Quyết định 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 158/2008/QĐ-TTg NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2008 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 33/TTr-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình), với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Quan điểm

- Ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm tính hệ thống, tổng hợp, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói, giảm nghèo.

- Các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài; đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu là yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững; ứng phó hôm nay sẽ giảm được thiệt hại trong tương lai.

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, mọi người dân và cần được tiến hành với sự đồng thuận và quyết tâm cao, từ phạm vi địa phương, vùng, quốc gia đến toàn cầu.

- Các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thể hiện trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, các địa phương, được thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật và được quán triệt trong tổ chức thực hiện.

- Triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu theo nguyên tắc “Trách nhiệm chung nhưng có phân biệt” được xác định trong Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nhẹ biến đổi khí hậu khi có sự hỗ trợ đầy đủ về vốn và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển và các nguồn tài trợ quốc tế khác.

2. Nguyên tắc chỉ đạo

- Chính phủ thống nhất chủ trương và chỉ đạo thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đối với lĩnh vực này.

- Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững đất nước, các giá trị văn hóa tinh thần và vật chất cho hiện tại và tương lai.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Từng bước hoàn thiện thể chế, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Chương trình được thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, chủ động, kịp thời, khẩn trương và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững của từng vùng và từng lĩnh vực.

- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và trong nước cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ khai thác tổng hợp, đảm bảo hài hòa với thiên nhiên, đồng bộ với phát triển.

- Đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Phạm vi thực hiện Chương trình

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn I (2009 – 2010): giai đoạn khởi động.

- Giai đoạn II (2011 – 2015): giai đoạn triển khai.

- Giai đoạn III (sau 2015): giai đoạn phát triển.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chiến lược của Chương trình là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu với các lĩnh vực, ngành và địa phương trong từng giai đoạn và xây dựng được kế hoạch hành động có tính khả thi để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng các-bon thấp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đánh giá được mức độ biến đổi của khí hậu Việt Nam do biến đổi khí hậu toàn cầu và mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương.

b) Xác định được các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

c) Tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ nhằm xác lập cơ sở khoa học cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

d) Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu.

đ) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

g) Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương.

h) Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các dự án, trước tiên là các dự án thí điểm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay là đánh giá diễn biến khí hậu; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, các ngành và các địa phương.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Trên cơ sở các nghiên cứu đã có trong và ngoài nước, đầu năm 2009 hoàn thành việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng, trên cơ sở đó các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động của mình.

- Hoàn thành việc đánh giá mức độ, tính chất và xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tượng khí hậu ở Việt Nam.

- Cuối năm 2010, hoàn thành việc cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng, cho từng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2100. Các kịch bản có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn.

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở khoa học, phương pháp luận và hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, đến các lĩnh vực, ngành và địa phương.

- Triển khai thí điểm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, đối với một số lĩnh vực, ngành, địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu như: tài nguyên nước, nông nghiệp, sức khỏe, sinh kế, vùng đồng bằng và dải ven biển.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng.

- Hoàn thành việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng đến các lĩnh vực, ngành và địa phương.

2. Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương, xây dựng và lựa chọn các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở phương pháp luận và các hướng dẫn để xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện một số dự án thí điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Hoàn thành việc xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương.

- Bước đầu triển khai các giải pháp ứng phó đã được lựa chọn đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương theo kế hoạch hành động.

3. Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu

Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ quốc gia nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các thể chế, chính sách và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng khung cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.

- Xây dựng được chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu, xác định được các nhiệm vụ khoa học công nghệ và bắt đầu triển khai thực hiện

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu.

- Triển khai có hiệu quả chương trình khoa học công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành và địa phương.

- Cập nhật và triển khai có hiệu quả các nghiên cứu về bản chất, diễn biến, kịch bản và tác động của biến đổi khí hậu tới các lĩnh vực, khu vực và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu

Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành, đánh giá mức độ quan tâm đến biến đổi khí hậu trong các văn bản pháp luật và chính sách của Nhà nước. Xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách đảm bảo các cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Xây dựng bộ khung các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và bộ máy quản lý thực hiện Chương trình.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Ban hành bổ sung và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xác định được các cơ chế, chính sách ưu tiên cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động  và phối hợp của các cơ quan được giao trách nhiệm về biến đổi khí hậu.

5. Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội về biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức và bắt đầu triển khai thực hiện ở các ngành và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

- Bước đầu triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức trong hệ thống giáo dục, đào tạo; xây dựng, phổ cập tài liệu và phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và triển khai thực hiện ở các ngành và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

- Trên 10% cộng đồng dân cư và trên 65% công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Từng bước triển khai có hiệu quả kế hoạch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu từ trung ương đến địa phương.

- Hoàn thiện, cập nhật, và phổ cập rộng rãi tài liệu và phương tiện phục vụ nâng cao nhận thức.

- Triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục, đào tạo các cấp.

- Trên 80% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế.

Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của quốc tế, bao gồm: tài chính, chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác song phương và đa phương. Tham gia các hoạt động hợp tác khu vực và toàn cầu về biến đổi khí hậu.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Xây dựng cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ Quốc tế thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Thiết lập quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam với một số nước và tổ chức quốc tế.

- Đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng các thỏa thuận, văn bản quốc tế về biến đổi khí hậu.

- Bổ sung, hoàn thiện bộ khung văn bản quy phạm pháp luật và về cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào các dự án Cơ chế phát triển sạch và các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ thân thiện với khí hậu, nhằm tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài đầu tư vào các dự án này tại Việt Nam.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế.

- Nâng cao được vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế về hợp tác và đàm phán về biến đổi khí hậu.

7. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương

Xem xét đến tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó trong xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chiến lược, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành và địa phương (sau đây gọi tắt là kế hoạch phát triển).

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Hoàn thành việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các kế hoạch phát triển.

- Hoàn thành việc tổng hợp, phân loại các giải pháp ứng phó đối với từng kế hoạch phát triển.

- Xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy, tài liệu hướng dẫn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển; triển khai thực hiện việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu theo các quy định được ban hành.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

- Thực hiện việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển của giai đoạn 2010 – 2020.

- Đánh giá kết quả tích hợp vào các kế hoạch phát triển của giai đoạn 2010 – 2015.

- Triển khai rộng rãi và hiệu quả việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển của các giai đoạn tiếp theo.

8. Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu

Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động của mình để ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng kế hoạch hành động được thực hiện từng bước theo một trình tự nhất định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực hiện.

a) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2010

- Các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các Bộ, ngành, địa phương quản lý các lĩnh vực, khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu bắt đầu triển khai kế hoạch hành động.

b) Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2015

Các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện bước đầu kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

9. Xây dựng và triển khai các dự án của Chương trình

Trong giai đoạn 2009 – 2010, tổ chức xây dựng và triển khai các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu ở các lĩnh vực và địa phương nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nhằm rút kinh nghiệm hoàn thiện kế hoạch hành động để có thể triển khai toàn diện trong giai đoạn 2011 – 2015.

Danh mục các dự án và kinh phí dự kiến thực hiện các dự án được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

1. Cơ chế tài chính

- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và trong nước; Nhà nước tạo cơ sở pháp lý khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

- Các dự án và các hoạt động đầu tư thuộc Chương trình sẽ được xem xét, miễn giảm thuế theo các quy định của pháp luật.

2. Kinh phí của Chương trình

Kinh phí cho các hoạt động thực hiện Chương trình giai đoạn 2009 – 2015 (không bao gồm kinh phí triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương) ước tính khoảng 1.965 tỷ đồng, phân bổ nguồn vốn như sau:

- Vốn nước ngoài 50%.

- Vốn trong nước 50%, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: khoảng 30%.

+ Ngân sách địa phương: khoảng 10%.

+ Thành phần kinh tế tư nhân và các nguồn vốn khác: khoảng 10%.

Kinh phí của Chương trình trong các giai đoạn sau năm 2015 sẽ được xác định cùng với mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn.

3. Phương thức lập kế hoạch vốn của Chương trình

Trình tự lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chương trình, giao và phân bổ chi tiết kế hoạch, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình

a) Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) bao gồm: Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban; các Ủy viên là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

b) Ban Chủ nhiệm Chương trình (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ nhiệm; hai Phó Chủ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chủ nhiệm Chương trình.

c) Văn phòng Chương trình là bộ phận giúp việc Ban Chủ nhiệm điều phối các hoạt động của Chương trình, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chế hoạt động của Văn phòng Chương trình.

2. Trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan.

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đã được phân công và nhiệm vụ được giao, giúp Ban Chủ nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương quản lý và thực hiện Chương trình, tập trung vào các nội dung:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Theo kế hoạch thực hiện Chương trình, tính toán kinh phí cần thiết, báo cáo Ban Chủ nhiệm để tổng hợp kế hoạch vốn hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách.

- Hướng dẫn và hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra và định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Chương trình.

- Điều phối chung các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

- Hướng dẫn, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ và thực hiện các đề án được phân công.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và hướng dẫn thực hiện bộ khung tiêu chuẩn tích hợp biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ;

Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho Bộ, ngành mình; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình; chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương mình.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan được phê duyệt trong Chương trình.

- Đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình.

- Chủ động huy động thêm nguồn lực và lồng ghép các hoạt động liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu của Chương trình.

- Đảm bảo và tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá quy định trong Chương trình.

- Định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành.

đ) Các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp:

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông; hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng, phổ biến kinh nghiệm các mô hình ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề án, dự án trong Chương trình và kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Giám sát, đánh giá

Việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình được thực hiện ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương:

- Cấp quận, huyện:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, quản lý và lưu giữ thông tin, chuẩn bị báo cáo theo định kỳ.

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện định kỳ gửi báo cáo tổng hợp cho cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cấp tỉnh, thành phố:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực Chương trình, chịu trách nhiệm quản lý và lưu giữ những số liệu và thông tin liên quan; kiểm tra và hướng dẫn cấp quận, huyện gửi báo cáo đúng định kỳ.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp thông tin và gửi báo cáo định kỳ lên Ban Chủ nhiệm.

- Cấp trung ương:

+ Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm định kỳ báo cáo Ban Chủ nhiệm.

+ Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý và lưu giữ thông tin do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành Báo cáo; kiểm tra và hướng dẫn cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo đúng định kỳ; kiểm tra nguồn số liệu và độ tin cậy của các số liệu; Ban Chủ nhiệm chuẩn bị các báo cáo định kỳ gửi Ban Chỉ đạo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 


Phụ lục

CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2009 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Danh mục, nhiệm vụ, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp chính

Dựa kiến kinh phí (tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

I

Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng

38

 

1

- Đánh giá diễn biến của khí hậu ở Việt Nam: xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu; đánh giá mức độ dao động và tính chất của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ, lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan; đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán..).

- Xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng: xác định cơ sở khoa học và phương pháp luận; phân tích đánh giá các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực; xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng chi tiết cho các vùng theo từng giai đoạn từ 2010 đến 2100 ở Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

38

2009 – 2015

II

Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu

350

 

2

Xây dựng và triển khai chương trình khoa học công nghệ quốc gia (trung hạn và dài hạn) nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các thể chế, chính sách và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Với các nội dung chính:

- Đẩy mạnh các nghiên cứu về những hiện tượng, bản chất khoa học, những điều chưa biết rõ về biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (chi phí – lợi ích) của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Xem xét để đưa các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chương trình bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai, chương trình nghiên cứu biển…;

- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm tăng cường hệ thống giám sát về khí hậu và biến đổi khí hậu;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động hoặc biến đổi khí hậu;

- Nghiên cứu các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan;

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, áp dụng và chuyển giao có hiệu quả các công nghệ thân thiện với khí hậu.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

350

2009 – 2015

III

Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu

104

 

3

Xây dựng các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết Ban Bí thư, Bộ Chính trị về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (mời Văn phòng Trung ương Đảng đồng chủ trì)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

4

2009 – 2010

4.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý Chương trình, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ Trung ương đến địa phương và tại các Bộ, ngành liên quan

Các Bộ, ngành và địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương

100

2009 – 2010

IV

Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực

292

 

5

Xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng lựa chọn trong hệ thống của Đảng, bộ máy quản lý các cấp, các tổ chức quần chúng, các cơ quan truyền thông và cộng đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội

60

2009 – 2015

6

Xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục các cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

70

2009 – 2015

7

Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề (báo, đài, truyền hình, Web, v.v.) phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội

60

2009 – 2015

8

Thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và môi trường (mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức xã hội, các Bộ, ngành, địa phương

15

2009 – 2015

9

Thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ và vấn đề giới trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an, các tổ chức xã hội, các Bộ, ngành, địa phương

7

2009 – 2015

10

Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vận động, các cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (mời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức xã hội, các Bộ, ngành, địa phương

80

2009 – 2015

V

Tăng cường hợp tác quốc tế

50

 

11

Tăng cường năng lực tham gia các hoạt động đàm phán khu vực và quốc tế về biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương

25

2009 – 2015

12

Tăng cường hệ thống trao đổi thông tin quốc tế về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương

25

2009 – 2015

VI

Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội

60

 

13

Xây dựng bộ khung tiêu chuẩn tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương, các Văn phòng Ban Chỉ đạo biến đổi khí hậu tại các ngành, địa phương

60

2009 – 2015

VII

Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

921

 

14

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: cải thiện, nâng cấp hệ thống quan trắc khí hậu và cảnh báo sớm biến đổi khí hậu, thiên tai; xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông, mô hình quản lý tổng hợp dải ven biển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai; thực hiện các dự án thí điểm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

450

2009 – 2015

15

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ Quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: xây dựng các mô hình kinh tế - sinh thái ven biển nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn thường xuyên; đề xuất tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước cho các hệ thống thủy lợi, an toàn hệ thống đê biển, hồ chứa; đề xuất các phương án phát triển rừng phòng hộ (rừng đầu nguồn và rừng ven biển) theo các kịch bản biến đổi khí hậu; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và chiến lược quản lý hệ thống các khu bảo tồn của Việt Nam nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

120

2009 – 2015

16

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: kết hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng hướng dẫn quy trình tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho các vùng, miền; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực cơ chế phát triển sạch, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương

60

2009 – 2015

17

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công an.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: xây dựng chương trình, giáo trình tập huấn, luyện tập, tập trận các nhiệm vụ ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Công an

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

24

2009 – 2015

18

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Quốc phòng.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chương trình, giáo trình tập huấn, luyện tập, tập trận các nhiệm vụ ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

12

2009 – 2015

19

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông vận tải.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các phương án điều chỉnh các quy hoạch và thiết kế các công trình giao thông vận tải; kế hoạch và các giải pháp giảm nhẹ phát thải: tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới thân thiện với khí hậu và môi trường; giảm ùn tắc giao thông; thực hiện các dự án thí điểm

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

18

2009 – 2015

20

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công thương.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan: tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ giảm nhẹ phát thải và tiết kiệm năng lượng (chú trọng tới sử dụng các loại năng lượng tái tạo); nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động thương mại; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Công thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

80

2009 – 2015

21

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các giải pháp thích ứng với nhiệt độ cao, sóng nhiệt; các giải pháp phòng, chống các bệnh truyền qua nước, truyền qua vật chủ trung gian, v.v… dưới tác động của biến đổi khí hậu; các giải pháp vệ sinh phòng dịch đối với các vùng, người tị nạn khí hậu; các giải pháp vệ sinh phòng dịch sau thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán); các giải pháp kiểm soát các bệnh mới xuất hiện do biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn về y tế và sức khỏe để ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các dự án thí điểm

Bộ Y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

15

2009 – 2015

22

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các phương án điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư đô thị theo các kịch bản biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng để ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

42

2009 – 2015

23

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý.

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về an ninh việc làm, giảm đói nghèo cho các vùng có nguy cơ thiên tai cao do biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch di dân, tái định cư, và đảm bảo cuộc sống cho những cộng đồng dân cư sống trong khu vực có nguy cơ bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng; các vấn đề giới, dân số, sinh kế; các vấn đề về HIV và các tệ nạn xã hội khác, thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

80

2009 – 2015

24

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch và quy hoạch của Ủy ban;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mạng lưới cứu hộ, cứu nạn theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng khu vực và từng loại thiên tai; xây dựng quy chế bảo đảm tính hiệu quả hoạt động của mạng lưới cứu hộ, cứu nạn; thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương

10

2009 – 2010

25

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý;

- Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, và quy hoạch của Bộ;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo tồn các di tích văn hóa, khu du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện các dự án thí điểm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành địa phương

10

2009 – 2010

26

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến địa phương mình.

- Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan

150

2009 – 2010

 

Tổng cộng

Bằng chữ: một nghìn chín trăm sáu mươi lăm tỷ đồng

(Kinh phí này không bao gồm kinh phí cho việc triển khai các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương. Kinh phí cho việc triển khai kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở những nội dung công việc của các kế hoạch này)

1.965

2009 - 2015

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 158/2008/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
--------------

No. 158/2008/QD-TTg

Hanoi, December 2, 2008

 DECISION

 APPROVING THE NATIONAL TARGET PROGRAM ON RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 60/2007/NQ-CP of December 3, 2007;

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment (Official Letter No. 337TTr-BTNMTof July 31, 2008),

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve the national target program on response to climate change (below referred to as the Program) with the following principal contents:

I. VIEWPOINTS, GUIDING PRINCIPLES AND SCOPE OF PROGRAM IMPLEMENTATION

1. Viewpoints

- Climate change shall be responded to on the principles of sustainable development and assurance of the systematic, integrated, sectoral, inter-branch, regional and inter-regional manner and gender equity, hunger alleviation and poverty reduction.

- Climate change response activities shall be carried out in a focal and concentrated manner in response to both urgent and potential long-term impacts; investment for response to climate change is an important factor to ensure sustainable development; present response will mitigate future damage.

- Response to climate change is the task of the entire political system and society, levels, branches, organizations and every citizen and should be carried out with high consensus and determination from local, regional, national to global levels.

- Climate change response tasks must be shown in development strategies, programs, master plans and plans of branches and localities, institutionalized in legal documents and thoroughly understood in their implementation.

- Climate change shall be responded to on the principle of common but differentiated responsibilities, which is established in the United Nations Framework Convention on Climate Change, and Vietnam will effectively implement the program on climate change mitigation when it fully receives financial and technology transfer supports from developed countries and other international funding sources.

2. Guiding principles

- The Government shall uniformly set guidelines and direct the implementation of climate change response activities; the Ministry of Natural Resources and Environment is the standing agency which shall coordinate with concerned agencies in assisting the Government in directing the implementation thereof.

- To ensure compliance with the State’s guidelines, policies and laws in order to retain national sustainable development and cultural, spiritual and material values for the present and future.

- To increase state management effectiveness and efficiency and responsibilities of all organizations and individuals for response to climate change. To gradually complete institutions and the organizational system from central to local levels and raise awareness about and spread experience in climate change response.

- The Program shall be implemented in periods in a comprehensive, concentrated, urgent and long-term, proactive, timely, prompt and effective manner, ensuring sustainable development for each region and domain.

- The State shall ensure necessary resources and simultaneously mobilize international and domestic contributions for climate change response activities; and work out and take measures to respond to climate change for integrated exploitation, ensuring harmony with nature and conformity with development.

- To ensure the realization of international commitments on response to climate change.

3. Scope of Program implementation

The Program shall be implemented nationwide in the following period:

- Period I (2009-2010): Start-up

-Period II (2011-2015): Implementation.

-Period III (after 2015): Development.

II. PROGRAMOBJECTIVES

1. Overall objectives

The Program’s strategic objective is to assess the level of climate change impacts on domains, branches and localities in each period and elaborate feasible action plans to effectively respond to climate change for each short-and long-term period in order to ensure national sustainable development and seize opportunities to develop a low carbon economy and join international efforts in mitigating climate change; and protecting the global climate system..

2. Specific objectives.

a/ To assess the extent of Vietnam’s climate change due to global change and the extent of climate change impacts on domains, branches and localities.

b/ To work out climate change response solutions.

c/ To increase scientific and technological activities in order to provide scientific bases for climate change response solutions.

d/ To consolidate and increase organizational capacity, institutions and policies for response to climate change.

ee/ To raise public awareness and responsibility and develop human resources.

e/ To increase international cooperation to make use of international assistance and support in climate change response.

g/ To integrate climate change issues into socio-economic development strategies, master plans and plans and development plans of branches and localities.

h/ To elaborate and implement climate change response action plans of ministries: branches and localities; to implement projects, firstly pilot ones.

III. TASKS AND SOLUTIONS

1. To assess the extent and impacts of climate change in Vietnam

The central task to be performed immediately is to assess climate developments; to work out climate change scenarios, especially the sea level rise; to assess climate change impacts on domains, branches and localities.

a/ Targets up to 2010

- On the basis of existing domestic and foreign studies, to complete in early 2009 scenarios for climate change in Vietnam, especially the sea level rise, to provide a basis for ministries, branches and localities to elaborate their action plans.

- To complete the assessment of the extent, nature and trends of change of climate elements and phenomena in Vietnam.

- By late 2010, to complete the update of climate change scenarios in Vietnam, especially the sea level rise, for each period from 2010 to 2100. These scenarios must have full scientific and practical bases.

- To complete scientific bases, methodologies and guidance on assessment of climate change impacts, especially the sea level rise, on domains, branches and localities.

- To assess on a trial basis climate change impacts, especially the sea level rise, on a number of domains, branches and localities sensitive and vulnerable to climate change such as water resources, agriculture, health, livelihood and plain areas and coastal strips.

b/ Targets up to 2015

- To continue updating climate change scenarios in Vietnam, especially the sea level rise.

- To complete the assessment of climate change impacts, especially the sea level rise, on domains, branches and localities.

2. To work out climate change response solutions

On the basis of the assessment of climate change impacts on, and the vulnerability to climate change of, domains, branches and localities, to work out and select climate change response solutions.

a/ Targets up to 2010

- To complete bases, methodologies and guidance for working out climate change response solutions.

- To implement a number of pilot projects on response to climate change for domains, branches and localities sensitive and vulnerable to climate change and the sea level rise.

b/ Targets up to 2015

- To complete climate change response solutions for domains, branches and localities.

- To initially carry out response solutions selected for domains, branches and localities under action plans.

3. To formulate a scientific and technological program on climate change

To formulate and implement a national scientific and technological program to provide scientific bases for working out institutions, policies and action plans on response to climate change.

a/ Targets up to 2010

- To complete the designing and establishment of a framework database on climate change.

- To successfully formulate a national scientific and technological program on climate change and set scientific and technological tasks, and start their implemental

b/ Targets up to 2015

- To complete and update the climate change database.

- To effectively implement the national scientific and technological program on climate change in ministries, branches and localities.

- To update and effectively realize studies on the nature, developments, scenarios and impacts of climate change on domains and regions and climate change response solutions, contributing to raising the capacity to respond to climate change.

4. To increase organizational capacity, institutions and policies on climate change

To review the current system of laws and policies-and assess how climate change is taken into account in legal documents and state policies. To establish, supplement and complete a system of legal documents, mechanisms and policies as a legal basis for implementing climate change response activities.

a/ Targets up to 2010

- To establish framework legal documents and mechanisms and policies on response to climate change.

- To establish, promulgate and implement mechanisms on coordination among ministries, branches and localities and the Program management apparatus.

b/ Targets up to 2015

- To supplement and update legal documents, mechanisms and policies on response to climate change.

- To determine mechanisms and policies to prioritize climate change response activities.

- To review, supplement and complete mechanisms for the operation and coordination of agencies in charge of climate change response.

5. To raise awareness and develop human resources

To enhance propagation and education to raise awareness and responsibility of the entire society for climate change; to boost the training of human resources, especially highly qualified ones.

a/ Targets up to 2010

- To elaborate a plan to raise public awareness and start its implementation in branches and localities sensitive and vulnerable to climate change.

- To initially implement the awareness raising plan in the education and training system; to compile and popularize documents and equipment to raise awareness.

- To elaborate a plan to develop human resources and implement it in branches and localities sensitive and vulnerable to climate change.

- Over 10% of the population and over 65% of public employees and servants will basically understand about climate change and its impacts.

b/ Targets to 2015

- To step by step implement effectively the plan to raise climate change awareness from central to local levels.

- To complete, update and popularize documents and equipment to raise awareness.

- To implement the awareness raising plan and develop human resources in the education and training system at all levels.

- Over 80% of the population and 100% of public employees and servants will basically understand about climate change and its impacts.

6. To increase international cooperation

To make use of and effectively use international aid sources, including finance and technology transfer through bilateral and multilateral cooperation. To join regional and global cooperation activities related to climate change.

a/ Targets up to 2010

- To establish a mechanism for cooperation between Vietnam and international donors in implementing the Program’s contents.

- To establish bilateral and multilateral cooperation relations on climate change between Vietnam and some countries and international organizations.

- To make active contributions to making international agreements and documents on climate change.

- To supplement and complete framework legal documents and mechanisms and policies to encourage investment in Clean Development Mechanism projects, projects on response to climate change and transfer of climate-friendly technology in order to facilitate foreign investors of these projects in Vietnam.

b/ Targets up to 2015

- To complete and effectively implement the mechanism for cooperation between Vietnam and international donors in implementing the Program’s contents.

- To continue expanding bilateral and multilateral cooperation on response to climate change between Vietnam and other countries and international organizations.

- To heighten Vietnam’s regional and international role in climate change cooperation and negotiations.

7. To integrate climate change into socio-economic development strategies, programs, master plans and plans and development plans of branches and localities

To take into account potential climate change impacts and response solutions in elaborating, adjusting and supplementing socio-economic development strategies, programs, master plans and plans and development plans of branches and localities (below collectively referred to as development plans)

a/ Targets up to 2010

- To complete assessing impacts of climate change and the sea level rise on development plans.

- To complete the sum-up and classification of response solutions for each development plan.

- To elaborate and promulgate regulatory documents and manuals on integrating climate change into development plans; to integrate climate change into development plans according to promulgated regulations.

b/ Targets up to 2015

- To integrate climate change into development plans of the 2010-2020 period.

- To assess the integration of climate change into development plans of the 2010-2015 period.

- To widely and effectively integrate climate change into development plans of the subsequent periods.

8. To elaborate climate change response action plans of ministries, branches and localities

Ministries, branches and localities shall elaborate their action plans to respond to climate change. Such plans shall be worked out step by step in a certain order to ensure their quality, feasibility and implementation effectiveness.

a/ Targets up to 2010

- Ministries, branches and localities shall complete their action plans on climate change.

- Ministries, branches and localities managing domains and regions sensitive and vulnerable to climate change shall start implementing their action plans.

b/ Targets up to 2015

Ministries, branches and localities shall initially implement their action plans on response to climate change.

9. To formulate and implement projects under the Program

In the 2009-2010 period, to formulate and implement prioritized projects on response to climate change in domains and localities sensitive and vulnerable to climate change to draw experience and improve action plans for comprehensive implementation in the 2011 -2015 period.

The list of projects and estimated funds for their implementation are specified in the Appendix to this Decision.

IV. FINANCIAL MECHANISM AND INVESTMENT RESOURCE MOBILIZATION

1. Financial mechanism

- The State shall ensure necessary resources and simultaneously raise international and domestic contributions; the State shall create a legal basis to encourage socio-economic sectors and domestic and overseas organizations to invest in climate change response.

- To integrate with other programs and projects to attract more investment capital sources.

- Projects and investment activities under the Program may be considered for tax exemption or reduction under law.

2. Funds for the Program

Funds for the Program implementation in the 2009-2015 period (excluding funds for action plans of ministries, branches and localities) are estimated at around VND 1,965 billion and shall be taken from the following sources:

- Foreign funds: 50%.

- Domestic funds: 50%, of which:

+ Around 30% will come from the central budget.

+ Around 10% will come from local budgets.

+ Around 10% will come from the private economic sector and other capital sources.

Funds for the Program in post-2015 periods shall be specified together with specific targets in each period.

3. Mode to make capital plan of the Program

The order of planning and estimating annual budgets for the Program implementation, the assignment and detailed allocation of planned capital and management, payment and final settlement of capital comply with current regulations on management and administration of national target programs.

Article 2. Organization of implementation

1. To establish the National Steering Committee, Management Board and Office of the Program

a/ The National Steering Committee for the national target program on response to climate change (below referred to as the National Steering Committee) is composed of the head being the Prime Minister; the standing deputy head being the Minister of Natural Resources and Environment; deputy heads being the Minister of Planning and Investment and the Minister of Finance; and members being the Minister of Agriculture and Rural Development and the Minister of Foreign Affairs.

b/ The Program Management Board (below referred to as the Management Board) is composed of the chairman being the Minister of Natural Resources and Environment; two vice chairmen being a vice minister of Planning and Investment and a vice minister of Finance; and members being representatives of the leadership of the Ministries of Agriculture and Rural Development; Foreign Affairs; Industry and Trade; Labor, War Invalids and Social Affairs; Transport; Construction; Information and Communication; Education and Training; Home Affairs; Health; Science and Technology; Defense; and Public Security.

The Minister of Natural Resources and Environment shall submit to the Prime Minister for approval the functions, tasks and operation regulations of the National Steering Committee and the Management Board.

c/ The Program Office, based at the Ministry of Natural Resources and Environment, shall assist the Management Board in coordinating the Program’s activities.

The Minister of Natural Resources and Environment shall issue the operation regulation of the Program Office.

2. Responsibilities of concerned ministries, branches, localities and agencies

a/ The Ministry of Natural Resources and Environment:

The Ministry of Natural Resources and Environment shall perform the state management and tasks assigned to it and assist the Management Board in coordinating with ministries, branches and localities in managing and implementing the Program, concentrating on:

- Assuming the prime responsibility for, and coordinating with ministries and branches in, working out mechanisms and policies to manage, administer and guide the Program implementation and submitting them to the Government for promulgation or promulgating them according to its assigned functions and tasks.

- Based on the Program implementation plan, estimating necessary funds and reporting them to the Management Board for sum-up of annual capital plans and submission to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for further sum-up under the State Budget Law.

- Guiding and supporting ministries, branches and localities in elaborating and implementing their action plans on response to climate change.

- Inspecting, examining and periodically reviewing and evaluating the Program implementation.

- Generally coordinating climate change information, education and communication activities.

- Annually reviewing and reporting to the Prime Minister on the Program implementation and proposing solutions for arising problems falling beyond its competence.

- Assuming the prime responsibility for, and coordinating with the Ministry of Planning and Investment in, establishing a mechanism to supervise and evaluate the Program implementation.

- Guiding, supervising and evaluating the Program implementation.

- Elaborating and implementing its action plan on response to climate change and implementing schemes assigned to it.

b/ The Ministry of Planning and Investment shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities in, setting and guiding framework standards for integrating climate change into socio-economic development strategies, programs, master plans and plans.

- Coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in establishing a mechanism to supervise and evaluate the Program implementation.

- Elaborate and implement its action plan on response to climate change.

c/ Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall elaborate and implement their action plans on response to climate change; perform assigned tasks under the Program; and proactively join common activities under the direction of the National Steering Committee.

d/ Provincial-level People’s Committees shall:

- Elaborate and implement their local action plans on response to climate change.

- Carry out related activities as approved under the Program.

- Ensure proper and effective use of the Program’s funds.

- Proactively raise additional resources and integrate related activities under other programs in their localities to achieve the Program’s targets.

- Ensure and comply with the Program’s principles on monitoring and evaluation.

- Periodically report on their achievement of the Program’s targets and tasks according to current regulations.

e/ Social and non-governmental organizations and enterprises:

Socio-political, socio-professional and mass organizations, non-governmental organizations and enterprises are encouraged to, depending on their functions and tasks, proactively join climate change response activities, especially in information, education and communication activities; support and mobilize community participation and share experience on effective models to respond to climate change; and implement or participate in the implementation of the Program’s schemes and projects and action plans of ministries, branches and localities.

3. Monitoring and evaluation

The achievement of the Program’s targets shall be monitored and evaluated at national and local levels and in branches and domains.

- District level:

+ District-level Natural Resources and Environment Sections shall collect, sum up, manage and file information and make periodical reports.

+ District-level People’s Committees shall periodically submit review reports to standing bodies for the Program of their provinces or centrally run cities.

- Provincial/municipal level:

+ Provincial-level Natural Resources and Environment Services are standing bodies for the Program and shall manage and file related statistics and information; and shall examine and guide the district level in timely submitting reports.

+ Provincial-level People’s Committees shall sum up information and submit periodical reports to the Management Board.

- Central level:

+ Ministries and branches shall periodically report to the Management Board

+ The Management Board shall manage and file information reported by provinces, centrally run cities, ministries and branches; examine and guide ministries, branches, provinces and centrally run cities in timely submitting periodical reports; examine sources and reliability of statistics; the Management Board shall prepare and submit periodical reports to the National Steering Committee for further submission to the Prime Minister.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.”

Article 4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, socio-political organizations, and presidents of provincial-level People’s Committees shall implement this Decision.

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung


APPENDIX

TASKS AND PROJECTS UNDER THE NATIONAL TARGET PROGRAM ON RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN THE 2009-2015 PERIOD
(To the Prime Minister’s Decision No. 158/2008/QD-TTg of December 2, 2008)

No.

List of tasks and projects

Agency in charge

Main coordinating agencies

Estimated funds (VND billion)

Implementation duration

I

To assess the extent of climate change, to work out scenarios of climate change and the sea level rise

38

 

1

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!