Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 148/2006/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CễNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chớnh phủ ngày 25 thỏng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 thỏng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 thỏng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 thỏng 8 năm 2004 của Chớnh phủ về tổ chức, quản lý tổng cụng ty nhà nước và chuyển đổi tổng cụng ty nhà nước, cụng ty nhà nước độc lập theo mụ hỡnh cụng ty mẹ - cụng ty con;

Căn cứ Quyết định số 147/2006/QĐ-TTg ngày 22 thỏng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Đề ỏn thớ điểm hỡnh thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Xột đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng cụng ty Điện lực Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Cụng ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đõy gọi là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) trờn cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành và một số đơn vị hạch toỏn phụ thuộc của Tổng cụng ty Điện lực Việt Nam.

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cụng ty nhà nước, cú tư cỏch phỏp nhõn, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngõn hàng theo quy định của phỏp luật; được tự chủ kinh doanh; cú trỏch nhiệm kế thừa cỏc quyền và nghĩa vụ phỏp lý của Tổng cụng ty Điện lực Việt Nam.

2. Tờn gọi đầy đủ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tờn giao dịch quốc tế: Vietnam Electricity, viết tắt là EVN.

3. Trụ sở chớnh: số 18 phố Trần Nguyờn Hón, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

4. Vốn điều lệ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là vốn chủ sở hữu của Tổng cụng ty Điện lực Việt Nam tại thời điểm ngày 01 thỏng 01 năm 2006, sau khi đó kiểm toỏn.

5. Ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Cụng nghiệp điện năng: sản xuất, truyền tải, phõn phối và kinh doanh điện năng;

- Khảo sỏt thiết kế, tư vấn xõy dựng, xõy lắp, bảo dưỡng cỏc cụng trỡnh điện, cụng trỡnh cụng nghiệp, dõn dụng, cụng trỡnh viễn thụng - cụng nghệ thụng tin;

- Sản xuất, sửa chữa, thớ nghiệm thiết bị điện và phụ kiện điện, cấu kiện thộp bờ tụng và cung ứng vật tư thiết bị ngành điện;

- Khai thỏc nguyờn liệu phi quặng;

- Sản xuất vật liệu xõy dựng, vật liệu cỏch điện, cỏch nhiệt; trang bị bảo hộ lao động;

- Xuất nhập khẩu điện năng, vật tư thiết bị phục vụ ngành điện;

- Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- Kinh doanh khỏch sạn, du lịch;

- Sản xuất hàng tiờu dựng, nước giải khỏt;

- Hợp tỏc đào tạo lao động với nước ngoài;

- Kinh doanh cỏc dịch vụ: viễn thụng cụng cộng và internet (trong nước và quốc tế); viễn thụng đường trục; truyền thụng, quảng cỏo;

- Kinh doanh cỏc dịch vụ cụng nghệ thụng tin (nghiờn cứu, phỏt triển, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước;

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thụng, cụng nghệ thụng tin;

- Kinh doanh bất động sản, cho thuờ văn phũng;

- Đầu tư tài chớnh và kinh doanh vốn trong nước và ngoài nước;

- Hoạt động tài chớnh, chứng khoỏn, ngõn hàng, bảo hiểm;

- Tổ chức đào tạo nguồn nhõn lực đỏp ứng nhu cầu phỏt triển ngành điện lực, viễn thụng, tài chớnh, ngõn hàng;

- Cỏc ngành, nghề khỏc theo quy định của phỏp luật.

6. Cơ cấu quản lý và điều hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm:

a) Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cú tối đa 09 thành viờn, trong đú Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soỏt là thành viờn chuyờn trỏch. Thành viờn Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chớnh phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cụng nghiệp;

b) Ban kiểm soỏt Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm, cú tối đa 05 thành viờn, trong đú Trưởng ban kiểm soỏt là ủy viờn Hội đồng quản trị;

c) Tổng giỏm đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng sau khi được Thủ tướng Chớnh phủ chấp thuận;

d) Giỳp việc Tổng giỏm đốc cú cỏc Phú tổng giỏm đốc và kế toỏn trưởng do Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giỏm đốc;

đ) Bộ mỏy giỳp việc Hội đồng quản trị và Tổng giỏm đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cú văn phũng và cỏc ban chức năng tham mưu.

7. Mối quan hệ giữa Cụng ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kết được thực hiện theo phỏp luật và quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chớnh phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện cỏc quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam . Thủ tướng Chớnh phủ giao cho cỏc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ và Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện một số quyền của chủ sở hữu theo quy định của phỏp luật.

a) Thủ tướng Chớnh phủ quyết định:

- Phờ duyệt mục tiờu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trờn cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của cỏc Bộ: Cụng nghiệp và Kế hoạch và Đầu tư;

- Phờ duyệt điều lệ, phờ duyệt sửa đổi và bổ sung điều lệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của cỏc Bộ: Cụng nghiệp, Tài chớnh, Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ chức lại, giải thể, đa dạng hoỏ sở hữu Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của cỏc Bộ: Cụng nghiệp, Tài chớnh, Kế hoạch và Đầu tư;

- Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viờn Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cụng nghiệp và thẩm định của Bộ Nội vụ;

- Phờ chuẩn việc bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Tổng giỏm đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiến của Bộ Cụng nghiệp và thẩm định của Bộ Nội vụ;

- Thụng qua đề ỏn thành lập mới doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ; việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phỏ sản doanh nghiệp thành viờn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận thành viờn mới;

- Phờ duyệt cỏc dự ỏn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cỏc dự ỏn đầu tư ra ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chớnh phủ theo quy định của phỏp luật về đầu tư;

- Quyết định việc đầu tư vốn để hỡnh thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quỏ trỡnh hoạt động đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của cỏc Bộ: Cụng nghiệp, Tài chớnh, Kế hoạch và Đầu tư.

b) Bộ Cụng nghiệp:

- Trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và thành viờn Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Bỏo cỏo Thủ tướng Chớnh phủ ý kiến khi Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ về:

+ Mục tiờu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Điều lệ, phờ duyệt sửa đổi và bổ sung điều lệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Tổ chức lại, giải thể, đa dạng hoỏ sở hữu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Giỏm sỏt thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc thẩm quyền theo quy định của phỏp luật về đầu tư.

c) Bộ Tài chớnh:

- Kiểm tra, giỏm sỏt việc sử dụng vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Phờ duyệt Quy chế quản lý tài chớnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Thực hiện việc đầu tư vốn để hỡnh thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quỏ trỡnh hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chớnh phủ chấp thuận.

d) Bộ Nội vụ:

- Thẩm định trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viờn Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Thẩm định trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ chấp thuận để Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm, ký hợp đồng với Tổng giỏm đốc;

- Hướng dẫn trỡnh tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viờn Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Giỏm sỏt việc thực hiện cỏc mục tiờu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chớnh phủ giao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

e) Cỏc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cỏc lĩnh vực liờn quan đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

g) Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam: là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện chủ sở hữu đối với cụng ty do mỡnh đầu tư toàn bộ vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Xõy dựng đề ỏn thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ; triển khai thực hiện theo đề ỏn đó được phờ duyệt;

- Quyết định mục tiờu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt và của cụng ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu toàn bộ vốn điều lệ;

- Phờ duyệt điều lệ, phờ duyệt sửa đổi và bổ sung điều lệ của cụng ty thành viờn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ;

- Quyết định sử dụng, đầu tư và điều chỉnh vốn, cỏc nguồn lực khỏc do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư đối với cỏc cụng ty thành viờn, nhưng phải đảm bảo yờu cầu mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp hoặc mức vốn phỏp định đối với cỏc ngành, nghề theo quy định của phỏp luật;

- Quyết định sử dụng vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đầu tư thành lập đơn vị thành viờn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu toàn bộ vốn điều lệ nhưng khụng vượt quỏ mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi cú sự chấp thuận của Thủ tướng Chớnh phủ;

- Phờ duyệt đề ỏn gúp vốn của cụng ty thành viờn do mỡnh nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ để thành lập mới cỏc cụng ty cổ phần nhà nước, cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viờn, cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viờn trở lờn ngoài ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại Điều 6 Luật Doanh nghiệp nhà nước;

- Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giỏm đốc quyết định cỏc dự ỏn gúp vốn liờn doanh với chủ đầu tư nước ngoài, dự ỏn đầu tư ra nước ngoài của cụng ty thành viờn do mỡnh nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giỏm đốc sau khi được Thủ tướng Chớnh phủ chấp thuận;

- Kiểm tra, giỏm sỏt Chủ tịch và thành viờn Hội đồng thành viờn, Chủ tịch Cụng ty, Tổng giỏm đốc, giỏm đốc đơn vị thành viờn trong việc thực hiện cỏc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

8. Cơ cấu tổ chức của Cụng ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại thời điểm thành lập bao gồm:

- Cụng ty Thuỷ điện Hoà Bỡnh;

- Cụng ty Thuỷ điện Yaly;

- Cụng ty Thuỷ điện Trị An;

- Trung tõm Điều độ hệ thống điện quốc gia;

- Trung tõm Thụng tin điện lực;

- Cỏc Ban quản lý dự ỏn nguồn điện;

- Ban quản lý dự ỏn Trung tõm Điều hành và Thụng tin viễn thụng ngành điện lực.

9. Cỏc cụng ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

a) Cỏc cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn:

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Nhiệt điện Cần Thơ;

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Nhiệt điện Phỳ Mỹ;

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Nhiệt điện Thủ Đức;

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Điện lực Hải Dương;

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Điện lực Ninh Bỡnh;

- Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn Điện lực Đà Nẵng.

b) Cỏc cụng ty chuyển thành cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn năm 2006 - 2007:

- Cụng ty Điện lực thành phố Hà Nội;

- Cụng ty Điện lực thành phố Hồ Chớ Minh;

- Cụng ty Điện lực Đồng Nai;

- Cụng ty Điện lực Hải Phũng;

- Cụng ty Thụng tin Viễn thụng điện lực.

c) Cỏc cụng ty tổ chức lại thành một cụng ty:

- Cụng ty Truyền tải điện 1;

- Cụng ty Truyền tải điện 2;

- Cụng ty Truyền tải điện 3;

- Cụng ty Truyền tải điện 4.

10. Cỏc cụng ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ trờn 50% vốn điều lệ:

a) Cỏc cụng ty cổ phần:

- Cụng ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sụng Hinh;

- Cụng ty cổ phần Thuỷ điện Thỏc Bà;

- Cụng ty cổ phần Nhiệt điện Hải phũng;

- Cụng ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

- Cụng ty cổ phần Chế tạo thiết bị điện;

- Cụng ty cổ phần Cơ khớ điện lực;

- Cụng ty cổ phần Cơ điện miền Trung;

- Cụng ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

- Cụng ty cổ phần Điện lực Khỏnh Hũa.

b) Cỏc cụng ty cổ phần hoỏ vào cỏc năm 2006 - 2007:

- Cụng ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

- Cụng ty Thuỷ điện Thỏc Mơ;

- Cụng ty Nhiệt điện Uụng Bớ;

- Cụng ty Nhiệt điện Ninh Bỡnh;

- Cụng ty Nhiệt điện Bà Rịa;

- Trung tõm Cụng nghệ thụng tin;

- Cụng ty Cơ điện Thủ Đức;

- Cụng ty Tư vấn xõy dựng điện 1;

- Cụng ty Tư vấn xõy dựng điện 2;

- Cụng ty Tư vấn xõy dựng điện 3;

- Cụng ty Tư vấn xõy dựng điện 4;

- Cụng ty Điện lực 1;

- Cụng ty Điện lực 2;

- Cụng ty Điện lực 3.

11. Cỏc cụng ty liờn kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam :

- Cụng ty cổ phần Phỏt triển điện Việt Nam;

- Cụng ty cổ phần Đầu tư và Phỏt triển điện Sờ san 3A;

- Cụng ty TNHH IQLinks;

- Ngõn hàng Thương mại cổ phần An Bỡnh;

- Cụng ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Cụng ty cổ phần Đầu tư và Phỏt triển điện Việt - Lào.

12. Cỏc đơn vị sự nghiệp:

- Viện Năng lượng;

- Trường Đại học Điện lực;

- Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chớ Minh;

- Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

- Trường Đào tạo nghề điện.

 

13. Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung cụng ty con, cụng ty liờn kết theo quy định của phỏp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Cụng nghiệp trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và thành viờn Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Bộ Tài chớnh phờ duyệt Quy chế quản lý tài chớnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Trỡnh Thủ tướng Chớnh phủ chấp thuận để bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Tổng giỏm đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Trỡnh Bộ Tài chớnh phờ duyệt Quy chế quản lý tài chớnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

Bộ trưởng cỏc Bộ: Cụng nghiệp, Tài chớnh, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xó hội, Nội vụ, Thủ trưởng cỏc cơ quan liờn quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phỏt triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng cụng ty Điện lực Việt Nam và Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHể THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 148/2006/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Doanh nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No.148/2006/QD-TTg
Hanoi, June 22, 2006

 
DECISION
ON FORMING THE PARENT COMPANY – VIETNAM ELECTRICITY GROUP
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on State Enterprises dated November 26, 2003;
Pursuant to the Law on Enterprises dated November 29, 2005;
Pursuant to Decree No. 153/2004/ND-CP dated August 9, 2004 of the Government on the organization and management of the State corporations and the transformation of the State corporations and independent State companies into ones operating after the parent - subsidiary company model;
Pursuant to Decision No. 147/2006/QD-TTg dated June 22, 2006 of the Prime Minister on approving the Scheme on experimentally forming the Vietnam Electricity Group.
Considering the proposal of the Management Board of the Vietnam Electricity Corporation,
 
DECIDES:
Article1.
To form the parent company – Vietnam Electricity Group (hereinafter referred to as Vietnam Electricity) on the basis of reorganizing the management and execution agencies and a number of dependent accounting units of the Vietnam Electricity Corporation as follows:
1. The Vietnam Electricity Group shall be a State company with its owned legal status, seal and logo, charter on organization and operation; be allowed to open its account at the State Treasury and banks in accordance with the provisions of law; do business independently and have responsibility to inherit the powers, legitimate rights and obligations of the Vietnam Electricity Corporation.
2. The full name: Vietnam Electricity Group.
The international transaction name: Vietnam Electricity, the abbreviate name: EVN.
3. The head office: 18 Tran Nguyen Han, Hoan Kiem District, Hanoi city.
4. The charter capital of the Vietnam Electricity Group shall be the capital owned by the Vietnam Electricity Corporation at the time of January 1, 2006 after auditing.
5. Business lines of the Vietnam Electricity Group:
- Electricity industry: manufacturing, transmitting, distributing and doing business in electricity;
- Surveying, designing, construction consulting, assembling and maintaining electrical works, industrial and civil works, informatics technology and communications works;
- Manufacturing, repairing, testing electrical equipment and accessories, building components of concrete steel and supplying electrical materials and equipment;
- Exploring non-ore materials;
- Manufacturing construction materials, insulating materials and labor protecting equipment;
- Importing and exporting electricity, materials and equipment for the electrical industry;
- Water and land transportation in service of the trading and manufacturing activities;
- Doing business in hotels and tourism;
- Manufacturing consumer goods and beverage;
- Cooperating with foreign countries in training laborers;
- Trading in services of: public communications and Internet (domestic and international); pivot communications, broadcasting and advertising;
- Trading in services related to informatics technology (studying, developing, consulting and training) domestically and abroad;
- Manufacturing, importing and exporting, supplying informatics technology and communication materials and equipment;
- Trading in real estate and office leasing;
- Conducting financial investment and trading in capital domestically and abroad;
- Operating in finance, securities, banks and insurance;
- Training human resources to meet the development demand of electric, communications, finance and bank industries;
- Other services according to the provisions of law.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!