Quyết định 2072/QĐ-BTNMT 2019 kế hoạch truyền thông khi xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------------

S: 2072/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 14  tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng,
trình dự án Luật sửa 
đổi, b sung một số điều của Luật Đất đai

-------------------------------------

B TRƯNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức ca Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2019 về phân công cơ quan ch trì soạn tho, thời hạn trình các dự án luật được điều chnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Th tưng Chính ph;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Tng cục trưng Tng cục Qun lý đấđai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, b sung một s điều ca Luật đất đai từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưng Tổng cục Qun lý đất đai, Vụ trưởng Vụ pháp chế và Th trưng các đơn v và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ                                          

B Tư pháp;

Các Thứ trưởng:

- Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ ( CSPC).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

            BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Trong quá trình xây dựng, trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đất đai từ tháng 
năm 2019 đến tháng năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2072/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

                                                               

I. MỤC TIÊU

Truyền thông kịp thời và đầy đủ các định hướng chỉ đạo của Đảng, các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đến cán bộ quản lý, người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung truyền thông

1.1. Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan.

1.2. Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp:

Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Cơ chế, chính sách thúc đẩy việc tập trung đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Chính sách quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững đất rừng (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất).

1.3. Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế.

1.4. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội:

Cơ chế tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội (thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất);

Cơ chế sử dụng quỹ đất để thanh toán các công trình BT;

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất để đẩy mạnh hoạt động tạo lập, khai thác quỹ đất, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Giải pháp xử lý đối với các dự án triển khai chậm tiến độ, sau mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

1.5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững và liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

1.6. Tăng cường quản lý chất lượng đất nông nghiệp; khắc phục tình trạng xâm thực, nhiễm mặn, sạt lở, thoái hoá đất, suy giảm chất lượng đất.

1.7. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1.8. Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh đất đai.

1.9. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

2. Đối tượng truyền thông:

Công chức, viên chức trong các cơ quan ở Trung ương và địa phương, bao gồm các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến đất đai, các cơ quan, tổ chức thực hiện vai trò giám sát trong quản lý, sử dụng đất;

Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học;

Cộng đồng doanh nghiệp;

Người dân.

3. Các hoạt động cụ thể:

3.1. Truyền thông thông qua báo giấy, báo điện tử: Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Nông thôn Ngày nay, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên, Người Đại biểu:

Nội dung:

Các bài viết về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để thể chế cụ thể các nội dung nêu tại điểm Mục II của Kế hoạch này.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Các bài viết về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo từng nhóm nội dung.

Thời gian thức hiện: Trước tháng 3/2020.

Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

3.2. Truyền thông thông qua báo hình: VT1, VTV2, Truyền hình Quốc hội:

Nội dung: Xây dựng các phóng sự sau đây:

Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội;

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh đất đai.

Thời gian thực hiện: Trước tháng 3/2020.

Trách nhiệm thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai.

3.3. Truyền thông thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam

Nội dung: Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng đất trồng lúa; chính sách sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; giải quyết tranh chấp đất đai.

Thời gian thực hiện: Trước tháng 3/2020.

Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

3.4. Tổ chức họp báo:

Hình thức: Lồng ghép vào nội dung họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung:

Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Thời gian thực hiện: Họp báo thường kỳ tháng 9/2019.

Các nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Thời gian thực hiện: Họp báo thường kỳ tháng 11/2019, tháng 02/2020.

Trách nhiệm thực hiện: Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

III. T CHC THC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Tổng cục Quán lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan t chức thực hiện các nội dung theo tiến độ trong kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng về kết qu thực hiện.

b) Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tng cục Qun lý đất đai trong việc t chức thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Tổng cục Qun lý Đất đai và Th trưng các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí, bảo đảm nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định ca pháp luật cho công tác truyền thông trong quá trình soạn tho dự án sửa đổi, b sung một số điều của Luật Đất đai./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Hồng Hà

                                      

thuộc tính Quyết định 2072/QĐ-BTNMT

Quyết định 2072/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2072/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:14/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông khi xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Ngày 14/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2072/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch truyền thông trong quá trình xây dựng, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai với các nội dung sau:

- Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan;

- Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững và liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan;

- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2072/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

Đất đai-Nhà ở

Vui lòng đợi