Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015)

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1899/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG NIỀM NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015)
---------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 -2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định, này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, Cục QT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).XH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT
ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2015)
(Ban hành theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta.
3. Cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
4. Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, xứng với tầm vóc lịch sử của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo không khí sôi nổi, khơi dạy lòng tự hào, niềm tin đối với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, nhất quán, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.
B. LỄ KỶ NIỆM
I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Thành phố Hồ Chí Minh.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 30 tháng 4 năm 2015.
2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
III. THÀNH PHẦN
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ.
- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh.
- Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.
- Đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành ở Trung ương.
- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đại biểu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Việt Nam.
- Đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ; cựu chiến sỹ biệt động thành; các đồng chí tham gia lãnh đạo, chỉ huy cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975; các đồng chí lãnh đạo các quân binh chủng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, quân đoàn, sư đoàn; một số trung đoàn, tiểu đoàn độc lập tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975.
- Đại diện nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình miền Nam Việt Nam; cựu sinh viên Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam năm 1975 và đại diện một số đoàn thể khác.
- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.
- Đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước trong cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài.
- Đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
- Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
IV. CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM
1. Dâng hương tưởng niệm:
a) Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm Liệt sỹ - Hà Nội
- Thời gian: 07 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2015.
- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức.
- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.
b) Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2015.
- Đơn vị thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng).
- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (có danh sách riêng).
c) Tại Đền Tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi
- Thời gian: 16 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2015.
- Đơn vị thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng).
- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (có danh sách riêng).
d) Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Di tích Bến Nhà Rồng)
- Thời gian: 6 giờ 30, ngày 30 tháng 4 năm 2015.
- Đơn vị thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng).
- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần đại biểu khác dự Lễ kỷ niệm (có danh sách riêng).
2. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành
a) Chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.
b) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.
c) Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 30 tháng 4 năm 2015
- Nghi lễ chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Thành viên Ban Tổ chức thực hiện.
- Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Phát biểu của đại diện Cựu chiến binh.
- Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ.
- Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
d) Địa điểm: Trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP KỶ NIỆM
I. BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Hội thảo khoa học cấp quốc gia
- Đơn vị thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (có kế hoạch riêng).
- Thời gian: Trong khoảng từ ngày 15 - 20 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chương trình nghệ thuật đặc biệt
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 30 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Tại khu vực trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Họp báo của Ban Tổ chức
- Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Một số ấn phẩm tuyên truyền khác
- In và phát hành Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia thực hiện.
- Biên soạn và phát hành Kỷ yếu kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
- Thiết kế và phát hành Huy hiệu kỷ niệm: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- Phát hành Sách ảnh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
- Phát sóng Phim tài liệu về đề tài Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
5. Cầu truyền hình chủ đề Chiến thắng 30/4
- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số địa phương thực hiện.
Thời gian: Cuối tháng 4 năm 2015.
6. Lễ hội Thống nhất non sông
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (có Đề án riêng).
Thời gian: Khai mạc 20 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2015.
7. Cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 - năm 2015 chủ đề “Non sông liền một dải”
- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức.
Hành trình: Từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Cuộc thi viết: “Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng”
- Đơn vị thực hiện: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức, phát động.
II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
1. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hoạt động thiết thực thăm hỏi gia đình chính sách; phối hợp phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt đối với tầng lớp thanh niên, thiếu niên.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ngày kỷ niệm giải phóng tổ chức mít tinh kỷ niệm (không tổ chức diễu binh, diễu hành; không tổ chức trùng thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, sáng ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh).
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, họp mặt, tọa đàm một cách thiết thực, tiết kiệm chào mừng kỷ niệm; không tổ chức mít tinh kỷ niệm.
- Tổ chức trao quà, thực hiện các Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”.
- Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.
- Tạo điều kiện để các Đoàn đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Biệt động thành và các tổ chức khác thăm lại chiến trường xưa.
3. Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tổ chức các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ và người có công với cách mạng
- Dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang, khu di tích cách mạng.
- Chỉnh trang, tôn tạo các khu di tích cách mạng và các công trình phục vụ kỷ niệm.
- Khánh thành một số công trình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chào mừng dịp kỷ niệm.
b) Tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp mặt với chủ đề hòa hợp dân tộc, góp phần xây dựng đất nước.
c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học - nghệ thuật, thể thao trong dịp kỷ niệm.
D. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.
- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Tổ chức, đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức và điều hành tại Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kịch bản và tổ chức Chương trình nghệ thuật tối ngày 30 tháng 4 năm 2015.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày, tuần lễ phim, các giải thể thao chào mừng kỷ niệm.
- Chuẩn bị nội dung, tổ chức họp báo của Ban Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
2. Bộ Quốc phòng
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
- Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua trong toàn quân.
- Phối hợp, hỗ trợ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ tại Hà Nội.
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các quân binh chủng, quân đoàn, sư đoàn; một số trung đoàn, tiểu đoàn độc lập tham gia Cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp.
- Tổ chức lực lượng quân nhạc, tiêu binh, dẫn Đoàn phục vụ các lễ dâng hương.
- Phối hợp với Bộ Công an có kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
3. Bộ Công an
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực trong lực lượng Công an nhân dân; phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về vai trò của lực lượng an ninh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và những năm đầu giải phóng.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh lập danh mục, thiết kế mẫu các loại thẻ, phù hiệu an ninh báo cáo Ban Tổ chức cấp quốc gia duyệt trước khi in và cấp phát.
- Lập danh sách khách mời đại biểu là tướng lĩnh Công an nhân dân dự Lễ kỷ niệm gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp,
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
4. Thành phố Hồ Chí Minh
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Xây dựng chương trình và điều hành tại Lễ dâng hương ngày 29 tháng 4 và ngày 30 tháng 4 năm 2015.
- Lập danh sách khách mời đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình miền Nam Việt Nam; cựu sinh viên Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định; biệt động thành; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam năm 1975; đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước trong cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 dự Lễ kỷ niệm gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp.
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp và bố trí chỗ ngồi của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo phân công của Văn phòng Trung ương Đảng).
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp và lập sơ đồ, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khác đến dự Lễ kỷ niệm.
- Thiết kế, làm và phát hành huy hiệu kỷ niệm cho đại biểu.
- Chủ trì thiết kế ma-két trang trí khu vực lễ đài và khu vực địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, báo cáo Ban Tổ chức cấp quốc gia duyệt trước khi thi công; bảo đảm âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác tại Lễ kỷ niệm.
- Lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động, trang trí cờ, panô, khẩu hiệu trên địa bàn thành phố trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia; chủ trì tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khác.
- Chủ trì xây dựng kịch bản và tổ chức Chương trình nghệ thuật tối ngày 30 tháng 4 năm 2015. Thiết kế, in và phát hành giấy mời và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Chương trình nghệ thuật. Mời các cơ quan hữu quan dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật.
- Phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn của đại biểu và các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp Bộ Công an tổ chức in và cấp phát các loại thẻ Ban Tổ chức, thẻ phục vụ Lễ kỷ niệm.
- Xây dựng phương án và đảm bảo hậu cần, y tế cho đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
- Huy động lực lượng và chỉ đạo tổ chức các khối quần chúng nhân dân tham gia diễu hành, mít tinh và các hoạt động kỷ niệm.
- Tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm (có kế hoạch riêng).
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
5. Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.
- Thẩm định Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, báo cáo theo quy định.
- Ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.
- Chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm.
- Chủ trì biên soạn và phát hành Kỷ yếu kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm; ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
6. Văn phòng Trung ương Đảng
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp thẩm định và báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về Diễn văn của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh xác định số lượng cụ thể đại biểu dự các Lễ dâng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thiết kế và in giấy mời dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh, gửi các đầu mối để phát hành.
- Lập danh sách khách mời, phát hành giấy mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương.
- Lập sơ đồ và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm. Tham gia duyệt các chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm; ma-két trang trí lễ đài, khẩu hiệu và trang trí khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức.
7. Văn phòng Chính phủ
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ - Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2015, tại Thành phố Hà Nội.
- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia.
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.
8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành chức năng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, đặc biệt là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
- Phối hợp phát động Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân chào mừng kỷ niệm.
- Căn cứ Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ biến tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng, góp phần quyết định vào Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
9. Bộ Ngoại giao
- Chủ trì lập danh sách khách mời đại biểu quốc tế, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp.
- In các chương trình, tài liệu song ngữ Việt - Anh cho đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm.
- Lập danh sách mời, cấp thẻ và hướng dẫn phóng viên nước ngoài đưa tin Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức triển lãm, tuyên truyền về kỷ niệm.
10. Bộ Nội vụ:
- Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Hướng dẫn công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm.
11. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; hướng dẫn các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tiếp sóng Lễ kỷ niệm, đưa tin các hoạt động kỷ niệm, xây dựng chương trình truyền hình, phát thanh bảo đảm tính hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả.
- Triển lãm Sách chủ đề “Đất nước thống nhất” tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Lập danh sách mời, cấp thẻ và hướng dẫn phóng viên trong nước đưa tin Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức buổi họp báo tuyên truyền.
12. Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 để thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
13. Bộ Giao thông vận tải
- Chỉ đạo tăng cường đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ lễ.
- Phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí phương án giao thông thuận lợi trong dịp kỷ niệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Bộ Y tế
Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện trực tại khu vực Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương và một số hoạt động văn hóa trọng tâm khác trong dịp kỷ niệm.
15. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Dự thảo Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định (trước ngày 01 tháng 4 năm 2015).
- Tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
16. Đài Truyền hình Việt Nam
- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình kỷ niệm phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao.
- Chủ trì, phối hợp với một số địa phương trong cả nước xây dựng và thực hiện Chương trình cầu Truyền hình chủ đề Chiến thắng 30/4.
- Tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, các chương trình nghệ thuật ngày 29 tháng 4 năm 2015 tại Quảng Trị, ngày 30 tháng 4 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số hoạt động kỷ niệm khác.
- Tổ chức chiếu phim tài liệu,
17. Đài Tiếng nói Việt Nam
- Lập kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình kỷ niệm phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao.
- Tổ chức phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin các hoạt động kỷ niệm chính.
18. Thông tấn xã Việt Nam
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Sách ảnh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
19. Báo Nhân dân
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm.
20. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Hà Nội; tổ chức Cuộc thi viết “Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng”.
- Lập danh sách và thống nhất, với Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực kỷ niệm, thu hút các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia.
21. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Chỉ đạo các cấp Đoàn, Hội, Đội có kế hoạch chào mừng kỷ niệm với các hình thức phong phú, sinh động; tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như: Khám chữa bệnh, phát thuốc, xây nhà tình nghĩa...
- Lựa chọn đại diện thế hệ trẻ và thẩm định bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định (trước ngày 01 tháng 4 năm 2015).
22. Tỉnh Quảng Trị
Chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông.
23. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ được xác định, phân công trong Kế hoạch này, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách.
Đ. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành) và nguồn kinh phí xã hội hóa. Kinh phí đảm bảo cho các dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nằm ngoài Kế hoạch này.
2. Đối với kinh phí từ ngân sách nhà nước, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 của cơ quan, đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành trên cơ sở dự toán của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1899/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!