Quyết định 01/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 01/2008/QĐ-BNV NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2008 

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ NGẠCH CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

            Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

            Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2577/BTNMT-TCCB ngày 11/7/2008;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường, gồm:
1. Trắc địa bản đồ viên chính                                    - Mã số ngạch 14.233
2. Trắc địa bản đồ viên                                               - Mã số ngạch 14.234
3. Trắc địa bản đồ viên cao đẳng                                - Mã số ngạch 14.235
4. Trắc địa bản đồ viên trung cấp                               - Mã số ngạch 14.236
5. Địa chính viên chính                                             - Mã số ngạch 14.237
6. Địa chính viên                                                       - Mã số ngạch 14.238
7. Địa chính viên cao đẳng                                         - Mã số ngạch 14.239
8. Địa chính viên trung cấp                                        - Mã số ngạch 14.240
9. Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường         - Mã số ngạch 14.241
10. Điều tra viên chính tài nguyên môi trường          - Mã số ngạch 14.242
11. Điều tra viên tài nguyên môi trường                    - Mã số ngạch 14.243
12. Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường     - Mã số ngạch 14.244
13. Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường    - Mã số ngạch 14.245
14. Dự báo viên cao cấp khí tượng thuỷ văn              - Mã số ngạch 14.246
15. Dự báo viên chính khí tượng thuỷ văn                 - Mã số ngạch 14.247
16. Dự báo viên khí tượng thuỷ văn                           - Mã số ngạch 14.248
17. Dự báo viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn            - Mã số ngạch 14.249
18. Dự báo viên trung cấp khí tượng thuỷ văn           - Mã số ngạch 14.250
19. Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thuỷ văn          - Mã số ngạch 14.251
20. Kiểm soát viên chính khí tượng thuỷ văn             - Mã số ngạch 14.252
21. Kiểm soát viên khí tượng thuỷ văn                       - Mã số ngạch 14.253
22. Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn        - Mã số ngạch 14.254
23. Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thuỷ văn      - Mã số ngạch 14.255
24. Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường        - Mã số ngạch 14.256
25. Quan trắc viên tài nguyên môi trường                  - Mã số ngạch 14.257
26. Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường   - Mã số ngạch 14.258
27. Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường  - Mã số ngạch 14.259
28. Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường       - Mã số ngạch 14.260
Điều 2. Chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Bãi bỏ ngạch dự báo viên cao cấp (mã số 14.103), dự báo viên chính (mã số 14.104), dự báo viên (mã số 14.105), quan trắc viên chính (mã số 14.106), quan trắc viên (mã số 14.107), quan trắc viên sơ cấp (mã số 14.108) thuộc Danh mục các ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.
Điều 5. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực