Quyết định 07/1997/QĐ-853 của Ban Chỉ đạo 853TW về việc ban hành quy chế làm việc của Ban 853TƯ chống buôn lậu và giám sát thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH
CỦA TRƯỞNG BAN 853 TW SỐ 07/1997/QĐ-853
NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU VÀ
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

- Căn cứ Chỉ thị số 853/CT-TTg ngày 11-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới;

- Căn cứ Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 13-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Sau khi đã thống nhất với các thành viên của Ban 853TW,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 3. Các thành viên trong Ban 853, cơ quan thường trực của Ban và các đồng chí chuyên viên giúp việc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Chỉ đạo 853 TW Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 1997

 

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN 853TW
(Ban hành theo Quyết định số 07/1997/QĐ-853
ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Trưởng Ban Chỉ đạo
chống buôn lậu và gian lận thương mại)

- Căn cứ Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.

- Căn cứ Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 853TW.

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Chỉ đạo 853TW được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ở các Bộ, ngành, địa phương và tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, biện pháp cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả cao Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

Điều 2. Hoạt động của từng thành viên tham gia Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban 853TW tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng theo kế hoạch thống nhất của Ban 853TW về các công việc cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại từng tuyến được phân công theo tinh thần Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi từng Bộ, ngành và cả nước.

- Thông qua hoạt động chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và các lĩnh vực khác có liên quan phát hiện những sơ hở, bất hợp lý trong chính sách, chế độ quản lý, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục kịp thời không để bọn buôn lậu và gian lận thương mại lợi dụng.

- Đôn đốc việc Tổng hợp diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, kết quả thực hiện chống buôn lậu và gian lận thương mại của các Bộ, ngành và địa phương để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ.

- Giúp các Bộ ngành tổ chức và phối hợp với các Bộ, ngành chức năng khác và UBND các địa phương trong cả nước để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Các thành viên trong Ban 853TW giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành trong việc thực hiện tổ chức kiểm tra hoạt động trong ngành mình và một số địa phương theo sự phân công của Ban bảo đảm thực hiện tốt Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng trong lĩnh vực chống buôn lậu và chống gian lận thương mại.

 

Điều 3. Về lề lối làm việc của Ban 853TW:

- Định kỳ một tháng Ban họp 01 lần, trừ trường hợp đột xuất hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian họp định kỳ vào ngày 25-30 hàng tháng, các Thành viên Ban do bận việc hoặc đi vắng, thì cử người được uỷ quyền đi họp thay.

- Các thành viên trong Ban 853TW có chuyên viên giúp việc nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời những hoạt động của ngành phụ trách theo chế độ báo cáo 10 ngày/1 tháng để tổng hợp báo cáo chung của Ban.

- Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động tổ chức thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg ở các Bộ, ngành, địa phương và thực trạng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong cả nước, Trưởng Ban 853TW có thể quyết định cử các Đoàn Kiểm tra Đặc biệt, kiểm tra một số vụ việc buôn lậu và gian lận thương mại trọng điểm. Thành phần các Đoàn Kiểm tra đặc biệt do Trưởng Ban quyết định theo hướng vụ việc liên quan tới lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành nào thì thành viên Ban của Bộ, ngành đó cử người tham gia Đoàn Kiểm tra.

- Đối với các vụ buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương hoặc các Bộ, ngành, địa phương còn có ý kiến khác nhau, Ban 853TW sẽ họp để thống nhất quan điểm chỉ đạo xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 4. Cơ quan thường trực giúp việc của Ban 853TW:

- Có trụ sở chính tại Tổng cục Hải quan, 51 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội. Có bộ phận thường trực giúp việc Ban 853TW đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phụ trách cơ quan thường trực giúp việc. Các thành viên cơ quan giúp việc bao gồm một số cán bộ của Tổng cục Hải quan và của các Bộ, ngành là thành viên của Ban 853TW. Cơ quan thường trực giúp việc Ban 853TW phối hợp chặt chẽ với Vụ I - Văn phòng Chính phủ trong việc nắm tình hình và truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

- Cơ quan Thường trực có những nhiệm vụ sau:

+ Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ở các Bộ, ngành địa phương. Tiếp nhận báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, đánh giá, phân tích soạn thảo báo cáo phục vụ cho Ban 853TW để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 10 ngày và hàng tháng.

+ Giúp Trưởng Ban xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban 853TW phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng thời kỳ để đưa ra Ban Chỉ đạo thông qua.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên từng tuyến chính. Phát hiện vướng mắc sơ hở của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị các biện pháp, chủ trương khắc phục.

+ Tham mưu đề xuất với Ban biện pháp xử lý hành chính các vụ buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương và các vụ buôn lậu, gian lận thương mại mà các Bộ, ngành, địa phương còn có ý kiến xử lý khác nhau để Ban quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Tham mưu đề xuất với Trưởng Ban về thành phần nhiệm vụ của các Đoàn Kiểm tra đặc biệt khi có yêu cầu.

+ Giúp Trưởng Ban tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban trong từng thời kỳ, đề xuất phương hướng hoạt động của Ban cho phù hợp với tình hình mới.

+ Định kỳ 10 ngày vào các ngày 7, 17, 27 hàng tháng họp các chuyên viên để tổng hợp tình hình, soạn thảo báo cáo và thống nhất các nội dung trình Trưởng Ban, để triệu tập các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban.

* Cơ quan thường trực giúp việc tại TP. Hồ Chí Minh:

- Có trụ sở tại: Văn phòng 2 - Tổng cục Hải quan, 15B Thi Sách, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.

- Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phụ trách, Cơ quan này có một số chuyên viên của Tổng cục Hải quan giúp việc, trong đó có cán bộ và một số chuyên viên giúp việc của các Bộ, Ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại) là thành viên Ban Chỉ đạo 853TW.

- Nhiệm vụ của Cơ quan này:

+ Thường xuyên kiểm tra theo dõi, nắm tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam: Long An, Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... Tổng hợp báo cáo tình hình của đơn vị, địa phương mà Trưởng Ban phân công theo dõi, soạn thảo báo cáo gửi Ban 853TW, thông qua Cơ quan Thường trực ở Trung ương.

+ Tham mưu đề xuất giải pháp xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng, phức tạp vượt quá thẩm quyền của các địa phương và các vụ buôn lậu, gian lận thương mại mà các Bộ, ngành, địa phương còn có ý kiến khác nhau tại địa bàn được Trưởng Ban phân công phụ trách, gửi cho Ban 853TW thông qua Cơ quan Thường trực ở Trung ương.

+ Tạo thuận lợi cho một số Đoàn Kiểm tra đặc biệt do các Bộ, Ngành thành lập theo đề nghị của Ban 853TW hoạt động tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự phân công của Trưởng Ban.

+ Định kỳ 10 ngày vào các ngày 7, 17, 27 hàng tháng, Bộ phận thường trực phía Nam phải tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng tại địa bàn được phân công phụ trách gửi cho Ban 853TW thông qua Bộ phận Thường trực ở Trung ương vào ngày 8, 18, 28 hàng tháng.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Về kinh phí hoạt động của Ban 853TW.

- Hàng năm Ban 853TW dự trù kế hoạch kinh phí hoạt động trình Bộ Tài chính xem xét và tổng hợp vào kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm của Tổng cục Hải quan.

- Ban 853TW chịu trách nhiệm quyết toán các khoản chi hàng năm theo đúng chế độ chính sách với Bộ Tài chính.

- Kinh phí chủ yếu bảo đảm cho các Đoàn Kiểm tra đặc biệt, về xăng dầu, mua sắm trang thiết bị chỉ huy liên lạc, chi phí văn phòng.

- Các khoản chi cụ thể do Trưởng ban quyết định và thống nhất với Bộ Tài chính.

 

Điều 6. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành đã được pháp luật quy định và Quy chế này các thành viên trong Ban 853TW, các Bộ phận Thường trực giúp việc và các chuyên viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm triển khai tốt Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 7. Căn cứ Quy chế này các thành viên trong Ban 853TW hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành mình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng các quy định của Quy chế.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi