Quyết định 1165/QĐ-BTC Kế hoạch thực hiện Quyết định Thủ tướng tăng cường phòng chống ma túy

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------

Số: 1165/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

 

QUYT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ch
thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy

---------

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 ca Th tướng Chỉnh phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị s 36-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 291 /QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ch thị số 36-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng và kiểm soát ma túy.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Hải quan, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhn:

- Như Điều 2;

- Bộ trưng (để báo cáo);

- Lưu: VT, VI

 

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

K HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của
Bộ Chính trị về tăng
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và
kiểm soát ma túy

(Ban hành kèm theo Quyết định s 1165/QĐ-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2020
của Bộ Tài c
nh)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cùa các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2.Việc trin khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, tổ chức công tác phòng, chống ma túy tại cơ quan Bộ Tài chính; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ t chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

2. Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan trong hoạt động xuất khu, nhập khẩu đ kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyn, sản xut trái phép cht ma túy, thuc chứa chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất tại các cửa khẩu biên giới và các khu vực khác trong địa bàn hoạt động của Hải quan

3. Về bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan Trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bàn hướng dẫn hiện hành:

a) Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt chủ trì, phi hợp với Vụ Ngân sách nhà nước b trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ ca Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị thuộc chức năng quản lý của Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt.

b) Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước bổ trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cho các bộ, cơ quan Trung ương thuộc chức năng quản lý của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

4. Về chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác phòng, chống ma túy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí phòng, chng ma túy để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung:

Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt chủ trì phối hợp với Vụ ngân sách nhà nước và Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp thực hiện theo lĩnh vực được phân công quản lý.

5. Về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo về Bộ Công an đ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1 5 tháng 11 hàng năm (đoạn thứ nhất, khoản 1 Mục IV):

-  Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Tổng hợp chung kết quả thực hiện của Bộ Tài chính để gửi Bộ Công an trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

-  Các đơn vị được phân công tại các mục 1, 2, 3, 4 nêu trên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết về về việc thực hiện kế hoạch này và gửi báo cáo về Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt để tổng hợp báo cáo Bộ Công an trước ngày 10 tháng 11 hàng năm:

-  Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn của Cục Kế hoạch - Tài chính, tổ chức phổ biến quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và tổ chức công tác phòng chống ma túy tại đơn vị mình, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 01 tháng 11 để tổng hợp chung.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Mục II của Kế hoạch này tổ chức, triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt để tổng hợp trình Bộ, báo cáo Bộ Công an trước ngày 15 tháng 11 hàng năm./.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1165/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1165/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!