Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 1996 BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁO DỤC TẠI Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM PHÁP LUẬT

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này "Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật".

Điều 2. Các Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Những quy dịnh trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

QUY CHẾ

GIÁO DỤC TẠI Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 19/CP ngày 06 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật (gọi tắt là Giáo dục tại xã, phường, thị trấn) là biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) quyết định áp dụng đối với những quy định tại Điều 2 của Quy chế này tại nơi cư trú của họ trong thời hạn từ ba tháng đến sáu tháng. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội, đơn vị dân cư ở cơ sở và gia đình quản lý, giáo dục những người nói trên nhằm giúp đỡ họ sửa chữa sai phạm để trở thành người có ích trong xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng.

Điều 2. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với những đối tượng sau đây:

1/ Người từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi thực hiện những hành vi có các dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, nhưng xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình của người đó chưa đến mức cần thiết phải đưa vào Trường Giáo dưỡng;

2/ Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhiều lần có hành vi càn quấy, trộm cắp vặt, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, đã được chính quyền và nhân dân địa phương giáo dục mà chưa chịu sửa chữa, nhưng xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình của người đó chưa đến mức cần thiết phải đưa vào Trường Giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục;

3/ Người mại dâm, người nghiện ma tuý đã được gia đình, chính quyền và đoàn thể địa phương nhắc nhở, giáo dục mà chưa chịu sửa chữa, nhưng xét nhân thân và hoàn cảnh gia đình của người đó chưa đến mức cần thiết phải đưa vào Cơ sơ chữa bệnh.

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không áp dụng đối với người dưới 12 tuổi.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, độ tuổi, hoàn cảnh gia đình và quan hệ xã hội của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn để quyết định áp dụng hình thức giáo dục tại xã và thời hạn áp dụng biện pháp này.

Điều 4. Việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì với tinh thần trách nhiệm và tình thương đối với người được áp dụng biện pháp này.

Điều 5. Nghiêm cấm việc xâm phạm sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc buộc người đó phải thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật không quy định.

Điều 6. Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã và mọi công dân giám sát việc quyết định và thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, phát hiện và tố cáo mọi hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền áp dụng biện pháp này.

CHƯƠNG II

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ ÁP DỤNG.

Điều 7. Trưởng công an cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, đại diện các cơ quan, tổ chức xã hội, đơn vị dân cư ở cơ sở hoặc đại diện gia đình có thể đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã xem xét việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những đối tượng được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

Đề nghị có thể làm bằng văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã hoặc trình bày trực tiếp với đại diện của Uỷ ban Nhân dân cấp xã; trong trường hợp trình bày trực tiếp, thì phải được ghi thành biên bản.

Nội dung của văn bản đề nghị hoặc biên bản phải ghi rõ địa điểm lập biên bản, ngày, tháng, năm đề nghị; họ tên, địa chỉ của người đề nghị hoặc tên của cơ quan, tổ chức đề nghị; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú nhân thân của người được đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lý do đề nghị; văn bản hoặc biên bản phải có chữ ký của người đề nghị, biên bản phải ghi rõ họ tên, chức vụ và có chữ ký của người ghi biên bản.

Văn bản đề nghị và biên bản phải tuân theo mẫu quy định.

Điều 8. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm Trưởng công an cấp xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở. Tuỳ theo từng đối tượng được đề nghị giáo dục có thể mời đại diện của Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Ban chăm sóc, giáo dục trẻ em, Thanh tra nhân dân, Tổ hoà giải tại cơ sở và đại diện gia đình hoặc người giám hộ của người được đề nghị tham gia cuộc họp.

Tại cuộc họp, người đề nghị trình bày lý do, nêu những vi phạm pháp luật của người được đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó (nếu có). Trong trường hợp cần thiết người được đề nghị giáo dục có thể yêu cầu được có mặt và được trình bày ý kiến của mình. Các đại biểu tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến, thảo luận về việc áp dụng biện pháp giáo dục đối với người được đề nghị.

Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã giao cho Trưởng công an cùng cấp xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của người được đề nghị giáo dục.

Điều 9. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của cuộc họp quy định tại Điểu 8 của Quy chế này, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đối với người được đề nghị; tuỳ từng đối tượng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định việc giao trách nhiệm cho cơ quan công an, nhà trường, tổ chức xã hội, đơn vị dân cư ở cơ sở (sau đây gọi chung là Tổ chức được giao) hoặc gia đình quản lý, giáo dục người đó.

Quyết định được gửi cho người được giáo dục, gia đình người đó và Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nội dung theo quy định tại Điều 58 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 10. Tổ chức được giao có trách nhiệm phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục và báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã.

Người được phân công giúp đỡ phải thường xuyên gặp gỡ người được giáo dục; thông qua gia đình, bạn bè tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn người đó đến vi phạm pháp luật và tân tư nguyện vọng của người được giáo dục; giúp người đó làm bản cam kết sửa chữa sai phạm và theo dõi việc thực hiện bản cam kết đó;

Khi người được phân công giúp đỡ không còn điều kiện giúp đỡ thì tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục phải kịp thời phân công người khác thay thế và báo cáo với Chủ tịch Uỷ Nhân dân cấp xã.

Điều 11. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, Tổ chức được giao quản lý, giáo dục phải tổ chức cuộc họp kiểm điểm người được giáo dục.

Tuỳ từng đối tượng được giáo dục, Tổ chức được giao mời đại diện của các cơ quan, tổ chức hữu quan ở cơ sở như Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, đơn vị dân cư, đại diện gia đình, dòng họ, những người láng giềng tham dự cuộc họp kiểm điểm người được giáo dục. Người được giáo dục phải tự mình đọc bản kiểm điểm trước cuộc họp. Các đại biểu tham dự cuộc họp phân tích những sai phạm của người được giáo dục và góp ý kiến xây dựng, giúp đỡ người đó sửa chữa để tiến bộ.

Đối với người mại dâm thì việc kiểm điểm được thực hiện trước đại diện tổ chức phụ nữ ở cơ sở, người được phân công trực tiếp giúp đỡ và đại diện gia đình của người đó.

Điều 12. Ngay sau cuộc họp kiểm điểm, người được giáo dục phải làm ban cam kết với Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã, trong đó nêu rõ quyết tâm và hướng sửa chữa sai phạm của mình. Bản cam kết của người chưa thành niên từ 12 đến 16 tuổi phải có ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với người không biết chữ thì việc cam kết phải được lập thành biên bản.

Bản cam kết phải có ý kiến của người được phân công giúp đỡ, người được giáo dục phải trực tiếp đưa bản cam kết của mình cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã.

Điều 13. Người đứng đầu Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục phải thường xuyên trao đổi, bàn bạc với người được phân công giúp đỡ để nắm tình hình, tiến bộ của người được giáo dục, kịp thời giúp đỡ người đó giải quyết những vướng mắc trong khi chấp hành biện pháp này; kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã về các hình thức giúp đỡ thích hợp đối với người được giáo dục như học nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn, trợ giúp công cụ, phương tiện; tạo điều kiện làm ăn sinh sống; động viên thăm hỏi khi ốm đau hoặc khi gia đình người được giáo dục có việc hiếu hỉ; hàng tháng báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã về công việc đã làm và sự tu dưỡng của người được giáo dục.

Điều 14. Người được giáo dục có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh bản cam kết của mình, tích cực sửa chữa sai phạm; phải học tập, làm ăn lương thiện và tham gia các hoạt động chung ở địa phương; mỗi tháng một lần phải kiểm điểm trước Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý giáo dục và kết quả sửa chữa sai phạm, sự tiến bộ của mình.

Điều 15. Trong trường hợp người được giáo dục là người nghiện ma tuý, hoặc nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tài sản của gia đình thì người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan có thể đề nghị Toà án xem xét việc hạn chế năng lực hành vi dân sự của người đó, sau đó thông báo cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã.

Điều 16. Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục, người được giáo dục có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng, nhưng mỗi lần vắng mặt không được qua 1 tháng và tổng số thời gian vắng mặt không được vượt quá một phần ba (1/3) thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục; và phải tuân theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú đến 10 ngày, thì phải xin phép Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú;

b) Trong trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú từ trên 10 ngày đến 1 tháng, thì phải làm đơn xin phép kèm theo ý kiến của người được phân công giúp đỡ trực tiếp; đối với người dưới 16 tuổi thì phải có ý kiến của bố mẹ hoặc người giám hộ và được Chủ tịch uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cho phép. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục cư trú có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú để phối hợp quản lý, giáo dục. Khi hết thời hạn cho phép tạm trú, người được giáo dục phải làm bản kiểm điểm có xác nhận của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi tạm trú.

Thời gian người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời gian chấp hành quyết định nếu người đó không vi phạm pháp luật tại địa phương nơi đến tạm trú; nếu có vi phạm thì thời gian vắng mặt không được tính vào thời gian chấp hành quyết định;

c) Trong trường hợp vì các lý do chính đáng như thay đổi nơi cư trú, đi học hoặc có việc làm ổn định ở địa phương khác thì người được giáo dục phải làm đơn đề nghị và có ý kiến của người được phân công giúp đỡ trực tiếp, có sự xác nhận của Uỷ ban Nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức nơi người đó sẽ đến cư trú, học tập hoặc làm việc. Căn cứ vào đơn đề nghị và các ý kiến xác nhận đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục cư trú cho phép, đồng thời thông báo bằng văn bản và gửi toàn bộ hồ sơ của người được giáo dục cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi người đó sẽ đến cư trú và thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó sẽ làm việc để tiếp tục quản lý, giáo dục.

Điều 17. Người được giáo dục có thể đề đạt nguyện vọng, kiến nghị của mình với Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục hoặc với chính quyền địa phương; có quyền khiếu nại, tố cáo về những việc làm trái pháp luật của những người có liên quan đến việc quyết định và thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Đối với người được giáo dục là vị thành niên thì Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý giáo dục phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên hoặc Đội thiếu niên để có các hình thức giáo dục thích hợp như sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, lao động, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh khác.

Điều 19. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cùng cấp trong việc lập, quản lý hồ sơ và theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục. Hồ sơ gồm có:

a) Sơ yếu lý lịch;

b) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục;

c) Biên bản cuộc họp về việc đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục; bản xác minh của Trưởng công an cấp xã quy định tại đoạn 4 Điều 8 Quy chế này (nếu có);

d) Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã về áp dụng biện pháp giáo dục;

đ) Biên bản các cuộc họp kiểm điểm, các báo cáo hàng tháng của Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

e) Các bản kiểm điểm, bản cam kết sửa chữa sai phạm của người được giáo dục;

g) Các giấy chứng nhận đã chấp hành xong hoặc quyết định thôi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người được áp dụng biện pháp này.

Hồ sơ về giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ về quản lý hồ sơ, tài liệu, công văn của Nhà nước.

Điều 20. Khi hết thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong cho người được giáo dục.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã gửi giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người được áp dụng biện pháp này, lưu 1 bản tại hồ sơ, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục và gia đình người được giáo dục.

Điều 21. Kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được trích một phần từ ngân sách của xã, phường, thị trấn; từ kinh phí của các Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và của nhân dân.

Kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích cho việc: lập hồ sơ, cho vay vốn, hỗ trợ làm ăn sinh sống, điều trị, chữa bệnh cho người được giáo dục; phụ cấp cho người được phân công giúp đỡ trực tiếp và các công việc khác phục vụ cho công tác giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Đối với người nghiện ma tuý, người mại dâm, gia đình của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc bản thân người đó có trách nhiệm đóng góp một phần chi phí cho việc điều trị, chữa bệnh; trong trường hợp thực sự có khó khăn thì họ làm đơn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định được miễn, giảm.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu, chi và quản lý kinh phí nói trên.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về giáo dục tại xã, phường, thị trấn được khen thưởng theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước.

Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu người được giáo dục có tiến bộ rõ rệt thì Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục làm văn bản đề nghị và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã ra quyết định thôi áp dụng biện pháp giáo dục đối với người đó. Việc ban hành quyết định nói trên được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

Điều 23. Người có thẩm quyền trong việc quyết định, thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà dung túng, bao che, xâm phạm sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người được giáo dục hoặc vi phạm các quy định khác về giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu người được giáo dục lại vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính ở mức cao hơn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

thuộc tính Nghị định 19/CP

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:06/04/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Vi phạm hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 19/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

---------
No. 19-CP
Hanoi ,April 06 ,1996
 
DECREE
PROMULGATING THE REGULATIONS ON THE RE- EDUCATION OF LAW-BREAKERS AT COMMUNES, WARDS AND TOWNSHIPS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the Handling of Violations of Administrative Regulations of July 6, 1995;
At the proposal of the Minister of Justice and the Minister of the Interior
DECREES
Article 1.- To promulgate together with this Decree the "Regulations on the re-education of law breakers at communes, wards and townships".
Article 2.- The Minister of Justice, the Minister of Interior, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister of Finance, and the Minister- Chairman of the Vietnam Committee for Child Protection and Care shall have to guide the implementation of the Regulations issued together with this Decree.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree. All stipulations made earlier which are contrary to this Decree are now annulled
 

 
FOR THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
REGULATIONS
ON THE RE- EDUCATION OF LAW-BREAKERS AT COMMUNES, WARDS AND TOWNSHIPS
(issued together with Decree No.19-CP of April 6, 1996 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The re-ducation of law-breakers at communes, wards and townships (re-ducation at communes, wards and townships for short) is a measure of administrative punishment decided by the Presidents of the People's Committees of communes, wards and townships against the persons mentioned in Article 2 of these Regulations at their place of residence for a period of 3-6 months.
The Presidents of the People's Committees of communes shall have to organize the management and re-education of those people, and cooperate with the State agencies, social organizations and communities at the grassroots level and the families concerned in helping them mend their ways in order to become citizens useful to society and observant of law and the principles of community life.
Article 2.- The re-education at communes, wards and townships shall be applied to the following people:
1. Persons from 12-16 years old who have committed acts of a less serious character than stipulated in the Penal Code and considering their personal record and their family circumstances, it is not necessary to put them into Re-education Schools;
2. Persons aged 12 or above who have many times committed unruly acts, have been found guilty of theft, gambling and causing social disorder, but who have refused to mend their ways despite efforts by the local administration and people to educate them; but considering their personal history and their family circumstances, it is not necessary to put them into Re-education Schools or Re-education Camps.
3. Those prostitutes and drug addicts who have refused to mend their ways despite warning and education by the local administration and mass organizations, but considering their personal history and their family circumstances, it is not necessary to put them into medical treatment centers.
Re-education at communes, wards and townships shall not be applied to persons under 12 years of age.
Article 3.- The Presidents of the People's Committees at communes shall consider the character, seriousness of the offense, cultural level, occupation, age, family circumstances and social relations of the persons recommended for re-education at communes, wards and townships to decide whether or not to apply this form of punishment and the length of its application.
Article 4.- Re-education at communes, wards and townships must be applied regularly and persistently with a sense of responsibility and understanding toward the subjects.
Article 5.- Any act of infringement on the health, honor and dignity of the persons put to re-education at communes, wards and townships is strictly forbidden, and such persons shall have not to carry out any duty not stipulated by law.
Article 6.- The People's Council and the Fatherland Front at communes and all citizens shall have to supervise the decision and application of the re-education at communes, wards and townships, discover and denounce all law-breaking acts of the persons authorized to apply this measure.
Chapter II
PROCEDURE OF DECIDING THE RE-EDUCATION AT COMMUNES, WARDS AND TOWNSHIPS, FORM AND ORDER OF APPLICATION
Article 7.- The Heads of the police at communes, the representative of the Fatherland Front of the same level, the representatives of State agencies, social organizations and the community at the grassroots level, or the representative of the family concerned may propose to the President of the People's Committee at the commune the form of re-education at communes, wards and townships applied to the persons mentioned in Article 2 of these Regulations.
The proposal can be made in writing and sent to the President of the People's Committee of the commune, or made directly to the representative of the People's Committee of the commune; if the proposal is made directly, it must be recorded in writing.
The written proposal or the written record must specify the place where it is made, the date, month and year of the proposal; the full names and address of the proposer, or the name of the State agency or organization that makes the proposal; the full names, date, month and year of the birth and the place of residence of the person recommended for re-education at communes, wards and townships, and the reason of the recommendation; the written proposal or minutes must bear the signature of the proposer, the minutes must specify clearly the full names and position of the minutes recorder and must bear his/her signature.
The written proposal and the minutes must be made in accordance with the set form.
Article 8.- Within 10 days after receiving the proposal, the President of the People's Committee of the commune shall convene and preside over a meeting including the Head of the police of the commune, the Chairman of the Fatherland Front of the same level, and the representative of the community at the grassroots level. Depending on the situation of the person recommended for re-education, the representatives of the school, the Youth Union, the Women's Union, the Farmers' Association, the Committee for Protection and Education of Children, the People's Inspectorate, and the Reconciliation Team at the grassroots level and the representative of his/her family, or his/her guardian can be invited to attend the meeting.
At the meeting, the proposer shall give the reason and describe the law-breaking acts of the offender and the measures of assistance and education (if any) already applied to him/her. If necessary, the offender can request that he/she be allowed to attend the meeting and defend his/her case. The representatives to the meeting shall give their opinions and decide whether or not to apply the measure of re-education.
The opinions at the meeting must be recorded in writing.
If necessary, the President of the People's Committee of the commune shall assign the Head of the police of the commune to confirm and clarify the law-breaking acts of the offender.
Article 9.- On the basis of the opinions at the meeting as stipulated in Article 8 of these Regulations, the President of the People's Committee of the commune shall consider and issue a decision to apply the measure of re-education to the person proposed; depending on each person concerned, the President of the People's Committee of the commune shall assign the police, the school, social organizations, or the community at the grassroots level (Organization in charge for short) or the family of the offender to manage and educate him/her.
Copies of the decision shall be sent to the offender, his/her family and the Organization responsible for taking care of and educating him/her.
The decision on re-education at communes, wards and townships shall be made in the form stipulated in Article 58 of the Ordinance on the Handling of Violations of Administrative Regulations.
Article 10.- The Organization in charge shall assign a person to directly help the offender and report it to the President of the People's Committee of the commune.
The person assigned to help must regularly meet the offender; through his/her family and friends, seek to know the reason and the circumstances that have led him/her to law-breaking acts, and his/her aspiration; help him/her make a written commitment to mend his/her ways and monitor the implementation of that commitment.
When the person assigned to help is no longer able to help, the Organization responsible for caring for and educate the offender must promptly assign another person to take his place and report it to the President of the People's Committee of the commune.
Article 11.- Within 7 days after decision takes effect, the Organization assigned to care for and educate the offender must organize a meeting to criticize the offender.
Depending on each subject, the Organization in charge shall invite representatives of the State agencies and organizations concerned at the grassroots level such as the Fatherland Front, the Police, the Women's Union, the Farmers' Association, the Youth Union, the community, the family, relatives and neighbors to attend the meeting to criticize the person to be re-educated. The latter must make a self-criticism at the meeting. The delegates attending the meeting shall analyze the errors of the offender and make recommendations and advice to help him/her mend his/her ways and make progress.
With regard to prostitutes, the criticism must be conducted in the presence of the representative of the local Women's Union organization, the person assigned to directly help her, and the representative of her family.
Article 12.- Right after the criticism meeting, the offender must make a written commitment to the President of the People's Committee of the commune, clearly expressing his/her resolve and method to mend his/her ways. The written commitment of juniors in the 12-16 age group must include the opinion of his/her parents or guardian. With regard to illiterates, the commitment must be recorded in writing.
The written commitment must contain also the opinion of the helper, and the offender must directly hand his/her written commitment to the President of the People's Committee of the commune.
Article 13.- The Head of the Organization responsible for caring for and educating the offender must regularly exchange views and discuss with the helper to monitor the situation and progress of the offender, and promptly help him/her overcome difficulties in carrying out this measure; ask the President of the People's Committee of the commune to adopt suitable forms of assistance to the offender such as job training, provision of employment and loan, supply of working instruments and means; create conditions for him/her to earn his/her living; visit him/her when he/she falls ill, or when there is a wedding or funeral in his/her family; and files monthly reports to the President of the People's Committee of the commune on what has been done and the training of the offender.
Article 14.- The offender has to strictly carry out his/her written commitment, actively mend his/her errors; study, earn his/her living honestly, and take part in community activities at the locality; each month he/she must make a self-criticism report before the Organization responsible for his/her management and education on the results of his/her progress in re-education.
Article 15.- If the offender is addicted to drugs or other addictive substances, which has led to his/her family's ruin, those persons who have related rights or interests or the State agency or organization concerned can request the Court to restrict his/her capacity for civil acts, and then report it to the President of the People's Committee of the commune.
Article 16.- While carrying out the measure of re-education, the offender can leave his/her place of residence for a plausible reason, but for no more than one month each time, and the total duration of his/her absence should not exceed one-third of the period of time set for his/her re-education; and he/she must observe the following regulations:
a/ If he/she is absent from his/her place of residence for 10 days or more, he/she must apply for permit from the President of the People's Committee of the commune where he/she resides;
b/ If he/she is absent from his/her place of residence for 11 days to one month, he/she must apply for leave and have the consent of his/her helper; for persons under 16 years of age, they must have the consent of their parents or guardian, and the permission of the President of the People's Committee of the commune where he/she resides. The President of the People's Committee of the commune where the offender resides shall send a written notice to the President of the People's Committee of the commune where he/she comes to stay temporarily for cooperation in controlling and educating him/her. When the time allowed for temporary stay is over, the offender must make a self-criticism report to be verified by the President of the People's Committee of the commune where he/she has stayed temporarily.
The time during which the offender is absent from his/her place of residence shall be accounted for in the term set in the decision if he/she does not violate law at the locality where he/she stays temporarily. If he/she violates law, the time of absence shall not accounted for.
c/ If for such plausible reasons as changing the place of residence, attending school, or finding a stable job in another locality, the offender must make an application with the written consent of his/her helper, and verified by the State agency or organization in the locality where he/she will come to stay, study or work. After considering this application and verification, the President of the People's Committee of the commune where he/she resides shall give the permission, and at the same time, send a written notice and his/her dossier to the President of the People's Committee of the commune where he/she will come to stay, and notify the State agency or organization where he/she will come to work in order to continue controlling and educating him/her.
Article 17.- The offender can express his/her aspiration or petition to the Organization assigned to manage and educate him/her, or to the local administration; he/she can complain or denounce any law-breaking acts of those people related to the decision and the implementation of the measure of re-education at communes, wards and townships according to law.
Article 18.- With regard to the offending minors, the Organization assigned to manage and educate them must closely cooperate with their families, the school, the Youth Union or the Young Pioneers' Brigade to apply suitable forms of education such as club activities, cultural and art activities, labor, physical culture and sports, and other healthy entertainments.
Article 19.- The Head of the police of the commune shall help the President of the People's Committee of the same level in compiling and managing the dossier and monitoring the progress of the offender. A dossier includes:
a/ A curriculum vitae;
b/ A written recommendation for re-education;
c/ The minutes of the meeting to recommend the re-education; a certificate (if any) of the Head of the Police of the commune as stipulated in paragraph 4, Article 8, of these Regulations;
d/ The decision of the President of the People's Committee of the commune to re-educate the offender;
e/ The minutes of the criticism meetings, the monthly reports of the Organization asigned to manage and educate the offender;
f/ The self-criticism and the written commitment of the offender to correct his/her errors;
g/ The papers certifying that he/she has completed re-education, or the decision to annul the re-education measure.
The dossiers on re-education at communes, wards and townships must be closely managed in accordance with the regime of managing dossiers, documents and official dispatches of the State.
Article 20.- When the time for application of the measure of education is over, the President of the People's Committee of the commune shall grant the offender a certificate that he/she has carried out the decision.
The President of the People's Committee of the commune shall send a certificate on the completion of the re-education to the offender, keep a copy of the certificate in the dossier, and at the same time, send a notice to the organization or individual responsible for controlling and educating the offender, and his/her family.
Article 21.- Part of the cost of the re-education shall be taken from the budget of the communes, wards and townships; from the budget allocations for the programs against social vices, and from voluntary contributions by economic organizations, social organizations and the people.
This fund must be used for the purpose of making dossiers, granting loans, helping the offender to earn their living and pay for their medical treatment; giving allowances to their direct helpers, and other services for the re-education work.
With regard to drug addicts and prostitutes, the families of the persons to be re-educated at communes, wards and townships or these persons themselves must pay part of the expenses for their medical treatment. If they are too poor to pay, they may send a written request to the President of the People's Committee of the commune asking for exemption or reduction.
The Ministry of Finance shall have to guide and check the collection, disbursement and management of that fund.
Chapter III
COMMENDATION AND REWARD - HANDLING OF VIOLATIONS
Article 22.- Those organizations and individuals who record achievements in carrying out the stipulations on re-education at communes, wards and townships shall be commended according to the common regime of commendation and reward of the State.
While carrying out the measure of re-education at communes, wards and townships, if the offender makes visible progress, the Organization assigned to manage and educate him/her shall send a written proposal, and the President of the People's Committee of the commune shall issue a decision canceling the application of the measure of re-education for that person. The issue of such decision shall be conducted as stipulated in Article 20 of these Regulations.
Article 23.- If the person authorized to decide and apply the measure of re-education at communes, wards and townships tolerates and covers up acts of infringement on, or he or she infringes on the health, honor and dignity of the offender or violates other stipulations on re-education at communes, wards and townships, he/she shall be fined or examined for penal liability, depending on the character and seriousness of the violation. If he/she causes material damage, he/she must pay compensation as provided for by law.
While carrying out the measure of re-education at communes, wards and townships, if the person to be educated commits new law-breaking acts, he/she shall be subjected to a higher level of administrative fine or examined for penal liability, depending on the character and seriousness of the violation.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT,
THE PRIME MINISTER,
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 19/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi