Quyết định 1277/QĐ-BTNMT Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đào tạo cán bộ tài nguyên môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

___________

Số: 1277/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường gồm 14 chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Điều 2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
 • Lưu: VT, TCCB. BN8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 
 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng người làm việc được giao

Số lượng người làm việc hiện có

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

1

Văn phòng

Kế toán

Chuyên viên tham mưu xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ của nước ngoài, đơn vị trong nước theo quy định. Rà soát, kiểm tra chứng từ, thực hiện công tác giải ngân các nguồn kinh phí của Trường.

10

7

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán

Quản trị-Hành chính, quản trị hệ thống thông tin, website, thư viện

Chuyên viên tham mưu, quản lý trang thông tin điện tử của Trường (website). Kết nối website với các tổ chức có liên quan; đảm bảo hệ thống mạng của Trường hoạt động ổn định. Quản lý trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất của Trường.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin

Văn thư

Chuyên viên thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của Nhà trường.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành Văn thư - lưu trữ

2

Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Bộ phận Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên viên xây dựng kế hoạch và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường

8

6

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Quản trị nhân lực; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường

3

Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế

Bộ phận Hợp tác quốc tế

Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác đa phương.

7

5

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Ngoại ngữ; Tài nguyên nước; Hải dương học; Quản lý biển; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Khoa học và môi trường. Yêu cầu tiếng Anh IELTS 7.0

Bộ phận Khoa học công nghệ

Chuyên viên tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Khoa học công nghệ môi trường, Tài nguyên nước; Quản lý đất đai; Biển và Hải đảo

4

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực môi trường.

11

6

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Khoa học môi trường; Quản lý môi trường, Khoa học công nghệ môi trường; Quản lý đất đai; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và khoáng sản.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Viễn thám; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

chuyên môn, nghiệp vụ

chuyên môn, nghiệp vụ

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên nước, khí hậu thủy văn

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài nguyên nước; Kỹ thuật địa chất; Khí tượng và khí hậu học; Thủy văn học

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Hải dương học; Quản lý biển

5

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

8

4

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Chính trị học; Triết học; Hành chính công

6

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực

Tổ chức nghiên cứu và phát triển nhân lực

Chuyên viên xây dựng, liên kết triển khai dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

3

1

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Kế toán, Quản lý kinh tế

 

Tổng cộng

47

29

14

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1277/QĐ-BTNMT

Quyết định 1277/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1277/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:09/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN-MT tuyển dụng 14 viên chức

Ngày 09/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1277/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường gồm 14 chỉ tiêu: Chuyên viên xây dựng kế hoạch và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường: 01 chỉ tiêu; Chuyên viên thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: 01 chỉ tiêu; Chuyên viên tham mưu xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ của nước ngoài: 01 chỉ tiêu; Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác: 01 chỉ tiêu;….

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình độ đào tạo phải tốt nghiệp đại học trở lên với các chuyên ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, Văn thư - lưu trữ, Quản lý giáo dục; Quản trị nhân lực; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường; Ngoại ngữ; Tài nguyên nước; Hải dương học; Quản lý biển; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Khoa học và môi trường. Hình thức tuyển dụng là thi tuyển.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1277/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi