Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 11/1999/TT-BTM
NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/1998/QĐ-TTG NGÀY12/11/1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUI CHẾ KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Thi hành Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, dưới đây gọi là Qui chế Khu thương mại Lao Bảo, Bộ Thương mại hướng dẫn những vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại tại Khu thương mại Lao Bảo như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

 

1.- Đối tượng hoạt động thương mại

a. Thương nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở chính tại Khu thương mại Lao Bảo và chi nhánh của thương nhân Việt Nam tại Khu thương mại Lao Bảo được Ban quản lý Khu thương mại Lao Bảo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dưới đây gọi là thương nhân Việt Nam tại Khu thương mại Lao Bảo.

b. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư tại Khu thương mại Lao Bảo và chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đặt tại Khu thương mại Lao Bảo, dưới đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo.

c. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập tại Khu thương mại Lao Bảo theo các qui định của pháp luật Việt Nam về Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, dưới đây gọi là Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo.

Các đối tượng hoạt động thương mại tại Khu thương mại Lao Bảo theo Khoản a, b và c nêu trên được gọi là doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo.

2.- Phạm vi hoạt động thương mại

Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo được hoạt động thương mại theo qui định tại Chương II Luật Thương mại, Điều 3 Quy chế Khu thương mại Lao Bảo, cụ thể như sau:

a. Thương nhân Việt Nam tại Khu thương mại Lao Bảo được hoạt động thương mại theo nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và theo Thông tư hướng dẫn này.

b. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo được hoạt động thương mại theo nội dung của Giấy phép đầu tư và theo Thông tư hướng dẫn này.

 

c. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo được hoạt động thương mại theo nội dung của Giấy phép thành lập chi nhánh và theo Thông tư hướng dẫn này.

 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI KHU
THƯƠNG MẠI LAO BẢO

 

1.- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

a. Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, trừ các loại hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Việt Nam.

b. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện (hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hạn ngạch, có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý ngành), doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo phải được cơ quan có thẩm quyền phân bổ hạn ngạch hoặc cấp giấy phép.

Trường hợp hàng hoá thuộc Danh mục này do Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo nhập khẩu từ doanh nghiệp nội địa Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, khi xuất khẩu doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo phải xuất trình văn bản của cơ quan có thẩm quyền phân bổ hạn ngạch hoặc cấp giấy phép cho doanh nghiệp nội địa Việt Nam.

c. Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá mà Lào và quốc tế không cấm nhưng thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Việt Nam thì phải được phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

d. Thương nhân Việt Nam tại Khu thương mại Lao Bảo được mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để xuất khẩu hoặc để bán tại Việt Nam và được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào nội địa Việt Nam để kinh doanh như các doanh nghiệp nội địa Việt Nam theo các qui định của pháp luật Việt Nam .

e. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo được mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại nội địa Việt Nam theo các qui định của pháp luật Việt Nam .

g. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Khu thương mại Lao Bảo được mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài và được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để bán ở nội địa Việt Nam theo Danh mục hàng hoá mà Chi nhánh thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo các qui định của pháp luật Việt Nam về Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

h. Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo và cư dân Khu thương mại Lao Bảo được mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam vào Khu thương mại Lao Bảo để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày; thủ tục theo quy định của Tổng cục Hải quan.

2.- Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

a. Tất cả doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo đều được kinh doanh tạm nhập tái xuất các loại hàng hóa.

Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu phải được Bộ Thương mại chấp thuận bằng văn bản.

b. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa gồm:

- Nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để xuất khẩu ra nước ngoài, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Khu thương mại Lao Bảo và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Khu thương mại Lao Bảo.

- Nhập khẩu hàng hoá từ nội địa Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để xuất khẩu vào nội địa Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Khu thương mại Lao Bảo và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Khu thương mại Lao Bảo.

c. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất được thực hiện theo Qui chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại trừ qui định tại Điều 3, Điều 4 và các qui định về hồ sơ làm thủ tục Hải quan có liên quan đến các điều nói trên của Qui chế này.

3.- Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

a. Tất cả doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo đều được kinh doanh chuyển khẩu các loại hàng hoá.

b. Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa gồm:

- Mua hàng hoá từ nước ngoài để bán lại cho một nước ngoài khác mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu thương mại Lao Bảo.

- Mua hàng hoá từ nước ngoài để bán lại vào nội địa Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu thương mại Lao Bảo.

- Mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để bán lại cho nước ngoài mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu thương mại Lao Bảo.

c. Việc kinh doanh chuyển khẩu được thực hiện theo Qui chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại trừ quy định tại Điều 3, Điều 4 và các qui định về hồ sơ làm thủ tục Hải quan có liên quan đến các điều nói trên của Qui chế này.

4.- Quá cảnh hàng hoá qua Khu thương mại Lao Bảo

a. Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo chuyên kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá được kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá quá cảnh qua Khu thương mại Lao Bảo.

b. Việc quá cảnh hàng hoá từ nước ngoài qua Khu thương mại Lao Bảo để ra nước ngoài được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

c. Hàng hoá của doanh nghiệp nội địa Việt Nam đi qua Khu thương mại Lao Bảo để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc để nhập khẩu vào nội địa Việt Nam được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu đầu tiên vào Khu thương mại Lao Bảo.

5.- Gia công hàng hóa

a. Thương nhân Khu thương mại Lao Bảo được nhận gia công cho nước ngoài, cho nội địa Việt Nam và được đặt gia công ở nước ngoài, ở nội địa Việt Nam.

 

b. Việc gia công hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu phải tuân thủ các qui định tại Mục 2 Phần II Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Thương nhân Khu thương mại Lao Bảo gia công hàng hoá tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu không phải có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

6.- Chợ Khu thương mại Lao Bảo

Chợ Khu thương mại Lao Bảo gồm chợ biên giới Lao Bảo và chợ trong Khu thương mại Lao Bảo.

a. Chợ biên giới Lao Bảo:

- Đối tượng được kinh doanh tại chợ biên giới Lao Bảo:

Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo được Ban quản lý chợ biên giới Lao Bảo chấp thuận bố trí địa điểm kinh doanh tại chợ;

Cư dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại huyện Hướng Hóa, kể cả Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị được Ban quản lý chợ biên giới Lao Bảo bố trí địa điểm kinh doanh tại chợ và đăng ký kinh doanh theo qui định;

Thương nhân của huyện SêPôn, tỉnh Xa-van-na-khét của Lào được Ban quản lý chợ biên giới Lao Bảo chấp thuận bố trí địa điểm kinh doanh tại chợ và được Ban quản lý Khu thương mại Lao Bảo cấp sổ kinh doanh.

- Uỷ quyền Ban quản lý Khu thương mại Lao Bảo thành lập, giải thể chợ biên giới Lao Bảo; thành lập, giải thể Ban quản lý chợ biên giới Lao Bảo; qui định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chợ biên giới Lao Bảo sau khi đã báo cáo và được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận phù hợp với Qui chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam - Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0807/1998/QĐ-BTM ngày 15/07/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

b. Chợ trong Khu thương mại Lao Bảo:

Chợ trong Khu thương mại Lao Bảo được tổ chức và quản lý theo Thông tư số 15/TM-CSTNTN ngày 16/10/1996 của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức và quản lý chợ. Riêng việc qui hoạch và thành lập các chợ thuộc loại 1 và loại 2, kể cả việc quyết định thành lập Ban quản lý chợ, giao cho Ban quản lý Khu thương mại Lao Bảo thực hiện.

 

III. HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG KHU THƯƠNG MẠI
LAO BẢO VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐàI
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI

 

1.- Hàng hoá lưu thông

a. Hàng hoá trong Khu thương mại Lao Bảo được tự do lưu thông, trừ hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện (Danh mục 1) ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ.

 

b. Đối với hàng hoá đặc biệt hạn chế kinh doanh qui định tại Mục 1 thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh (Danh mục 2) ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ, doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo chỉ được kinh doanh sau khi được Bộ quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh.

c. Đối với hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện qui định tại Mục 1 thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện (Danh mục 3) ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ, doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo chỉ được kinh doanh sau khi được Sở quản lý ngành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

2.- Việc thực hiện chính sách ưu đãi phát triển thương mại miền núi

Doanh nghiệp Khu thương mại Lao Bảo được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31.3.1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

thuộc tính Thông tư 11/1999/TT-BTM

Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/1999/TT-BTMNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Mai Văn Dâu
Ngày ban hành:11/05/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 11/1999/TT-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 11/1999/TT-BTM
Hanoi, May 11, 1999
 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 219/1998/QD-TTg OF NOVEMBER 12, 1998 PROMULGATING THE REGULATION ON THE ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT PROMOTION AREA OF LAO BAO, QUANG TRI PROVINCE
In furtherance of the Prime Minister’s Decision No. 219/1998/QD-TTg of November 12, 1998 promulgating the Regulation on the economic and trade development promotion area of Lao Bao, Quang Tri province, hereafter referred to as the Regulation on Lao Bao Trade Area, the Ministry of Trade hereby guides matters related to the commercial activities in Lao Bao Trade Area, as follows:
I. SUBJECTS AND SCOPE OF COMMERCIAL ACTIVITIES IN LAO BAO TRADE AREA
1. Subjects of commercial activities:
a/ Vietnamese traders of all economic sectors that have their head offices located in Lao Bao Trade Area, and Vietnamese traders’ branches in Lao Bao Trade Area, which have been granted business registration certificates by the Management Board of Lao Bao Trade Area, hereafter referred to as the Vietnamese traders in Lao Bao Trade Area.
b/ Foreign-invested enterprises, which have been licensed for investment in Lao Bao trade area by the competent agency(ies), and branches of foreign-invested enterprises in Vietnam, which are located in Lao Bao Trade Area, hereafter referred to as the foreign-invested enterprises in Lao Bao Trade Area.
c/ The foreign traders’ branches, which have been licensed by the competent agency(ies) to be set up in Lao Bao Trade Area under the provisions of Vietnamese legislation on foreign traders’ branches in Vietnam, hereafter referred to as the foreign traders’ branches in Lao Bao Trade Area.
Subjects conducting commercial activities in Lao Bao Trade Area, as defined in Clauses a, b and c above, shall be called the Lao Bao Trade Area enterprises.
2. Scope of commercial activities:
The Lao Bao Trade Area enterprises shall be entitled to conduct commercial activities according to the provisions of Chapter II of the Commercial Law and Article 3 of the Regulation on Lao Bao Trade Area, more concretely:
a/ The Vietnamese traders in Lao Bao Trade Area shall be entitled to conduct commercial activities according to the contents of their business registration certificates and this guiding Circular.
b/ The foreign-invested enterprises in Lao Bao Trade Area shall be entitled to conduct commercial activities according to the contents of their investment licenses and this guiding Circular.
c/ The foreign traders’ branches in Lao Bao Trade Area shall be entitled to conduct commercial activities according to their establishment licenses and this guiding Circular.
II. COMMERCIAL ACTIVITIES IN LAO BAO TRADE AREA
1. Goods export and import:
a/ The Lao Bao Trade Area enterprises shall be entitled to export and/or import goods according to their business demand, except for those on Vietnam�s list of goods banned from export or import.
b/ For goods on the list of goods subject to the conditional export and/or import (export and/or import goods regulated by quotas or requiring permits of the Ministry of Trade or the branch-managing ministries), the Lao Bao Trade Area enterprises must be allocated quotas or granted permits by the competent agencies.
In cases where the goods on such list are imported by Lao Bao Trade Area enterprises from enterprises in Vietnam for export to foreign countries, such Lao Bao Trade Area enterprises, when exporting such goods, shall have to produce the competent agencies’ documents allocating quotas or granting permits to the said enterprises in Vietnam.
c/ The Lao Bao Trade Area enterprises which export and/or import types of goods not banned by Laos and other foreign countries but on Vietnam’s list of goods banned from export or import must obtain the Vietnamese Prime Minister’s permission.
d/ Vietnamese traders in Lao Bao Trade Area shall be entitled to purchase goods from inland Vietnam for export or sale in Vietnam, and to import goods from foreign countries into inland Vietnam for trading like inland Vietnamese enterprises according to provisions of Vietnamese law.
e/ Foreign-invested enterprises in Lao Bao Trade Area shall be entitled to purchase from inland Vietnam for export to foreign countries like foreign-invested enterprises located in inland Vietnam according to provisions of Vietnamese law.
f/ Foreign traders’ branches in Lao Bao Trade Area shall be entitled to purchase goods from inland Vietnam for export to foreign countries, and import goods from foreign countries for sale in inland Vietnam according to the list of goods in which foreign traders’ branches are allowed to trade in Vietnam and the Vietnamese law’s regulations on foreign traders’ branches in Vietnam.
g/ The Lao Bao Trade Area enterprises and residents shall be entitled to purchase and bring goods from inland Vietnam into Lao Bao Trade Area for their daily use; the procedures therefor shall be prescribed by the General Department of Customs.
2. Business by mode of temporary import for re-export of goods
a/ All Lao Bao Trade Area enterprises shall be entitled to conduct the temporary import for re-export of goods of different kinds as their business activities.
The temporary import for re-export of goods being on the list of goods banned from export or import must be approved in writing by the Ministry of Trade.
b/ Goods temporary import for re-export business covers:
- The import of goods from foreign countries for export to other foreign countries with the procedures for importing goods into Lao Bao Trade Area and the procedures for exporting such goods out of Lao Bao Trade Area being carried out.
- The import of goods from inland Vietnam for export to foreign countries or the import of goods from foreign countries for export into inland with the procedures for importing goods into Lao Bao Trade Area and the procedures for exporting such goods out of Lao Bao Trade Area being carried out.
c/ The temporary import-re-export business shall comply with the Regulation on business activities by mode of temporary import for re-export, issued together with the Trade Minister’s Decision No. 1311/1998/QD-BTM of October 31, 1998, except for the provisions at Articles 3 and 4 and the provisions on dossiers for filling in the customs procedures related to the said articles of such Regulation.
3. Cross-bordergate goods transshipment business
a/ All Lao Bao Trade Area enterprises shall be entitled to conduct cross-bordergate goods transshipment business.
b/ The cross-bordergate goods transshipment business covers:
- The purchase of goods from one foreign country for sale to another foreign country without filling in the procedures for importing such goods into Lao Bao Trade Area;
- The purchase of goods from foreign countries for sale into inland Vietnam without filling in the procedures for importing such goods into Lao Bao Trade Area;
- The purchase of goods from inland Vietnam for sale to foreign countries without filling in the procedures for importing such goods into Lao Bao Trade Area.
c/ The cross border-gate transshipment business shall comply with the Regulation on business activities by mode of border-gate transit issued together with the Trade Minister’s Decision No.1311/1998/QD-BTM of October 31, 1998, except for the provisions in Articles 3 and 4 and the provisions on dossiers for filling in the customs procedures related to the said articles of such Regulation.
4. Transit of goods through Lao Bao Trade Area
a/ Lao Bao Trade Area’s enterprises specialized in the provision of goods forwarding or transporting services shall be entitled to provide services of transporting goods on transit through Lao Bao Trade Area.
b/ The transit of goods from foreign countries through Lao Bao Trade Area to other foreign countries shall comply with the provisions of Vietnamese law.
c/ Goods of domestic Vietnamese enterprises transported through Lao Bao Trade Area for export to foreign countries or for import into inland Vietnam shall be subject to the customs procedures at the first border-gate into Lao Bao Trade Area.
5. Goods processing:
a/ The Lao Bao Trade Area traders shall be entitled to undertake processing for foreign parties or inland Vietnamese parties and to order processing in foreign countries or inland Vietnam.
b/ The processing of goods on the list of goods banned from export or import shall comply with the provisions in Section 2, Part II of the Trade Ministry’s Circular No.18/1998/TT-BTM of August 28, 1998 guiding the implementation of the Government’s Decree No.57/1998/ND-CP of July 31, 1998 the goods import, export, processing, as well as purchase and sale agency activities with foreign countries.
The Lao Bao Trade Area traders engaged in goods processing may temporarily cease their export and/or import activities without needing any written approval of the Ministry of Trade.
6. Lao Bao Trade Area’s markets:
Lao Bao Trade Area’s markets include the Lao Bao border market and markets in Lao Bao Trade Area.
a/ Lao Bao border market:
- Subjects entitled to conduct trading activities in the Lao Bao border market include:
+ The Lao Bao Trade Area enterprises which have their trading places in the Lao Bao border market arranged by the market management board;
+ Residents with permanent or temporary residence registration in Huong Hoa district, including Lao Bao Trade Area, Quang Tri province, who have their trading places in the Lao Bao border market arranged by the market management board and have made business registration according to regulations.
+ Traders from Sepol district, Savanakhet province of Laos, who have their trading places in the Lao Bao border market arranged by the market management board and their business books granted by the Management Board of Lao Bao Trade Area.
- The Management Board of Lao Bao Trade Area shall be authorized to establish and dissolve the Lao Bao border market; set up and dissolve the management board of the Lao Bao border market; define the functions and tasks of the management board of the Lao Bao border market after reporting to and getting approval from the People’s Committee of Quang Tri province in conformity with the Regulation on organization and management of Vietnam-Laos border markets issued together with the Trade Minister’s Decision No.0807/1998/QD-BTM of July 15, 1998.
b/ Markets in Lao Bao Trade Area:
The markets in Lao Bao Trade Area shall be organized and managed according to the Ministry of Trade’s Circular No.15/TM-CSTNTN of October 16, 1996 guiding the organization and management of markets. Particularly, the planning and establishment of markets of grades 1 and 2, including the decision on setting up management boards of such markets, shall be assigned to the Management Board of Lao Bao Trade Area.
III. GOODS CIRCULATED IN LAO BAO TRADE AREA AND THE APPLICATION OF THE POLICY ON PREFERENCES FOR MOUNTAINOUS TRADE DEVELOPMENT
1. Circulated goods:
a/ Goods in Lao Bao Trade Area shall be freely circulated, except those on the list of goods banned from circulation and the commercial services banned from provision (List 1) issued together with the Government’s Decree No.11/1999/ND-CP of March 3, 1999.
b/ The Lao Bao Trade Area’s enterprises may trade in goods subject to business restrictions as specified in Section 1 of the list of goods and commercial services restricted from to business (List 2) issued together with the Government’s Decree No.11/1999/ND-CP of March 3, 1999 only after they are granted business licenses by the branch managing ministries.
c/ The Lao Bao Trade Area enterprises may trade in goods or provide commercial services subject to conditional business as specified in Section 1 of the list of goods and commercial services subject to conditional business (List 3), issued together with the Government’s Decree No.11/1999/ND-CP of March 3, 1999, only after they are granted certificates of business qualifications by the provincial/municipal branch managing services.
2. The application of the policies on preferences for mountainous trade development
The Lao Bao Trade Area enterprises shall be entitled to preference policies provided for in the Government’s Decree No.20/1998/ND-CP of March 31, 1998 on trade development in mountainous regions, offshore islands and ethnic minority regions.
IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS
This Circular takes effect 15 days after its signing.
 

 
THE MINISTRY OF TRADE
Mai Van Dau

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 11/1999/TT-BTM DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Chính sách

Vui lòng đợi