Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 96/TTG NGÀY 8 THÁNG 02
NĂM 1996 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
UỶ BAN QUỐC GIA ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM
TRONG ASEAN.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

- Căn cứ Quyết định 651/TTg ngày 10/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN;

- Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN (gọi tắt là Uỷ ban quốc gia về ASEAN).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3: Chủ tịch, các uỷ viên và Tổng Thư ký Uỷ ban quốc gia về ASEAN, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN QUỐC GIA ĐIỀU PHỐI

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/TTg ngày 8/02/1996

của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1. Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN (gọi tắt là Uỷ ban quốc gia về ASEAN) được thành lập theo Quyết đinh số 651/TTg ngày 10/10/1995 là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và đoàn thể nhân dân (sau đây gọi tắt là các cơ quan) tham gia các hoạt động trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật và đối ngoại.

Điều 2. Uỷ ban quốc gia về ASEAN có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổng hợp và thẩm định các kiến nghị về chủ trương, chính sách và kế hoạch (dài hạn và hàng năm) của Việt Nam tham gia các hoạt động trong ASEAN do các cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn trong quan hệ với ASEAN.

2. Phân công và chỉ đạo các cơ quan thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động, chương trình hợp tác với ASEAN. Chỉ đạo các cơ quan trong việc tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ chuyên trách về ASEAN.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, chuẩn bị các báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng năm) và đột xuất về tình hình hoạt động của ASEAN và của Việt Nam trong ASEAN trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

4. Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn kiện, các thoả thuận của ASEAN đòi hỏi phải sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật trong nước; kế hoạch và đề án tham dự và tổ chức các cuộc họp, các chuyến viếng thăm từ cấp Bộ trưởng trở lên.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Quyền hạn của Uỷ ban quốc gia về ASEAN

1. Yêu cầu các cơ quan cung ứng số liệu, báo cáo những vấn đề liên quan tới ASEAN và hoạt động trong ASEAN.

2. Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ, chương trình, dự án hợp tác với ASEAN của các cơ quan.

3. Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các Chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế cho các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban quốc giam về ASEAN.

1. Uỷ ban quốc gia về ASEAN có 1 Chủ tịch là Phó thủ tướng Chính phủ, các uỷ viên là Thủ trưởng các cơ quan Chính phủ do Thủ tướng chỉ định, 1 Tổng Thư ký là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm việc theo chế độ kiên nhiệm. Các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ do Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phân công.

2. Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN là cơ quan giúp việc của Uỷ ban quốc gia.

3. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về ASEAN có trách nhiệm:

- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ giải quyết các kiến nghị của các cơ quan Chính phủ liên quan tới việc thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN, phù hợp với những chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng; Quyết định việc phân công các Bộ, ngành làm đầu mối tham gia các tổ chức, hoạt động, chương trình, dự án của ASEAN;

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Uỷ ban. Khi cần thiết, triệu tập thủ trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan tham dự các cuộc họp Uỷ ban và có kết luận về các vấn đề đưa ra trong các cuộc họp của Uỷ ban.

- Phân công nhiệm vụ cho từng uỷ viên và Tổng Thư ký của Uỷ ban, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các thành viên Uỷ ban.

- Duyệt và ban hành quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong các lĩnh vực, tổ chức của ASEAN do Thủ trưởng cơ quan làm đầu mối trình; Duyệt kế hoạch phân công tham gia các hoạt động của ASEAN; Duyệt kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ phục vụ các hoạt động trong ASEAN theo đề nghị của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

4. Các uỷ viên Uỷ ban quốc gia ASEAN có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Các Uỷ viên Uỷ ban và Tổng Thư ký Uỷ ban có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch Uỷ ban giao và định kỳ báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Uỷ ban và tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo chung của Uỷ ban. Các uỷ viên của Uỷ ban có thể mời các cơ quan liên quan họp bàn về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm của mình trong Uỷ ban như quy định dưới đây:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Chủ tịch Uỷ ban tổ chức thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Uỷ ban quốc gia về ASEAN;

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự các Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM), Hội nghị Liên Bộ trưởng ASEAN (JMM) và tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các quyết định của Hội nghị, sau khi đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban đồng ý; Giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo việc xây dựng các chủ trưởng, chính sách về quan hệ với ASEAN trong lĩnh vực chính trị và an ninh; chỉ đạo việc chuẩn bị cho Thủ tướng Chính phủ tham dự các cuộc họp cấp cao chính thức và không chính thức; Chỉ đạo việc tham gia và tổ chức thực hiện các quyết định của các cuộc họp Quan chức cao cấp của ASEAN (SOM), Cuộc họp tư vấn chung (JCM), Hội đồng Thường trực ASEAN (ASC); Chỉ đạo hoạt động của Ban Thư ký quốc gia về ASEAN.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo việc xây dựng các chủ trương, chính sách kinh tế để tham gia có hiệu quả các hoạt động và các chương trình hợp tác của ASEAN.

- Bộ trưởng Bộ Thương mại tham dự các hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các quyết định của Hội nghị; cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị Liên Bộ trưởng ASEAN (JMM) và tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các quyết đinh của Hội nghị (phần liên quan tới hợp tác kinh tế) sau khi đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban đồng ý; Giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách chung thành chủ trương, chính sách cụ thể trong hợp tác kinh tế với ASEAN; Chỉ đạo việc chuẩn bị, tham gia và tổ chức thực hiện các quyết định của các cuộc họp Quan chức cao cấp về kinh tế của ASEAN (SEOM); Chỉ đạo đầu mỗi về hợp tác kinh tế trong ASEAN.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tham dự các Hội nghị Hội đồng AFTA, giúp Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo việc thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của ASEAN (CEPT), tham gia chương trình thiết lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong ASEAN; Chỉ đạo việc chuẩn bị, tham gia và tổ chức thực hiện các quyết định của các cuộc họp của Uỷ ban Ngân sách và uỷ ban Kiểm toán của ASEAN; Chỉ đạo đầu mối của Việt Nam về AFTA (AFTA Unit).

- Tổng Thư ký Uỷ ban giúp Chủ tịch Uỷ ban và các uỷ viên điều hành và xử lý công việc thường ngày của Uỷ ban; Chuẩn bị các báo cáo định kỳ của Uỷ ban trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban tới các cơ quan; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN.

Điều 5. Tiểu ban hợp tác kinh tế và Tiểu ban hợp tác chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Tiểu ban)

1. Tiểu ban hợp tác kinh tế làm tư vấn cho Uỷ ban về các vấn đề liên quan tới các hoạt động kinh tế của Việt Nam trong ASEAN. Các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thuỷ sản, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng Cục Du lịch, Tổng cục Bưu điện và các cơ quan, tổ chức khác (nếu cần thiết), mỗi cơ quan cử 1 cán bộ cấp Vụ và 1 chuyên viên tham gia Tiểu ban theo hình thức kiêm nhiệm. Trưởng Tiểu ban là Trưởng Đoàn SEOM (Hội nghị các quan chức cao cấp về kinh tế của ASEAN) do Bộ Thương mại cử.

2. Tiểu ban Hợp tác chuyên ngành làm tư vấn cho Uỷ ban về các vấn đề liên quan tới các hoạt động của Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên ngành của ASEAN. Các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các cơ quan, Tổ chức khác (nếu cần thiết), mỗi cơ quan cử một cán bộ cấp Vụ và 1 chuyên viên tham gia Tiểu ban theo hình thức kiêm nhiệm. Trưởng Tiểu ban là Vụ trưởng phụ trách Ban Thư ký ASEAN quốc gia của Bộ Ngoại giao.

3. Các tiêu ban có trách nhiệm xem xét tình hình tham gia các hoạt động hợp tác trong ASEAN của các cơ quan để đề xuất ý kiến lên Uỷ ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác của ASEAN.

4. Các thành viên các Tiểu ban có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của các Tiểu ban. Thành viên là cán bộ cấp Vụ đại diện cho cơ quan mình báo cáo tình hình công tác ASEAN, ý kiến, đề nghị của cơ quan mình cho Tiểu ban và truyền đạt ý kiến, kết quả các phiên họp của Tiểu ban tới cơ quan mình.

5. Các thành viên Tiểu ban thay mặt cơ quan mình tham gia các hoạt động liên Bộ, ngành trong ASEAN (kể cả các cuộc họp của ASEAN) ở cấp tương xứng; Yêu cầu các cán bộ tham gia các cuộc họp của ASEAN trong lĩnh vực cơ quan mình quản mình quản lý báo cáo kết quả các cuộc họp và cung cấp đầy đủ tài liệu cho Tiểu ban để Tiểu ban tổng hợp trình Uỷ ban.

6. Chế độ làm việc của các Tiểu ban:

- Các Tiểu ban họp định kỳ 2 tháng 1 lần. Khi cần thiết, Trưởng Tiểu ban có thể triệu tập các cuộc họp bất thường. Các khuyến nghị của các Tiểu ban trình lên Uỷ ban được thông qua theo nguyên tắc nhất trí.

- Trước mỗi phiên họp định kỳ của Uỷ ban, hai Tiểu ban họp chung để chuẩn bị nội dung cho phiên họp của Uỷ ban. Văn phòng Uỷ ban có thể triệu tập các cuộc họp chung bất thường khi cần thiết.

Điều 6. Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN.

1. Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN là cơ quan giúp việc của Uỷ ban. Văn phòng Uỷ ban quốc gia ASEAN gồm các cán bộ chuyên trách có biên chế thuộc Văn phòng Chính phủ, do 1 Vụ trưởng phụ trách.

2. Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN có chức năng giúp Chủ tịch và các uỷ viên Uỷ ban trong việc tổ chức điều phối các cơ quan tham gia các hoạt động của ASEAN.

3. Văn phòng Uỷ ban quốc gia về ASEAN có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN theo kế hoạch đã được Uỷ ban Quốc gia thông qua, các buổi làm việc của Chủ tịch Uỷ ban và các uỷ viên Uỷ ban.

- Tổ chức phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc các bộ phận chuyên trách về ASEAN của các cơ quan tham gia các hoạt động, hợp tác và thực hiện các nghĩa vụ trong ASEAN. Theo dõi việc thực hiện các ý kiến kết luận của các phiên họp của Uỷ ban quốc gia về ASEAN.

- Tổng hợp kế hoạch tham gia các hoạt động của ASEAN do các cơ quan lập để trình Uỷ ban quốc gia về ASEAN phê duyệt, quyết định.

- Theo dõi các chương trình, đề tài nghiên cứu về ASEAN; Tổ chức báo cáo chuyên đề với Uỷ ban quốc gia về ASEAN về các vấn đề cần thiết cho công tác của Uỷ ban.

- Theo dõi công tác đào tạo cán bộ và việc trang bị phương tiện làm việc cho các bộ phận chuyên trách về ASEAN của các cơ quan, nhằm phục vụ hoạt động của Việt Nam trong ASEAN có hiệu quả.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban quốc gia về ASEAN do Bộ Tài chính cấp từ nguồn ngân sách thông qua Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ bảo đảm kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Uỷ ban quốc gia về ASEAN.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 96/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 08/02/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

--------
No. 96-TTg
Hanoi ,February 02, 1996

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE NATIONAL COMMITTEE FOR COORDINATION OF VIETNAM'S ACTIVITIES IN ASEAN
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.651-TTg of October 10, 1995 of the Prime Minister on the establishment of the National Committee for Coordination of Vietnam's Activities in ASEAN;
At the proposal of the Minister-Director of the Office of the Government,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the Organization and Operation of the National Committee for Coordination of Vietnam's Activities in ASEAN (National ASEAN Committee for short).
Article 2.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The earlier provisions which are contrary to this Decision are now annuled.
Article 3.- The Chairman, the members and the General Secretary of the National ASEAN Committee, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

 
REGULATION
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE NATIONAL COMMITTEE FOR COORDINATION OF VIETNAM'S ACTIVITIES IN ASEAN
(issued together with Decision No.96-TTg of February 8, 1996 of the Prime Minister)
Article 1.- The National Committee for Coordination of Vietnam's Activities in ASEAN (National ASEAN Committee for short) , established under Decision No.651-TTg of October 10, 1995 of the Prime Minister, is an agency to assist the Prime Minister in guiding the Ministries, branches at the central level, and the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government, and the mass organizations and people's associations (hereinafter referred to as the agencies) to participate in the activities of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the security, political, economic, cultural, social, scientific, technical and external fields.
Article 2.- The National ASEAN Committee has the following tasks:
1. To sum up and evaluate proposals on guidelines, policies and plans (long-term and annual) of Vietnam for the participation in ASEAN's activities, which are submitted by the agencies to the Government and the Prime Minister; to propose major guidelines and policies concerning the relations with ASEAN.
2. To assign and direct agencies to discharge their duties and participate in the activities and cooperation programs with ASEAN; to direct the agencies in organizing apparatuses and training specialists for ASEAN affairs.
3. To organize the preliminary summing-up and summing-up, prepare periodical (quarterly, annual) and extraordinary reports on the activities of ASEAN and of Vietnam in ASEAN to be submitted to the Government and the Prime Minister.
4. To evaluate and submit to the Prime Minister for ratification the legal documents and agreements of ASEAN which require amendments or promulgation of new legal documents in the country; the plans and projects on the participation in and organization of, meetings and visits of the ministerial or higher levels.
5. To perform other tasks assigned by the Prime Minister.
Article 3.- Competence of the National ASEAN Committee:
1. To request other agencies to provide data and report on the issues relating to ASEAN and activities in ASEAN.
2. To inspect the agencies' implementation of the duties, programs and cooperation projects with ASEAN.
3. To direct the management and utilization of the financial assistance from foreign Governments and international organizations for Vietnam's activities in ASEAN.
Article 4.- Organization and working mechanism of the National ASEAN Committee:
1. The National ASEAN Committee consists of a Chairman, who is a Deputy Prime Minister; its members are Heads of Government agencies and appointed by the Prime Minister; a General Secretary, who is the Deputy Director of the Office of the Government working on a part-time basis. The members of the Committee take personal responsibilities for the tasks assigned by the Chairman of the National Committee.
2. The Office of the National ASEAN Committee is an assisting agency of the National Committee.
3. The Chairman of the National ASEAN Committee has the following responsibilities:
- To resolve, on behalf of the Prime Minister, the proposals of the Government agencies concerning the discharge of the obligations and the participation of Vietnam in ASEAN, in conformity with the guidelines of the Government and the Prime Minister; to assign the Ministries and branches to participate as coordinating agencies, in the organizations, activities, programs and projects of ASEAN;
- To convene and chair regular and extraordinary meetings of the Committee. In case of necessity, to invite the heads of concerned agencies and individuals to attend meetings of the Committee and make conclusions on issues raised at such meetings;
- To assign tasks to each member and the General Secretary of the Committee, monitor and inspect the discharge of their assigned tasks.
- To ratify and issue regulations on the coordination between the Ministries and branches in the fields and organizations of ASEAN, submitted by the Head of the coordinating agency; to ratify plans on the participation in ASEAN's activities; to ratify plans on the utilization of financial assistance for Vietnam's activities in ASEAN at the proposals of the Ministry of Finance and the relevant agencies.
4. The members of the National ASEAN Committee have the following tasks and powers:
The members and the General Secretary of the National ASEAN Committee shall have to perform the tasks assigned by the Chairman of the Committee and periodically report the results to him/her; attend all the meetings of the Committee and efficiently take part in the general directional activities of the Committee. The members of the Committee may invite relevant agencies to discuss issues concerning the fulfillment of their responsibilities in accordance with the following regulations:
- The Minister-Director of the Office of the Government shall assist the Chairman of the Committee in performing all the tasks of the National ASEAN Committee;
- The Minister of Foreign Affairs shall attend ASEAN Ministerial Meetings (AMM) and the ASEAN Joint Ministerial Meetings (JMM), and guide the concerned agencies in carrying out the decisions adopted at such Meetings after reporting them to, and obtaining the approval of, the Prime Minister and the Chairman of the Committee; assist the Chairman of the Committee in directing the elaboration of guidelines and policies on relations with ASEAN in the political and security fields; direct the preparations for the Prime Minister's participation in formal and informal summit meetings; direct the participation in and the implementation of the decisions, of the ASEAN Senior Officials' Meetings (SOM), the Joint Consultative Meetings (JCM), the ASEAN Standing Council (ASC); and direct the activities of the National ASEAN Secretariat;
- The Minister of Planning and Investment shall assist the Chairman of the Committee in directing the elaboration of economic guidelines and policies for the effective participation in the activities and cooperation projects of ASEAN;
- The Minister of Trade shall attend ASEAN Economic Ministers' Meetings (AEM) and guide the concerned agencies to execute the decisions adopted at such Meetings; together with the Minister of Foreign Affairs attend ASEAN Joint Ministerial Meetings (JMM), and guide the concerned agencies to execute the decisions adopted at such Meetings (those regarding the economic cooperation) after reporting them to, and obtaining the approval from, the Prime Minister and the Chairman of the Committee; assist the Chairman of the Committee in directing the elaboration of general guidelines and policies into specific guidelines and policies on economic cooperation with ASEAN; direct the preparation for , participation in, and implementation of the decisions of, the ASEAN Senior Economic Officials' Meetings (SEOM); direct the coordinating agencies for economic cooperation in ASEAN;
- The Minister of Finance shall attend the meetings of the AFTA Council, assist the Chairman of the Committee in directing the implementation of the ASEAN Common Effective Preferential Tariffs (CEPT), the participation in the program for establishing the ASEAN Free Trade Area (AFTA), and the dicharge of the financial obligations in ASEAN; in directing the preparation for, participation in and implementation of the decisions of, the meetings of the ASEAN Budget Committee and Auditing Committee; in directing Vietnam's coordinating agencies on AFTA;
- The General Secretary of the Committee assists the Chairman and members of the Committee in administering and handling the daily work of the Committee; makes periodical reports of the Committee to be submitted to the Government and the Prime Minister; passes the guidances of the Chairman of the Committee to other agencies; directly guides the activities of the Office of the ASEAN National Committee.
Article 5.- The Sub-Committee on Economic Cooperation and the Sub-Committee on Specialized Cooperation (hereinafter referred to as the Sub-Committees):
1. The Sub-Committee on Economic Cooperation advises the National Committee on issues relating to economic activities of Vietnam in ASEAN. The Office of the Government, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Trade, the Ministry of Finance, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry, the Ministry of Communication and Transport, the Ministry of Aquatic Products, the State Bank, the General Customs Department, the General Tousism Department, the General Post Office and other agencies and organizations (if necessary), shall each appoint one official at the department level and one expert to take part in the Committee on a part-time basis. The Head of the Sub-Committee shall be the Head of Vietnam's delegation to SEOM (ASEAN Economic Senior Officials' Meetings), appointed by the Ministry of Trade;
2. The Sub-Committee on Specialized Cooperation advises the Committee on issues relating to the activities of Vietnam in specialized areas of ASEAN. The Office of the Government, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Culture and Information, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Health, the Committee on Nationalities and Mountainous Areas, and other agencies and organizations (if necessary), shall each appoint one official at the department level and one expert to take part in the Committee on a part-time basis. The Head of the Sub-Committee is the Director of the National ASEAN Secretariat of the Ministry of Foreign Affairs;
3. The Sub-Committees have the responsibility to examine the agencies' participation in the cooperation activities in ASEAN so as to make proposals to the Committee on raising the efficiency of the activities of Vietnam in ASEAN;
4. The members of the Sub-Committees have the responsibility to attend all the meetings of the Sub-Committees. The members who are department level officials shall represent their agencies to report on the work in ASEAN the opinions and proposals of their agencies to the Sub-Committees as well as on the opinions and results of the Sub-Committees' sessions to their agencies;
5. The members of the Sub-Committees shall represent their agencies to participate in joint-ministerial or inter-branch activities in ASEAN (including ASEAN meetings) at the corresponding levels; request the officials attending the ASEAN meetings in the fields of their respective agencies' management to report on the results of such meetings and supply all documents to the Sub-Committees for summarization and submission to the Committee;
6. Working mechanism of the Sub-Committees:
- The Sub-Committees meet regularly once every two months. In case of necessity, the Heads of the Sub-Committees may convene extraordinary meetings. The proposals of the Sub-Committees submitted to the Committee shall be adopted by consensus.
- Prior to each periodical session of the Committee, the two Sub-Committees shall hold joint meetings to prepare the agenda for the Committee's session. The Office of the Committee may convene joint extraordinary meetings when necessary.
Article 6.- The Office of the National ASEAN Committee:
1. The Office of the National ASEAN Committee is the assisting agency of the Committee, consisting of specialists of the Office of the Government and led by a Department Director.
2. The Office of the National ASEAN Committee shall assist the Chairman and members of the Committee in organizing and coordinating activities of Vietnam's agencies in ASEAN.
3. The Office of the National ASEAN Committee has the following tasks:
- To prepare the agenda and organize the National Committee's sessions in accordance with its approved plans, as well as the meetings between the Chairman and members of the Committee.
- To coordinate and direct the agencies' ASEAN departments to participate in the activities, cooperate and fulfill obligations in ASEAN. To monitor the realization of the conclusions made at the sessions of the National ASEAN Committee.
- To sum up the plans on the participation in ASEAN's activities, elaborated by the various agencies, and submit them to the National ASEAN Committee for ratification and decision.
- To monitor the programs and researches on ASEAN; to organize seminars to report to the National ASEAN Committee on issues necessary to its work.
- To monitor personnel training and the equipment of working facilities for the ASEAN Departments of the various agencies with a view to efficiently servicing the activities of Vietnam in ASEAN.
Article 7.- The fund for the operation of the National ASEAN Committee shall be supplied by the Ministry of Finance from the State budget and allocated through the Office of the Government. The Office of the Government shall ensure the fund and working facilities in service of the operation of the National ASEAN Committee.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!