Quyết định 1003/QĐ-BXD 2016 điều kiện đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ XÂY DỰNG
---------
Số: 1003/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Công nhận Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:
1. Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: Tầng 1, tầng 4 - Tòa nhà FAFILM, 19 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
2. Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: Đơn nguyên 5 - Khu nhà ở học sinh, sinh viên Mỹ Đình 2, đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điều 2.Cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- SXD TP. Hà Nội (để theo dõi, k/tra);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để đăng tải thông tin);
- Lưu : VT, Cục QLN (2b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Đã ký
 
 
Đỗ Đức Duy

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực