng làm từ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón trong các công trình xây dựng, tạo thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

c) Cụ thể hóa các nội dung, trên cơ sở đó phân công các đơn vị trong Bộ Công Thương tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và huy động sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty và Doanh nghiệp trong xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

2. Yêu cầu

a) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phải dựa trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có liên quan;

b) Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong triển khai tiêu thụ tro xỉ, thạch cao, đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả theo yêu cầu của Chỉ thị;

c) Vừa tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch vừa kết hợp tuyên truyền, phổ biến về những nỗ lực của ngành Công Thương trong công tác thúc đẩy xử lý, sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng thải chứa trong bãi không vượt quá 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ, các Sở Công Thương đôn đốc và tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt. Cục ATMT có trách nhiệm, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả kiểm tra, giám sát, tình hình thực hiện Đề án của các nhà máy; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh, vướng mắc, tồn tại để có chế tài xử lý phù hợp đối với các hành vi vi phạm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các Cục: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực, Hóa chất phối hợp với Cục ATMT để thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt.

2. Hoàn thiện công tác hướng dẫn hạch toán chi phí liên quan đến xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón đối với những chi phí mà quy định hiện hành chưa có

- Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch xây dựng nội dung hướng dẫn hạch toán chi phí liên quan đến xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao FGD của các nhà máy nhiệt điện đối với những chi phí mà quy định hiện hành chưa có, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Cục Hóa chất chủ trì, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch xây dựng nội dung hướng dẫn hạch toán chi phí liên quan đến xử lý, tiêu thụ thạch cao PG của các nhà máy hóa chất, phân bón đối với những chi phí mà quy định hiện hành chưa có, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu; tro, xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy định về việc áp dụng tiêu chí, lộ trình bắt buộc các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu; để tro, xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp; thực hiện dự án đúng thiết kế được duyệt.

Thời hạn thực hiện: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến những nỗ lực của ngành Công Thương trong xử lý, sử dụng tro, xí, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị được giao có liên quan xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nỗ lực của ngành Công Thương trong xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; Phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan trong Bộ và các đơn vị báo chí, truyền hình trực thuộc Bộ đa dạng hóa hình thức truyền thông để người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách và những nỗ lực của ngành Công Thương.

- Các đơn vị báo chí, truyền hình trực thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị của Bộ xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến những điển hình trong công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện (trước ngày 15 tháng 12 hàng năm) về Cục ATMT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ các nguồn: Sự nghiệp môi trường, Khoa học và công nghệ , nguồn chi thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác.

4. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy.

- Tiếp tục phối hợp các Sở ngành địa phương khác để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có chính sách đẩy mạnh việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã hợp chuẩn, hợp quy để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến những nỗ lực của ngành Công Thương bằng nhiều hình thức như Hội thảo, Hội nghị, đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử và các hình thức khác.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Cục ATMT trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN); Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án của các nhà máy thuộc phạm vi quản lý của mình; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để tổ chức kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Kế hoạch, các đơn vị báo cáo kịp thời với Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) để xem xét, quyết định điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi