Quyết định 1711/QĐ-BTNMT 2019 dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

Số: 1711/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3962/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi tnrờng về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của các đơn vị: Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại Công văn số 139/TCKTTV-KHTC ngày 01 tháng 02 năm 2019, Tổng cục Biên và Hải đảo Việt Nam tại Công văn số 121/TCBHĐVN-KHTC ngày 20 tháng 02 năm 2019, Cục Quản lý Tài nguyên nước tại Công văn số 256/TNN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Quản lý Đất đai tại Công văn số 258/TCQLĐĐ-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Môi trường tại Công văn số 362/TCMT-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tại Công văn số 112/ĐĐBĐVN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 08/TAPCHI ngày 14 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tại Công văn số 46/TTTNMT-VP ngày 15 tháng 02 năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại Công văn số 34/VĐĐBĐ-KHTC ngày 30 tháng 01 năm 2019, Cục Viễn thám Quốc gia tại Công văn số 59/VTQG-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019. Báo Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 37/BAOTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2019 và đề xuất phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 263/TTr-VP ngày 25 tháng 06 năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán và kể hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục chi tiết, dự toán mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị trực thuộc với 169 tài sản, tổng dự toán: 2.959.315.000 dòng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng chẵn) chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ theo Phụ lục 02 đính kèm.

Điều 2. Căn cứ danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên và dự toán ngân sách được giao, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Bộ Tài chính (Vụ TCHCSN);

- Lưu VT. Vụ KHTC, H.10

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quý Kiến

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CHI TIẾT, DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên tài sản

 

 

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp

sử dụng tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đã bao gồm VAT)

Dự toán

Nguồn vồn mua sắm

Phương

thức

thanh

toàn

Dự kiến thời gian, địa điểm giao nhận tài sản

Các đề xuất khác

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG CỘNG

 

169

 

2.959.315.000

 

 

 

 

 

I

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

 

44

 

734.960.000

 

 

 

 

 

-

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

 

5

 

80.650.000

 

 

 

 

 

Máy tính để bàn:

+ Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-8400 Processor 2.8 GHz(up to 4.0 GHz), 9MB Cache, 6 Core 6 Thread, socket 1151 (Coffee Lake)

+ Bảng mạch chủ: Intel® H310 Chipset Supports 6th & 7th gen Intel® Core™ family/Pentium Celeron series processors for LGA 1151 socket

+ Bộ nhớ trong (Ram): 8GB (2x4) DDR4 Bus 24000Mhz.

+ Ổ cứng: 1 TB Sata, 7200rpm

+ Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphies 630

+ Ổ đĩa quang: DVD RW

+ Vỏ máy & nguồn: Case SingPC ATX-550

+ Chuột: cổng USB

+ Bàn phím: Bàn phím cổng USB

+ Màn hình: SingPC 19.5 LED; Kích cỡ 19.5”W. Độ sáng: 200 cd/m2.

+ Hệ điều hành: DOS

Bộ

5

16.130.000

80.650.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 122 đường Điện Biên, thành phố Sơn La

 

(1)

2

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

 

3

 

48.390.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

3

16.130.000

48.390.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ tổ 3 Tân Xuân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

 

 

3

Đài Khí tượng Thùy văn khu vực Đông Bắc

 

5

 

80.650.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

5

16.130.000

80.650.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại số 1 Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

 

4

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

 

6

 

96.780.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

6

16.130.000

96.780.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ ngõ 62/2 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

 

 

5

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

 

5

 

80.650.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

5

16.130.000

80.650.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 144 Lê Hồng Phong, thành

phố Vinh

 

 

6

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

 

4

 

64.520.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

4

16.130.000

64.520.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 22 Pasture, thành phố Nha

Trang

 

 

7

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

 

6

 

96.780.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn SingPC i582.8E381T0 (hoặc tương đương, cấu hình như mục (1))

Bộ

6

16.130.000

96.780.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại số 08 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

8

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

 

5

 

80.650.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

5

16.130.000

80.650.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ tầng 08 Tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp KTTV số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

 

9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

 

2

 

57.500.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn :

+Bộ vi xử lý: Intel Core i7-8700(Up to 4.60 GHz,12MB)

+Bộ nhớ trong: 8GB RAM 2666Mhz DDR4

+ Ổ cứng: 1TB

+ quang DVDRW,WL

+ BT,Mouse,Keyboard

+ Card màn hình: RX 580 GHZ 8GB

+ Cổng giao tiếp: 1 VGA, 1 HDMI, Ubuntu

+ Màn hình Dell LCD Led 21.5" E2216H

Bộ

2

28.750.000

57.500.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ tầng 11 Tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp KTTV số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

 

10

Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn

 

3

 

48.390.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

3

16.130.000

48.390.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ tầng 09 Tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp KTTV số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

 

II

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

24

 

421.028.000

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

 

14

 

259.728.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

10

16.130.000

161.300.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

 

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn :

+Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-8500 Processor 3.0 GHz(up to 4.0 GHz), 9MB Cache,

6 Core 6 Thread, socket 1151 (Coffee Lake)

+Bảng mạch chủ: Intel® H310 Chipset Supports 6th & 7th gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1151 socket +Bộ nhớ trong (Ram): 8GB (2x4) DDR4 Bus 2400Mhz

+Ổ cứng SSD : 256MB

+Cạc màn hình: GTX1050 OC-3GD (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 96Bit)

+Giao tiếp mạng; 1 x Gigabit LAN

+Cạc âm thanh (Onboard): Realtek ALC662 6-Channel High Definition audio CODEC

+Ổ đĩa quang: DVD RW

+Vỏ máy & nguồn: Case SingPC ATX-550

+Chuột : cổng USB

+Bàn phím : Bàn phím cổng USB

+ Màn hình: Singpc 21.5" LED

Kích cỡ : 21.5". Độ sáng: 200 cd/m2. Cổng kết nối: VGA, DVI

+ Hệ điều hành: DOS

Bộ

4

24.607.000

98.428.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019.

Tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

 

2

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biến khu vực phía Nam

 

10

 

161.300.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

10

16.130.000

161.300.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 200 Lý Chính Thắng, P9, Q3,

TP.HCM

 

 

III

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

2

 

32.260.000

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước

 

2

 

32.260.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

2

16.130.000

32.260.000

Nguồn thu phí, lệ phí được để lại

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

 

 

IV

Tổng cục Quản lý đất đai

 

4

 

64.520.000

 

 

 

 

 

4

Cục Đăng ký đất đai

 

4

 

64.520.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

4

16.130.000

64.520.000

Quản lý nhà

nước

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019.

Tại địa chỉ số 10, Tôn

Thất Thuyết, Nam Từ

Liêm, Hà Nội

 

 

V

Tổng cục Môi trường

 

51

 

841.562.000

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

 

13

 

229.762.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

10

16.130.000

161.300.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

 

-

Máy tính xách tay:

- Intel Core i5-8250U 1.6GHz (Upto 3.4GHz, 6MB Cache)

- RAM 4GB DDR4 2400MHz

- HDD 1TB SATA 5400rpm

- AMD Radeon 520 2GB GDDR5 - Màn 15.6" FHD 1920 x 1080 pixels

- Hệ điều hành: DOS

Cái

1

15.750.000

15.750.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

(2)

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn :

+Bộ vi xử lý: Intel Core i7-8700(Up to 4.60 GHz,12MB)

+Bộ nhớ trong: 8GB RAM 2666Mhz DDR4

+ Ổ cứng: 1TB

+ quang DVD RW ,WL

+ BT,Mouse,Keyboard

+ Cạc màn hình: NVIDIAđ GeForceđ GTX 1050 2GB GDDR5,

+ Công giao tiếp: 1 VGA, 1 HDMI, Ubuntu

Màn hình Dell LCD Led 21.5" E2216H

Hệ điều hành: DOS

Bộ

2

26.356.000

52.712.000

Sự nghiệp bảo vệ môi

trường

 

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

 

2

Cục Bảo vệ môi trường miền Nam

 

8

 

129.040.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

8

16.130.000

129.040.000

Quản lý nhà nước

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 200 Lý Chính Thắng, P9, Q3,

TP Hồ Chí Minh

 

 

3

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam

 

10

 

161.300.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

10

16.130.000

161.300.000

Sự nghiệp bảo vệ môi

trường

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 200 Lý Chính Thắng, P9, Q3,

TP Hồ Chí Minh

 

 

4

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên

 

20

 

321.460.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

17

16.130.000

274.210.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Trà, TP Đà Nẵng

 

 

-

Máy tính xách tay (cấu hình như mục (2))

Cái

3

15.750.000

47.250.000

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Trà, TP Đà Nẵng

 

 

VI

Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

14

 

225.060.000

 

 

 

 

 

1

Văn phòng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

4

 

63.760.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính xách tay (cấu hình như mục (2))

Chiếc

2

15.750.000

31.500.000

Nguồn thu phí, lệ phí

được để lại

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Hà

Nội

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

1

16.130.000

16.130.000

Nguồn thu phí, lệ phí

được để lại

01 lần, chuyển

khoản

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

1

16.130.000

16.130.000

Quản lý nhà nước

01 lần, chuyển

khoản

 

 

2

Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ

 

10

 

161.300.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

10

16.130.000

161.300.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Hà

Nội

 

 

VII

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

 

4

 

64.520.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

4

16.130.000

64.520.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp. Hà Nội

 

 

VIII

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 

15

 

241.950.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

15

16.130.000

241.950.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

 

 

IX

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

 

6

 

111.070.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính để bàn (cấu hình như mục (1))

Bộ

5

16.130.000

80.650.000

Quỹ phát triển hoạt động sự

nghiệp

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 479 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội

 

 

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn :

+ Bộ vi xử lý : Intel, Core i5

+ Bộ nhớ trong: 8GB + 8 GB Optane, DDR4

+ Ổ cứng :HDD 5400rpm, 1000 GB

+ Đồ họa : :NVIDIA GeForce® GTX 1050, Card rời

+ Hệ điều hành :Windows 10 Home SL 64

+ Màn hình :15.6 inchs, 1920 x 1080 Pixels

Chiếc

1

30.420.000

30.420.000

Quỹ phát triển hoạt động sự

nghiệp

01 lần, chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 479

Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội

 

 

X

Cục Viễn thám quốc gia

 

2

 

50.930.000

 

 

 

 

 

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn :

+Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7-8700 Processor 3.2 GHz(up to 4.6 GHz), 12MB

Cache, 6 Core 12 Thread, socket 1151 (Coffee Lake)

+Bảng mạch chủ: Intel® H310 Chipset Supports 6th & 7th gen Intel® Core™ family/ Pentium / Celeron series processors for LGA 1151 socket +Bộ nhớ trong (Ram): 4GB DDR4 Bus 2400Mhz

+Ổ cứng : 1TB Sata, 7200rpm

+Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics 630

+Giao tiếp mạng; 1 x Gigabit LAN

+Cạc âm thanh (Onboard): Realtek ALC662 6-Channel High Definition audio CODEC

+Ổ đĩa quang: DVD RW

+Vỏ máy & nguồn: Case SingPC ATX-550

+Chuột : cổng USB

+Bàn phím : Bàn phím cổng USB có tính năng:

+ Màn hình: Singpc 21.5" LED; Kích cỡ : 21.5". Độ sáng: 200 cd/m2.

+ Hệ điều hành: DOS

Bộ

1

20.510.000

20.510.000

Các hoạt

động kinh tế

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 79 Văn Tiến Dũng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

 

-

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn:

+ Bộ vi xử lý: Intel, Core i5 + Bộ nhớ trong: 8GB + 8 GB Optane, DDR4

+ Ổ cứng :HDD 5400rpm, 1000 GB

+ Đồ họa: :NVIDIA GeForce® GTX 1050, Card rời

+ Hệ điều hành :Windows 10 Home SL 64

+ Màn hình :15.6 inchs, 1920 x 1080 Pixels

Chiếc

1

30.420.000

30.420.000

Các hoạt

động kinh tế

01 lần,

chuyển

khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số 79 Văn

Tiến Dũng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

 

XI

Báo Tài nguyên và Môi trường

 

3

 

171.455.000

 

 

 

 

 

 

Máy chủ:

+ 4 Hot-plug System Nodes in 4U; Processor: 1 x Intel® Xeon® Processor SKL-SP

4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI Memory: 16GB DDR4; Network Controller:

Flexible networking via SIOM; Raid: SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10; Storages: 8 Hot-swap 3.5" S3/SATA3 or 6 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 + 2 optional NVMe U.2;

Power: 1200W Redundant Power Supplies; Form Factor: Rackmount 4U;

+ Dual socket P (LGA 3647) supports Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s

+ Up to 1.5TB ECC 3DS LRDIMM, up to DDR4-2666MHz; 12 DIMM slots

+ Expansion slots: 1 PCI-E 3.0 x16 (LP) 1 PCI-E 3.0 x16 (for SIOM )

+ SIOM Network card, 1 dedicated IPMI LAN port

+ 1 VGA, 2 USB 3.0 ports

+ 8 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 or 6 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 + 2 optional NVMe U.2

+ SAS3 via Broadcom 3108, HW RAID

+ 2x 8cm 14k RPM middle fans

+ 1200W Redundant Power Supplies Titanium Level (96% Efficiency)

Bộ

1

82.245.000

82.245.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

 

 

 

Máy tính cấu hình cao phục vụ chuyên môn:

+ Bộ VXL: Core i5 8250U 1.6GHz-6MB

+ Cạc đồ họa: Intel Graphics HD 620

+ Bộ nhớ: 8Gb

+ Ổ cứng/ Ổ đĩa quang : 256Gb SSD/ Không có

+ Màn hình: 14.0Inch FHD TouchScreen

+ Hệ điều hành: Windows 10 Pro

Bộ

2

44.605.000

89.210.000

Các hoạt động kinh tế

01 lần, chuyển khoản

Quý III, IV, năm 2019. Tại địa chỉ số Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

 

 

 

Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng chẵn./.

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 1711/QĐ-BTNMT ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Đơn vị tính: đồng

Số

hiệu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gói thầu số 01: “Mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường"

2.959.315.000

Quản lý nhà nước, Các hoạt động kinh tế, Sự nghiệp bảo vệ Môi trường, Nguồn thu phí, lệ phi được để lại, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đầu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2019

Trọn gói

3 tháng

 

Tổng cộng

2.959.315.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng chẵn./.

thuộc tính Quyết định 1711/QĐ-BTNMT

Quyết định 1711/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1711/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quý Kiên
Ngày ban hành:09/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đấu thầu-Cạnh tranh , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài nguyên và Môi trường chi 2,959315 tỷ đồng mua sắm tài sản

Ngày 09/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1711/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Theo đó, ban hành Danh mục chi tiết dự toán mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ cho các đơn vị trực thuộc với tổng giá trị dự toán là 2,959315 tỷ đồng/169 tài sản. Cụ thể, mua cho Tổng cục Khí tượng thủy văn 44 bộ máy tính; Tổng cục Biển và Hải đảo 24 bộ máy tính; Cục Quản lý tài nguyên nước 02 bộ máy tính; Cục Quản lý đất đai 04 bộ máy tính; Tổng cục Môi trường 04 máy tính xách tay, 02 máy tính cấu hình cao, 07 bộ máy tính để bàn…

Ngoài ra, Quyết định cũng ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm với tổng giá trị 2,959315 tỷ đồng từ nguồn vốn quản lý Nhà nước, các hoạt động kinh tế, sự nghiệp bảo vệ mội trường, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp…

Xem chi tiết Quyết định 1711/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư , Đấu thầu-Cạnh tranh

Vui lòng đợi