Quyết định 1146/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

Số: 1146/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 của Bộ Tư pháp để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Đề án thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Giao Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì, phối hợp Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025; Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LDSKT, LĐAS&TH (Nguyệt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025)

 

Hoạt động

Kết quả

Thời gian

Cơ quan chủ trì, tham gia

1. Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý

1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, bao gồm:

a1) Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này;

a2) Các văn bn trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đi với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nh và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật;

a3) Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trong và ngoài nước để htrợ hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhvà vừa, ứng dụng các mạng xã hội để cung cấp thông tin pháp lý, tiếp nhận, giải quyết vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

1.2. Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông

a) Xây dựng chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin, truyền thông khác, gồm:

a1) Xây dựng và phát sóng từ 18-21 chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn ca doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu tư, thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp hợp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân tích các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a2) Xây dựng và phát thanh từ 98-100 chương trình trên Đài Tiếng nói Việt Nam phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn thi hành các quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải đáp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực thi pháp luật về thương mại, đầu tư, thương mại quốc tế, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp hợp đồng, phá sản doanh nghiệp; phân tích các vụ việc thực tiễn, tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

b) Xây dựng 45-55 Chương trình “Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19” trên kênh thời sự chính luận về vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, hậu Covid-19.

c) Hoạt động truyền thông cung cấp thông tin pháp lý và cung cấp thông tin chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Quý III-IV

1.3. Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tổ chức từ 03 - 05 hội nghị, diễn đàn đối thoại trực tuyến, 03 đến 05 hội nghị đối thoại trực tiếp để cung cấp thông tin pháp lý, giải quyết vướng mắc về các vấn đề pháp lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Tổ chức 01 - 02 diễn đàn kinh doanh và pháp luật trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

1.4. Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng và phát hành định kỳ các bản tin pháp luật, tài liệu điện tử theo chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật, thông tin pháp lý, cảnh báo vi phạm pháp luật, rủi ro pháp lý... nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

- Xây dựng từ 05 đến 07 bản tin pháp luật điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng tải định kỳ trên trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội cập nhật các thông tin thời sự, cung cấp nhanh chóng, kịp thời các quy định, chính sách pháp luật mới nhất của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

 

1.5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Cung cấp thông tin về các chính sách, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương và các hình thức khác.

b) Xây dựng, phổ biến 01 - 02 tài liệu điện tử (clip) về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Cập nhật thường xuyên tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước (đăng tải các thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp)

Quý III-IV

 

1.6. Xây dng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030

Hoạt động thu thập thông tin và các hoạt động khác (khảo sát, đối thoại, nghiên cứu...) để phục vụ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

2. Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a1) Tổ chức từ 05-07 lớp bồi dưỡng trực tuyến, chương trình tập huấn trực tuyến.

a2) Tổ chức từ 07-09 lớp bồi dưỡng trực tiếp trên cả nước nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên đề liên quan đến thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất.

a3) Xây dựng nội dung chuyên đề bồi dưỡng pháp luật phù hợp với từng đối tượng tham dự.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

b) Xây dựng hệ thống bài giảng, tài liệu điện tử cung cấp kiến thức pháp luật đầu tư, kinh doanh, các cam kết quốc tế cần thiết cho doanh nghiệp nhvà vừa, gồm 17-20 bài giảng điện tử đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Các bài giảng điện tử trong hệ thống phải liên kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung; bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về pháp luật đầu tư, pháp luật hợp đồng, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và kinh doanh bất động sản, pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật về phá sản, pháp luật về thương mại quốc tế, pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi hành cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Tổ chức từ 01 - 03 lớp bồi dưỡng trực tuyến, chương trình tập huấn trực tuyến; 01 - 03 lớp bồi dưỡng trực tiếp trên cả nước giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Tổ chức 01 - 02 lớp bồi dưỡng nhằm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

3. Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho (doanh nghiệp nhỏ và vừa)

3.1. Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại

a) Tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa cơ quan nhà nước có thm quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Tổ chức từ 01 - 03 hội nghị đối thoại trực tuyến, từ 02 - 04 hội nghị đối thoại trực tiếp về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh, vướng mắc, khó khăn khi thực thi pháp luật giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội, tổ chức đại diện của doanh nghiệp, chuyên gia pháp luật với người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

b) Xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b1) Xây dựng diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với hình thức hợp lý, dễ truy cập, sử dụng, đăng tải thông tin cần tư vấn.

b2) Điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận câu hỏi, vụ việc tư vấn liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa; thu hút sự quan tâm của chuyên gia, Luật sư, luật gia có chuyên môn, kiến thức để giải đáp, trao đi kiến thức, kinh nghiệm về các khó khăn, vướng mắc pháp lý ca doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

3.2. Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và các hình thức trực tuyến khác

a) Tổ chức hoạt động tư vấn qua hệ thống thư điện tử, mạng xã hội trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quý III-IV

 

b) ng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đthực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xây dựng từ 11 - 13 phóng sự về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thường gặp.

Quý III-IV

3.3. Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật

Trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vn viên pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định; doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử đến Chương trình (Bộ Tư pháp) đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật từ 10 - 14 vụ việc, vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Quý III-IV

4. Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

4.1. Tổ chức triển khai

a) Xây dựng các quy chế để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Quý III

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ y ban nhân dân các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

 

b) Xây dựng đội ngũ chuyên viên, nhân viên chuyên trách thường trực triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Quý III

c) Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Cả năm

d) Tổ chức lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được giao của Chương trình theo Quy chế triển khai Chương trình.

Quý III-IV

đ) Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình năm 2021, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2022.

Quý IV

e) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình; tổ chức các cuộc họp thường xuyên của đơn vị thường trực để kịp thời triển khai các hoạt động của Chương trình.

Cả năm

4.2. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết Chương trình năm 2021

a) Tổ chức kho sát nhằm xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật và đánh giá các hoạt động này của Chương trình.

b) Tổ chức kim tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của Nghị đinh số 55/2019/NĐ-CP.

c) Tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

d) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối tượng thụ hưởng, tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng khác có liên quan để làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hàng năm, tổng kết hoạt động của Chương trình năm 2021.

đ) Xây dựng Chương trình năm 2022.

Quý III-IV

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tham gia: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

 

thuộc tính Quyết định 1146/QĐ-BTP

Quyết định 1146/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1146/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:13/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Ngày 13/7/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1146/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 như sau: Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông; Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,…các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý thực hiện trong Quý III-IV do Bộ Tư pháp chủ trì.

Bên cạnh đó, Bộ giao Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1146/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách , An ninh quốc gia

Quyết định 798/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ giúp việc, Tổ thông tin và truyền thông giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định 798/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ giúp việc, Tổ thông tin và truyền thông giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cơ cấu tổ chức , Chính sách , COVID-19

Vui lòng đợi