Quyết định 797/QĐ-LĐTBXH thành lập BCĐ thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______

Số: 797/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Sau khi thống nhất với các cơ quan có liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm:
1. Trưởng Ban: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Phó Trưởng Ban:
a) Phó trưởng ban thường trực: Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Các Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
- Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
3. Các ủy viên:
- Ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.
- Bà Phan Linh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ông Đặng Đức Thắng, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội.
- Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
2. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban
a) Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
b) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.
c) Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.
2. Phó Trưởng Ban thường trực:
a) Có nhiệm vụ giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban; thay mặt Trưởng Ban chủ trì và điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban đi vắng hoặc được Trưởng Ban ủy quyền.
b) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy nhiệm của Trưởng Ban. Trường hợp vượt quá phạm vi quyền hạn được giao phải báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.
c) Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban.
3. Phó Trưởng Ban:
a) Giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban.
b) Tham mưu cho Trưởng Ban để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
c) Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Trưởng Ban về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các địa phương.
d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban Thường trực và Trưởng Ban.
4. Các ủy viên:
a) Chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng Ban và Trưởng Ban về kết quả các nhiệm vụ được phân công.
b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung liên quan đến các vấn đề được phân công.
c) Triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban về các nội dung được phân công. Đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các giải pháp, cơ chế chính sách để đẩy mạnh việc thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban.
Điều 4. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những nhiệm vụ được phân công theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc, Tổ truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện nội dung được phân công, định kỳ báo cáo kết quả về Trưởng Ban Chỉ đạo.
4. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ truyền thông do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ.
6. Ban Chỉ đạo thiết lập đường dây tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cụ thể:
Đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ.
- Cục Việc làm: 0911151166
- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: 0911154488
- Vụ Pháp chế: 0911011166
- Thanh tra: 0911041122
- Văn phòng: 0911191122
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 6;

Các Thứ trưởng;

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tế;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Cổng TTĐT, báo, tạp chí của Bộ (để đăng tải);

Lưu: VT, TCCB, TH(V)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC ỦY VIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG NGÀY 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo quyết định số 797/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Chủ trì thực hiện

Nội dung

Thủ trưởng đơn vị giúp việc

Đầu mối giúp việc của đơn vị

1

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung Trưởng Ban Chỉ đạo

Theo dõi, chỉ đạo chung

Ông Vũ Xuân Hân - Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lê Văn Thanh - Phó Trưởng Ban thường trực

1. Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách: (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) Hỗ trợ người lao động ngừng việc; (3) Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (4) Hỗ trợ hộ kinh doanh; (5) Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

2. Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 11 địa phương thuộc vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

3. Trực tiếp chỉ đạo Tổ truyền thông và giải đáp chính sách

Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Huyền Lê, Trưởng phòng Tiền lương, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Vũ Phạm Dũng Hà, Trưởng phòng Chính sách, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lê Tấn Dũng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách "Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động"

2. Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 13 địa phương thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Hồng Đào, Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Hà- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ:

(1) Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly tập trung

(2) Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

2. Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 11 địa phương thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồnggồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Lê Khánh Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Vũ Trùng Dương, Chánh Văn phòng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Lương Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Bá Hoan - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách:

(1) Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(2) Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

2. Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Hữu Long, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Văn Hồi - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách "Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất".

2. Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 14 địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đặng Đức Thắng, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Trần Anh Quý, Trưởng phòng, Phòng Tín dụng Chính sách nhà nước, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ông Phạm Tiến Thành, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Tạ Anh Tuấn, Phó Ban chỉ đạo

Chỉ đạo bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Chỉ đạo hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương kịp thời cho các địa phương thực hiện.

Ông Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính

 

8

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông – Phó Trưởng Ban chỉ đạo

Chỉ đạo việc thực hiện chính sách "Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch"

Bà Phan Linh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

9

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trần Đình Liệu - Phó Trưởng Ban chỉ đạo

Phối hợp cùng ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện "Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất".

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

10

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Huỳnh Văn Thuận - Phó Trưởng Ban chỉ đạo

Phối hợp cùng ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện "Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất".

Ông Đặng Đức Thắng, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội

 

11

Ông Vũ Xuân Hân, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc Tổ thông tin và truyền thông tổng hợp kiến nghị, vướng mắc phát sinh khi thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2. Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ xử lý, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Theo dõi chung tình hình thực hiện hướng dẫn triển khai và phối hợp kiểm tra giám sát việc hỗ trợ tại các địa phương.

Ông Đặng Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc Tổ giúp việc tổng hợp kiến nghị, vướng mắc phát sinh khi thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, báo cáo Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại các địa phương thực hiện các chính sách quy định tại Chương VI, iX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 11 địa phương vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Phạm Dũng Hà, Trưởng phòng Chính sách Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại các địa phương thực hiện việc chính sách quy định tại Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 13 địa phương thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Ông Nguyễn

Huy Hưng- Cục Trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền thực hiện chính sách theo quy định tại Chương IV, V, X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 14 địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ.

Bà Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chính sách lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

15

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại các địa phương thực hiện việc chính sách quy định tại Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Bùi Doãn Trung, Phó trưởng phòng Chính sách Bảo hộ lao động, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16

Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại các địa phương thực hiện việc chính sách quy định tại Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Vũ Minh Tú, Phó Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

17

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại địa phương và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chính sách quy định tại Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Cùng với Cục An toàn lao động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

18

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền tại các địa phương thực hiện việc chính sách quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại 11 địa phương thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Vũ Trùng Dương, Chánh Văn phòng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Phan Linh Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Có ý kiến về mặt Pháp lý khi được yêu cầu, phối hợp với các đơn vị, trong việc hướng dẫn và giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/20201QĐ-TTg; xây dựng nội dung chuyên mục Hỏi- đáp liên quan đến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Website của Bộ.

Bà Phạm Thị Thanh Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Vân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

20

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

Chỉ đạo, đôn đốc việc thanh tra đối với cơ quan, Tổ chức, cá nhân, tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo Theo quy Định của Pháp luật về các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Đồng Luyện, Trưởng phòng Tiếp dân, Thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21

Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Chỉ đạo, đôn đốc việc hướng dẫn, tổng hợp, trình Bộ và các cơ quan chức năng đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính trong việc tổng hợp, cân đối hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đảm bảo đúng cơ chế cân đối quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Bà Trần Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên

1. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Văn phòng Chính phủ tham mưu, triển khai hệ thống báo cáo điện tử theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổ giúp việc xây dựng chuyên mục Hỏi - đáp liên quan đến các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Website của Bộ.

Ông Trịnh Tuấn Trung, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Phạm Nguyệt Minh, Chuyên viên phòng Thông tin, Lao động xã hội và Thống kê, Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 64/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Quyết định 64/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Cơ cấu tổ chức, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi