Thông tư 01/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 01 /LĐTBXH-TT  NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 812/TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thi hành quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG.
1- Đối tượng bổ xung hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn qui định tai Điều 1 của Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:
a- Người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1995 và điểm c mục 3 của Quyết định số 176/HĐBT ngày 19 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ).
b- Người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đã ngừng trợ cấp mất sức lao động từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì được giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Khoảng thời gian đã ngừng trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1996 không được truy lĩnh.
2- Mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng được hưởng theo quy định sau:
a- Đối với người thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 nói trên, còn đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì giữ nguyên trợ cấp đang hưởng.
Ví dụ: Một công nhân có 20 năm công tác thực tế (không tính quy đổi) về nghỉ mất sức lao động, đến 1 tháng 1 năm 1996 vẫn đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 130.000 đồng thì giữ nguyên trợ cấp đang hưởng đó.
b- Đối với người thuộc diện quy định tại điểm b khoản 1 nói trên thì tính hưởng trợ cấp như sau:
- Nếu đã ngừng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 đến trước ngày 1 tháng 12 năm 1993 thì tính theo công thức:
Mức trợ cấp mức trợ cấp Trợ cấp trượt giá Tỷ lệ điều Tỷ lệ điều
được hưởng = tính theo QĐ + Tiền bù điện x chỉnh theo x chỉnh theo
lại từ số 203/HĐBT Tiền nhà ở Thông tư số Thông tư số
 1.1.1996                  ngày28.12.1988       Tiền học                          13/LB-TT              06/LB-TT                                                                                                                              ngày 2.6.1993      ngày4.2.1994
(Trợ cấp trượt giá tính bằng 125% mức trợ cấp tính theo Quyết định số 203/HĐBT, tiền bù giá điện tính theo quy định tại Thông tư số 04/TT-LB ngày 28 tháng 2 năm 1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính, tiền nhà ở tính theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ, tiền học tính theo Quyết định số117/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ)
Ví dụ 1:
Một công nhân có 20 năm công tác thực tế (không tính quy đổi), về nghỉ mất sức lao động được hưởng trợ cấp theo tỷ lệ 47% tính trên mức lương 359đ, đã hết thời hạn hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 4 năm 1990. Nay được tính để hưởng trợ cấp dài hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 như sau:
- Mức trợ cấp tính theo QĐ 203/HĐBT           17.256 đ
- Trợ cấp trượt giá                                             22.981 đ
- Tiền bù điện                                                     18.405 đ
- Tiền nhà ở                                                       33.000 đ
- Tiền học                                                             2.588 đ
Cộng                                                                  94.230 đ
94.230 đ x 20% x 145% = 163.960 đ
- Nếu đã ngừng trợ cấp từ ngày 1 tháng 12 năm 1993 trở đi thì mức trợ cấp được hưởng lại là mức trợ cấp đã hưởng của tháng trước khi ngừng trợ cấp (vì mức trợ cấp từ ngày 1 tháng 12 năm 1993 đã được tính lại theo tiền lương tính đủ).
Ví dụ:
Một công nhân có 24 năm công tác thực tế (không tính quy đổi) về nghỉ mất sức lao động đã ngừng hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, mức trợ cấp của tháng trước khi ngừng hưởng là 150.000 đ thì mức trợ cấp được hưởng lại là 150.000 đ và được nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.
II- PHỤ CẤP THÊM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HƯU    SỐNG CÔ ĐƠN.
1- Người thuộc đối tượng hưu trí cô đơn được hưởng phụ cấp thêm quy định tại Điều 2 của Quyết định số 812/TTg bao gồm:
- Người hưởng lương hưu đang sống trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của ngành lao động - thương binh xã hội;
- Người hưởng lương hưu sống độc thân không còn vợ hoặc chồng, không có con, hoặc không còn con và không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu;
- Người hưởng lương hưu có vợ hoặc chồng, con sống cùng nhưng những người này bị tâm thần hoặc tàn phế (MSLĐ 81% trở lên) và bản thân không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu.
2- Mức phụ cấp thêm đối với những người thuộc diện quy định tại điểm 1 nói trên, nếu có mức lương hưu hàng tháng thấp hơn 180.000 đồng thì được phụ cấp thêm cho đủ 180.000 đồng/tháng theo cách tính như sau:
Mức phụ cấp        =        180.000 đ        -           Mức lương hưu
Thêm một tháng                                                tháng 12 năm 1995
Ví dụ:
Một cán bộ nghỉ hưu đang hưởng lương hưu trước thời điểm tháng 1 năm 1996 là 160.000 đồng/tháng. Từ tháng 1 năm 1996 được phụ cấp thêm là: 180.000 đ - 160.000 đ = 20.000 đ
III - TRỢ CẤP ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN CHUYỂN NGÀNH NGHỈ HƯU, NGHỈ MẤT SỨC LAO ĐỘNG
1- Đối tượng được hưởng trợ cấp thêm hàng thàng quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg bao gồm: cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân (không phân biệt người hưởng lương hay sinh hoạt phí) chuyển ngành ra các cơ quan đảng, nhà nước (kể cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang), mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nếu có đủ 3 điều kiện sau đây:
a- Chuyển ngành trước ngày 1 tháng 4 năm 1993 theo chế độ chuyển ngành đối với quân nhân theo quy định tại Quyết định số 178/CP ngày 20 tháng 7 năm 1974 và Quyết định số 281/CP ngày 1 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ; đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo quy định tại Quyết định số 47/CP ngày 21 tháng 2 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; đối với cán bộ, nhân viên ngành cơ yếu hưởng chế độ chính sách như cán bộ, nhân viên cơ yếu an ninh theo quy định tại quyết định số 131/CT ngày 22 tháng 5 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ)
b- Có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an nhân dân;
c- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (kể cả người được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động) trước và sau ngày ban hành Quyết định số 812/TTg.
2 - Mức trợ cấp thêm hàng tháng quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg như sau:
Mức trợ cấp thêm                   Số năm phục vụ trong quân đội                       Mức tiền lương
từ 1.1.1996               =              công an nhân dân                               x              1% x tối thiểu
- Mức tiền lương tối thiểu hiện nay được tính theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 là 120.000 đồng.
- Số năm phục vụ trong quân đội, công an nhân dân tính theo năm tròn (đủ 12 tháng) .Trường hợp vừa có thời gian phục vụ trong quân đội, vừa có thời gian phục vụ trong công an nhân dân thì được cộng lại để tính tổng số năm phục vụ, nếu đứt quãng thì được cộng dồn.
Ví dụ:
Một người có 20 năm phục vụ trong quân đội, sau đó chuyển sang ngành công an được 10 năm 9 tháng, đến tháng 5 năm 1990 chuyển ngành ra cơ quan hành chính, đến tháng 11 năm 1995 nghỉ hưu, được tính trợ cấp thêm hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 như sau:
- Tổng số thời gian phục vụ trong quân đội và công an nhân dân:
20 năm + 10 năm 9 tháng = 30 năm 9 tháng
- Thời gian được tính hưởng trợ cấp: 30 năm
-Trợ cấp thêm hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996:
30 năm x 1% x 120.000đ = 36.000 đ
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đối tượng ở địa phương và kiểm tra thực hiện chế độ trợ cấp đối với các đối tượng quy định tại Thông tư này.
2- Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thực hiện các thủ tục giải quyết trợ cấp, chi trả trợ cấp quy định tại Thông tư này. Đồng thời, tổng hợp số lượng các loại đối tượng và kinh phí trợ cấp gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
3 - Thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ trợ cấp
a - Đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nếu có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp dài hạn qui định tại mục I thông tư này thì ra quyết định tiếp tục trợ cấp hàng tháng theo sổ trợ cấp đã có của họ, không phải làm sổ trợ cấp mới.
b - Đối với người thuộc diện được xem xét giải quyết lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đối với người có đủ 20 năm làm việc trở lên và đã ngừng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì phòng lao động- thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã căn cứ vào hồ sơ của đối tượng lập danh sách gửi sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố. Sở lao động - thương binh và xã hội lập danh sách chung và xác nhận số đối tượng của tỉnh, thành phố gửi bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách và hồ sơ để ra quyết định cho đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động. Nếu có trường hợp vướng mắc thì đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội xem xét lại.
c- Đối với những người hưu trí cô đơn có mức lương hưu dưới 180.000 đồng/tháng nếu sống ở cơ sở nuôi dưỡng của ngành lao động - thương binh và xã hội thì Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng lập danh sách đề nghị giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xem xét và quyết định. Đối với người hưu trí cô đơn sống ở xã, phường cần làm đơn có xác nhận về hoàn cảnh gia đình của Uỷ ban nhân dân xã, phường đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh , thành phố xem xét.
Sở lao động - thương binh và xã hội lập danh sách, gửi bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Căn cứ danh sách này Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố quyết định trợ cấp.
d- Đối với quân nhân, công an chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động:
- Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào hồ sơ hưu, mất sức lao động hiện đang quản lý làm căn cứ xác định thời gian phục vụ trong quân đội, công an nhân dân của từng người để ra quyết định trợ cấp, không yêu cầu đối tượng phải tự khai hoặc làm đơn đề nghị.
- Đối với những người hiện còn đang làm việc, khi nghỉ hưu yêu cầu đối tượng kê khai rõ quá trình phục vụ trong quân đội, công an nhân dân trong hồ sơ hưu trí và thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào lý lịch gốc để xác nhận.
- Trường hợp hồ sơ khai chưa rõ thì yêu cầu đối tượng xuất trình các giấy tờ có liên quan như lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, sổ lao động, giấy chứng nhận huân, huy chương để làm rõ thời gian phục vụ trong quân đội hoặc công an.
4- Kinh phí trợ cấp.
Nguồn kinh phí chi trả các khoản trợ cấp quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo.
5- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Những người được hưởng chế độ theo đúng quy định tại Thông tư này được hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, nếu do thủ tục làm chậm thì được truy lĩnh. Trường hợp có đủ điều kiện hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nhưng chưa được hưởng trợ cấp mà chết từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 trở đi thì ngoài phần truy lĩnh trợ cấp, gia đình còn được giải quyết tiền chôn cất và tìên tuất.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

thuộc tính Thông tư 01/LĐTBXH-TT

Thông tư 01/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/LĐTBXH-TTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Duy Đồng
Ngày ban hành:30/01/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 01/LĐTBXH-TT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 01 /LĐTBXH-TT NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 812/TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1995 CỦA THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

Thi hành quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG.

1- Đối tượng bổ xung hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn qui định tai Điều 1 của Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

a- Người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1995 và điểm c mục 3 của Quyết định số 176/HĐBT ngày 19 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ).

b- Người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đã ngừng trợ cấp mất sức lao động từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì được giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Khoảng thời gian đã ngừng trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1996 không được truy lĩnh.

2- Mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng được hưởng theo quy định sau:

a- Đối với người thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 nói trên, còn đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì giữ nguyên trợ cấp đang hưởng.

Ví dụ:

Một công nhân có 20 năm công tác thực tế (không tính quy đổi) về nghỉ mất sức lao động, đến 1 tháng 1 năm 1996 vẫn đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 130.000 đồng thì giữ nguyên trợ cấp đang hưởng đó.

b- Đối với người thuộc diện quy định tại điểm b khoản 1 nói trên thì tính hưởng trợ cấp như sau:

- Nếu đã ngừng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 đến trước ngày 1 tháng 12 năm 1993 thì tính theo công thức:

Mức trợ cấp mức trợ cấp Trợ cấp trượt giá Tỷ lệ điều Tỷ lệ điều

được hưởng = tính theo QĐ + Tiền bù điện x chỉnh theo x chỉnh theo

lại từ số 203/HĐBT Tiền nhà ở Thông tư số Thông tư số

1.1.1996 ngày28.12.1988 Tiền học 13/LB-TT 06/LB-TT ngày 2.6.1993 ngày4.2.1994

 

(Trợ cấp trượt giá tính bằng 125% mức trợ cấp tính theo Quyết định số 203/HĐBT, tiền bù giá điện tính theo quy định tại Thông tư số 04/TT-LB ngày 28 tháng 2 năm 1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính, tiền nhà ở tính theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ, tiền học tính theo Quyết định số117/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ)

Ví dụ 1:

Một công nhân có 20 năm công tác thực tế (không tính quy đổi), về nghỉ mất sức lao động được hưởng trợ cấp theo tỷ lệ 47% tính trên mức lương 359đ, đã hết thời hạn hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 4 năm 1990. Nay được tính để hưởng trợ cấp dài hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 như sau:

- Mức trợ cấp tính theo QĐ 203/HĐBT 17.256 đ

- Trợ cấp trượt giá 22.981 đ

- Tiền bù điện 18.405 đ

- Tiền nhà ở 33.000 đ

- Tiền học 2.588 đ

Cộng 94.230 đ

94.230 đ x 20% x 145% = 163.960 đ

- Nếu đã ngừng trợ cấp từ ngày 1 tháng 12 năm 1993 trở đi thì mức trợ cấp được hưởng lại là mức trợ cấp đã hưởng của tháng trước khi ngừng trợ cấp (vì mức trợ cấp từ ngày 1 tháng 12 năm 1993 đã được tính lại theo tiền lương tính đủ).

Ví dụ:

Một công nhân có 24 năm công tác thực tế (không tính quy đổi) về nghỉ mất sức lao động đã ngừng hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, mức trợ cấp của tháng trước khi ngừng hưởng là 150.000 đ thì mức trợ cấp được hưởng lại là 150.000 đ và được nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.

II- PHỤ CẤP THÊM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HƯU SỐNG CÔ ĐƠN.

1- Người thuộc đối tượng hưu trí cô đơn được hưởng phụ cấp thêm quy định tại Điều 2 của Quyết định số 812/TTg bao gồm:

- Người hưởng lương hưu đang sống trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của ngành lao động - thương binh xã hội;

- Người hưởng lương hưu sống độc thân không còn vợ hoặc chồng, không có con, hoặc không còn con và không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu;

- Người hưởng lương hưu có vợ hoặc chồng, con sống cùng nhưng những người này bị tâm thần hoặc tàn phế (MSLĐ 81% trở lên) và bản thân không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương hưu.

2- Mức phụ cấp thêm đối với những người thuộc diện quy định tại điểm 1 nói trên, nếu có mức lương hưu hàng tháng thấp hơn 180.000 đồng thì được phụ cấp thêm cho đủ 180.000 đồng/tháng theo cách tính như sau:

Mức phụ cấp = 180.000 đ - Mức lương hưu

Thêm một tháng tháng 12 năm 1995

Ví dụ:

Một cán bộ nghỉ hưu đang hưởng lương hưu trước thời điểm tháng 1 năm 1996 là 160.000 đồng/tháng. Từ tháng 1 năm 1996 được phụ cấp thêm là:

180.000 đ - 160.000 đ = 20.000 đ

III - TRỢ CẤP ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN CHUYỂN NGÀNH NGHỈ HƯU, NGHỈ MẤT SỨC LAO ĐỘNG

1- Đối tượng được hưởng trợ cấp thêm hàng thàng quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg bao gồm: cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân (không phân biệt người hưởng lương hay sinh hoạt phí) chuyển ngành ra các cơ quan đảng, nhà nước (kể cả các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang), mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nếu có đủ 3 điều kiện sau đây:

a- Chuyển ngành trước ngày 1 tháng 4 năm 1993 theo chế độ chuyển ngành đối với quân nhân theo quy định tại Quyết định số 178/CP ngày 20 tháng 7 năm 1974 và Quyết định số 281/CP ngày 1 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ; đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo quy định tại Quyết định số 47/CP ngày 21 tháng 2 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ; đối với cán bộ, nhân viên ngành cơ yếu hưởng chế độ chính sách như cán bộ, nhân viên cơ yếu an ninh theo quy định tại quyết định số 131/CT ngày 22 tháng 5 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ)

b- Có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an nhân dân;

c- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (kể cả người được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động) trước và sau ngày ban hành Quyết định số 812/TTg.

2 - Mức trợ cấp thêm hàng tháng quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg như sau:

Mức trợ cấp thêm Số năm phục vụ trong quân đội Mức tiền lương

từ 1.1.1996 = công an nhân dân x 1% x tối thiểu

 

- Mức tiền lương tối thiểu hiện nay được tính theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 là 120.000 đồng.

- Số năm phục vụ trong quân đội, công an nhân dân tính theo năm tròn (đủ 12 tháng) .Trường hợp vừa có thời gian phục vụ trong quân đội, vừa có thời gian phục vụ trong công an nhân dân thì được cộng lại để tính tổng số năm phục vụ, nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

Ví dụ:

Một người có 20 năm phục vụ trong quân đội, sau đó chuyển sang ngành công an được 10 năm 9 tháng, đến tháng 5 năm 1990 chuyển ngành ra cơ quan hành chính, đến tháng 11 năm 1995 nghỉ hưu, được tính trợ cấp thêm hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 như sau:

- Tổng số thời gian phục vụ trong quân đội và công an nhân dân:

20 năm + 10 năm 9 tháng = 30 năm 9 tháng

- Thời gian được tính hưởng trợ cấp: 30 năm

-Trợ cấp thêm hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1996:

30 năm x 1% x 120.000đ = 36.000 đ

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đối tượng ở địa phương và kiểm tra thực hiện chế độ trợ cấp đối với các đối tượng quy định tại Thông tư này.

2- Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thực hiện các thủ tục giải quyết trợ cấp, chi trả trợ cấp quy định tại Thông tư này. Đồng thời, tổng hợp số lượng các loại đối tượng và kinh phí trợ cấp gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

3 - Thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ trợ cấp

a - Đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nếu có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp dài hạn qui định tại mục I thông tư này thì ra quyết định tiếp tục trợ cấp hàng tháng theo sổ trợ cấp đã có của họ, không phải làm sổ trợ cấp mới.

b - Đối với người thuộc diện được xem xét giải quyết lại trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đối với người có đủ 20 năm làm việc trở lên và đã ngừng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì phòng lao động- thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã căn cứ vào hồ sơ của đối tượng lập danh sách gửi sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố. Sở lao động - thương binh và xã hội lập danh sách chung và xác nhận số đối tượng của tỉnh, thành phố gửi bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách và hồ sơ để ra quyết định cho đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động. Nếu có trường hợp vướng mắc thì đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội xem xét lại.

c- Đối với những người hưu trí cô đơn có mức lương hưu dưới 180.000 đồng/tháng nếu sống ở cơ sở nuôi dưỡng của ngành lao động - thương binh và xã hội thì Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng lập danh sách đề nghị giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xem xét và quyết định. Đối với người hưu trí cô đơn sống ở xã, phường cần làm đơn có xác nhận về hoàn cảnh gia đình của Uỷ ban nhân dân xã, phường đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh , thành phố xem xét.

Sở lao động - thương binh và xã hội lập danh sách, gửi bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố. Căn cứ danh sách này Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố quyết định trợ cấp.

d- Đối với quân nhân, công an chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động:

- Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào hồ sơ hưu, mất sức lao động hiện đang quản lý làm căn cứ xác định thời gian phục vụ trong quân đội, công an nhân dân của từng người để ra quyết định trợ cấp, không yêu cầu đối tượng phải tự khai hoặc làm đơn đề nghị.

- Đối với những người hiện còn đang làm việc, khi nghỉ hưu yêu cầu đối tượng kê khai rõ quá trình phục vụ trong quân đội, công an nhân dân trong hồ sơ hưu trí và thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào lý lịch gốc để xác nhận.

- Trường hợp hồ sơ khai chưa rõ thì yêu cầu đối tượng xuất trình các giấy tờ có liên quan như lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, sổ lao động, giấy chứng nhận huân, huy chương để làm rõ thời gian phục vụ trong quân đội hoặc công an.

4- Kinh phí trợ cấp.

Nguồn kinh phí chi trả các khoản trợ cấp quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo.

5- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Những người được hưởng chế độ theo đúng quy định tại Thông tư này được hưởng trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 1996, nếu do thủ tục làm chậm thì được truy lĩnh. Trường hợp có đủ điều kiện hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nhưng chưa được hưởng trợ cấp mà chết từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 trở đi thì ngoài phần truy lĩnh trợ cấp, gia đình còn được giải quyết tiền chôn cất và tìên tuất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi