Quyết định 88-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 88/TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 1996 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI TỈNH CẦN THƠ THỜI KỲ 1996-2010.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

- Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ tại tờ trình 825/CVUB ngày 4 tháng 9 năm 1995 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 948/BKH-VPTĐ ngày 28 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ thời kỳ 1996-2010 với nội dung như sau:

I. Mục tiêu phát triển:

Xây dựng, phát triển tỉnh Cần Thơ toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng, đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội cao hơn mức bình quân của cả nước, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá của Đồng bằng sông Cửu Long.

II. Những định hướng và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội:

1- Những định hướng phát triển chủ yếu:

- Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường Đông Nam bộ, thị trường cả nước đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh với nước ngoài một cách có hiệu quả. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ phải phù hợp với quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu long và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm mỗi quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, giữa phát triển kinh tế và cải thiện môi trường sinh thái.

- Khai thác tiềm năng, huy động các nguồn lực, đầu tư theo mục tiêu của từng thời kỳ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá một cách toàn diện trên cơ sở thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới nông thôn. Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ để các ngành này sớm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đô thị, nhất là thành phố Cần Thơ để tạo ra động lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

- Phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao mức sống và trình độ dân trí, bảo đảm nguồn nhân lực cho yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng đời sống xã hội ngày càng văn minh, bảo đảm cho người dân được cung ứng các dịch vụ và phúc lợi, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ngập lũ, các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình nghèo.

2. Những nhiệm vụ phát triển chủ yếu:

- Về phát triển nông nghiệp: Cần Thơ phải tham gia tích cực nhiệm vụ bảo đảm an toàn lương thực quốc gia. Tiếp tục khai thác tiềm năng đất đai một cách có hiệu quả, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản, đặc biệt là lúa gạo, trên cơ sở bố trí mùa vụ thích hợp và thâm canh, mở rộng thị trường. Xây dựng các vùng chuyên canh về rau quả, cây công nghiệp và vật nuôi nhằm tăng nhanh tỷ trọng của các ngành này trong giá trị sản lượng nông nghiệp. Tạo thêm ngành nghề, việc làm ở nông thôn, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát triển mạnh ngành thuỷ hải sản, nhất là các lĩnh vực dịch vụ, chế biến, nuôi trồng và đánh bắt.

- Về phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp với tốc độ cao để bảo đảm sự phát triển các ngành kinh tế trong tỉnh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, phải ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, hải sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đồng thời phải phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí sửa chữa và chế tạo, công nghiệp kỹ thuật cao... phù hợp khả năng về vốn, công nghệ, thị trường. Đầu tư xây dựng một số khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ và những nơi khác.

- Về phát triển các ngành dịch vụ: Khai thác lợi thế, phát triển mạnh các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu của tỉnh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng mạng lưới thương mại, bảo đảm cung ứng hàng hoá và dịch vụ cho nhân dân, nhất là nhân dân các vùng sâu, vùng xa. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động du lịch, thông tin liên lạc và các loại dịch vụ khác.

Phát triển các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... theo chủ trương của nhà nước. Bảo đảm tỷ trọng thu ngân sách, tỷ lệ đầu tư so GDP ngày càng tăng.

- Về phát triển cơ sở hạ tầng: Phát triển hệ thống thuỷ lợi phù hợp quy hoạch phòng chống lũ Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ theo quy hoạch, chú trọng giao thông nông thôn. Phải sớm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phân bố lại dân cư, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là vùng nông thôn. Bảo đảm nhu cầu về nước sạch, điện năng... cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời có kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, các đô thị khác với quy mô hợp lý, cơ cấu đồng bộ.

- Về phát triển văn hoá xã hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình dân số. Mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống phát thanh, truyền hình... bảo đảm nhu cầu thông tin của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào xoá đói giảm nghèo. Vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội.

III. Những giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện quy hoạch, phải có hệ thống biện pháp đồng bộ nhằm huy động các nguồn lực trong nước, nước ngoài cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Phải thể hiện phương hướng và những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu của quy hoạch trong các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Nghiên cứu, thực thi và đề xuất với Chính phủ (những vấn đề vượt thẩm quyền) ban hành các chính sách có hiệu quả về huy động vốn, nhất là nguồn vốn trong nước, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nông thôn và xây dựng đô thị, khu công nghiệp...

Điều 2.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ là cơ quan chủ quản quy hoạch, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được nêu trong quy hoạch.

Các Bộ ngành ở trung ương, căn cứ chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp và giúp đỡ tỉnh Cần Thơ trong quá trình thực hiện quy hoạch. Trong đó, phải chú ý bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ với quy hoạch các ngành, các lĩnh vực và quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 88-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 88-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/02/1996 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 88-TTg
Hanoi, February 13, 1995

 
DECISION
ON THE MAIN CONTENTS OF THE PROGRAM FOR BUILDING THE HANOI HIGHLY SPECIALIZED MEDICAL CENTER
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposal No.3712-UBVPTD on the 9th of December 1994 of the Council for Evaluation of State-Level Economic and Technical Feasibility Studies on the program for the Hanoi Highly Specialized Medical Center;
At the proposal of the Minister of Health;
DECIDES:
Article 1.- To approve the program of building the Hanoi Highly Specialized Medical Center with the following main contents:
1. Objective of the program:
Overall objective:
To build and develop the health and medical establishments in Hanoi into a strong center, step by step modernizing them in order to catch up with the regional and world standard, thus making an important contribution to the protection and care for the health of the population with an ever higher quality.
Concrete objectives:
- To renew and supplement the equipment in order to raise the quality of prognostic and treatment.
- To invest in building and repairing in order to upgrade the infrastructure and make them compatible with the equipment for better service of patients.
- To intensify training and upgrading cadres with a high professional and managerial standard.
2. Scope of the investment selection for the Hanoi Highly Specialized Medical Center;
a/ Phase 1: 1995 and 1996:
To conduct intensive investment in five establishments, i.e. the Bach Mai hospital, the Viet-Duc Hospital, the Army Medical Institute 108, the Huu Nghi Hospital and the Hanoi Medical College.
b/ Phase 2: from 1997 to the year 2000;
To continue the investment in a number of spear-head and topmost units of the hospitals in the Hanoi area.
3. Tasks of the units in the Hanoi Highly Specialized Medical Center:
- To conduct specialized high techniques aimed at raising the quality of prognostic and treatment.
- To serve as a practice establishment for the Hanoi Medical and Pharmaceutical College, to ensure the quality of university and post-graduate training for the health service.
- To conduct scientific research works at a high technical level.
- To direct scientific and technical work in specialized branches in order to achieve a new step in the development of healthcare and medicine.
- To broaden international cooperation in the domain of healthcare and medicine.
4. Steps to be taken in the realization of the contents of the program:
a/ Phase 1 (1995-1996): Investing in upgrading the equipment and the material bases of the Bach Mai Hospital, the Huu Nghi Hospital, the Viet-Duc Hospital, the Army Medical Institute 108 and the Hanoi Medical College, especially in the following establishments:
- The prognostic laboratories.
- The testing laboratories.
- The treatment units.
- The International Department.
- The modern teaching means.
- To build new units and repair the existing units of the infrastructure in order to match the modern equipment.
b/ Phase 2 (1997-2000):
- To continue investing in the Bach Mai Hospital, the Viet-Duc Hospital, the Huu Nghi Hospital, the Army Medical Institute 108 and the Hanoi Medical College.
- To increase investment in the spearhead and highly specialized units of the topmost units in the Hanoi area.
5. Budget:
a/ The sources of funding comprise:
- State budget allocations made according to the concrete projects of each hospital and spearhead unit registered in the program.
- Foreign aid (non-refund aid of foreign governments and international organizations).
- Low-interest loans for the building of the Highly Specialized Medical Center.
b/ Investment structure:
- 50% of the investment shall be devoted to specialized medical equipment which must be modern, in order to ensure high results in prognostic and treatment. At the same time to observe a certain balance between the modern equipment and the managerial and operational capability and the financial capability. In the process of renewing the medical equipment, there must be measures to make the best use of the exiting equipment.
- 10% will be spent on spare parts and other materials.
- 20% will be for training.
- 20% will be for capital construction.
c/ Retrieval of capital:
The Ministry of Health shall direct the five establishments, namely the Bach Mai Hospital, the Huu Nghi Hospital, the Viet-Duc Hospital, the Army Medical Institute 108, the Hanoi Medical College, and other units which receive investments, to take measures to retrieve part of the investment according to State regulations in order to economize for the State budget.
Article 2.- The Minister of Health shall have to set up and directly guide the Steering Committee for the construction of the Hanoi Highly Specialized Medical Center to carry out this program as directed by the State.
Article 3.- The Ministry of Finance and the State Planning Committee shall have to plan and allocate the annual budget to the Hanoi Highly Specialized Medical Center at the proposal of the Ministry of Health.
Article 4.- The Minister-Director of the Office of the Government, the Minister of Health, the Minister of Finance, the Chairman of the State Planning Committee, and the Heads of the concerned ministerial-level agencies and agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!