Quyết định 2485/QĐ-BYT 2022 phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 2485/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủLuật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/BCSĐ ngày 28/7/2022 và Nghị quyết số 133-NQ/BCSĐ ngày 18/8/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban cán sự đảng Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của các Lãnh đạo Bộ

1. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động và công tác của Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định của Hiến pháp và của Luật Tổ chức Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế.

2. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phân công các Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên hàng ngày theo các lĩnh vực công tác của Bộ Y tế, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế theo quy định tại các Luật chuyên ngành, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

3. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính để chỉ đạo các đơn vị giải quyết; trước khi quyết định phương án giải quyết, Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính trao đổi, tham khảo ý kiến của các Thứ trưởng khác có liên quan.

4. Thứ trưởng được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế theo nguyên tác lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị thuộc lĩnh vực của Thứ trưởng nào phụ trách thì sẽ phân công Thứ trưởng đó theo dõi, chỉ đạo toàn diện đơn vị đó. Khi chỉ đạo đơn vị triển khai các lĩnh vực hoạt động khác (ngoài lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị) do Thứ trưởng khác phụ trách, thì trao đổi, tham khảo để thống nhất giữa các Thứ trưởng trước khi quyết định. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau, Thứ trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

5. Định kỳ hai tuần một lần (trừ trường hợp đột xuất), Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và các Thứ trưởng họp giao ban với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế để nghe báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực được phân công và bàn những trọng tâm công tác cần thống nhất chủ trương trong tập thể Lãnh đạo Bộ Y tế. Tùy theo yêu cầu công việc, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp chung để góp ý về nội dung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Việc phân công công tác các Thứ trưởng Bộ Y tế (quy định tại Điều 3 Quyết định này) có thể thay đổi theo nhu cầu công việc và theo sự phân công của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định của mình với các nội dung sau:

1. Chỉ đạo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực được phân công.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện, giải quyết các bất cập, khó khăn, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực được phân công.

Điều 3. Đối với đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, Thứ trưởng được chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách được giao; xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm của đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đã được phê duyệt, ban hành.

2. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở đơn vị được phân công phụ trách.

3. Ký các quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nâng lương đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế theo phân cấp; các quyết định phê duyệt kế hoạch, đề án, dự án của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 4. Phân công cụ thể:

1. Đồng chí Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế:

a) Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Bộ Y tế.

b) Là đầu mối liên hệ với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương.

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành y tế; công tác pháp chế ngành y tế; công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kế hoạch tài chính y tế; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra y tế và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Vụ Tổ chức cán bộ;

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

3. Vụ Pháp chế;

4. Thanh tra Bộ Y tế.

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật và sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực, điều hành công tác của Bộ Y tế khi Quyền Bộ trưởng vắng mặt hoặc khi được Quyền Bộ trưởng ủy quyền.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm; quản lý trang thiết bị y tế; y, dược cổ truyền; các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; công tác Đảng - Đoàn thể của Bộ Y tế; hoạt động của các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y - Dược; hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ Y tế; công tác phối hợp với công đoàn Y tế Việt Nam; tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Quản lý Dược;

2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

3. Cục An toàn thực phẩm.

4. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

5. Văn phòng Bộ.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

2. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

3. Viện Dược liệu;

4. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

5. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

6. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

7. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

8. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

9. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

10. Bệnh viện Châm cứu Trung ương;

11. Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần;

12. Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1;

13. Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; an toàn truyền máu; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác quốc phòng và an ninh của Bộ Y tế; công tác phòng chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác kết hợp quân dân y; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

2. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Bệnh viện Bạch Mai;

2. Bệnh viện Chợ Rẫy;

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

4. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;

5. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

9. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;

10. Bệnh viện E;

11. Bệnh viện Phổi Trung ương;

12. Bệnh viện Hữu nghị;

13. Bệnh viện C Đà Nẵng;

14. Bệnh viện Thống Nhất;

15. Bệnh viện 74 Trung ương;

16. Bệnh viện 71 Trung ương;

17. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

18. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;

19. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

20. Bệnh viện Da liễu Trung ương;

21. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

22. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương;

23. Bệnh viện Mắt Trung ương;

24. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;

25. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội;

26. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

27. Bệnh viện Nhi Trung ương;

28. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

29. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

30. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

4. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; giám định y khoa; giám định pháp y, pháp y tâm thần; bảo hiểm y tế; công tác quản lý đầu tư công, quản lý tài sản công; công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm; công tác hợp tác công - tư (PPP), xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong hoạt động y tế; công tác dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; công tác cải cách hành chính trong y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế và thống kê y tế; công tác đổi mới, phát triển y tế cơ sở; công tác thanh niên ngành y tế. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

2. Cục Công nghệ thông tin;

3. Vụ Bảo hiểm y tế;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế;

2. Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Trường Đại học Y Hà Nội;

4. Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

5. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

6. Trường Đại học Y tế công cộng;

7. Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ;

8. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

9. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

10. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

11. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng;

12. Trường Đại học Dược Hà Nội;

13. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương;

14. Bệnh viện thuộc các trường đại học y - dược (07 bệnh viện).

15. Bệnh viện K;

16. Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

17. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

18. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;

19. Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

20. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;

21. Viện Pháp y Quốc gia;

22. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc;

23. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung;

24. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

25. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên;

26. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ;

27. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

28. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống HIV/AIDS; tiếp nhận, cung ứng và sử dụng vắc xin; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; vệ sinh trường học; vệ sinh môi trường; vệ sinh chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế; bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu; công tác thi đua, khen thưởng ngành y tế; tham gia chỉ đạo công tác pháp chế ngành y tế. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ:

1. Cục Y tế dự phòng;

2. Cục Quản lý môi trường y tế;

3. Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

4. Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng;

5. Tổng cục Dân số và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

2. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

3. Viện Pasteur Nha Trang;

4. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

5. Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

6. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

7. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

8. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

9. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;

10. Viện Dinh dưỡng.

11. Viện Y học biển;

12. Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe;

13. Báo Sức khỏe và đời sống;

14. Tạp chí Y Dược học.

15. Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản y học;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 1868/QĐ-BYT ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công đoàn Y tế VN; Tổng hội YHVN;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, VPB.

Q. BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

thuộc tính Quyết định 2485/QĐ-BYT

Quyết định 2485/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2485/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Hồng Lan
Ngày ban hành:09/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế

Ngày 09/9/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2485/QĐ-BYT về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo đó, đồng chí Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Bộ Y tế; là đầu mối liên hệ với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương; Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành y tế; công tác pháp chế ngành y tế; công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ;…

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ thường trực, điều hành công tác của Bộ Y tế khi Quyền Bộ trưởng vắng mặt hoặc khi được Quyền Bộ trưởng ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm; quản lý trang thiết bị y tế; y, dược cổ truyền; các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; công tác Đảng - Đoàn thể của Bộ Y tế; hoạt động của các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y - Dược; hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ Y tế;

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; an toàn truyền máu; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác quốc phòng và an ninh của Bộ Y tế; công tác phòng chống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác kết hợp quân dân y; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; công tác y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công;...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2485/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi