Quyết định 2768/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2157/QĐ-BTP ngày 22/09/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

------------------

Số: 2768/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi là Kế hoạch) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, tiểu mục 1.2 mục 1 phần II Kế hoạch như sau:
“1.2. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2014.”
3. Sửa đổi, bổ sung mục 2 phần II Kế hoạch như sau:
“2. Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b mục 2 phần II Kế hoạch như sau:
“b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2014”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm atiểu mục 6.2 mục 6 phần II Kế hoạch như sau:
“6.2. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;”
6. Sửa đổi, bổ sung điểm atiểu mục 8.1, mục 8 phần II của Kế hoạch như sau:
“8.1.Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an;
a) Cơ quan thực hiện: Ban Giám khảo cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.”
7. Sửa đổi, bổ sung điểm atiểu mục 9.1 mục 9 phần II của Kế hoạch như sau:
“9.1. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
a) Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”
8. Sửa đổi, bổ sung điểm e, mục 1 phần III của Kế hoạch như sau:
e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; tổng hợp, gửi bài dự thi của địa phương, của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Thể Lệ cuộc thi về Ban tổ chức cuộc thi Trung ương, và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để phục vụ việc chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp (để thực hiện)

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Hùng Cường

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực