Thông tư 82/2021/TT-BCA về nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG AN
-------

Số: 82/2021/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan (sau đây gọi chung là cán bộ) Công an nhân dân thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Điều 2. Nguyên tắc phân công
1. Phân công cán bộ có năng lực phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của Bộ Công an để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
2. Công tác tập huấn nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm thường xuyên, kịp thời đỂ đáp ứng yêu cầu công tác và nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
3. Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ trong công tác kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Chương II
TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ, NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 3. Tiêu chuẩn của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:
1. Có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Có kết quả kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đạt yêu cầu.
3. Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:
a) Tối thiểu 05 năm đối với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
b) Tối thiểu 03 năm đối với cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh).
Điều 4. Nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
b) Tổ chức thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo phân cấp;
c) Chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng;
d) Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an giao hoặc ủy quyền.
2. Giám đốc Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
b) Chỉ đạo tổ chức công tác nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
c) Chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng.
3. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này khi được Cục trưởng phân công.
4. Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này khi được Giám đốc Công an cấp tỉnh phân công.
5. Trưởng phòng Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:
a) Tham mưu với Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức công tác nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
b) Phân công cán bộ thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
c) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
d) Nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam;
đ) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất về tổ chức, biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
e) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.
6. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
b) Tổ chức công tác nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
c) Tổ chức thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo phân cấp;
d) Nghiên cứu, đề xuất việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng;
đ) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.
7. Phó Trưởng phòng Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 5 Điều này khi được Trưởng phòng phân công; Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều này khi được Trưởng phòng phân công.
8. Đội trưởng Đội nghiệp vụ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ:
a) Tham mưu tổ chức công tác nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo phạm vi được phân công phụ trách;
b) Tổ chức thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được phân công;
c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.
9. Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 8 Điều này theo sự phân công của Đội trưởng.
Điều 5. Nhiệm vụ của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
1. Nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý về các nội dung sau:
a) Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
b) Nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo lĩnh vực, loại hình dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý;
c) Hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra để nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
d) Đề xuất áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
đ) Đề xuất ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
2. Thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy khi được phân công.
3. Nắm tình hình, phối hợp, hỗ trợ trong công tác: Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều tra nguyên nhân vụ cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới được phân công thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.
Chương III
TẬP HUẤN, KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ, NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
1. Đối tượng tập huấn:
a) Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
b) Chỉ huy đội, cán bộ trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
c) Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội, cán bộ được dự kiến phân công trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
2. Nội dung tập huấn:
a) Quy định của pháp luật về các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng;
b) Hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu thiết kế các loại hình công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, các hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác liên quan;
c) Công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
d) Quy trình và nội dung thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
đ) Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động;
e) Các nội dung khác có liên quan để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3. Tổ chức tập huấn
a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý;
b) Công an cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý.
Điều 7. Kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
1. Kiểm tra lần đầu đối với đối tượng đã được tập huấn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này (trừ lãnh đạo phòng).
2. Kiểm tra định kỳ 03 năm một lần đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này.
3. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm:
a) Tổ chức kiểm tra cho đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này sau khi đã được đơn vị trực tiếp quản lý tập huấn theo quy định;
b) Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức, danh sách cán bộ tham gia kiểm tra theo đề nghị của Công an cấp tỉnh;
c) Thành lập Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thành viên Hội đồng là Phó Cục trưởng phụ trách, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng quy chế, xây dựng hệ thống đề kiểm tra và đáp án phù hợp với nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra và chấm điểm;
d) Công khai kết quả kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.
4. Công an cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này đã được tập huấn và lập hồ sơ đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra nghiệp vụ.
5. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy có giá trị 03 năm kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra. Cán bộ có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì không được bố trí thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Điều 8. Kinh phí đảm bảo tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Kinh phí biên soạn, phát hành tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.
2. Quy định chuyển tiếp:
a) Lãnh đạo phòng, chỉ huy đội đang được phân công trực tiếp phụ trách công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, cán bộ đang được phân công trực tiếp thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì vẫn được tiếp tục bố trí thực hiện công tác đang được phân công cho đến 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;
b) Đối tượng quy định tại điểm a Khoản này chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này thì vẫn được tiếp tục bố trí thực hiện công tác đang được phân công cho đến 24 tháng kể từ ngày Thông tư nay có hiệu lực thi hành.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
b) Bố trí cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
c) Chỉ đạo biên soạn, phát hành tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
d) Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
2. Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Bố trí cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
b) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ theo quy định của Thông tư này và hướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quy định, chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục Kim tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an;
- Lưu: VT, C07.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

Thuộc tính văn bản
Thông tư 82/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 82/2021/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 06/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!