Quyết định 667/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Đề án tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 667/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 với nội dung cơ bản như sau:

1. Quan điểm

a) Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lực lượng dự bị động viên;

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin để tuyên truyền, phổ biến;

c) Triển khai đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn;

d) Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; gắn với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; kết hợp các chương trình, Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan để phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với chiến lược xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2020:

+ Quý III: Bắt đầu triển khai thực hiện Đề án;

+ Quý IV: Hoàn thành việc biên tập, phát hành tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên; bắt đầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên phạm vi cả nước, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

Tổ chức tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh.

- Năm 2021:

+ Quý I, quý II: Các bạn, bộ, ngành trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, tổ chức mình và Nhân dân thông qua tổ chức hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở hoặc lồng ghép thông qua các hoạt động khác;

+ Quý III: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên phạm vi cả nước;

+ Quý IV: Tổng kết thực hiện Đề án.

3. Phạm vi của Đề án

Triển khai ở các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên phạm vi cả nước.

4. Thời gian thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021.

5. Nội dung của Đề án

a) Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên:

- Trách nhiệm tổ chức:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Danh mục tài liệu:

+ Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

+ Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

+ Tài liệu tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Đối tượng phát hành: Các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ban Chỉ huy quân sự ở bộ, ngành trung ương và địa phương.

b) Tập huấn cán bộ:

- Nội dung tập huấn: Luật Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Tổ chức tập huấn:

+ Tập huấn toàn quốc: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn, thời gian 01 ngày, thành phần gồm: Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

+ Các ban, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức tập huấn, phổ biến luật cho cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc quyền; kế hoạch tập huấn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định;

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn cho cơ quan, đơn vị mình; kế hoạch tập huấn do người chỉ huy cơ quan, đơn vị quyết định.

c) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác:

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình:

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống chuyên mục định kỳ, đột xuất phù hợp;

+ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Phát thanh Quân đội, Truyền hình Công an nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong các chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh, quốc phòng;

+ Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng truyền thông Luật Lực lượng dự bị động viên trong các chương trình khác có nội dung phù hợp;

+ Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục định kỳ và đột xuất phù hợp;

+ Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử:

+ Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Pháp luật Việt Nam tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục định kỳ và đột xuất phù hợp;

+ Báo trung ương, địa phương, quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trong hệ thống các chuyên mục, trang tin điện tử phù hợp, bảo đảm thông tin đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác:

+ Thông qua báo cáo viên và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở;

+ Thông qua hoạt động cổ động, ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Thông qua các hoạt động của cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn để tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên;

+ Thông qua hoạt động trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

d) Kinh phí bảo đảm:

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo quy định về phân cấp nhà nước hiện hành;

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Đề án này;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên;

c) Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án.

2. Ban, bộ, ngành trung ương

a) Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn, triển khai, kiểm tra thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền;

b) Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí, xuất bản ở trung ương và địa phương;

c) Bộ Công an chỉ đạo cơ quan truyền hình, truyền thanh Công an nhân dân, cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên;

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan, hằng năm phân bổ và bố trí ngân sách thực hiện Đề án;

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung Luật Lực lượng dự bị động viên vào chương trình giáo dục, đào tạo về quốc phòng và an ninh; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp;

e) Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản ở trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên.

3. Ủy ban nhân dân các cấp

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.

b) Chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản của địa phương tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- n phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- n phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NC (2)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi