Quyết định 552/QĐ-TTg 2018 Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 552/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1079/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 14/TTr-NHNN ngày 09 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Phụ lục của Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Phụ lục danh sách thành viên, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2018. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).
XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN, TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐNG

1. Chủ tịch Hội đồng:

Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

5. y viên Hội đồng:

- Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;

- Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;

- Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;

- Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội;

- Ngô Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Mai Thị Thu Vân - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Trần Du Lịch - Chuyên gia tư vấn;

- Nguyễn Công Nghiệp - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Trn Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

- Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam;

- Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương;

- Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trần Ngọc Thơ - Trưởng khoa Tài chính - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cấn Văn Lực - Giám đốc Trung tâm đào tạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Vũ Bằng - Chuyên gia tư vấn;

- Võ Trí Thành - Chuyên gia tư vấn;

- Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;

- Nguyễn Thị Mùi - Chuyên gia tư vấn;

- Trần Hoàng Ngân - Chuyên gia tư vấn.

II. TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG

- Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

- Nguyễn Xuân Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó;

- Đặng Văn Tới - Phó Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ phó;

- Lê Thanh Vân - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nguyễn Huyền Dịu - Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

nhayPhụ lục ban hành kèm theo Quyết định 552/QĐ-TTg được thay thế bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 639/QĐ-TTg theo quy định tại Điều 2.nhay

thuộc tính Quyết định 552/QĐ-TTg

Quyết định 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:552/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:15/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 552/QĐ-TTg.

Theo đó, Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng – Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng – Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng – Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Vũ Viết Ngoạn – Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;

Ngoài ra, Hội đồng bao gồm nhiều Ủy viên: Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Sỹ Hiệp – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; … Thêm vào đó là 07 đồng chí thuộc Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.

Xem chi tiết Quyết định552/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi