Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC

Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:22/QĐ-TANDTC-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành:04/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

TANDTC công khai vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021

Ngày 4/02/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo đó, tổng số vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 được giao là 1.300 tỷ đồng.

Tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đủ điều kiện giao chi tiết cho từng dự án (đợt 1) là 1.032,51 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________

Số: 22/QĐ-TANDTC-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân s 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 30/12/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1191/BTC-ĐT ngày 03/02/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao như sau:

1. Tổng số vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực thuộc kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 được giao là 1.300 tỷ đồng.

2. Tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đủ điều kiện giao chi tiết cho từng dự án (đợt 1) là: 1.032,51 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Du PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Các PCA TANDTC (để biết);
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT TANDTC;
- Lưu VP, Cục KHTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN





Nguyễn Văn Du

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
             _________

 

 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (ĐỢT 1)

(Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 22/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 04/02/2021 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Mã dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đu tư năm 2021

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó NSTW

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

 

Tổng số

Trong đó:

 

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TNG S (A+B)

 

 

 

 

 

4.310.270

4.091.151

1.032.510

1.032.510

0

0

 

A

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:

 

 

 

 

 

101.408

101.408

15.600

15.600

0

0

 

I

CHUN BỊ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

1.408

1.408

600

600

0

0

 

 

Hoàn thiện cơ sở vật chất HVTA (GĐ 4)

7829771

 

 

 

68-11/3/20

1.408

1.408

600

600

 

 

 

II

THC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

 

 

100.000

100.000

15.000

15.000

0

0

 

1

Dự án chuyn tiếp:

 

 

 

 

 

100.000

100.000

15.000

15.000

0

0

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng Học viện Tòa án (GĐ 3)

7643524

Hà Nội

4.500

18-21

229-17/10/17

451-28/12/20

100.000

100.000

15.000

15.000

 

 

Điều chỉnh, BS hng mục CT

B

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

4.208.862

3.989.743

1.016.910

1.016.910

0

0

 

 

THC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

 

 

4.208.862

3.989.743

1.016.910

1.016.910

0

0

 

1

Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến 31/12/2020

 

 

 

 

 

1.822.458

1.726.572

63.420

63.420

0

0

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

1.294.914

1.207.028

47.440

47.440

0

0

 

1

Trường cán bộ Tòa án

7001620

Hà Nội

 

10-21

02-8/1/10

204C-30/8/19

450-28/12/20

82.000

82.000

3.280

3.280

 

 

HT

2

TAND tỉnh Yên Bái

7078530

Yên Bái

5.280

12-21

1120-08/9/08,

160-16/8/17,

 77b-15/6/18

448-28/12/20

50.000

50.000

1.656

1.656

 

 

HT

3

TAND TP Biên Hòa (XM)

7446662

Đồng Nai

6.350

14-21

456a-30/10/13,

169-16/8/17,

 78a-15/6/18

449-28/12/20

75.000

75.000

500

500

 

 

HT

4

TAND quận Cầu Giấy

7477107

Hà Nội

6016

15-21

369-24/10/14

439-23/12/20

70.000

40.000

1.500

1.500

0

 

HT

5

TPT TATC Hồ Chí Minh

7446669

HCM

22.450

15-21

389a-23/9/13

444-23/12/20

430.000

430.000

13.600

13.600

 

 

QT

6

TAND TP Hồ Chí Minh

7446672

HCM

6.000

15-21

388a-23/9/13

291-11/10/19

120.000

120.000

8.500

8.500

 

 

HT

7

TAND tỉnh Bắc Giang (XM)

7448861

Bc Giang

6.500

15-21

307-19/7/13

446-23/12/20

84.106

80.000

2.404

2.404

 

 

HT

8

TAND TP Cần Thơ (mới)

7503987

Cần Thơ

6.500

15-21

130a-13/10/14

 447-23/12/20

90.028

90.028

3.500

3.500

 

 

HT

9

TAND tỉnh Long An

7504592

Long An

8.000

15-21

132-22/10/14

441-23/12/20

80.000

80.000

3.000

3.000

 

 

HT

10

TAND tỉnh Ninh Bình

7513128

Ninh Bình

7.930

16-21

35-8/5/15

440-23/12/20

83.780

80.000

3.000

3.000

 

 

HT

11

TAND tỉnh Bc Ninh

7611343

Bc Ninh

6.500

17-22

709-31/10/16

80.000

30.000

2.500

2.500

 

 

ĐP hỗ trợ 50 tỷ

12

TAND quận Hải Châu

7675433

Đà Nng

4.000

18-22

236-17/10/17

50.000

50.000

4.000

4.000

 

 

HT

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

527.544

519.544

15.980

15.980

0

0

 

1

TAND huyện Bc Tân Uyên

7559849

Bình Dương

2.000

16-21

14-30/10/15

166-25/6/18

205-15/7/20

512-24/12/20

25.938

25.938

840

840

 

 

HT

2

TAND huyện Bầu Bàng

7559860

Bình Dương

2.000

16-21

15-30/10/15

165-25/6/18

204-15/7/20

513-24/12/20

26.498

26.498

840

840

 

 

HT

3

TAND huyện Ia H'Drai

7559837

Kon Tum

2.000

16-21

18-30/10/15

183-30/6/18

87-29/4/20

29-12/12/20

27.000

27.000

300

300

 

 

HT

4

TAND huyện Cờ Đỏ

7560036

Cần Thơ

2.000

16-21

19-30/10/15,

27-28/6/18

53-22/12/20

26.942

26.942

640

640

 

 

HT

5

TAND huyện Giang Thành

7560040

Kiên Giang

2.000

16-21

21-30/10/15,

129-24/8/17

122-15/12/20

26.291

26.291

660

660

 

 

HT

6

TAND TX Cai Lậy

7562490

Tiền Giang

2.800

16-21

816-30/10/15

70-30/6/18

89-06/4/20

125-09/12/20

37.393

37.393

650

650

 

 

HT

7

TAND huyện Tân Phú Đông

7562487

Tiền Giang

2.000

16-21

815-30/10/15

71-30/6/18

111-16/4/20

126-09/12/20

28.061

28.061

750

750

 

 

HT

8

TAND huyện Yên Sơn

7562516

Tuyên Quang

2.000

16-21

26-30/10/15

09-30/6/18

05-16/3/20

20-22/12/20

25.802

25.802

720

720

 

 

HT

9

TAND huyện Lâm Bình

7562524

Tuyên Quang

2.000

16-21

27-30/10/15

10-30/6/18

03-18/02/20

21-24/12/20

25.560

25.560

500

500

 

 

HT

10

TAND huyện Hàm Tân

7640288

Bình Thuận

2.000

18-21

339-11/8/17

335-23/12/20

27.950

27.950

700

700

 

 

HT

11

TAND TX Hoàng Mai

7559889

Nghệ An

2.800

18-21

444-20/10/17

125-25/3/20

557-20/11/20

41.267

41.267

840

840

 

 

HT

12

TAND huyện Quảng Trạch

7562530

Quảng Bình

2.076

18-21

3a-10/4/17 11-17/3/20

128-24/12/20

29.806

29.806

320

320

 

 

HT

13

TAND huyện Nậm Pồ

7564135

Điện Biên

2.000

18-21

02-30/10/17

07-20/2/20

24-10/12/20

30.649

30.649

1.080

1.080

 

 

HT

14

TAND huyện KAnh

7674987

Hà Tĩnh

2.124

18-21

02-30/10/17

02-26/5/20

10A-30/5/20

30.649

30.649

1.080

1.080

 

 

HT

15

TAND huyện Trần Đ

7562494

Sóc Trăng

2.000

18-21

34-30/10/17

53-28/12/19

32.472

32.472

1.120

1.120

 

 

HT

16

TAND huyện Sơn Tịnh

7559879

Quàng Ngãi

2.000

18-21

93-30/10/17

30-31/3/20

96-24/12/20

26.380

26.380

510

510

 

 

HT

17

TAND TP Đồng Hới

7675434

Quảng Bình

2.210

18-21

163-12/10/17

127-24/12/20

32.000

24.000

3.400

3.400

 

 

HT

18

TAND huyện Na Rì

7675424

Bắc Cạn

2.000

18-21

93-30/10/17

53-10/12/20

26.886

26.886

1.030

1.030

 

 

HT

2

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021

 

 

 

 

 

474.268

474.268

383.790

383.790

0

0

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

369.782

369.782

348.000

348.000

-

-

 

1

Trùng tu TANDTC tại 48 Lý Thường Kiệt (GĐ2)

7640729

Hà Nội

 

18-21

228-17/10/17

131-03/7/19

81-12/3/20

452-28/12/20

369.782

369.782

348.000

348.000

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

104.486

104.486

35.790

35.790

0

0

 

1

TAND huyn Mỹ Xuyên

7749493

Sóc Trăng

2.000

19-21

369-30/10/18

36-05/02/20

20-09/12/20

33.023

33.023

7.000

7.000

 

 

 

2

TAND huyện Duyên Hi

7562514

Trà Vinh

2.000

18-21

235-30/10/17

399-30/10/18

32.463

32.463

14.096

14.096

 

 

 

3

TAND TP Việt Trì

7731280

Phú Thọ

3.200

19-21

716a-15/10/18

39.000

39.000

14.694

14.694

 

 

 

3

Dự án chuyển tiếp:

 

 

 

 

 

1.912.136

1.788.903

569.700

569.700

0

0

 

 

Nhóm B

 

 

 

 

 

1.575.955

1.474.713

375.000

375.000

-

-

 

1

TAND quận Lê Chân

7079290

Hải Phòng

3.000

20-23

815-30/6/14

1186a-23/10/17

1361-25/12/20

50.000

50.000

10.000

10.000

 

 

 

2

Tu bổ bảo tồn TAND TP Hồ Chí Minh

7759707

HCM

12.500

19-23

206-19/10/18

100.000

100.000

10.000

10.000

 

 

 

3

Xây mới TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng, HN

7744181

Hà Nội

33.996

19-23

209-19/10/18

122a-24/6/19

243a-14/8/20

781.366

781.366

190.000

190.000

 

 

 

4

Trang thiết bị TS mới TANDTC tại 43 Hai Bà Trưng, HN (GĐ 1)

7833872

Hà Nội

 

20-21

164-02/7/20

145.940

145.940

40.000

40.000

 

 

 

5

TAND tỉnh Bình Thuận

7797552

Bình Thuận

10.919

20-24

09-10/10/19

150.000

110.000

60.000

60.000

 

 

 

6

TAND TP Sóc Trăng

7829090

Sóc Trăng

3.785

20-24

158-23/6/20

65.000

45.000

20.000

20.000

 

 

 

7

TAND tỉnh An Giang

7827022

An Giang

9.800

20-24

331-06/11/20

151.407

126.407

25.000

25.000

 

 

Vốn ĐP

8

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế

7820269

TT Huế

10.500

20-24

456-30/12/20

132.242

116.000

20.000

20.000

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

336.181

314.190

194.700

194.700

0

0

 

1

TAND TP Tam Điệp

7828235

Ninh Bình

3.712

20-24

1256-17/8/20

44.590

44.590

22.000

22.000

 

 

 

2

TAND huyện Đại Lộc

7820709

Quảng Nam

2.000

20-22

359-8/9/20

39.000

39.000

22.000

22.000

 

 

 

3

TAND huyện Lạc Thủy

7826680

Hòa Bình

2.080

20-22

195-28/7/20

40.800

34.800

22.000

22.000

 

 

 

4

TAND huyện Trảng Bàng

7826528

Tây Ninh

4.000

20-22

17-20/8/20

44.800

41.800

22.000

22.000

 

 

 

5

TAND huyện Đồng Hỷ

7825274

Thái Nguyên

3.000

20-22

393-16/7/20

39.991

27.000

20.000

20.000

 

 

 

6

TT ĐT CBTA Quảng Bình (GĐ2)

7825964

Quảng Bình

631

20-22

30-5/6/2020

14.800

14.800

9.800

9.800

 

 

 

7

TAND TP Vinh (GĐ2)

7827039

Nghệ An

2.800

20-22

403-25/9/20

9.500

9.500

6.500

6.500

 

 

 

8

TAND TP Đông Hà

7825528

Quảng Trị

2.904

20-22

35-24/7/20

14.500

14.500

9.500

9.500

 

 

CTMR

9

TAND huyện Tánh Linh

7829608

Bình Thuận

1.000

20-22

07-02/7/20

14.500

14.500

12.200

12.200

 

 

CTMR

10

TAND TP Qung Ngãi

7829089

Quảng Ngãi

1.000

20-22

59-25/8/20

14.800

14.800

9.800

9.800

 

 

CTMR

11

TAND huyện Long Thành

7829170

Đồng Nai

1.000

20-22

592-24/11/20

14.800

14.800

9.800

9.800

 

 

CTMR

12

TAND TP Cao Lãnh

7831824

Đồng Tháp

1.000

20-22

303-04/6/20

14.800

14.800

9.800

9.800

 

 

CTMR

13

TAND TP Cam Ranh

7828533

Khánh Hòa

459

20-22

201A-9/10/20

14.800

14.800

9.800

9.800

 

 

CTMR

14

TAND huyện Ninh Hòa

7828532

Khánh Hòa

456

20-22

202A-9/10/20

14.500

14.500

9.500

9.500

 

 

CTMR

                             


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi