Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH 2019 Kế hoạch mua sắm tài sản của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1107/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản của TT kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

Ngày 07/8/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III với tổng kinh phí tối đa là 850 triệu đồng, trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 40 triệu đồng (Nguồn vốn sử dụng từ Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp).

Trong đó, giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2019 (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-----------------

Số: 1107/QĐ-LĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu mua sắm tài
sản, hàng hóa của
Trung tâm Kiể
m định kỹ thuật an toàn Khu vực III
-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét Tờ trình số 440/TTKĐIII-KTTV ngày 25/7/2019 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III về việc mua sắm tài sản năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa:

- Danh mục kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa theo chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa tại phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định đ xác định yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, t chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của tài sản, hàng hóa, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ phê duyệt.

2. Việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA

CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC III

(Kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 07/8/2019
của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Số

lượng

Đơn vị tính

1

Máy siêu âm đo độ dày

04

Cái

2

Máy kiểm tra khuyết tật kim loại

02

Cái

3

Máy đo điện trở nối đất

04

Cái

4

Máy đo điện trở cách điện

02

Cái

5

Máy đo khoảng cách

04

Cái

6

Máy đo tốc độ

02

Cái

7

Lực kế 10 tấn

01

Cái

8

Ampe kìm

02

Cái

9

Bơm cao áp tay

02

Cái

10

Bơm cao áp điện

02

Cái

11

Máy đo cường độ ánh sáng

01

Cái

12

Máy đo nồng độ khí gas

01

Cái

13

Máy đo độ ồn

01

Cái

14

Bộ áp kế mẫu

01

Cái

15

Máy nén khí

01

Cái

16

Khung thử Pa lăng

01

Cái

 

 

Ghi chú yêu cầu với Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực III:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn hàng hóa đơn vị trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 440/TTKĐIII-KTTV ngày 25/7/2019 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định.

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 8 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

 

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà

thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tài sản, thiết bị phục vụ công tác kiểm định, dịch vụ kỹ thuật an toàn

810.000.000

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III năm 2019

Trọn gói

Niên độ tài chính năm

2019

2

Kinh phí dự phòng

40.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

850.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa trong nước theo quy định.

- Giá dự toán trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2019 (trường trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đồng thời phải tương đương hoặc ưu việt hơn thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, phụ kiện kèm theo của tài sản đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 440/TTKĐIII-KTTV ngày 25/7/2019; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi