Quyết định 1078/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 515/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

Số: 1078/QĐ-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 515/QĐ-UBCK VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

--------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, như sau:
1. Tiêu đề Điểm a Khoản 5 Mục I được sửa đổi như sau:
“a) Đối với tài liệu công bố thông tin và báo cáo”
2. Khoản 2 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Quy trình công bố thông tin và báo cáo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
Bước 1: Gửi thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Các đối tượng thực hiện công bố thông tin và báo cáo gửi thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy trình này và gửi theo địa chỉ quy định tại Điểm a Khoản 5 Mục I Quy trình này.
Bước 2: Kiểm tra thông tin
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Văn phòng) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin công bố của đối tượng công bố thông tin, đồng thời:
+ Kiểm tra tính hợp lệ của nội dung thông tin (theo mẫu và theo nội dung thông tin quy định trong Thông tư 52/2012/TT-BTC);
+ Kiểm tra về tính chính xác của người công bố thông tin và địa chỉ gửi thông tin công bố (địa chỉ email đăng ký gửi thông tin của đối tượng công bố thông tin) theo nội dung công ty đăng ký với UBCKNN;
+ Trong trường hợp cần thiết, UBCKNN liên lạc và yêu cầu người có trách nhiệm công bố thông tin của đối tượng công bố thông tin phải xác nhận lại về thông tin công ty công bố;
Bước 3: Công bố thông tin
Sau khi xem xét những thông tin mà đối tượng công bố thông tin gửi đến nếu đúng quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC, Văn phòng tiến hành công bố lên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN theo thời hạn quy định tại Khoản 6 Mục I Quy trình này và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Mục I Quy trình này.
Bước 4: Cải chính thông tin
+ Công ty có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN, nếu phát hiện sai lệch công ty phải phản hồi ngay lại với UBCKNN theo số điện thoại: 04.39340773 và kèm theo văn bản đính chính gửi trực tiếp tới hòm thư điện tử congbothongtin@ssc.gov.vn trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện ra thông tin bị sai lệch.
+ Trong trường hợp phát hiện thông tin mà đối tượng công bố gửi tới có sai lệch hoặc không đúng mẫu theo quy định, UBCKNN liên lạc với công ty để yêu cầu cải chính hoặc sửa thông tin, công ty phải kịp thời cải chính, gửi lại thông tin chính xác cho UBCKNN theo địa chỉ nhận thông tin quy định ở Điểm a Khoản 5 Mục I Quy trình này trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PTTT (10b).

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1078/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 515/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1078/QĐ-UBCK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 13/12/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION
Decision No. 1078/QD-UBCK dated December 13, 2012 of the State Securities Commission amending and supplementing the Decision No. 515/QD-UBCK on the process of information provision on the electronic information portal of the state securities commission for the participants in the securities market
Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006;
Pursuant to the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated November 24th 2010;
Pursuant to Decision No. 112/2009/QD-TTg dated September 11, 2009, of the Prime Minister defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Circular No. 52/2012/TT-BTC dated April 05, 2012 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on securities market;
At the proposal of the Director of the Department of Market Development,
DECIDES:
Article 1. To amend and supplement the “Process of information provision on the electronic information portal of the State Securities Commission for the participants in the securities market” enclosed with the Decision No. 515/QD-UBCK dated June 25th 2012 of the President of the State Securities Commission. In particular:
1. To amend the title of Point a Clause 5 Section I as follows:
“a) For the documents of information provision and reports"
2. To amend and supplement Clause 2 Section II as follows:
“2. The process of info provision and reporting on the electronic information portal of the State Securities Commission:
Step 1: Send the information to the State Securities Commission
The subjects that provide information and make reports shall send the information in accordance with the form in Annex II enclosed with this Process to the address in Point a Clause 5 Section I of this Process.
Step 2: Checking the information
The State Securities Commission (the office) shall receive the information from the information provider, and:
+ Check the legitimacy of the information (according to the form and the content prescribed in the Circular No. 52/2012/TT-BTC);
+ Check the accuracy of the information provider and his or her address (the email that is registered for information provision of the information provider) in accordance with the registration with the State Securities Commission;
+ If necessary, the State Securities Commission shall contact and request person in charge of the information provision of the information provider to confirm the provided information;
Step 3: Posting the information
If the information sent by the provider is considered conformable with the Circular No. 52/2012/TT-BTC, the office shall post it on the electronic information portal of the State Securities Commission within the period prescribed in Clause 6 Section I of this Process, and send the documents to the functional departments as prescribed in Point b Clause 5 Section I of this Process.
Step 4: Correct the information
+ The company shall check the information posted on the electronic information portal of the State Securities Commission. If errors are found, the company must immediately report them to the State Securities Commission via the phone number 04.39340773, and send official documents to the email: congbothongtin@ssc.gov.vn within 24 hours as from the discovery of the inaccurate information.
+ If the information sent by the provider is not accurate or not conformable with the set form, the State Securities Commission shall request the company to correct or revise the information. The company shall correct and send correct information the State Securities Commission at the address prescribed in Point a Clause 5 Section I of this Progress within 24 hours as from the reception of the request from the State Securities Commission.”
Article 2. This Decision takes effect on the date on which it is signed. The Chief officers, the Directors of the units affiliated to the State Securities Commission, the Stock Exchanges, the Vietnam Securities Depository, relevant organizations and individuals shall implement this Decision./.
The President of the State Securities Commission
Vu Bang
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!